Saneringsregeling asbestwegen derde fase

Geldend van 17-12-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 april 2007 met kenmerk SAS 2007018801, houdende vaststelling van regels met betrekking tot de sanering van wegen in de omgeving van de gemeenten Hof van Twente en Harderwijk, waarin asbestbevattend materiaal is verwerkt

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste en tweede lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

§ 1. Definities en reikwijdte

Artikel 1

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. weg: weg, pad, erfverharding of gedeelte daarvan, alsmede andere grond die bestemd is om door rij- of ander verkeer te worden gebruikt, uitgezonderd aangrenzende bermen;

  • b. stroken: gedeelten van de aan een weg grenzende bermen;

  • c. asbestbevattende weg: weg waarin de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest, beide bepaald volgens NEN 5897, uitgave december 2005, meer is dan honderd milligram per kilogram;

  • d. asbestbevattende stroken: stroken waarin de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest, beide bepaald volgens NEN 5897, uitgave december 2005, meer is dan honderd milligram per kilogram;

  • e. Eternit: Eternit Fabrieken B.V., Eternit B.V. of Eternit Holding B.V., te Hof van Twente;

  • f. Asbestona: Martinit B.V. te Hof van Twente;

  • g. eigenaar: eigenaar of degene die uit anderen hoofde bevoegd is handelingen te verrichten aan een asbestbevattende weg of aan asbestbevattende stroken;

  • h. de minister: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 2

 • 1 Deze regeling is van toepassing op wegen en stroken, gelegen binnen een straal van twaalf kilometer rond de voormalige gemeente Goor of binnen een straal van twaalf kilometer rond de gemeente Harderwijk, te rekenen vanaf de gemeentegrenzen.

 • 2 Deze regeling is niet van toepassing op:

  • a. wegen en stroken, gelegen op het terrein, kadastraal bekend als Goor, sectie B, nummers 2711, 2712 en 2231;

  • b. wegen en stroken, gelegen op het terrein, kadastraal bekend als gemeente Harderwijk, sectie E, nummer 4740 en 4862;

  • c. wegen en stroken, die in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan of de krachtens dat plan gestelde eisen zijn aangelegd voor zover die strijd niet alsnog door een wijziging van dat bestemmingsplan is of wordt opgeheven;

  • d. wegen en stroken, die crocidoliet bevatten dat na 1 oktober 1978 is aangebracht;

  • e. wegen en stroken, waarop na 1 juli 1993 asbest is aangebracht;

  • f. wegen en stroken, waarop asbestbevattende afvalstoffen zijn aangebracht die niet rechtstreeks afkomstig zijn van Asbestona of Eternit;

  • g. wegen, waarvoor krachtens de Saneringsregeling asbestwegen Twente, de Saneringsregeling overige asbestwegen, de Saneringsregeling asbestwegen Haaksbergen of de Saneringsregeling asbestwegen tweede fase een maatregel is toegekend.

 • 3 Deze regeling is voorts van toepassing op wegen en stroken, gelegen buiten een straal van twaalf kilometer rond de voormalige gemeente Goor of buiten een straal van twaalf kilometer rond de gemeente Harderwijk, te rekenen vanaf de gemeentegrenzen, maar binnen Nederland voorzover er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat die wegen en stroken niet zijn aan te merken als wegen en stroken, als bedoeld in het tweede lid, onder d, e en f.

§ 2. Saneringen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling

Artikel 3

 • 1 De minister kan op aanvraag:

  • a. asbest uit een asbestbevattende weg doen verwijderen en op die weg vervolgens zand of menggranulaat doen aanbrengen;

  • b. asbest uit asbestbevattende stroken doen verwijderen.

 • 2 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid kan worden ingediend door eigenaren van wegen of stroken die zijn aangemeld in het kader van de aanvullende inventarisatie van asbestwegen, zoals die is uitgevoerd door de provincies Overijssel en Gelderland in de periode 15 mei 2006 tot en met 1 juli 2006.

Artikel 4

De minister kan een handeling als bedoeld in artikel 3 slechts doen verrichten indien:

 • a. de desbetreffende weg of strook niet in eigendom is van een publiekrechtelijke rechtspersoon, Asbestona, Eternit, een dochtermaatschappij van Asbestona of Eternit, een rechtspersoon waarin Asbestona of Eternit deelneemt of deelnam of een anderszins organisatorisch aan Asbestona of Eternit verbonden eenheid;

 • b. met betrekking tot de desbetreffende weg of stroken voor de inwerkingtreding van deze regeling geen handelingen als bedoeld in dat artikel zijn verricht;

 • c. deze in overeenstemming is met de bij of krachtens de wet gegeven regels;

 • d. de weg niet voldoet aan artikel 3, onderdeel b, van de Regeling nadere voorschriften asbestwegen milieubeheer.

Artikel 5

 • 1 De minister kan aan de beschikking op een aanvraag als bedoeld in artikel 3 nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6

De minister draagt er zorg voor dat de handelingen, bedoeld in artikel 3, worden verricht overeenkomstig de bij of krachtens de wet gegeven regels.

Artikel 7

Zolang de handelingen waarvoor een beschikking op de aanvraag is gegeven, nog niet geheel zijn verricht, kan de minister de desbetreffende beschikking intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen indien blijkt dat de ontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid.

Artikel 8

 • 1 Aanvragen als bedoeld in artikel 3 kunnen uitsluitend worden ingediend door eigenaren van wegen of stroken.

 • 2 Een aanvraag wordt ingediend bij het Projectbureau Saneringsregeling asbestwegen derde fase.

 • 3 Bij een aanvraag met betrekking tot een weg of strook, gelegen buiten een straal van twaalf kilometer rond de voormalige gemeente Goor of buiten een straal van twaalf kilometer rond de gemeente Harderwijk, te rekenen vanaf de gemeentegrenzen, worden stukken gevoegd waaruit blijkt dat de weg of strook niet is aan te merken als een weg of strook, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder d, e en f.

§ 3. Saneringen voor de datum van aanvang van de aanvullende inventarisatie

Artikel 9

 • 1 De minister kan op aanvraag een subsidie vaststellen ter vergoeding van kosten die een eigenaar van een asbestbevattende weg of asbestbevattende stroken heeft gemaakt in verband met het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 3.

 • 2 Met betrekking tot een subsidie in verband met de uitvoering van een handeling als bedoeld in artikel 3 worden als subsidiabele kosten in aanmerking genomen de kosten, inclusief de voorbereidingskosten, die de betrokken eigenaar voor het verwijderen van het asbest uit de asbestbevattende weg of strook en, indien van toepassing, voor het op de weg of strook aanbrengen van zand of menggranulaat heeft gemaakt.

Artikel 10

De minister kan een subsidie als bedoeld in artikel 9 slechts vaststellen indien:

 • a. de opdracht voor het verrichten van de desbetreffende handeling is verleend tussen 1 juli 2003 en 15 mei 2006;

 • b. de desbetreffende handeling is verricht met betrekking tot een weg of strook die ten tijde van het verrichten van de handeling niet in eigendom was van een publiekrechtelijke rechtspersoon, Asbestona, Eternit, een dochtermaatschappij van Asbestona of Eternit, een rechtspersoon waarin Asbestona of Eternit deelneemt of deelnam of een anderszins organisatorisch aan Asbestona of Eternit verbonden eenheid;

 • c. de desbetreffende handeling door subsidieaanvrager voor eigen rekening en risico is verricht, en

 • d. de desbetreffende handeling is verricht overeenkomstig de bij of krachtens de wet gegeven regels.

Artikel 11

 • 1 Aanvragen als bedoeld in artikel 9 kunnen uitsluitend worden ingediend door eigenaren van wegen of stroken.

 • 2 Een aanvraag wordt ingediend bij het het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling, postbus 30945, 2500 GX Den Haag, met gebruikmaking van het formulier dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

 • 3 Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 9 worden stukken gevoegd waaruit blijkt:

  • a. wat de gemaakte kosten zijn;

  • b. dat de opdracht is verleend en uitgevoerd, en

  • c. dat de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest, beide bepaald volgens NEN 5897, uitgave februari 1999 dan wel uitgave december 2005, in de weg of de stroken voor de uitvoering van de desbetreffende handeling meer was dan honderd milligram per kilogram.

 • 4 Een aanvraag als bedoeld in artikel 9 wordt ingediend voor 1 juli 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 april 2007

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Bijlage , behorende bij artikel 11, tweede lid

Aanvraagformulier

Lees voor het invullen van het formulier eerst de toelichting op het aanvraagformulier met informatie over het verstrekken van subsidie voor de reeds uitgevoerde sanering van asbestbevattende wegen en asbestbevattende stroken. Indien u onjuiste gegevens verstrekt, kan de beschikking op een aanvraag met betrekking tot de subsidievaststelling door de minister voor een reeds uitgevoerde sanering van asbestbevattende wegen of asbestbevattende stroken worden ingetrokken of ten nadele van u worden gewijzigd.

