Wijzigingsbesluit Besluit beheer autowrakken, enz. (verbetering regels autowrakken en autobanden)

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2011.]
Geldend van 01-10-2007 t/m heden

Besluit van 19 juni 2007, houdende wijziging van het Besluit beheer autowrakken in verband met een verbetering van de implementatie van richtlijn nr. 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 september 2000 betreffende autowrakken (PbEG L 269), alsmede in verband met een rechterlijke uitspraak, en wijziging van het Besluit beheer autobanden in verband met verbetering van de handhaafbaarheid en vermindering van lasten (verbetering regels autowrakken en autobanden)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 april 2007, nr. DJZ2007015948, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op richtlijn nr. 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 september 2000 betreffende autowrakken (PbEG L 269), de artikelen 8.45 en 10.15 tot en met 10.18 van de Wet milieubeheer en artikel 21.8 van de Wet milieubeheer voor zover het betreft artikel I, onderdeel D;

De Raad van State gehoord (advies van 3 mei 2007, nr. W08.07.0089/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 juni 2007, nr. DJZ2007054463, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat op 1 juli 2009 de voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit verleende vergunningen voor inrichtingen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit beheer autowrakken aan dit besluit voldoen.

Artikel IV

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2007.

  • 2 In afwijking van het eerste lid, treedt artikel I, onderdeel E, van dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt dat onderdeel terug tot en met 31 december 2006.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 juni 2007

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de achtentwintigste juni 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina