Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (overneming taken van gemeente door IND)

Geldend van 22-09-2007 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 14 september 2007 nr. 5505825/07, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (zevenenzestigste wijziging)

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op de artikelen 9 en 24 van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 3.101 van het Vreemdelingenbesluit 2000;

Besluit:

Artikel II

  • A Tot en met 23 september 2007 blijven de artikelen 3.9, eerste lid, 3.33a, eerste lid, 3.33d en 3.34i, Voorschrift Vreemdelingen 2000 van toepassing zoals deze golden direct voorafgaand aan inwerkingtreding van deze regeling, ten aanzien van de vreemdeling die woon- of verblijfplaats heeft in een gemeente gelegen in de politieregio Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, IJsselland, Noord en Oost Gelderland, Twente, Gooi- en Vechtstreek dan wel Utrecht.

  • C Tot en met 4 november 2007 blijven de artikelen 3.9, eerste lid, 3.33a, eerste lid, 3.33d en 3.34i, Voorschrift Vreemdelingen 2000 van toepassing zoals deze golden direct voorafgaand aan inwerkingtreding van deze regeling, ten aanzien van de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft in een gemeente gelegen in de politieregio Brabant Noord, Gelderland Midden, Gelderland Zuid, Midden en West Brabant, Brabant Zuid-Oost, Limburg Noord dan wel Limburg Zuid.

  • D Tot en met 25 november 2007 blijven de artikelen 3.9, eerste lid, 3.33a, eerste lid, 3.33d en 3.34i, Voorschrift Vreemdelingen 2000 van toepassing zoals deze golden direct voorafgaand aan inwerkingtreding van deze regeling, ten aanzien van de vreemdeling die woon- of verblijfplaats heeft in een gemeente gelegen in de politieregio Amsterdam-Amstelland, Kennemerland, Noord-Holland Noord, dan wel Zaanstreek Waterland.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 september 2007

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N. Albayrak

Terug naar begin van de pagina