Mandaatbesluit Agentschap NL Regelingen Wonen, Wijken en Integratie

[Regeling vervallen per 23-09-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 20-05-2010

Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 9 september 2007, nr. DGWWI/SR 2007052872, Directoraat-Generaal Wonen, Directie Beleidsontwikkeling, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van een aantal wetten, besluiten, regelingen en beschikkingen op het terrein van Wonen, Wijken en Integratie (Mandaatbesluit SenterNovem Regelingen Wonen, Wijken en Integratie)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur SenterNovem van 31 augustus 2007;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-09-2014]

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat verleend tot:

  • a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de in bijlage 1 genoemde wetten, besluiten, regelingen en beschikkingen;

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 2

[Vervallen per 23-09-2014]

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt:

  • a. volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van de besluiten als bedoeld in artikel 1;

  • b. machtiging verleend tot het voeren van beroepsprocedures over besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 23-09-2014]

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat verleend tot:

  • a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de in bijlage 2 genoemde wetten, besluiten en regelingen met dien verstande dat besluiten tot intrekking, wijziging en terugvordering van subsidies en budgetten slechts na voorafgaande toestemming van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie worden genomen;

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen en met dien verstande dat besluiten op bezwaar met betrekking tot intrekking, wijziging en terugvordering van subsidies en budgetten slechts na voorafgaande toestemming van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie worden genomen.

Artikel 4

[Vervallen per 23-09-2014]

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt:

  • a. volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van de in artikel 3 bedoelde besluiten;

  • b. machtiging verleend tot het voeren van beroepsprocedures over besluiten genomen ter uitvoering van de in artikel 3 genoemde besluiten en regelingen, alsmede over de in dat kader genomen beslissingen op bezwaar; in beide gevallen slechts nadat voorafgaande toestemming van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie is verkregen.

Artikel 5

[Vervallen per 23-09-2014]

De algemeen directeur van Agentschap NL kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 4 ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 6

[Vervallen per 23-09-2014]

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 tot en met 4 luidt de ondertekening:

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

voor deze:

De algemeen directeur van Agentschap NL

(gevolgd door handtekening en naam)

Artikel 7

[Vervallen per 23-09-2014]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 5 luidt de ondertekening:

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

voor deze:

de algemeen directeur van Agentschap NL,

op last:

(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris waaraan ondermandaat is verleend)

Artikel 8

[Vervallen per 23-09-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 23-09-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Agentschap NL Regelingen Wonen, Wijken en Integratie.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 september 2007

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

C.P. Vogelaar

Bijlage 1. Mandaatbesluit Agentschap NL (volledig mandaat, volmacht en machtiging)

[Vervallen per 23-09-2014]

Bijlage 2. Mandaatbesluit Agentschap NL (gedeeltelijk mandaat, volmacht en machtiging)

[Vervallen per 23-09-2014]

Terug naar begin van de pagina