Wijzigingswet Leerplichtwet 1969, enz. (invoering van een kwalificatieplicht)

Geldend van 27-06-2008 t/m heden

Wet van 24 mei 2007 tot wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet inburgering in verband met onder meer de invoering van een kwalificatieplicht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is jongeren meer kansen te bieden op het behalen van een startkwalificatie door de invoering van een kwalificatieplicht; dat daartoe de Leerplichtwet 1969 en de Wet inburgering dienen te worden gewijzigd; dat het voorts wenselijk is de leerplichtambtenaar een ruimere onderzoekbevoegdheid alsmede van rechtswege een opsporingsbevoegdheid te geven;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet inburgering, enz. (vervallen van de mogelijkheid om Nederlandse onderdanen tot inburgering te verplichten)(kamerstuk 30877).]

Artikel V

Voor de jongere die in het schooljaar 2006–2007 de leeftijd van 17 jaar bereikt, blijven de artikelen 4a tot en met 4c van de Leerplichtwet 1969 gelden zoals die luidden voor de inwerkingtreding van deze wet.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 24 mei 2007

Beatrix

De

StaatssecretarisvanOnderwijs, Cultuur en Wetenschap

,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

De

MinistervanLandbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

,

G. Verburg

Uitgegeven de twaalfde juni 2007

MinistervanJustitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina