Landbouwkwaliteitsregeling 2007

Geraadpleegd op 20-05-2022.
Geldend van 01-07-2012 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 september 2007, nr. TRCJZ/2007/2968, houdende regels inzake de kwaliteit van landbouwproducten (Landbouwkwaliteitsregeling 2007)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de Europese verordeningen en richtlijnen met betrekking tot het in de handel brengen van verschillende landbouwproducten, alsmede gelet op artikel 10 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Biologische productiemethode

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • traaggroeiend pluimveeras: pluimveeras waarvan de daartoe behorende dieren gemiddeld met maximaal 40 gram per dag groeien;

 • verordening (EG) 889/2008: verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PbEU L 250);

 • verordening (EG) 1235/2008: verordening (EG) 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PbEU L 334).

Artikel 2

 • 1 Marktdeelnemers als bedoeld in artikel 2, aanhef, onderdeel d, van verordening (EG) 834/2007 registreren zich bij de Stichting Skal overeenkomstig artikel 28, eerste lid, van verordening (EG) 834/2007 in samenhang met artikel 63, derde lid, van verordening (EG) 889/2008.

 • 2 Marktdeelnemers die producten direct aan de eindconsument of eindgebruiker verkopen zijn overeenkomstig artikel 28, tweede lid, van verordening (EG) 834/2007 vrijgesteld van de toepassing van artikel 28 eerste lid, van verordening (EG) 834/2007 mits zij deze producten niet produceren of bereiden of opslaan op een plaats die geen verband houdt met het verkooppunt, of importeren uit een derde land of dergelijke activiteiten aan een derde partij hebben uitbesteed.

Artikel 3

Indien de Stichting Skal constateert dat de bepalingen van verordening (EG) 834/2007 in samenhang met verordening (EG) 889/2008 niet worden nageleefd met betrekking tot een product waarvoor overeenkomstig die verordeningen aanduidingen worden gebezigd, kan zij de betreffende marktdeelnemers de verplichting opleggen om de aanduidingen van de desbetreffende producten te verwijderen of te doen verwijderen overeenkomstig artikel 30, eerste lid, van verordening (EG) 834/2007.

Artikel 4

 • 1 Het aantal grootvee-eenheden, bedoeld in artikel 15 van verordening (EG) 889/2008, wordt vastgesteld door 170 kg stikstof per jaar per hectare te delen door de omvang van de mestproductie per dier van de desbetreffende diercategorie per jaar uitgedrukt in kilogrammen stikstof, zoals opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 5

De duur van de periode waarin de uitlopen leeg moeten blijven als bedoeld in artikel 23, vijfde lid, van verordening (EG) 889/2008 bedraagt telkens na het houden van een koppel pluimvee:

 • a. 60 dagen voor legkippen;

 • b. 30 dagen voor vleeskuikens.

Artikel 6

 • 1 De Minister kan op aanvraag een vergunning verlenen als bedoeld in artikel 29, eerste lid van verordening (EG) 889/2008.

 • 2 De Minister kan op aanvraag een ontheffing verlenen voor de import van producten van gegarandeerde gelijkwaardigheid afkomstig uit derde landen die niet zijn opgenomen op de lijst, bedoeld in artikel 33, tweede lid, van verordening (EG) 834/2007, overeenkomstig de bij verordening (EG) 1235/2008 vastgestelde communautaire voorschriften.

 • 3 De Stichting Skal kan op aanvraag ontheffing verlenen voor het gebruik van niet overeenkomstig de biologische productiemethode verkregen zaaizaad en pootgoed overeenkomstig artikel 45 van verordening (EG) 889/2008.

 • 4 De stichting Skal kan op aanvraag tot uiterlijk 31 december 2013 toestemming verlenen voor het aanbinden van runderen overeenkomstig artikel 95, eerste lid, van verordening (EG) 889/2008.

 • 5 De stichting Skal kan op aanvraag tot uiterlijk 31 december 2013 toestemming verlenen voor de bezetting van de uitloop voor vleeskuikens overeenkomstig artikel 95, tweede lid, van verordening (EG) 889/2008.

Artikel 7

Bij het in de handel brengen van of het maken van reclame voor jonge opfokhennen wordt slechts verwezen naar de biologische productiemethode indien de hennen zijn opgefokt met inachtneming van de biologische productiemethode voor het opfokken van jonge hennen zoals vastgesteld door het bestuur van de Stichting Skal.

Artikel 7a

Bij het in de handel brengen van of het maken van reclame voor diervoeders voor honden en katten wordt slechts verwezen naar de biologische productiemethode indien de bereiding voldoet aan de biologische productiemethode zoals vastgesteld door het bestuur van de Stichting Skal.

Artikel 7b

In bedrijven met ten hoogste tien runderen is het aanbinden van deze dieren toegestaan indien ze niet in aan hun gedrag aangepaste groepen kunnen worden gehouden en indien voldaan is aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 39 van verordening (EG) 889/2008.

Artikel 8a

 • 1 Voor het schoonmaken en ontsmetten van gebouwen en installaties voor de plantaardige productie, inclusief opslag in een landbouwbedrijf, overeenkomstig artikel 95, zesde lid, van verordening (EG) 889/2008, mag slechts gebruik worden gemaakt van de in bijlage III genoemde producten met de daarbij genoemde beperkingen.

 • 2 Om gebouwen en andere installaties voor de plantaardige productie te ontdoen van insecten en andere parasieten, mag gebruik worden gemaakt van rodenticiden en de in bijlage II bij verordening (EG) 889/2008 opgenomen producten. Rodenticiden worden uitsluitend gebruikt in vallen.

Hoofdstuk 2. Het in de handel brengen van groenten en fruit

Artikel 9

Marktdeelnemers die groenten en fruit in de handel brengen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van verordening (EG) 1580/2007 verstrekken overeenkomstig het vierde en vijfde lid van dit artikel gegevens aan de Stichting KCB ten behoeve van het beheer van de gegevensbank door deze Stichting.

Artikel 10

Marktdeelnemers die bananen in de handel brengen, die op grond van artikel 7, eerste lid, van verordening (EG) 2898/95 worden vrijgesteld van de controle, registreren zich bij de Stichting KCB overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van deze verordening.

Artikel 12

De Stichting KCB is belast met:

 • a. het verlenen van de in artikel 11, eerste lid, van verordening (EG) 1580/2007 bedoelde toestemming;

 • b. de vaststelling van het minimumaandeel, bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdeel b, van verordening (EG) 1580/2007;

 • c. het verlenen van vrijstellingen en de afgifte van vrijstellingscertificaten, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EG) 2898/95.

Artikel 13

 • 1 De controle van groenten en fruit door de Stichting KCB geschiedt overeenkomstig de artikelen 10 en 20 en bijlage VI van verordening (EG) 1580/2007 en artikel 113 bis, vierde lid en de krachtens artikel 194 van verordening (EG) 1234/2007 vastgestelde voorschriften bij de normcontroles op de interne markt.

 • 2 De keuring en controle van bananen door de Stichting KCB geschiedt overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 7 van verordening (EG) 2898/95.

 • 3 De keuring en controle van krenten en rozijnen door de Stichting KCB geschiedt overeenkomstig artikel 2 van verordening (EG) 1666/99.

Artikel 14

 • 1 Indien door de Stichting KCB bij een normcontrole wordt vastgesteld dat een partij groenten of fruit, die zich in het vrije verkeer binnen de Europese Unie bevindt, niet voldoet aan de in de verordening (EG) 1580/2007 en de bij of krachtens verordening (EG) 1234/2007 gestelde eisen, wordt een verklaring van niet-conformiteit opgesteld als bedoeld in artikel 20, derde lid, van verordening (EG) 1580/2007.

 • 2 Een partij groenten of fruit, waarvoor de Stichting KCB een verklaring van niet-conformiteit heeft afgegeven, mag niet worden vervoerd, verplaatst, verhandeld of vernietigd zonder toestemming van de Stichting KCB overeenkomstig artikel 20, derde lid, van verordening (EG) 1580/2007.

 • 3 Voor de toestemming, bedoeld in het tweede lid kan als voorwaarde worden gesteld dat aan door de Stichting KCB gestelde eisen wordt voldaan.

Hoofdstuk 3. Het in de handel brengen van vlees van pluimvee

Artikel 15

Een slachterij die op grond van artikel 11, eerste lid, van verordening (EG) 543/2008 het houderijsysteem bij de etikettering van zijn producten vermeldt, wordt overeenkomstig artikel 12, eerste lid, van die verordening geregistreerd bij de Stichting COKZ.

Artikel 16

Indien pluimveevlees afkomstig uit landen buiten de Europese Unie de vermeldingen en aanduidingen vastgesteld op grond van artikelen 10 en 11 van verordening (EG) 543/2008 voert, gaat dit vlees vergezeld van een certificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong overeenkomstig artikel 14 van verordening (EG) 543/2008.

Artikel 16a

 • 1 In afwijking van de in bijlage XIV bij verordening (EG) 1234/2007, deel B, onderdeel II, punt 2, vastgestelde temperatuurvoorschriften, mag de temperatuur van vers vlees van pluimvee, voor zover dat nodig is, gedurende een periode van ten hoogste 24 uur omlaag worden gebracht, tot een temperatuur van ten laagste -8°C in de kern, voor:

  • a. het snijden en behandelen in detailhandelszaken of in aan verkooppunten grenzende lokalen, waar het vlees uitsluitend wordt versneden en behandeld om het ter plaatse rechtstreeks aan de consument te kunnen leveren; en

  • b. het snijden en behandelen van vers vlees van pluimvee in de fabriek tijdens de productie van bereidingen op basis van vers vlees van pluimvee.

Hoofdstuk 4. Het in de handel brengen van landbouwproducten en levensmiddelen met een beschermde geografische aanduiding, oorsprongsbenaming en een bescherming als een gegarandeerde traditionele specialiteit

Artikel 17

Een aanvraag tot registratie als bedoeld in artikel 5 van verordening (EG) 510/2006 dan wel in artikel 7 van verordening (EG) 509/2006, alsmede een verzoek tot wijziging van een productdossier als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van verordening (EG) 510/2006 dan wel artikel 11, eerste lid, van verordening (EG) 509/2006, alsmede een verzoek tot annulering van een registratie als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van verordening (EG) 510/2006 wordt ingediend bij het Hoofdproductschap Akkerbouw.

Artikel 18

 • 1 De aanvragen tot registratie, de verzoeken tot wijziging van een productdossier dan wel de verzoeken tot annulering van een registratie, worden door het Hoofdproductschap Akkerbouw bekendgemaakt in het Mededelingen- en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 2 Iedere belanghebbende kan binnen vier weken na de bekendmaking als bedoeld in het eerste lid in het Mededelingen- en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van een aanvraag tot registratie, een verzoek tot wijziging van een productdossier of een verzoek tot annulering van een registratie, bezwaar als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van verordening 510/2006, dan wel bezwaar als bedoeld in artikel 7, vijfde lid, van verordening 509/2006 indienen bij het Hoofdproductschap Akkerbouw.

 • 3 De Minister beslist met inachtneming van de voorgaande leden en de artikelen 7 en 11 van verordening (EG) 509/2006 en de artikelen 5, 9 en 12 van verordening (EG) 510/2006 omtrent:

  • a. de doorzending aan de Commissie van de aanvragen tot registratie;

  • b. de doorzending aan de Commissie van verzoeken tot wijziging van een productdossier;

  • c. de doorzending aan de Commissie van verzoeken tot annulering van een registratie.

Artikel 19

 • 1 Door de Commissie voorgenomen registraties, alsmede door de Commissie voorgenomen wijzigingen van een productdossier of voorgenomen annuleringen van registraties worden door het Hoofdproductschap Akkerbouw onmiddellijk na publicatie daarvan in het Publicatieblad van de Europese Unie, bekendgemaakt in het Mededelingen- en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 2 Door de Commissie ingeschreven registraties, alsmede door de Commissie ingeschreven wijzigingen van een productdossier alsmede door de Commissie geannuleerde registraties worden door het Hoofdproductschap Akkerbouw onmiddellijk na publicatie daarvan in het Publicatieblad van de Europese Unie, bekendgemaakt in het Mededelingen en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 20

 • 1 Iedere belanghebbende kan binnen 4 maanden na de datum van bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie, zijn bedenkingen daartegen kenbaar maken overeenkomstig artikel 9, tweede lid van verordening (EG) 509/2006 dan wel artikel 7, tweede lid van verordening (EG) 510/2006 door middel van toezending van een gemotiveerde verklaring aan het Hoofdproductschap Akkerbouw.

 • 2 De Minister betrekt de in het eerste lid bedoelde verklaring in zijn overweging om al dan niet bezwaar tegen de registratie, wijziging of annulering aan te tekenen bij de Commissie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van verordening (EG) 509/2006 dan wel artikel 7, eerste lid, van verordening (EG) 510/2006.

Artikel 21

Als producten als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel a, van het besluit worden aangewezen:

 • a. Boeren-Leidse met sleutels in relatie tot het productdossier Boeren-Leidse met sleutels op grond van verordening (EG) 510/2006;

 • b. Kanterkaas, Kanternagelkaas, Kanterkomijnekaas in relatie tot het productdossier Kanterkaas, Kanternagelkaas, Kanterkomijnekaas op grond van verordening (EG) 510/2006;

 • c. Noord-Hollandse Edammer in relatie tot het productdossier Noord-Hollandse Edammer op grond van verordening (EG) 510/2006;

 • d. Noord-Hollandse Gouda in relatie tot het productdossier Noord-Hollandse Gouda op grond van verordening (EG) 510/2006;

 • e. Boerenkaas in relatie tot het productdossier Boerenkaas op grond van verordening (EG) 509/2006;

 • f. Edam Holland in relatie tot het productdossier Edam Holland op grond van verordening (EG) 510/2006;

 • g. Gouda Holland in relatie tot het productdossier Gouda Holland op grond van verordening (EG) 510/2006.

Hoofdstuk 6. Het in de handel brengen van teeltmateriaal van bloembollen

Artikel 23

Onder bloembollen wordt verstaan: bollen, knollen, wortelstokken en andere voor vermeerdering of bloemproductie bestemde plantendelen van de in de bijlage II bij deze regeling onder I genoemde gewassen, voor zover zij behoren tot de daarachter onder II vermelde botanische families, geslachten of soorten.

Artikel 24

Leveranciers van teeltmateriaal van bloembollen registreren zich overeenkomstig artikel 6 van richtlijn 98/56/EG voor de activiteiten die zij uit hoofde van deze richtlijn uitoefenen bij de Stichting BKD.

Artikel 25

De aanvraag tot registratie vindt plaats door inzending van een volledig ingevuld, door de Stichting BKD te verstrekken aanvraagformulier dat vergezeld gaat van de volgende bescheiden:

 • a. een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager;

 • b. een bewijs van inschrijving in het handelsregister, dat door de bevoegde instantie niet langer dan twee maanden vóór de datum van aanvraag tot registratie is afgegeven.

Hoofdstuk 8. Overige bepalingen

Artikel 26a

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder marktdeelnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bedrijfsmatig betrokken is bij het in de handel brengen van producten.

Artikel 26b

 • 2 De controle-instelling kan de tarieven, bedoeld in het eerste lid, in rekening brengen ter dekking van de kosten die verband houden met de activiteiten ten behoeve van het toezicht of de keuring waarmee deze op grond van de artikelen 11 tot en met 16 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 of artikel 10 van het Landbouwkwaliteitsbesluit zuivelproducten is belast. De tarieven kunnen in rekening worden gebracht in de vorm van:

  • a. een retributie op basis van de activiteiten die worden verricht door of in opdracht van de controle-instelling ten behoeve van het toezicht of de keuring bij de desbetreffende marktdeelnemer, of

  • b. een heffing op basis van het verrichten van activiteiten door marktdeelnemers als gevolg waarvan zij onderworpen zijn aan het toezicht of de keuring door de controle-instelling.

 • 3 Een retributie, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, kan worden gerelateerd aan:

  • 1°. de tijd besteed aan de activiteiten;

  • 2°. het aantal of het gewicht van de producten of partijen producten waarop de activiteiten betrekking hebben;

  • 3°. de oppervlakte van het areaal waarop de activiteiten betrekking hebben, of

  • 4°. documenten die zijn verstrekt.

 • 4 Een heffing, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, kan worden gerelateerd aan:

  • 1°. de omzet van de marktdeelnemer, behaald met de activiteiten die aan het toezicht of de keuring door de controle-instelling zijn onderworpen;

  • 2°. het aantal locaties ten behoeve van de aan het toezicht of de keuring onderworpen activiteiten van de marktdeelnemer;

  • 3°. het aantal producten waarop de aan het toezicht of de keuring onderworpen activiteiten van de marktdeelnemer betrekking hebben, of

  • 4°. de omvang van het risico op niet-naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde door de desbetreffende marktdeelnemer.

Artikel 27

Het RIKILT-Instituut voor Voedselveiligheid te Wageningen wordt aangewezen als erkend nationaal referentielaboratorium voor onderzoek naar watergehalte pluimveevlees als bedoeld in artikel 14bis, tiende lid, van verordening (EEG) 1538/91.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 september 2007

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage I. als bedoeld in artikel 4 van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007

Omvang van de mestproductie voor de onderscheiden diercategorieën, uitgedrukt in kilogrammen stikstof per dier per jaar als bedoeld in artikel 4

Diersoorten

Onderscheiden categorieën dieren binnen de diersoorten

Omvang mestproductie per dier van de onderscheiden diercategorieën per jaar, uitgedrukt in kilogrammen stikstof

I Rundvee

Fok- en gebruiksvee

 
 

– Melk- en kalfkoeien (alle koeien die ten minste één maal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden; ook koeien die drooggezet zijn alsmede koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken)

96,1

 

In grupstal met vaste mest

90,6

 

In potstal met vaste mest

86,4

 

– Vrouwelijk jongvee (alle vrouwelijke dieren die nog nooit gekalfd hebben en die worden aangehouden voor de vervanging van de eigen veestapel of de veestapel van derden; ook drachtige dieren die niet eerder hebben gekalfd):

 
 

– jonger dan 1 jaar

32,3

 

– 1 jaar en ouder

66,0

 

– Stieren voor de fokkerij (stieren bestemd voor het fokken van melk- of vleesvee):

 
 

– jonger dan 1 jaar

26,7

 

– 1 jaar en ouder

51,0

     
 

Roodvleesproductie

 
 

– Weide- en zoogkoeien (koeien die niet meer worden gemolken, maar worden vetgeweid)

66,2

 

– Vleesstieren, alsook vrouwelijke dieren en ossen die op dezelfde wijze worden gemest (vee dat tot ca. 16 maanden wordt gemest voor roodvlees):

 
 

– startkalf t.b.v. vleesstier, ca. 0 tot 3 maanden (kalveren die worden opgefokt van ca. 0 tot ca. 3 maanden, waarna ze voor afmesting aan een ander bedrijf worden geleverd)

6,6

 

– van startkalf tot vleesstier, ca. 3 tot ca. 16 maanden (kalveren die zijn aangeleverd als startkalf van ca. 3 maanden en die verder worden afgemest tot vleesstier van ca. 16 maanden)

27,2

 

– vleesstier, ca. 0 tot ca. 16 maanden (stieren die worden gemest van ca. 0 tot ca. 16 maanden)

23,4

 

– Overig vleesvee (vee bestemd voor roodvleesproductie, dat niet behoort tot de categorieën ‘weidekoeien’ of ‘vleesstieren’; ook vleesstieren, vrouwelijkedieren en ossen ouder dan ca. 16 maanden):

 
 

– jonger dan 1 jaar

26,4

 

– 1 jaar en ouder

65,4

     

II Varkens

Fokkerij/vermeerdering

 
 

– Fokzeugen (ten minste éénmaal gedekt of geïnsemineerd: guste zeugen, gedekte maar nog niet drachtige zeugen, drachtige zeugen, zeugen met biggen, zeugen waarvan de biggen gespeend zijn):

 
 

– waarvan de biggen aan een ander bedrijf worden geleverd ca. 6 weken na hun geboorte (ook fokzeugen die nog geen biggen hebben)

12,0

 

– waarvan de biggen worden gehouden tot een gewicht van ca. 25 kg (ook fokzeugen waarvan de biggen op het eigen bedrijf worden gehouden)

15,3

 

– Opfokzeugen (jonge zeugen, nooit gedekt of geïnsemineerd, gehouden voor de fokkerij):

 
 

– van ca. 25 kg tot ca. 7 maanden (aangeleverde opfokzeugen van ca. 25 kg die worden afgeleverd op ca. 7 maanden of iets ouder; ook opfokzeugen afkomstig van het eigen bedrijf van exact 25 kg, die worden afgeleverd op ca. 7 maanden)

5,9

 

– van ca. 7 maanden tot de eerste dekking (opfokzeugen die zijn aangeleverd op ca. 7 maanden of iets jonger, tot de eerste dekking)

9,1

 

– van ca. 25 kg tot de eerste dekking (opfokzeugen die zijn aangeleverd op ca. 25 kg, die niet op 7 maanden worden afgeleverd, maar worden aangehouden tot de eerste dekking; ook opfokzeugen afkomstig van het eigen bedrijf die worden aangehouden van exact

6,1

 

– Opfokberen van ca. 25 kg tot ca. 7 maanden (jonge nog niet dekrijpe beren, die worden aangehouden voor de fokkerij, van ca. 25 kg tot ca. 7 maanden of iets ouder; ook beren afkomstig van het eigen bedrijf vanaf exact 25 kg)

5,5

 

– Dekberen, van ca. 7 maanden en ouder (dekrijpe beren – ook zoekberen – van ca. 7 maanden en ouder; ook aangeleverde beren van iets jonger dan 7 maanden; beren afkomstig van het eigen bedrijf te rekenen vanaf exact 7 maanden)

11,7

 

– Biggen, aangeleverd op ca. 6 weken, tot ca. 25 kg (gespeende biggen die op ca. 6 weken zijn aangeleverd, die worden afgeleverd op ca. 25 kg; ook op 6 weken aangeleverde biggen die op het eigen bedrijf worden aangehouden voor de mesterij, tot exact 25 kg)

2,0

     
 

Mesterij

 
 

– Slachtzeugen (zeugen die niet meer gebruikt worden voor de fokkerij, maar worden afgemest)

12,8

 

– Vleesvarkens (varkens 6,1 die doorgaans worden gemest vanaf ca. 25 kg of iets lichter tot ca. 110 kg; ook biggen afkomstig van het eigen, gesloten bedrijf vanaf exact 25kg)

6,1

     

III Kippen

Legrassen

 
 

– Opfokhennen en -hanen van legrassen, jonger dan ca. 18 weken (opfokhennenen -hanen voor de vervanging van hennen enhanen van legrassen,inclusief (groot)ouderdieren, die worden afgeleverd op ca. 18 weken; dieren die op het eigen bedrijf worden aangehouden worden tot exact 18 weken meegeteld)

0,159

 

– Hennen en hanen van legrassen, ca. 18 weken en ouder (hennen en hanen – inclusief (groot)ouderdieren – die zijn aangeleverd op ca. 18 weken; ook van het eigen bedrijf afkomstige hennen en hanen – inclusief (groot)ouderdieren -, vanaf exact 18 weken)

0,371

     
 

Vleesrassen

 
 

– Opfokhennen en -hanen van vleesrassen, jonger dan ca. 19 weken (opfokhennen en -hanen ter vervanging van (groot-)ouderdieren van vleesrassen, die worden afgeleverd op ca. 19 weken; dieren die op het eigen bedrijf worden aangehouden worden tot exact 19 weken meegeteld)

0,110

 

– Ouderdieren van vleesrassen, ca. 19 weken en ouder (ouderdieren – inclusief grootouderdieren – van vleesrassen, die zijn aangeleverd op ca. 19 weken; ook van het eigen bedrijf afkomstige (ouder)dieren, vanaf exact 19 weken)

0,411

 

– Vleeskuikens (kuikens die voor de slacht worden afgeleverd)

0,332

     

IV Kalkoenen

Voor broedeieren

 
 

– Hennen en hanen voor de productie van broedeieren:

 
 

– ca. 0 tot ca. 6 weken (hennen en hanen van ca. 0 tot ca. 6 weken, gehouden op een quarantainebedrijf)

0,290

 

– ca. 6 tot ca. 30 weken (hennen en hanen van ca. 6 tot ca. 30 weken, gehouden op een opfokbedrijf)

1,165

 

– ca. 30 weken en ouder (hennen en hanen van ca. 30 weken en ouder)

1,513

     
 

Vleeskalkoenen

 
 

– Vleeskalkoenen (vanaf het opzetten bij aanvang van de mestperiode tot de aflevering voor de slacht)

0,884

     

V Schapen

– Fokschapen, inclusief de lammeren tot ca. 25 kg (alle ooien die ten minste éénmaal hebben gelammerd)

10,3

 

– Overige schapen (alle lammeren zwaarder dan 25 kg, alle fokrammen en overhouders)

9,3

     

VI Geiten

– Melkgeiten, inclusief lammeren tot ca. 10 kg (alle geiten die ten minste éénmaal hebben gelammerd)

5,8

 

– Overige geiten (geitelammeren en opfokgeiten zwaarder dan ca. 10 kg en bokken)

3,1

     

VII Eenden

– Ouderdieren van vleeseenden (opfok- en legeenden)

0,50

 

– Vleeseenden (eenden die worden gehouden voor de slacht)

0,39

     

VIII Konijnen

– Voedsters, inclusief de niet-gespeende jongen (alle vrouwelijke dieren die ten minste éénmaal zijn gedekt)

1,24

 

– Fokrammen (rammen bestemd voor het fokken van vleeskonijnen)

0,75

 

– Opfokkonijnen (jonge nog niet dekrijpe konijnen, die worden aangehouden voor de fokkerij, vanaf de leeftijd van ca. 80 dagen tot de eerste dekking)

1,01

 

– Vleeskonijnen (jonge konijnen vanaf het spenen tot de leeftijd van ca. 80 dagen; ook opfokkonijnen tot 80 dagen)

0,40

     

IX Parelhoenders

– Vleesparelhoenders

0,437

Bijlage II. als bedoeld in artikel 23 van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007

I

II

Bravoa

Agavaceae

Polianthes

Agavaceae

Pseudobravoa

Agavaceae

   

Allium

Alliaceae

Ancrumia

Alliaceae

Androstephium

Alliaceae

Bessera

Alliaceae

Bloomeria

Alliaceae

Brodiaea

Alliaceae

Caloscordum

Alliaceae

Dandya

Alliaceae

Dichelostemma

Alliaceae

Erinna

Alliaceae

Garaventia

Alliaceae

Gethyum

Alliaceae

Gilliesia

Alliaceae

Ipheion

Alliaceae

Latace

Alliaceae

Leucocoryne

Alliaceae

Miersia

Alliaceae

Milla

Alliaceae

Milula

Alliaceae

Muilla

Alliaceae

Nectaroscordum

Alliaceae

Nothoscordum

Alliaceae

Petronymphe

Alliaceae

Solaria

Alliaceae

Speea

Alliaceae

Trichlora

Alliaceae

Tristagma

Alliaceae

Triteleia

Alliaceae

Triteleiopsis

Alliaceae

Tulbaghia

Alliaceae

   

Amaryllis

Amaryllidaceae

Ammocharis

Amaryllidaceae

Apodolirion

Amaryllidaceae

Bokkeveldia

Amaryllidaceae

Boophone

Amaryllidaceae

Braxireon

Amaryllidaceae

Brunsvigia

Amaryllidaceae

Caliphruria

Amaryllidaceae

Calostemma

Amaryllidaceae

Carpolyza

Amaryllidaceae

Castellanoa

Amaryllidaceae

Champmanolirion

Amaryllidaceae

Chlidanthus

Amaryllidaceae

Clivia

Amaryllidaceae

Crinum

Amaryllidaceae

Cryptostephanus

Amaryllidaceae

Cybistetes

Amaryllidaceae

Cyrtanthus

Amaryllidaceae

Elisena

Amaryllidaceae

Eucharis

Amaryllidaceae

Eucrosia

Amaryllidaceae

Eustephia

Amaryllidaceae

Famatina

Amaryllidaceae

Galanthus

Amaryllidaceae

Gemmaria

Amaryllidaceae

Gethyllis

Amaryllidaceae

Griffinia

Amaryllidaceae

Habranthus

Amaryllidaceae

Haemanthus

Amaryllidaceae

Hannonia

Amaryllidaceae

Haylockia

Amaryllidaceae

Hessea

Amaryllidaceae

Hieronymiella

Amaryllidaceae

Hippeastrum

Amaryllidaceae

Hyline

Amaryllidaceae

Hymenocallis

Amaryllidaceae

Ismene

Amaryllidaceae

Lapiedra

Amaryllidaceae

Leucojum

Amaryllidaceae

Lycoris

Amaryllidaceae

Mathieua

Amaryllidaceae

Namaquanula

Amaryllidaceae

Narcissus

Amaryllidaceae

Pamianthe

Amaryllidaceae

Pancratium

Amaryllidaceae

Paramongaia

Amaryllidaceae

Phaedranassa

Amaryllidaceae

Placea

Amaryllidaceae

Plagiolirion

Amaryllidaceae

Proiphys

Amaryllidaceae

Pseudostenomesson

Amaryllidaceae

Pyrolirion

Amaryllidaceae

Rauhia

Amaryllidaceae

Rhodophiala

Amaryllidaceae

Scadoxus

Amaryllidaceae

Sprekelia

Amaryllidaceae

Stenomesson

Amaryllidaceae

Sternbergia

Amaryllidaceae

Strumaria

Amaryllidaceae

Tedingea

Amaryllidaceae

Traubia

Amaryllidaceae

Ungernia

Amaryllidaceae

Urceolina

Amaryllidaceae

Vagaria

Amaryllidaceae

Vallota

Amaryllidaceae

Zephyranthes

Amaryllidaceae

   

Aphyllanthes

Aphyllanthaceae

   

Amorphophallus

Araceae

Arisaema

Araceae

Arum

Araceae

Biarum

Araceae

Dracontium

Araceae

Dracunculus

Araceae

Helicodiceros

Araceae

Pinellia

Araceae

Sauromatum

Araceae

Zantedeschia

Araceae

   

Asphodelus

Asphodelaceae

Bulbine

Asphodelaceae

Bulbinella

Asphodelaceae

Eremurus

Asphodelaceae

Hemiphylacus

Asphodelaceae

Jodrellia

Asphodelaceae

Paradisea

Asphodelaceae

Simethis

Asphodelaceae

Trachyandra

Asphodelaceae

   

Dahlia

Asteraceae

   

Begonia tuberhybrida

Begoniaceae

   

Blanfordia

Blanfordiaceae

   

Canna

Cannaceae

   

Androcymbium

Colchicaceae

Baeometra

Colchicaceae

Bulbocodium

Colchicaceae

Burchardia

Colchicaceae

Camptorrhiza

Colchicaceae

Colchicum

Colchicaceae

Gloriosa

Colchicaceae

Hexacyrtis

Colchicaceae

Iphigenia

Colchicaceae

Littonia

Colchicaceae

Merendera

Colchicaceae

Neodregea

Colchicaceae

Onixotis

Colchicaceae

Ornithoglossum

Colchicaceae

Sandersonia

Colchicaceae

Wurmbea

Colchicaceae

   

Cyanastrum

Cyanastraceae

   

Eriospermum

Eriospermaceae

   

Albuca

Hyacinthaceae

Alrawia

Hyacinthaceae

Amphisiphon

Hyacinthaceae

Androsiphon

Hyacinthaceae

Bellevalia

Hyacinthaceae

Bowiea

Hyacinthaceae

Brimeura

Hyacinthaceae

Camassia

Hyacinthaceae

Chionodoxa

Hyacinthaceae

Chlorogalum

Hyacinthaceae

Daubenya

Hyacinthaceae

Dipcadi

Hyacinthaceae

Drimia

Hyacinthaceae

Drimiopsis

Hyacinthaceae

Eucomis

Hyacinthaceae

Fortunatia

Hyacinthaceae

Galtonia

Hyacinthaceae

Hastingsia

Hyacinthaceae

Hesperocallis

Hyacinthaceae

Hyacinthella

Hyacinthaceae

Hyacinthoides

Hyacinthaceae

Hyacinthus

Hyacinthaceae

Lachenalia

Hyacinthaceae

Ledebouria

Hyacinthaceae

Leopoldia

Hyacinthaceae

Litanthus

Hyacinthaceae

Massonia

Hyacinthaceae

Muscari

Hyacinthaceae

Muscarimia

Hyacinthaceae

Neopatersonia

Hyacinthaceae

Ornithogalum

Hyacinthaceae

Polyxena

Hyacinthaceae

Pseudogaltonia

Hyacinthaceae

Pseudomuscari

Hyacinthaceae

Puschkinia

Hyacinthaceae

Rhadamanthus

Hyacinthaceae

Rhodocodon

Hyacinthaceae

Schizobasis

Hyacinthaceae

Schoenolirion

Hyacinthaceae

Scilla

Hyacinthaceae

Sypharissa

Hyacinthaceae

Thuranthos

Hyacinthaceae

Urginea

Hyacinthaceae

Veltheimia

Hyacinthaceae

Whiteheadia

Hyacinthaceae

   

Curculigo

Hypoxidaceae

Empodium

Hypoxidaceae

Hypoxidia

Hypocidaceae

Hypoxis

Hypoxidaceae

Molineria

Hypoxidaceae

Pauridia

Hypoxidaceae

Rhodohypoxis

Hypoxidaceae

Saniella

Hypoxidaceae

Spiloxene

Hypoxidaceae

   

Ainea

Iridaceae

Alophia

Iridaceae

Anapalina

Iridaceae

Anomatheca

Iridaceae

Antholyza

Iridaceae

Aristea

Iridaceae

Babiana

Iridaceae

Barnardiella

Iridaceae

Belamcanda

Iridaceae

Bobartia

Iridaceae

Calydorea

Iridaceae

Cardenanthus

Iridaceae

Chasmanthe

Iridaceae

Cipura

Iridaceae

Cobana

Iridaceae

Crocosmia

Iridaceae

Crocus

Iridaceae

Cypella

Iridaceae

Devia

Iridaceae

Dierama

Iridaceae

Dietes

Iridaceae

Diplarrhena

Iridaceae

Duthiastrum

Iridaceae

Eleutherine

Iridaceae

Ennealophus

Iridaceae

Eurynotia

Iridaceae

Ferraria

Iridaceae

Fosteria

Iridaceae

Galaxia

Iridaceae

Geissorhiza

Iridaceae

Gelasine

Iridaceae

Geosiris

Iridaceae

Gladiolus

Iridaceae

Gynandriris

Iridaceae

Herbertia

Iridaceae

Hermodactylus

Iridaceae

Hesperantha

Iridaceae

Hesperoxiphion

Iridaceae

Hexaglottis

Iridaceae

Homeria

Iridaceae

Iris excl. I.germanica, I.kaempferi, I.ensata, I.pumila, I.foetidissima, I.laevigata, I.sibirica, I.japonica (incl. I.Chinensis), I.chryso-

Iridaceae

graphes, I.halophila (I.spuria ssp halophila) en I.spuria

 

Isophysis

Iridaceae

Ixia

Iridaceae

Kelissa

Iridaceae

Klattia

Iridaceae

Lapeirousia

Iridaceae

Larentia

Iridaceae

Lethia

Iridaceae

Libertia

Iridaceae

Mastigostyla

Iridaceae

Melasphaerula

Iridaceae

Micranthus

Iridaceae

Moraea

Iridaceae

Nemastylis

Iridaceae

Neomarica

Iridaceae

Nivenia

Iridaceae

Olsynium

Iridaceae

Onira

Iridaceae

Orthrosanthus

Iridaceae

Pardanthopsis

Iridaceae

Patersonia

Iridaceae

Phalocallis

Iridaceae

Pillansia

Iridaceae

Pseudotrimezia

Iridaceae

Radinosiphon

Iridaceae

Rheome

Iridaceae

Rigidella

Iridaceae

Roggeveldia

Iridaceae

Romulea

Iridaceae

Savannosiphon

Iridaceae

Schizostylis

Iridaceae

Sessilanthera

Iridaceae

Sessilistigma

Iridaceae

Solenomelus

Iridaceae

Sparaxis

Iridaceae

Sphenostigma

Iridaceae

Syringodea

Iridaceae

Tapeinia

Iridaceae

Thereianthus

Iridaceae

Tigridia

Iridaceae

Trimezia

Iridaceae

Tritonia

Iridaceae

Tritoniopsis

Iridaceae

Watsonia

Iridaceae

Witsenia

Iridaceae

Zygotritonia

Iridaceae

   

Ixiolirion

Ixioliriaceae

   

Calochortus

Liliaceae

Cardiocrinum

Liliaceae

Erythronium

Liliaceae

Fritillaria

Liliaceae

Gagea

Liliaceae

Korolkowia

Liliaceae

Lilium

Liliaceae

Lloydia

Liliaceae

Nomocharis

Liliaceae

Notholirion

Liliaceae

Tulipa

Liliaceae

   

Zigadenus

Melanthiaceae

   

Mirabilis

Nyctaginaceae

   

Oxalis

Oxalidaceae

   

Cyclamen excl. C. persicum cultivars

Primulaceae

   

Anemone apennina

Ranunculaceae

A. blanda

Ranunculaceae

A. coronaria

Ranunculaceae

A. cylindrica

Ranunculaceae

A. flaccida

Ranunculaceae

A. fulgens

Ranunculaceae

A. ranunculoides

Ranunculaceae

A. trifolia

Ranunculaceae

Eranthis

Ranunculaceae

Ranunculus ficaria

Ranunculaceae

R. asiaticus

Ranunculaceae

R. millefoliatus

Ranunculaceae

   

Conanthera

Tecophilaeaceae

Cyanella

Tecophilaeaceae

Odontostomum

Tecophilaeaceae

Tecophilaea

Tecophilaeaceae

Walleria

Tecophilaeaceae

Zephyra

Tecophilaeaceae

   

Abolboda

Xyridaceae

Achlyphila

Xyridaceae

Aratitiyopea

Xyridaceae

Orectanthe

Xyridaceae

Xyris

Xyridaceae

   

Aframomum

Zingiberaceae

Alpinia

Zingiberaceae

Amomum

Zingiberaceae

Aulotandra

Zingiberaceae

Boesenbergia

Zingiberaceae

Burbidgea

Zingiberaceae

Camptandra

Zingiberaceae

Caulokaempferia

Zingiberaceae

Cautleya

Zingiberaceae

Curcuma

Zingiberaceae

Curcumorpha

Zingiberaceae

Cyphostigma

Zingiberaceae

Elettaria

Zingiberaceae

Elettariopsis

Zingiberaceae

Etlingera

Zingiberaceae

Gagnepainia

Zingiberaceae

Geocharis

Zingiberaceae

Geostachys

Zingiberaceae

Globba

Zingiberaceae

Haniffia

Zingiberaceae

Haplochorema

Zingiberaceae

Hedychium

Zingiberaceae

Hemiorchis

Zingiberaceae

Hitchenia

Zingiberaceae

Hornstedtia

Zingiberaceae

Kaempferia

Zingiberaceae

Leptosolena

Zingiberaceae

Mantisia

Zingiberaceae

Nanochilus

Zingiberaceae

Paracautleya

Zingiberaceae

Parakeampferia

Zingiberaceae

Plagiostachys

Zingiberaceae

Pleuranthodium

Zingiberaceae

Pommereschea

Zingiberaceae

Pyrgophyllum

Zingiberaceae

Renealmia

Zingiberaceae

Rhynchanthus

Zingiberaceae

Riedelia

Zingiberaceae

Roscoea

Zingiberaceae

Scaphochlamys

Zingiberaceae

Siliquamomum

Zingiberaceae

Siphonochilus

Zingiberaceae

Stadiochilus

Zingiberaceae

Stahlianthus

Zingiberaceae

Vanoverberghia

Zingiberaceae

Zingiber

Zingiberaceae

Bijlage III. als bedoeld in artikel 8a van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007

Producten voor de reiniging en de ontsmetting van gebouwen en installaties voor de plantaardige productie:

Producten

Beperkingen

Kalium- en natriumzeep

 

Water en stoom

 

Kalkmelk

 

Kalk

 

Ongebluste kalk

 

Natriumhypochloriet

 

Bijtende soda

 

Bijtende potas

 

Waterstofperoxide

 

Natuurlijke plantenextracten

 

Citroenzuur, perazijnzuur, mierenzuur, melkzuur, oxaalzuur en azijnzuur

 

Alcohol

 

Salpeterzuur

Alleen voor de reiniging van druppelaars in kassen

Formaldehyde

Alleen bij het ontsmetten van entruimten voor paddestoelen

Natriumcarbonaat

 

Chloramine-T

 

Sulfiet

Alleen voor het reinigen van plukgereedschap en opslagruimte voor druiven

Fluorverbindingen

Alleen voor de reiniging van glas in lege kassen

Middelen die door de Plantenziektekundige Dienst zijn verplicht voor de reiniging van productielocaties in geval van besmetting met quarantaineorganismen

 
Naar boven