Warenwetregeling tatoeëren en piercen

Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 01-07-2021 t/m 30-06-2022

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 mei 2007, nr. VGP/PSL 2770998, houdende regels met betrekking tot het gebruik van tatoeage- en piercingmateriaal (Warenwetregeling tatoeëren en piercen)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 4, vijfde lid, en 9, van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen en artikel 25, eerste en vierde lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 2

 • 1 De vergunning wordt door de ondernemer schriftelijk aangevraagd.

 • 2 In de aanvraag worden vermeld:

  • a. de naam, de rechtsvorm en het adres van de ondernemer, alsmede de naam waaronder de ondernemer handel drijft;

  • b. het bezoekadres van de ruimte waarvoor de vergunning wordt verzocht;

  • c. voor het gebruik van welke materialen de vergunning wordt gevraagd;

  • d. ruimte waar de materialen gebruikt worden of zullen worden of die voor het gebruik van materiaal is ingericht.

 • 3 Bij de aanvraag wordt een uittreksel gevoegd van de Kamer van Koophandel van de onderneming waarvoor de vergunning wordt gevraagd.

 • 4 De aanvraag wordt ingediend bij de GGD van de gemeente waar de ruimte is gelegen waarvoor de vergunning wordt gevraagd.

Artikel 3

 • 1 De vergunning heeft een geldigheidsduur van drie jaar.

 • 3 Het tweede lid is niet van toepassing indien de aanvraag voor de vergunning niet uiterlijk acht weken en drie dagen voor het beëindigen van de eerdere vergunning is gedaan.

 • 4 Een vergunninghouder kan gedurende de looptijd van een vergunning een verzoek tot wijziging van een vergunning indienen wegens:

  • a. verhuizing naar een andere ruimte in het pand dan wel verhuizing naar een andere ruimte buiten het pand, waarvoor vergunning is verleend; of

  • b. werken met andere materialen in dezelfde categorie als vergund, met tatoeagemateriaal, dan wel met piercingmateriaal.

 • 5 Indien een vergunninghouder een verzoek tot wijziging van de vergunning indient, bedoeld in het vierde lid, wordt onderzocht of er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de vergunninghouder voor de ruimte waarvoor de wijziging van de vergunning wordt gevraagd, niet zal voldoen aan de voorschriften gesteld bij of krachtens dit besluit, dan wel aan de voorschriften gesteld bij of krachtens artikel 24 van de Warenwet.

 • 6 Voor een onderzoek als bedoeld in het vijfde lid is een tarief verschuldigd als vermeld in artikel 5, eerste lid.

 • 7 Indien gevolg wordt gegeven aan een verzoek van een vergunninghouder als bedoeld in het vierde lid behoudt de vergunning de oorspronkelijke looptijd.

Artikel 4

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt een openbaar register bij waarin is opgenomen:

 • a. aan welke ondernemers een vergunning is verleend;

 • b. voor welke ruimten een vergunning is verleend;

 • c. voor welk gebruik de vergunning is verleend;

 • d. voor welke periode de vergunning geldig is.

Artikel 4a

In de vergunning worden de materialen vermeld, waarvoor de vergunning wordt verleend, alsmede de ruimte in het pand, waarvoor de vergunning is verleend.

Artikel 5

 • 1 De retributie voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedraagt:

  • a. € 459,68 voor een vergunning voor het gebruik van tatoeagemateriaal, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van wegwerpartikelen;

  • b. € 402,22 voor een vergunning voor het gebruik van tatoeagemateriaal, waarbij gebruik wordt gemaakt van wegwerpartikelen;

  • c. € 229,85 voor een vergunning voor het gebruik van piercingmateriaal ten behoeve van het aanbrengen van een piercing in het vlakke gedeelte van het kraakbeen van het oor of de neusvleugel, waarbij gebruik wordt gemaakt van wegwerpartikelen;

  • d. € 459,68 voor een vergunning voor het gebruik van een naald ten behoeve van het aanbrengen van een piercing, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van wegwerpartikelen;

  • e. € 402,22 voor een vergunning voor het gebruik van een naald ten behoeve van het aanbrengen van een piercing, waarbij gebruik wordt gemaakt van wegwerpartikelen;

  • f. € 574,61 indien:

   • de aanvraag betrekking heeft op twee of meer vormen van gebruik van tatoeage- of piercingmateriaal als bedoeld in de onderdelen a tot en met e, en

   • die vormen van gebruik betrekking hebben op dezelfde ruimte;

  • g. € 459,68 voor een melding als bedoeld in artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen;

  • h. € 172,39 voor een melding als bedoeld in artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningplicht tatoeëren en piercen, indien de medewerker van de gemeentelijke gezondheidsdienst waar de aanvraag voor vrijstelling is ingediend beslist heeft dat beoordeling van de veiligheid met verminderde inzet kan worden uitgevoerd.

   Een beslissing als bedoeld in de vorige zin wordt tenminste genomen indien:

   • de artiest(en), werkzaam zijn bij een vergunninghouder in Nederland en;

   • er bij een eerder evenement van dezelfde organisator of op dezelfde locatie betreffende dezelfde verrichtingen geen tekortkomingen zijn geconstateerd.

 • 2 De retributie wordt vermeerderd met € 28,73 voor elk kwartier of gedeelte van een kwartier die de toezichthouder besteedt:

  • a. aan de werkzaamheden die nodig zijn in verband met bij het onderzoek, bedoeld in artikel 4, derde lid, van het besluit geconstateerde gebreken die aanleiding geven tot vervolgonderzoek, voordat tot het verlenen van de vergunning kan worden overgegaan; of

  • b. om te reizen, teneinde het onderzoek, bedoeld in artikel 4, derde lid, van het besluit, en indien van toepassing het vervolgonderzoek bedoeld onder a, in te stellen.

 • 3 Indien het onderzoek, bedoeld in artikel 4, derde lid, van het besluit, in overleg met de aanvrager op een later tijdstip wordt voortgezet, wordt de retributie verhoogd met een bedrag van € 28,73 voor elk kwartier of gedeelte van een kwartier:

  • a. dat de voortzetting duurt, en

  • b. voor de reistijd die nodig is om het onderzoek te kunnen voortzetten.

 • 4 De retributie wordt verminderd met een bedrag van € 114,92, indien:

  • a. de aanvrager op het moment van aanvraag voor een andere ruimte dan waarop de aanvraag is gericht beschikt over een vergunning voor gelijksoortige activiteiten waarbij de activiteiten zijn beoordeeld ingevolge artikel 4, derde lid, van het besluit;

  • b. voor die vergunning dit lid buiten toepassing is gebleven.

 • 5 De aanvrager die in aanmerking komt voor een verlaagd tarief als bedoeld in het vierde lid, maakt in de aanvraag melding van de in dat lid bedoelde vergunning.

Artikel 6

 • 1 De ondernemer draagt er zorg voor dat in de ruimte waar tatoeage- of piercingmateriaal wordt gebruikt, schriftelijke informatie voorhanden is over het gebruik van het materiaal, betreffende:

  • a. de gevaren voor infecties en andere complicaties;

  • b. het verzorgen van de verwondingen die ontstaan door het gebruik van het materiaal;

  • c. de risico’s van het gebruik van het materiaal bij gezondheidsklachten.

 • 2 De ondernemer draagt er zorg voor dat degene ten aanzien van wie het tatoeage- of piercingmateriaal zal worden gebruikt, tijdig voor gebruik van de informatie in kennis wordt gesteld.

 • 3 Indien de persoon ten aanzien van wie het tatoeage- of piercingmateriaal wordt gebruikt, wordt vergezeld van zijn wettige vertegenwoordiger, draagt de ondernemer er tevens zorg voor dat ook die persoon tijdig voor het gebruik van de schriftelijke informatie in kennis wordt gesteld.

Artikel 7

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van artikel 24 en op de naleving van het bepaalde bij of krachtens het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, worden aangewezen de ambtenaren werkzaam bij de GGD’en.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Naar boven