Waar * is aangegeven, wordt u verzocht door te halen wat niet van toepassing is.

1. Gegevens aanvrager:

 • a. naam bedrijf, instelling of particulier:

 • b. inschrijfnummer Kamer van Koophandel bedrijf of instelling (indien van toepassing):

 • c. plaats Kamer van Koophandel waar bedrijf of instelling is ingeschreven (indien van toepassing):

 • d. naam van tot rechtshandelingen bevoegde contactpersoon van bedrijf of instelling (indien van toepassing):

 • e. straatnaam en huisnummer:

 • f. postcode en plaats:

 • g. provincie: Overijssel/Gelderland*

 • h. telefoonnummer:

 • i. telefaxnummer:

2. Plaats en oppervlak van de gesaneerde asbestbevattende weg en/of de asbestbevattende stroken:

3. Andere vragen over de asbestbevattende weg:

 • a. bevindt de weg zich binnen een straal van 12 kilometer rond de voormalige gemeente Goor of de gemeente Harderwijk, te rekenen vanaf de gemeentegrens? ja/nee/onbekend*

 • b. sinds wanneer bent u eigenaar van de weg?

 • c. is het asbest na 1 oktober 1978 op de weg aangebracht? ja/nee/onbekend

 • d. is het asbest na 1 juli 1993 op de weg aangebracht? ja/nee/onbekend*

 • e. is het asbest dat op de weg is aangebracht, rechtstreeks afkomstig van Eternit in de gemeente Hof van Twente of Asbestona in de gemeente Harderwijk? ja/nee/onbekend*

 • f. is de opdracht tot sanering van de weg, voorzover die weg is gelegen rondom de voormalige gemeente Goor of rondom de gemeente Harderwijk, verleend tussen 1 juli 2003 en 15 mei 2006? ja/nee*

 • g. is de sanering uitgevoerd door een deskundig bedrijf? ja/nee*

 • h. heeft er voorafgaande aan de sanering door een daartoe deskundig bedrijf een onderzoek plaats gevonden of er sprake was van een asbestbevattende weg dan wel asbestbevattende stroken? ja/nee*

4. Voor welke subsidie wenst u in aanmerking te komen? Omcirkel een van de onderstaande mogelijkheden:

 • a. Het laten verwijderen van het asbest uit de weg inclusief en indien van toepassing voor het op de weg hebben laten aanbrengen van zand of menggranulaat, en/of

 • b. Het laten verwijderen van het asbest uit de asbestbevattende stroken.

5. Bijgevoegde bescheiden die noodzakelijk zijn voor de behandeling van en de beslissing op de aanvraag:

 • a. kadastraal uittreksel op A3- of A4-formaat;

 • b. kaart behorende bij het kadastrale uittreksel op A3- of A4-formaat, waarop de asbestbevattende weg is gemarkeerd;

 • c. bewijsstukken van de gemaakte kosten;

 • d. bewijsstukken waaruit blijkt dat, en wanneer, de opdracht is verleend en uitgevoerd;

 • e. bewijsstukken waaruit blijkt dat de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest, beide bepaald volgens NEN 5897, uitgave december 2005, in de weg of de stroken voor de sanering meer was dan honderd milligram per kilogram.

6. Bijgevoegde bescheiden die noodzakelijk zijn indien de afstand tussen de weg of de stroken en de voormalige gemeente Goor of de gemeente Harderwijk meer dan twaalf kilometer bedraagt:

 • a. bewijsstukken waaruit blijkt dat het asbestbevattend afval waarmee de weg is verhard rechtstreeks afkomstig is van de firma Eternit te Hof van Twente of van de firma Asbestona te Harderwijk;

 • b. bewijsstukken waaruit blijkt dat het asbest voor 1 oktober 1978 op de weg of de stroken is aangebracht indien de weg crocidoliet (blauw asbest) bevat respectievelijk voor 1 juli 1993 op de weg of de stroken is aangebracht indien de weg of de stroken geen crocidoliet bevat.

7. Ruimte voor aanvullende opmerkingen:

...........................................................

...........................................................

8. Verklaring:

Ik verklaar dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Ik verklaar mijn eventuele aanspraken op grond van onrechtmatige daad jegens Asbestona of Eternit, dan wel een dochtermaatschappij van Asbestona of Eternit, een rechtspersoon waarin Asbestona of Eternit deelneemt of een anderszins organisatorisch aan Asbestona of Eternit verbonden eenheid, voor zover het betreft saneringskosten gemaakt in het kader van deze regeling, over te dragen aan de Staat (in dezen vertegenwoordigd door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer).

9. Ondertekening:

 • a. plaats:

 • b. datum:

 • c. handtekening:

Het ingevulde formulier zenden naar: Ministerie van VROM, directie SAS, postbus 30945, (IPC 645) 2500 GX Den Haag. Het ingevulde formulier moet voor 1 juli 2007 zijn ontvangen. VROM zendt u een bericht van ontvangst van de aanvraag.

Toelichting op het aanvraagformulier

Algemeen

Vul dit formulier volledig in. Indien u meer dan één asbestbevattende weg in eigendom heeft die in uw opdracht gesaneerd is in de periode 1 juli 2003 tot 15 mei 2006, dient u voor elke weg een apart aanvraagformulier in te vullen. Indien een vraag niet van toepassing is, ‘n.v.t.’ invullen. Het formulier dient gebruikt te worden voor het aanvragen van subsidie voor een in eigen beheer en voor eigen kosten uitgevoerde sanering van asbestbevattende wegen en stroken. Indien u vragen hebt over de invulling van dit formulier of deze regeling, kunt u contact opnemen met het het Ministerie van VROM, directie SAS, postbus 30945, 2500 GX Den Haag.

Toelichting op de vragen

2. Plaats en oppervlak van de weg

Het onder a genoemde kadastrale uittreksel mag niet ouder zijn dan een maand. U kunt het, evenals de bijbehorende kaart, (tegen vergoeding van de kosten) opvragen bij de desbetreffende kadastervestiging.

 • Kadaster Overijssel, Zwolle, telefoon 038-4695666;

 • Kadaster Gelderland, Arnhem, telefoon 026-3226111;

 • Kadaster Flevoland, Lelystad, telefoon 0320-290222.

Onder ‘bermen’ in de onderdelen 2d en 2e, worden ook taluds verstaan.

5. Bijgevoegde bescheiden die noodzakelijk zijn voor de behandeling van en de beslissing op de aanvraag

U moet (kopieën van) de volgende stukken bij de aanvraag voegen:

 • bewijs van eigendom en ligging van weg en/of stroken (kadastrale uittreksel, inclusief kaart);

 • bewijsstukken waaruit blijkt wat de gemaakte kosten zijn;

 • bewijsstukken dat de opdracht is verleend en uitgevoerd;

 • bewijsstukken dat de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest, beide bepaald volgens NEN 5897, uitgave december 2005, in de weg of de stroken voor aanvang van de sanering meer was dan honderd milligram per kilogram.

6. Bijgevoegde bescheiden die noodzakelijk zijn indien de afstand tussen de weg of de stroken en de voormalige gemeente Goor of de gemeente Harderwijk meer dan twaalf kilometer bedraagt

U moet (kopieën van) de volgende stukken bij de aanvraag voegen:

 • bewijs dat het asbestbevattend afval waarmee de weg is verhard rechtstreeks afkomstig is van de firma Eternit te Hof van Twente of van de firma Asbestona te Harderwijk;

 • bewijs dat het asbest voor 1 oktober 1978 op de weg of de stroken is aangebracht indien de weg crocidoliet (blauw asbest) bevat respectievelijk voor 1 juli 1993 op de weg of de stroken is aangebracht indien de weg of de stroken geen crocidoliet bevat.

7. Ruimte voor aanvullende opmerkingen

Indien u failliet bent verklaard of aan u surséance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daartoe bij de Rechtbank is ingediend, moet u dat hier vermelden. Ook andere informatie waarvan u denkt dat deze van belang kan zijn, kunt u hier verstrekken.

Indien de eigenaar een ander persoon machtigt de aanvraag namens hem in te dienen, moet een door de eigenaar ondertekende schriftelijke machtiging bij de aanvraag worden gevoegd.

U kunt andere stukken waarvan u denkt dat deze van belang zijn, bij de aanvraag voegen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een situatieschets waaruit blijkt op welk deel van de weg of de stroken zich asbest bevonden heeft.

Terug naar begin van de pagina