Regeling mandaat- en volmachtverlening aan de GGD’en met betrekking tot de uitvoering van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

Geldend van 01-06-2011 t/m 30-06-2013

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 mei 2007, nr. VGP/PSL 2770996, houdende de Regeling mandaat- en volmachtverlening aan de GGD’en met betrekking tot de uitvoering van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de Minister besluiten te nemen;

 • c. gemandateerde: degene aan wie mandaat is verleend;

 • d. volmacht: de bevoegdheid om ten behoeve van de Minister namens de Staat der Nederlanden privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • e. besluit: Warenwetbesluit tatoeëren en piercen;

 • f. retributie: retributie als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het besluit.

Artikel 2

 • 2 Aan de in bijlage 1 bij deze regeling genoemde functionarissen of instanties wordt volmacht verleend om de retributies te innen, die zijn vastgesteld op basis van het eerste lid, onderdeel c.

 • 3 De functionarissen en instanties bedoeld in onderscheidenlijk het eerste en het tweede lid, zijn bevoegd ondermandaat of ondervolmacht te verlenen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de op grond van deze regeling toegekende bevoegdheden.

 • 4 Het verlenen van ondermandaat of ondervolmacht als bedoeld in het derde lid leidt niet tot een hogere retributie.

Artikel 3

 • 1 Op aanvragen van vergunningen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit wordt door de gemandateerde of door degene aan wie ondermandaat is verleend niet beslist voordat is onderzocht of er een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de ondernemer voor de ruimte waarvoor de vergunning wordt gevraagd, niet zal voldoen aan de voorschriften gesteld bij of krachtens het besluit, dan wel aan de voorschriften gesteld bij of krachtens artikel 24 van de Warenwet.

 • 3 De gemandateerde of degene aan wie ondermandaat is verleend, zal door de Minister geformuleerde en te formuleren beleidsuitgangspunten in acht nemen.

Artikel 4

 • 1 De in artikel 2, eerste lid, bedoelde besluiten worden als volgt ondertekend:

  De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

  namens deze:

  (gevolgd door handtekening en naam van de gemandateerde)

 • 2 De in artikel 2, derde lid, bedoelde besluiten worden als volgt ondertekend:

  De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

  namens deze:

  (gevolgd door handtekening en naam van degene aan wie ondermandaat is verleend)

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling mandaat- en volmachtverlening aan de GGD’en met betrekking tot de uitvoering van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage 1. Functionarissen/instanties aan wie mandaat wordt verleend

GGD

Gemandateerde

GGD Amsterdam

algemeen directeur

GGD Drenthe

dagelijks bestuur

GGD Eemland

voorzitter bestuurscommissie

GGD Flevoland

algemeen directeur

GGD Gelre-IJssel

dagelijks bestuur

GGD Hart voor Brabant

directie

GGD Hollands Midden

algemeen bestuur Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

GGD Hollands Noorden

dagelijks bestuur

GGD Rivierenland

directeur

GGD Rotterdam-Rijnmond

algemeen directeur

GGD West-Brabant

dagelijks bestuur Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant

GGD Zaanstreek-Waterland

algemeen bestuur

GGD Zeeland

directeur

GGD Zuid-Holland-Zuid

directeur

GGD Zuidhollandse Eilanden

dagelijks bestuur

Hulpverlening Gelderland Midden

directeur Volksgezondheid/GGD

GGD Limburg-Noord

dagelijks bestuur Regio Limburg-Noord

GGD Regio Nijmegen

bestuurscommissie

GGD Zuid- Holland West

directeur

GGD Gooi & Vechtstreek

dagelijks bestuur Gewest Gooi & Vechtstreek

GGD Zuid Limburg

dagelijks bestuur

GGD Groningen

bestuurscommissie GGD

GGD Midden-Nederland

dagelijks bestuur

GGD IJsselland

dagelijks bestuur GGD IJsselland

GGD Regio Twente

bestuurscommissie Publieke Gezondheid

Veiligheids Regio Kennemerland

dagelijks bestuur

GGD Brabant-Zuidoost

dagelijks bestuur

GG&GD Utrecht

directeur

Gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn

directeur Volksgezondheid, GGD Den Haag

GGD Fryslân

algemeen bestuur Hulpverleningsdienst Fryslân

Terug naar begin van de pagina