Besluit tegemoetkoming Anw-ers

Geldend van 14-11-2018 t/m heden

Besluit van 18 december 2006 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur betreffende de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene nabestaandenwet, de vaststelling van de hoogte van de AOW-tegemoetkoming en enige andere wijzigingen (Besluit tegemoetkoming Anw-ers en vaststelling AOW- en Anw-tegemoetkoming 2007)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 november 2006, nr. SV/V&G/06/89123;

Gelet op artikel 29a, zevende lid, van de Algemene nabestaandenwet en artikel 7, eerste lid, van de Remigratiewet en artikel 33b, vierde lid, van de Algemene Ouderdomswet;

De Raad van State gehoord (advies van 9 november 2006, nr. W12.06.0473/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2006, nr. SV/V&G/06/99716;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Begripsomschrijving

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder tegemoetkoming: de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 29a van de Algemene nabestaandenwet.

Artikel 2. Hoogte tegemoetkoming

  • 1 De tegemoetkoming bedraagt € 16,92 per maand.

  • 3 Het gewijzigde bedrag, bedoeld in het eerste lid, en de dag waarop deze wijziging ingaat, worden door of namens Onze Minister medegedeeld in de Staatscourant.

Artikel 3. Betaling tegemoetkoming

De betaling van de tegemoetkoming geschiedt maandelijks tezamen met de betaling van de nabestaandenuitkering en de wezenuitkering.

Artikel 7. Inwerkingtreding

  • 1 Indien het bij koninklijke boodschap van 21 augustus 2006 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in verband met de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene nabestaandenwet nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt dit besluit, met uitzondering van artikel 5, in werking op hetzelfde tijdstip; indien het Staatsblad waarin die wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2006, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 januari 2007.

  • 2 Artikel 5 treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 december 2006

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. A. L. van Hoof

Uitgegeven de achtentwintigste december 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina