Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer)

[Regeling vervallen per 22-03-2016.]
Geldend van 23-05-2007 t/m 03-07-2009

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer)

Met de inwerkingtreding van onderhavige Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) vervallen de Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) van 19 mei 2005 (Stcrt. 100), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 maart 2006 (Stcrt. 43).

De nieuwe beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit treedt met ingang van 23 mei 2007 in werking en wordt toegepast op overtredingen die vanaf de ingangsdatum plaatsvinden. Ten aanzien van overtredingen die zijn geconstateerd vóór 23 mei 2007 zullen boetes worden opgelegd met inachtneming van de oude beleidsregels.

Belangrijke wijzigingen:

– Aanpassing aan gewijzigde EG regelgeving (richtlijn 561/2006)

– Toevoegen boeteoplegging inzake bediening schakelorgaan

– Enige verduidelijkingen van de terminologie vanuit de praktijk

 • Begrip dubbele norm is vervangen door begrip ernstige overtreding.

 • Relateren begrip werknemer aan art. 1.1 ATW.

 • Regelmatig gehanteerde matigingsgrond beschreven, zodat ook niet-ingezetenen op een gelijke wijze tegemoet worden getreden als de ingezeten.

Artikel 1

[Vervallen per 22-03-2016]

 • 1 Bij de berekening van een boete als bedoeld in artikel 10:5 van de Arbeidstijdenwet worden voor alle beboetbare feiten als uitgangspunt gehanteerd de normbedragen die gelden voor de onderscheiden onderwerpen in de ‘Tarieflijst boetenormbedragen bestuurlijke boete wegvervoer’ die als bijlage 1 bij deze beleidsregels is gevoegd.

 • 2 Bij de toepassing hiervan wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • a. direct beboetbare feiten die worden genoemd in de lijst die is opgenomen als bijlage 2 bij deze beleidsregel;

  • b. niet direct beboetbare feiten waarvoor tijdens een bedrijfsinspectie eerst een waarschuwing wordt gegeven (preventief handhavingstraject) en pas in tweede instantie, nadat nogmaals is geconstateerd dat het betreffende wettelijke voorschrift niet is nageleefd of de betreffende tekortkoming niet is opgeheven, wordt overgegaan tot boeteoplegging;

 • 3 Bij de toepassing van bijlage 2 wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • a. feiten welke tijdens een transportinspectie worden geconstateerd;

  • b. feiten welke tijdens een bedrijfsinspectie worden geconstateerd.

Artikel 2

[Vervallen per 22-03-2016]

Bij een transportinspectie wordt bij vaststelling van een of meer beboetbare feiten ter zake van iedere persoon als bedoeld in artikel 10:3, tweede lid, sub e, van de Arbeidstijdenwet een boeterapport opgemaakt.

Artikel 3

[Vervallen per 22-03-2016]

Bij een bedrijfsinspectie bedraagt het maximaal in het boeterapport op te nemen aantal personen ter zake waarvan een of meer beboetbare feiten is vastgesteld over een periode van 4 weken, 16 weken, 26 weken, 52 weken onderscheidenlijk 104 weken voor de werkgever met:

Artikel 4

[Vervallen per 22-03-2016]

 • 1 De totale bij een boetebeschikking op te leggen boete bestaat, in geval er sprake is van meerdere beboetbare feiten, uit de som van de per beboetbaar feit berekende boetebedragen.

 • 2 De boete die per boetebeschikking aan een werkgever, een persoon die, zonder werkgever of werknemer te zijn, een persoon die een ander onder zijn gezag arbeid doet verrichten of een werknemer kan worden opgelegd, bedraagt minimaal € 50,–.

 • 3 Indien bij een transportinspectie geconstateerd wordt dat de bestuurder de registratiebladen en of print-outs van de voorgaande dagen niet bij zich heeft, maar de originele registratiebladen en of print-outs ter plaatse worden gebracht binnen de duur van het bevel tot staken van de arbeid, zal de boete worden gematigd naar € 110,–.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

J.P.H. Donner

Bijlage 1. Tarieflijst boetenormbedragen bestuurlijke boete wegvervoer

[Vervallen per 22-03-2016]

Onderwerp

Boetenormbedrag

Algemene verplichtingen

 

Registratie van arbeids-, rij- en rusttijden

 

er is geen registratie

€ 4400,–

de registratie wordt niet tenminste 52 of 104 weken bewaard

€ 4400,–

een dienstrooster is niet opgesteld

€ 4400,–

Zorg voor gegevens en bescheiden

 

niet bewaren tot het tijdstip van overdracht aan de werkgever

€ 220,–

niet downloaden bestuurderskaart

€ 1100,–

niet / oneigenlijk gebruiken van registratiemiddel

€ 1100,–

niet downloaden controleapparaat

€ 550,–

Dienstrooster

 

administratieve voorschriften niet naleven

€ 220,–

Werkmap

 

niet afgegeven

€ 1100,–

vergeten

€ 550,–

niet geldig / onjuist model / meerdere bij 1 werkgever / administratieve voorschriften niet naleven

€ 220,–

Controleapparaat

 

Is niet aangebracht

€ 2200,–

uitrusting met / vervanging door digitale tachograaf

€ 2200,–

niet voorzien van verzegelingen

€ 2200,–

onvoldoende toezicht op juiste gebruik

€ 2200,–

het niet tijdig herstellen bij defect

€ 2200,–

periodiek keuring

€ 220,–

onderzoek na verbreken verzegelingen

€ 220,–

niet voorzien van een installatieplaatje

€ 220,–

niet of onjuist gebruiken schakelorganen tachograaf

€ 50,– 1

Registratiebladen / printouts/ bestuurderskaart

 

niet bij zich hebben van voorgaande dagen

€ 550,–

bij slechte werking / diefstal niet kunnen afdrukken gegevens

€ 550,–

bestuurder gebruikt de registratiemiddelen onjuist

€ 220,–

onvoldoende registratiebladen verstrekken

€ 220,–

ontbreken handmatige registratie indien nodig

€ 220,–

Erkenninghouder

 

wijziging(en) aangebracht in de gegevens

€ 1320,–

overdracht van kalibrerings gegevens naar computer

€ 1100,–

gegevens 52 weken bewaren

€ 1100,–

geen / niet alle gegevens verstrekken

€ 1100,–

register geen 3 jaar bewaren

€ 550,–

Misbruik controlemiddelen

 

werkgever en bestuurder niet zijnde werknemer

€ 1320,–

werknemer

€ 440,–

Arbeids-, rij- en rusttijden

 

dagelijkse rusttijd enkel bemand < 11 uur

€ 110,–

dagelijkse rusttijd enkel bemand < 8 uur

€ 220,–

+ € 220,– per uur te kort

dagelijkse rusttijd enkel bemand bij < 4,5 uur

€ 1100,–

+ € 220,– per uur

dagelijkse rusttijd dubbel bemand bij < 9 uur

€ 110,–

dagelijkse rusttijd dubbel bemand bij < 7 uur

€ 220,–

+ € 220,– per uur te kort

dagelijkse rusttijd dubbel bemand bij < 4,5 uur

€ 880,–

+ € 220,– per uur te kort

wekelijkse rust (diverse normen van toepassing)

€ 110,– per uur te kort met max € 1100,–

Dienst niet afgewisseld met een pauze

€ 110,– per doorgewerkt uur met max van € 1100,–

dagelijkse rijtijd bij > 9 uur

€ 110,–

dagelijkse rijtijd bij > 10 uur

€ 110,–

+ € 110,– per uur te lang

dagelijkse rijtijd bij > 20 uur

€ 1320,–

Wekelijkse rijtijd

€ 110,– per uur te lang met max van €  1100,–

twee wekelijkse rijtijd

€ 110,– per uur te lang met max van € 1100,–

ononderbroken rijtijd bij > 4,5 uur

€ 110,–

+ € 110,– per uur te lang

ononderbroken rijtijd bij > 9 uur

€ 1100,–

+ € 220,– per uur te lang met een max van € 1980,–

nachtdiensten per dienst teveel

€ 100,– met max van € 1100,–

nachtdiensten per uur teveel

€ 100,– met max van € 1100,–

niet naleven voorschriften vrijstelling

€ 220,–

Diversen

 

