Tijdelijke subsidieregeling maritieme innovatie

[Regeling vervallen per 30-06-2011.]
Geraadpleegd op 28-11-2022.
Geldend van 28-01-2009 t/m 07-07-2010

Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies voor maritieme innovatie (Tijdelijke subsidieregeling maritieme innovatie)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2, aanhef en onderdeel c, 3, 4 en 6 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

§Algemene bepalingen 1

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. MIB: de Maritime Innovation Board, het college van deskundigen uit de maritieme sector ten behoeve van het stimuleren van de innovatie in de zeescheepvaart, dat tevens een adviesrol heeft als bedoeld in de artikelen 3, tweede lid en 14, tweede lid;

 • b. adviescommissie: de adviescommissie maritieme innovatie, bedoeld in artikel 9;

 • c. zeescheepvaartonderneming: een in een lidstaat van de Europese Unie, in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat gevestigde onderneming, waarvan de hoofdactiviteiten bestaan uit het transport van goederen of personen over zee;

 • d. project: een samenhangend geheel van activiteiten, bestaande uit:

  • 1°. industrieel onderzoek of preconcurrentiële ontwikkeling, of een combinatie van beide,

  • 2°. een haalbaarheidsstudie, of

  • 3°. kennisoverdracht;

 • e. industrieel onderzoek: het opdoen van nieuwe kennis met het doel deze te gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe producten, processen, competenties of diensten of om bestaande producten, processen, competenties of diensten aanmerkelijk te verbeteren;

 • f. preconcurrentiële ontwikkeling: het omzetten van de resultaten van industrieel onderzoek in plannen, schema’s of ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, processen of diensten;

 • g. haalbaarheidsstudie: het tot stand brengen van een schriftelijk rapport, inhoudende een systematisch opgezette en afgeronde analyse, alsmede een inschatting van de technische en economische mogelijkheden van industrieel onderzoek of preconcurrentiële ontwikkeling;

 • h. kennisoverdracht: het zonder commerciële doeleinden overdragen van kennis en informatie aan de zeescheepvaartsector;

 • i. klein project: een project waarvan de subsidiabele kosten minder dan € 50.000 bedragen;

 • j. groot project: een project waarvan de subsidiabele kosten € 50.000 of meer bedragen;

 • k. kennisinstelling:

  • 1°. een in onderdeel a of b van de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek genoemde instelling voor hoger onderwijs;

  • 2°. een andere dan in de onder 1° bedoelde onderzoeksinstelling die geheel of gedeeltelijk door de rijksoverheid is gefinancierd en die activiteiten verricht met als doel het uitbreiden van de algemene wetenschappelijke en technische kennis;

  • 3°. een geheel of gedeeltelijk door een andere staat gefinancierde openbare instelling voor hoger onderwijs;

  • 4°. een geheel of gedeeltelijk door een andere staat gefinancierde onderzoeksinstelling die activiteiten verricht met als doel het uitbreiden van de algemene wetenschappelijke en technische kennis;

  • 5°. een andere entiteit die door de Minister is aangewezen als kennisinstelling.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

 • 1 De Minister kan op aanvraag subsidie verlenen aan een zeescheepvaartonderneming voor een project dat binnen de thema’s duurzaamheid, veiligheid of logistieke efficiëntie in de zeescheepvaart valt en gericht is op innovatie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

 • 1 Voor grote projecten bepaalt de Minister jaarlijks voor welke onderwerpen binnen de thema’s, bedoeld in artikel 2, een subsidieaanvraag ingediend kan worden. Deze onderwerpen worden in de Staatscourant bekend gemaakt.

 • 2 De MIB adviseert de Minister over de onderwerpen, bedoeld in het eerste lid, door middel van een door de MIB opgestelde strategische onderzoeksagenda.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

Indien ter zake van het project of een deel daarvan al eerder subsidie is verleend, wordt slechts een zodanig bedrag aan subsidie verleend dat de som van de subsidies niet groter is dan het bedrag dat op grond van deze regeling kan worden verleend.

