Uitvoeringsregeling Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

[Regeling vervallen per 01-04-2020.]
Geldend van 01-10-2010 t/m 30-06-2013

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 juni 2007, nr. DJZ2007059068, houdende regels ter uitvoering van het Uitvoeringsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Uitvoeringsregeling Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken)

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2020]

De ingevolge artikel 6 van de wet in de gemeentelijke beperkingenregistratie op te nemen soorten gegevens, zijn vervat in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2020]

Het berichtenverkeer met de landelijke voorziening, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de wet, vindt plaats overeenkomstig de in bijlage II bij deze regeling gegeven regels.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2020]

Voor zover in de bijlagen I en II bij deze regeling ten aanzien van producten technische voorschriften zijn gesteld als bedoeld in de richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217), worden met die producten gelijkgesteld producten die rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en die voldoen aan eisen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met die technische voorschriften wordt nagestreefd.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen I en II, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en op internet worden geplaatst op www.vrom.nl.

Den Haag, 25 juni 2007

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Bijlage I

[Vervallen per 01-04-2020]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.]

Bijlage II

[Vervallen per 01-04-2020]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.]

Terug naar begin van de pagina