Regeling formulieren verpakkingen

[Regeling vervallen per 31-05-2014.]
Geraadpleegd op 01-07-2022.
Geldend van 06-07-2007 t/m 30-05-2014

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 juni 2007, nr. SAS 2007052674, houdende de vaststelling van formulieren voor het doen van een mededeling en een verslag in verband met de uitvoering van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton (Regeling formulieren verpakkingen)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 6, eerste lid, en 7 van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-05-2014]

De producent of importeur maakt bij het indienen van een mededeling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton gebruik van het in bijlage I bij deze regeling opgenomen formulier.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-05-2014]

De producent of importeur maakt bij het indienen van het verslag, bedoeld in artikel 7 van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton, gebruik van het in bijlage II bij deze regeling opgenomen formulier.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-05-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 juli 2007

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Naar boven