§Subsidiebedrag 2

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

De Minister stelt jaarlijks het subsidieplafond voor kleine en voor grote projecten vast en maakt dit bekend in de Staatscourant.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

 • 1 Subsidiabele projectkosten zijn uitsluitend:

  • a. de volgende noodzakelijke, rechtstreeks aan het project toe te rekenen en door de aanvrager na indiening van de subsidieaanvraag gemaakte kosten:

   • 1°. loonkosten van direct bij het project betrokken personeel uitgaande van een uurloon zoals weergegeven in de loonstaat ingevolge artikel 67 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001; het uurloon wordt berekend op basis van 1650 productieve uren per jaar;

   • 2°. kosten van aanschaf van benodigde materialen en hulpmiddelen gebaseerd op historische aanschafprijzen;

   • 3°. kosten van het gebruik van bestaande machines en apparatuur, die niet geheel voor het project zijn aangeschaft;

   • 4°. afschrijvingskosten van een schip gedurende verletdagen berekend volgens de voor dat schip gebruikelijke boekhoudkundige praktijk en onderbouwd door middel van een accountantsverklaring met een maximum van € 50.000;

   • 5°. kosten van machines en apparatuur, die geheel voor het project zijn aangeschaft;

   • 6°. aan derden verschuldigde kosten en kosten van gebruik van apparatuur bij kennisinstellingen en ondernemers;

   • 7°. kosten van octrooiaanvraag;

   • 8°. omzetbelasting indien de subsidieaanvrager de omzetbelasting niet kan verrekenen;

  • b. een opslag voor algemene kosten van ten hoogste 25 procent van de in het eerste lid, onderdeel a, onder 1° bedoelde loonkosten.

 • 2 De subsidieaanvrager kan bij de subsidieaanvraag een verzoek indienen om de berekening van de loonkosten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 1°, en de algemene kosten te mogen vervangen door een in zijn organisatie gebruikelijke, controleerbare methodiek. Dat verzoek gaat vergezeld van het gebruikte kostenmodel, de berekeningswijze daarvan en een goedkeurende accountantsverklaring.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

De subsidie bedraagt:

 • a. voor een haalbaarheidsstudie maximaal 50 procent van de subsidiabele projectkosten;

 • b. voor kennisoverdracht maximaal 80 procent van de subsidiabele projectkosten;

 • c. voor industrieel onderzoek maximaal 50 procent van de subsidiabele projectkosten;

 • d. voor preconcurrentiële ontwikkeling maximaal 25 procent van de subsidiabele projectkosten;

 • e. voor een project dat bestaat uit zowel industrieel onderzoek als preconcurrentiële ontwikkeling maximaal 50 procent van de subsidiabele kosten voor zover de werkzaamheden bestaan uit industrieel onderzoek en maximaal 25 procent voor zover de werkzaamheden bestaan uit preconcurrentiële ontwikkeling.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

De in artikel 7, onderdelen c tot en met e, genoemde maximumpercentages kunnen worden verhoogd met:

 • a. maximaal tien procent van de subsidiabele projectkosten, als het gaat om een aanvrager die een kleine of middelgrote onderneming is als bedoeld in verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PbEG L 10);

 • b. maximaal vijftien procent van de subsidiabele projectkosten indien het project aansluit bij de doelstellingen van een project of een specifiek programma dat is opgesteld ingevolge het communautaire kaderprogramma op het gebied van onderzoek, technische ontwikkeling en demonstratie (PbEG L 400).

§Adviescommissie maritieme innovatie 3

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

 • 1 Er is een adviescommissie maritieme innovatie.

 • 2 De adviescommissie bestaat uit vier leden, waaronder een voorzitter, die deskundig zijn op het terrein van de zeescheepvaart. Zij zijn niet werkzaam bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 • 3 De leden worden door de Minister voor een termijn van ten hoogste vier jaren benoemd. De leden zijn een keer herbenoembaar.

 • 4 De leden van de adviescommissie nemen niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies, indien zij een persoonlijk belang hebben bij de ingediende aanvraag.

 • 5 De adviescommissie stelt een reglement van orde op dat instemming van de Minister behoeft.

 • 6 De Minister kan waarnemers aanwijzen, die het recht hebben de vergaderingen van de adviescommissie bij te wonen.

 • 7 De adviescommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar. Het jaarverslag wordt aan de Minister toegezonden en algemeen verkrijgbaar gesteld.

 • 8 De bescheiden van de adviescommissie worden na beëindiging van haar werkzaamheden opgeborgen in het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

§De aanvraag 4

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

 • 1 De aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend bij SenterNovem, met gebruikmaking van het formulier dat daartoe verkrijgbaar is gesteld bij Senternovem.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van een projectplan en een begroting, alsmede van de andere in het formulier bedoelde bescheiden en gegevens.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

De Minister stelt voor grote projecten jaarlijks vast vanaf welke datum de aanvraag kan worden ingediend en op welke datum de aanvraag uiterlijk moet zijn ontvangen en doet daarvan mededeling in de Staatscourant. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld om de aanvraag aan te vullen, geldt de dag waarop de aanvulling is ontvangen als datum van ontvangst van de aanvraag.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

Een aanvraag voor een klein project moet uiterlijk 31 oktober van het desbetreffende jaar zijn ontvangen. In 2010 moet de aanvraag uiterlijk op 30 juni zijn ontvangen.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

De aanvraag wordt geweigerd indien:

 • a. het een klein project betreft dat niet past binnen een thema, als bedoeld in artikel 2;

 • b. het een groot project betreft dat geen betrekking heeft op een van de onderwerpen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, voor het desbetreffende jaar;

 • c. de Minister het niet aannemelijk acht dat het project binnen drie jaar en voor 1 juli 2011 is afgerond.

§ Beoordeling grote projecten 5

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

Artikel 14

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

 • 1 De Minister wint over de ingediende aanvragen tot subsidieverlening voor grote projecten advies in van de MIB en van de adviescommissie.

 • 2 De MIB brengt binnen twee weken na dagtekening van het verzoek om advies schriftelijk advies uit aan de Minister over de mate waarin het project kan rekenen op draagvlak binnen de Nederlandse zeescheepvaartsector.

 • 3 De adviescommissie brengt binnen een termijn van zes weken na dagtekening van het verzoek om advies schriftelijk advies uit aan de Minister.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

 • 1 De adviescommissie geeft aan de Minister een negatief advies:

  • a. indien onvoldoende vertrouwen bestaat in de technische en economische haalbaarheid van het project;

  • b. indien blijkt dat het project niet op draagvlak binnen de Nederlandse zeescheepvaartsector kan rekenen.

 • 2 De aanvragen die na de toets, bedoeld in het eerste lid, positief zijn beoordeeld worden in een rangorde geplaatst. Daarbij worden de aanvragen beoordeeld naar de mate waarin de voorgestelde projecten voldoen aan de volgende, in gewicht afnemende, criteria:

  • a. het innovatief karakter of een wezenlijk nieuwe toepassing van een bestaande technologie;

  • b. de verspreiding van de verworven kennis in de zeescheepvaartsector;

  • c. een toepassingsgerichte vertaling van kennis naar nieuwe toepassingen en de toepassingsmogelijkheden van de projectresultaten in de zeescheepvaartsector;

  • d. het maatschappelijk voordeel dat met de kennis kan worden behaald.

§Beoordeling kleine projecten 6

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

De Minister beoordeelt of een klein project waarvoor een aanvraag is ingediend:

 • a. een innovatief karakter heeft;

 • b. economisch of technisch perspectief heeft op de toepassing op praktijkschaal; en

 • c. een uitstralingseffect kan hebben voor toepassing door andere zeescheepvaartondernemingen.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

De Minister beoordeelt de aanvragen tot subsidieverlening voor kleine projecten in volgorde van ontvangst, met dien verstande dat indien de aanvraag aanvulling behoeft de datum waarop de aanvraag is aangevuld, geldt als de datum van ontvangst.

§Beschikking tot subsidieverlening 7

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

Artikel 18

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

 • 1 De Minister stelt voor grote projecten de rangorde vast en gaat op basis hiervan over tot het verlenen van de subsidies.

 • 2 Indien het subsidiebedrag dat verleend kan worden aan de subsidieaanvrager wiens aanvraag als eerste in de rangorde is geplaatst lager is dan het subsidieplafond, bedoeld in artikel 5, verleent de Minister dat subsidiebedrag.

 • 3 Indien aan de aanvrager van de volgende aanvraag een subsidiebedrag verleend kan worden dat lager is dan het bedrag dat na de beslissing op de eerste aanvraag resteert, verleent de Minister ook aan die aanvrager dat subsidiebedrag, en zo vervolgens.

 • 4 Indien in de rangorde een aanvraag aan de orde is, waarop een hoger bedrag kan worden verleend dan het bedrag dat van het subsidieplafond resteert, wordt het subsidiebedrag bepaald gelijk aan dat bedrag.

 • 5 De Minister wijst de resterende aanvragen af.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

 • 1 De Minister beslist over een aanvraag tot subsidieverlening voor een groot project binnen dertien weken na afloop van de in artikel 11 bedoelde periode.

 • 2 De Minister beslist over een aanvraag tot subsidieverlening voor een klein project binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag voor een subsidie.

§ Verplichtingen van de subsidieontvanger 8

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

Artikel 21

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

 • 1 De subsidieontvanger voert het project uit in overeenstemming met het projectplan waarop de subsidieverlening betrekking heeft en voltooit het project uiterlijk op het bij de verlening bepaalde tijdstip.

 • 2 De subsidieontvanger kan een schriftelijk verzoek tot wijziging van de verleningsbeschikking indienen bij de Minister ten behoeve van het vertragen, het essentieel wijzigen of het stopzetten van het project. De Minister kan voorwaarden aan de wijziging verbinden.

 • 3 De subsidieontvanger doet onverwijld mededeling aan de Minister van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of van andere omstandigheden, die voor de subsidieverlening van belang kunnen zijn.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

 • 1 De subsidieontvanger voert het project uit in Nederland.

 • 2 De Minister kan ontheffing verlenen van het eerste lid.

 • 3 Aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

 • 1 De subsidieontvanger brengt na afloop van de helft van de periode waarin het project wordt uitgevoerd rekenende vanaf de dag dat de subsidie is verleend, een schriftelijk verslag uit over de uitvoering en de bereikte resultaten van het project, met inbegrip van een vergelijking van die uitvoering en die resultaten met het projectplan en de bij de subsidieverlening vermelde raming van de projectkosten.

 • 2 Indien de totale periode waarvoor subsidie is verleend langer dan twee jaar is, brengt de subsidieontvanger een verslag als bedoeld in het eerste lid uit, uiterlijk een jaar na de dag waarop de subsidie is verleend.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

 • 1 De subsidieontvanger maakt de resultaten van het project op hoofdlijnen openbaar.

 • 2 De subsidieontvanger stelt derden op verzoek in de gelegenheid nader van de resultaten van het project kennis te nemen. De subsidieontvanger vraagt hiervoor een marktconform bedrag.

 • 3 Indien er op de resultaten een eigendomsrecht rust, mag de subsidieontvanger deze tot twee jaar na afloop van het project niet overdragen aan derden, tenzij een ontheffing is verkregen van de Minister.

Artikel 25

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

De subsidieontvanger voert een administratie waaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze alle in artikel 6, eerste lid, genoemde projectkosten kunnen worden afgelezen. Ten aanzien van de verantwoording van de loonkosten is een urenverantwoording per werknemer aanwezig.

§ Subsidievaststelling 9

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

Artikel 26

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

 • 1 De subsidieontvanger dient binnen dertien weken na het in artikel 21, eerste lid, bedoelde tijdstip bij de Minister een verzoek tot vaststelling van de subsidie in met gebruikmaking van het formulier dat verkrijgbaar is gesteld bij SenterNovem. Het verzoek gaat vergezeld van:

  • a. de gegevens, bedoeld in dit formulier;

  • b. een afschrift van de publicatie, bedoeld in artikel 24, eerste lid;

  • c. een schriftelijk eindverslag over de uitvoering en bereikte resultaten van het project;

  • d. een financieel eindverslag.

 • 2 Indien de subsidie voor een project € 100.000 of meer bedraagt gaat het financieel eindverslag vergezeld van een goedkeurende verklaring van de accountant. Het financiële eindverslag en de accountantsverklaring worden opgesteld in overeenstemming met het als bijlage van deze regeling opgenomen model controleprotocol subsidies.

Artikel 27

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

 • 1 De Minister geeft de beschikking tot subsidievaststelling binnen acht weken na ontvangst van het verzoek tot vaststelling van de subsidie.

 • 2 Indien de beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven, stelt de Minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

§ Voorschotten 10

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

Artikel 28

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

 • 1 Aan de subsidieontvanger kunnen op aanvraag een of meer voorschotten worden verstrekt. Het totale bedrag bedraagt maximaal 60 procent van het verleende subsidiebedrag.

 • 2 Het bedrag dat aan voorschotten wordt verleend, bedraagt maximaal € 125.000 per project per jaar.

 • 3 De aanvraag tot voorschotverlening gaat vergezeld van een overzicht van de liquiditeitsbehoefte.

§Slotbepalingen 11

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

Artikel 30

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

Met het toezicht op de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen zijn belast de taakmanagers, het hoofd en het plaatsvervangend hoofd van de afdeling Interne Controle van SenterNovem.

Artikel 31

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt vier jaar na het tijdstip van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op voordien verstrekte subsidie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Bijlage als bedoeld in artikel 26, tweede lid

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

Model Controleprotocol Subsidies

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

1. Inleiding

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

1.1. Dit controleprotocol heeft betrekking op de subsidieverstrekking van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan begunstigden in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling maritieme innovatie, voor zover dit subsidies betreft van € 100.000 of meer.

1.2. De volgende begrippen zijn van toepassing.

 • de Minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat

 • project: een samenhangend geheel van activiteiten, bestaande uit industrieel onderzoek of préconcurrentiële ontwikkeling of een combinatie van beide,

 • een haalbaarheidsstudie of, kennisoverdracht.

 • derde accountant: de externe accountant van de subsidieontvanger (zoals bedoeld in artikel 2: 393 BW)

 • subsidieregeling: De Tijdelijke subsidieregeling maritieme innovatie

 • financieel eindverslag: verslag met daarin een overzicht van de aan het project toe te rekenen daadwerkelijk betaalde subsidiabele kosten en inkomsten alsmede een toelichting op de verschillen ten opzichte van de bij de aanvraag ingediende begroting

  1.3. De volgende regelingen zijn van toepassing:

 • a. De AWB

 • b. b.de Kaderwet Subsidies Verkeer en Waterstaat

 • c. de Tijdelijke subsidieregeling maritieme innovatie

  1.4. Dit controleprotocol is een nadere uitwerking van artikel 26, tweede lid van de Tijdelijke subsidieregeling maritieme innovatie. In dit controleprotocol wordt uiteengezet welke algemene uitgangspunten en specifieke vereisten gelden bij de uitvoering van de controle door de accountant van de subsidieontvanger ten aanzien van het verzoek tot vaststelling van de subsidie alsmede op welke wijze de uitkomsten van deze controle dienen te worden gerapporteerd.

  1.5. Ter toetsing van de naleving van het controleprotocol kan door accountants van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat of door haar aangewezen accountants een review worden uitgevoerd bij de accountant van de subsidieontvanger. Indien een review wordt uitgevoerd zal hierover tevens overleg worden gepleegd met de subsidieontvanger.

2. Algemene uitgangspunten voor de controle

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

2.1. De controle dient de getrouwe weergave van de financiële gegevens in het financieel eindverslag alsmede de rechtmatige besteding van de ter beschikking gestelde middelen te omvatten.

2.2. Van de accountant wordt verwacht dat hij niet alleen controleert dat de in het financieel eindverslag opgenomen financiële gegevens getrouw zijn weergegeven, maar ook dat hij de naleving van de subsidievoorwaarden toetst en nagaat of de uitgaven passen binnen het kader van de subsidieregeling (zoals genoemd onder punt 1.1).

2.3. Ten aanzien van de uitvoering van de controle door de derde accountant geldt een controletolerantie van 1%. Dit percentage heeft betrekking op het vast te stellen subsidiebedrag, bepaald overeenkomstig de desbetreffende beschikking.

3. Specifieke vereisten

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

Bij de uitvoering van de controle dient vastgesteld te worden dat:

 • a. de kosten na 1-1-2007 zijn gemaakt en daadwerkelijk zijn betaald en rechtstreeks zijn toe te rekenen aan het project <projectnummer> met de titel <titel> terzake waarvan subsidie is verleend;

 • b. het project is uitgevoerd overeenkomstig het projectplan (artikel 21);

 • c. het project is uitgevoerd in Nederland dan wel dat de Minister daarvoor een ontheffing heeft verleend en aan de eventueel daaraan gekoppelde voorwaarden is voldaan (artikel 22);

 • d. de administratie (inclusief de urenverantwoordingen) voldoet aan de eisen zoals opgenomen in artikel 25 van de subsidieregeling;

 • e. de in het financiële eindverslag opgenomen kosten kosten betreffen zoals aangegeven zijn in artikel 6 van de subsidieregeling en dat deze kosten zijn gepresenteerd overeenkomstig de rubricering genoemd in de artikelen 7 en 8 van de subsidieregeling;

 • f. de eventueel opgevoerde afschrijvingskosten van een schip aantoonbaar zijn gebaseerd op de afschrijvingstermijn die de subsidieaanvrager hanteert bij het opstellen van de jaarrekening overeenkomstig BW2 titel 9 en in overeenstemming is met maatschappelijk geaccepteerde normen terzake (artikel 6 lid 1a4 van de subsidieregeling);

 • g. de kosten betrekking hebben op de periode […datum…] tot en met […datum…] die in de beschikking tot toewijzing van de subsidie is aangegeven;

 • h. de bij de aanvraag en vaststellingsverzoek verstrekte informatie omtrent de door andere bestuursorganen of door de Commissie van de Europese Gemeenschappen verstrekte subsidies ter zake van de kosten van de gesubsidieerde activiteiten juist en volledig is weergegeven;

 • i. de verstrekte informatie inzake de in het financiële eindverslag opgevoerde BTW over het al dan niet in aftrek kunnen brengen van de omzetbelasting (BTW) juist is;

 • j. er aan subsidieontvanger geen surséance van betaling is verleend, er geen faillissement voor de subsidieontvanger is aangevraagd dan wel dat daartoe geen verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

 • k. de subsidieontvanger de resultaten van het project op hoofdlijnen openbaar heeft gemaakt;

 • l. indien er een eigendomsrecht op de projectresultaten rust, de overdracht van dit recht aan derden met toestemming van de Minister heeft plaatsgevonden.

Rapportering

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

De accountant legt de uitkomsten van de controle vast in een accountantsverklaring. Voor deze verklaring dient de tekst te worden gehanteerd conform de onderstaande modelverklaring.

Naast zijn oordeel over het financiële eindverslag en de rechtmatige besteding van de subsidie vermeldt de accountant in een afzonderlijk rapport van bevindingen eventuele specifieke bevindingen, die naar het oordeel van de accountant voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat van belang zijn.

Model accountantsverklaring

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

Opdracht

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

Wij hebben het bijgevoegde financiële eindverslag over de periode ……tot …….. met bijlagen van

[...naam aanvrager...] te [...statutaire vestigingsplaats...] gecontroleerd en gewaarmerkt.

Dit financiële eindverslag is opgesteld in het kader van de vaststelling van de subsidie die met aanvraagnummer [...nr...] bij brief van [...datum...] met kenmerk [...kenmerk...] door de Minister van Verkeer en Waterstaat is verleend.

Deze subsidie is verleend op grond van de Tijdelijke subsidieregeling maritieme innovatie (de subsidieregeling).

Verantwoordelijkheden subsidieontvanger

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

De subsidieontvanger is verantwoordelijk voor het opstellen van een aanvraag om subsidievaststelling met daarbij een financieel eindverslag, onder meer in overeenstemming met de subsidieregeling. Tevens is de subsidieontvanger verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de in het financieel eindverslag opgenomen kosten en inkomsten. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de bij de aanvraag ingediende begroting en de relevante wet- en regelgeving. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer het ontwerpen, invoeren en instandhouden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van een getrouw financiële eindverslag, zodanig dat dit verslag geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het financiële eindverslag en de rechtmatige besteding van de subsidie op basis van onze controle als bedoeld in het controleprotocol behorende bij de subsidieregeling. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht en het vorengenoemde controleprotocol. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het financieel eindverslag geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in het financieel eindverslag. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van een accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude en fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het maken van en getrouw weergeven van de bedragen in het financieel eindverslag, alsmede het voor de naleving van de betreffende wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de subsidie ontvangen.

Tevens omvat de controle onder meer een evaluatie van de toegepaste grondslagen van financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die subsidieontvanger heeft gemaakt, een evaluatie van het algehele beeld van het financiële eindverslag, alsmede de evaluatie van de aanvaardbaarheid van het gehanteerde referentiekader voor de rechtmatigheid.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van het vast te stellen subsidiebedrag. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

De controle is uitgevoerd met inachtneming van het voor deze accountantsverklaring geldende controleprotocol behorende bij de Tijdelijke subsidieregeling maritieme innovatie.

Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel

[Regeling vervallen per 30-06-2011]

Naar ons oordeel geeft het financiële eindverslag een getrouw beeld van de omvang en samenstelling van de subsidiabele kosten en opbrengsten in overeenstemming met de subsidieregeling. Voorts zijn wij van oordeel dat de in dit financieel eindverslag verantwoorde kosten en inkomsten voldoen aan de eisen van rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de bij de aanvraag ingediende begroting dan wel met een door de Minster van Verkeer en Waterstaat goedgekeurde wijziging daarvan en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen zoals die in het vorengenoemde controleprotocol zijn opgenomen

Plaats, datum

Naam accountantsorganisatie

Naam externe accountant en ondertekening met die naam

Naar boven