- niet hebben maatwerkregister

€ 220,–

- jaagpremieverbod

€ 1100,–

- chauffeursvakbekwaamheid diploma vergeten

€ 110,–

- chauffeursvakbekwaamheid diploma niet afgegeven

€ 220,–

- jeugdige bijrijder, buiten Nederland of geen inschrijving

€ 220,–

- niet hebben bewijzen van vorige sanctie

€ 110,–

samenloop

 

– dagelijkse rusttijd enkel bemand < 11 uur

€ 110,–

– dagelijkse rusttijd enkel bemand < 8 uur

€ 220,–

– dagelijkse rusttijd enkel bemand < 4.5 uur

+ € 220,– per uur te kort

€ 1100,–

– dagelijkse rusttijd dubbel bemand bij < 9 uur

+ € 220,– per uur

€ 110,–

– dagelijkse rusttijd dubbel bemand bij < 7 uur

€ 220,–

+ € 220,– per uur te kort

– dagelijkse rusttijd dubbel bemand bij < 4,5 uur

€ 880,–

+ € 220,– per uur te kort

De in deze bijlage benoemde boetenormbedragen zijn per feit nader gespecificeerd in de zogenoemde boetecatalogus.

Deze boetecatalogus is in te zien via de website van de Inspectie Verkeer en Waterstaat: www.ivw.nl

Bijlage 2. Lijst direct beboetbare feiten bestuurlijke boete wegvervoer

[Vervallen per 22-03-2016]

Transportinspectie

 • alle overtredingen terzake van arbeids-, rij- en rusttijden behalve de tweewekelijkse rijtijd

 • de overtredingen ten aanzien van registratiemiddelen:

  • het niet aanwezig zijn van registratie- en controlemiddelen, 2

  • het onjuist gebruik van registratie- en controle middelen*

  • het misbruik van registratie- en controlemiddelen,

  • het niet aangeven van ‘belangrijke gegevens’ op een registratiemiddel, waarmee wordt bedoeld die gegevens die achteraf eenvoudig kunnen worden gewijzigd*

 • vormvoorschriften bekwaamheidseisen in het wegvervoer die tijdens wegcontroles worden en kunnen worden geconstateerd:

  • met uitzondering van het niet door de bestuurder bij zich hebben van het getuigschrift vakbekwaamheid;

Bedrijfsinspectie

 • alle overtredingen terzake van rij- en rusttijden waarbij sprake is van een zogenoemde ernstige overtreding, te weten:

  • een dagelijkse rusttijd van minder dan 4½ uur;

  • wekelijkse rusttijd van minder dan 12 uur;

  • een ononderbroken rijtijd van meer dan 9 uur;

  • een dagelijkse rijtijd van meer dan 20 uur die een gevolg is een dagelijkse rusttijd van minder dan 4½ uur;

  • een wekelijkse rijtijd van meer dan 72 uur;

  • een twee wekelijkse rijtijd van meer dan 120 uur.

 • het niet aanwezig zijn van registratie- en controlemiddelen

 • het onjuist gebruik van registratie- en controlemiddelen

 • het misbruik van registratie- en controlemiddelen

 • het niet aangeven van ‘belangrijke gegevens’ op een registratiemiddel, met ‘belangrijke gegevens’ worden bedoeld die gegevens die achteraf zonder problemen kunnen worden gewijzigd*

 • het onvoldoende toezicht houden op het juiste gebruik van registratie- en controle middelen*

 • onvoldoende toezicht op het hebben van de vereiste bewijzen van vakbekwaamheid

 • het vaststellen van structurele overtredingen op 10% of meer van de door de bestuurder gebruikte registratiemiddelen terzake in tenminste 11 gecontroleerde zogenoemde chauffeurswerkdagen.

 1. Met de komst van de digitale tachograaf is het juist schakelen tussen de typen tijdregistratie van de tachograaf van evident belang voor een adequate controle geworden. Aangezien hier de afgelopen jaren minimaal op is gecontroleerd en er geen sanctiebeleid was gedefinieerd, zal er in het kalenderjaar 2007 worden volstaan met waarschuwen en zal er geen boete worden opgelegd.

  ^ [1]
 2. Indien de belanghebbende met betrekking tot deze punten aannemelijk maakt dat het vervoer niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is en er geen overtreding van de arbeids-, rij- en rusttijden zijn begaan is de overtreding niet direct beboetbaar.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina