Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001, enz. (invoering single information en single audit voor specifieke uitkeringen)

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2009.]
Geldend van 06-11-2007 t/m heden

Besluit van 23 augustus 2007, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de invoering van single information en single audit voor specifieke uitkeringen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 juni 2007, nr. 2007-0000209273, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers voor Jeugd en Gezin, van Justitie, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor Wonen, Wijken en Integratie, en van Economische Zaken;

Gelet op artikel 22 van de Financiële-verhoudingswet, artikel 5, tweede lid, van de Brandweerwet 1985, artikel 39, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg, artikel 15.13, tweede lid, van de Wet milieubeheer, artikel 76g van de Wet bodembescherming, artikel 20 van de Wet stedelijke vernieuwing, artikel 81, tweede lid, van de Woningwet, artikel 50c van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

De Raad van State gehoord (advies van 4 juli 2007, nr. W04.07.0173/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 augustus 2007, nr. 2007-0000290288, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers voor Jeugd en Gezin, van Justitie, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor Wonen, Wijken en Integratie, en van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel XI

Artikel 27 van het Besluit financiële verhouding 2001, de artikelen 24, derde lid, aanhef en onderdeel c, en 58a van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede de artikelen 3a en 5, vierde lid, van het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten werken

  • a. ter zake van de in hoofdstuk 2 van het Besluit van 4 juli 2006, houdende wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 en enkele andere besluiten in verband met invoering van single-information en single-audit voor specifieke uitkeringen genoemde regelingen, ook ten aanzien van de jaarstukken en de controle op de jaarrekening over het begrotingsjaar 2007 en latere jaren, en

  • b. ter zake van de in dit besluit genoemde regelingen voor het eerst ten aanzien van de jaarstukken en de controle op de jaarrekening over het begrotingsjaar 2007.

Artikel XII

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van artikel VII, dat in werking treedt acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 augustus 2007

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de elfde september 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina