Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (invoering verantwoordingssysteem voor specifieke uitkeringen)

Geldend van 24-01-2007 t/m heden

Besluit van 19 december 2006 tot wijziging van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen in verband met invoering van een verantwoordingssysteem op basis van single information en single audit voor specifieke uitkeringen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 15 september 2006, nr. WJZ/2006/32944(8197), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 8 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

De Raad van State gehoord (advies van 13 oktober 2006, nr. W05.06.039/III);

Gezien het nader rapport van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 14 december 2006, nr. WJZ/2006/38527(8197), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

  • 1 Artikel I wordt voor het eerst toegepast op het kalenderjaar 2006.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 december 2006

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de drieëntwintigste januari 2007

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina