Regeling examenprogramma's Talen vmbo

[Regeling vervallen per 01-08-2007.]
Geldend van 22-02-2007 t/m 31-07-2007

Regeling examenprogramma's Talen vmbo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Besluit:

Artikel 1. Examenprogramma Nederlands vmbo

[Vervallen per 01-08-2007]

Het examenprogramma Nederlands vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2. Examenprogramma Fries vmbo

[Vervallen per 01-08-2007]

Het examenprogramma Fries vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3. Examenprogramma Engels vmbo

[Vervallen per 01-08-2007]

Het examenprogramma Engels vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 4. Examenprogramma Duits vmbo

[Vervallen per 01-08-2007]

Het examenprogramma Duits vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 5. Examenprogramma Frans vmbo

[Vervallen per 01-08-2007]

Het examenprogramma Frans vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 6. Examenprogramma Arabisch vmbo

[Vervallen per 01-08-2007]

Het examenprogramma Arabisch vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 7. Examenprogramma Spaans vmbo

[Vervallen per 01-08-2007]

Het examenprogramma Spaans vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 8. Examenprogramma Turks vmbo

[Vervallen per 01-08-2007]

Het examenprogramma Turks vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 9. Vervallen tijdelijke regeling vaststelling examenprogramma’s vmbo

[Vervallen per 01-08-2007]

De regeling tot tijdelijke vaststelling van de examenprogramma’s voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs van 31 mei 1999, Uitleg OCenW- Regelingen 16 vervalt.

Artikel 10. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenWRegelingen worden geplaatst, maar met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma’s Talen vmbo.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage 1

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 2

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 3

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Terug naar begin van de pagina