Besluit opsporing terroristische misdrijven

Geldend van 01-04-2014 t/m heden

Besluit van 21 december 2006, houdende voorschriften ter uitvoering van enkele bepalingen van het Wetboek van Strafvordering in verband met de opsporing van terroristische misdrijven (Besluit opsporing terroristische misdrijven)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 27 november 2006, nr. 5452570/06/6;

Gelet op de artikelen 126za, vierde lid, 126zc, 126zh, eerste lid, 126zi, derde lid, 126zq, vierde lid, 126zs, vierde lid, en 126ee van het Wetboek van Strafvordering;

De Raad van State gehoord (advies van 14 december 2006, nr. W03.06.0522/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 20 december 2006, nr. 5458278/06/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Paragraaf 1. Nadere regels

Artikel 2

Bij een mondeling bevel tot toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 126zq, 126zr en 126zs van de wet, legt de opsporingsambtenaar die het bevel uitvoert de volgende gegevens in een proces-verbaal vast:

 • a. het tijdstip waarop het bevel is gegeven, de naam van de officier van justitie die het bevel heeft gegeven, de geldigheidsduur van het bevel en een omschrijving van het gebied waarop het bevel van toepassing is;

 • b. het aantal keren dat een bevoegdheid is toegepast;

 • c. de wijze waarop de bevoegdheid is uitgeoefend.

Artikel 3

 • 2 De opsporingsambtenaar die bij de uitoefening van zijn dienst in een veiligheidsrisicogebied bevoegdheden toepast, bedoeld in de artikelen 126zq, 126zr en 126zs van de wet, legt in een proces-verbaal de volgende gegevens vast:

  • a. het aantal keren dat een bevoegdheid is toegepast;

  • b. de wijze waarop de bevoegdheid is uitgeoefend.

 • 3 De opsporingsambtenaar verstrekt aan de persoon te wiens aanzien een van de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 126zq, 126zr en 126zs van de wet, wordt toegepast, een schriftelijk bescheid, houdende nadere informatie omtrent de bevoegdheidsuitoefening.

 • 4 Het schriftelijk bescheid, bedoeld in het derde lid, vermeldt het dienstnummer van de optredende ambtenaar, tijdstip en plaats van het optreden, de toegepaste bevoegdheid alsmede bij wie en op welke wijze een klacht kan worden ingediend. Indien bevoegdheidsuitoefening plaatsvindt op bevel van de officier van justitie wordt daarvan tevens aantekening gemaakt.

Artikel 5

 • 1 Onderzoek aan kleding geschiedt door het aftasten van de kleding of het onderzoeken van afzonderlijke kledingstukken voor zover dat nodig is voor doeltreffende controle.

 • 2 Onderzoek aan kleding wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door een opsporingsambtenaar die hetzelfde geslacht heeft als de persoon die aan het onderzoek wordt onderworpen.

 • 3 Onderzoek aan kleding vindt zoveel mogelijk plaats in het bijzijn van een tweede opsporingsambtenaar.

 • 4 Onderzoek aan kleding vindt plaats in een afgezonderde ruimte, indien de persoon die aan het onderzoek wordt onderworpen of de betrokken opsporingsambtenaar daaraan de voorkeur geeft.

Paragraaf 2. Wijziging van bestaande besluiten

Artikel 6

 • 2 [Red: Wijzigt het Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden.]

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 december 2006

Beatrix

De Minister van Justitie

,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de achtentwintigste december 2006

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage als bedoeld in artikel 3, eerste lid

Veiligheidsrisicogebieden

De onderstaande gebieden zijn veiligheidsrisicogebieden, aangewezen met het oog op de opsporing van terroristische misdrijven.

 • het Binnenhof te Den Haag

 • de centrale stations van de vier grote steden

 • de Nederlandse luchthavens alsmede de daaraan grenzende gebieden

 • de Kerncentrale te Borssele

 • het Mediapark te Hilversum

Gebiedsaanwijzing

Binnenhof te Den Haag

Het gebied ingesloten door en inclusief aanliggende stoep en rijbaan:

 • Plein

 • Lange Poten

 • Hofweg (inclusief Hofplaats)

 • Buitenhof

 • Lange Vijverberg

 • Korte Vijverberg

De centrale stations van de vier grote steden

Station Amsterdam CS

Het gebied, inclusief de tram en bushaltes en metrostation, begrensd door en inclusief:

 • Westerdokskade

 • De Ruijterkade

 • Oostertoegang

 • Oosterdokskade

 • Prins Hendrikkade

 • Nieuwe Westerdokstraat

Station Rotterdam CS

Het gebied inclusief, tram en bushaltes en metrostation, begrensd door en inclusief:

 • Weena

 • Hofplein

 • Couwenburgh tot aan spoor

 • Spoor over naar Catshoek

 • Molenwaterweg

 • Proveniersstraat

 • Proveniersplein

 • Stationssingel

 • Statenpad

 • Statenweg

Station Utrecht CS

Het gebied, inclusief straat- spoorniveau, tot en met het uiteinde van de perrons, inclusief de Noordertunnel, de Zuidertunnel (met toegangen), de Jaarbeurstraverse (tussen Stationshal en Jaarbeursplein, met toegangen), de traverse tussen Hoog Catharijne en Stationshal, de Stationshal, het Stationsplateau (het 'taxiplatform'), het Stationsplein en begrensd door:

 • de volledige bebouwing van het Muziekcentrum Vredenburg en van Hoog Catharijne inclusief de traverses over de Catharijnebaan, inclusief de Stationsdwarsstraat, de Stationsstraat, de Westerstraat en de Spoorstraat

 • Moreelsepark

 • Stationsplein

 • Mineurslaan, inclusief rijweg en voetpaden

 • met toevoeging van het Jaarbeursplein voor zover dat gelegen is tussen Beatrixgebouw, Croeselaan (niet inbegrepen) en parkeergarage;

 • achterzijde bebouwing Van Sijpesteijnkade

 • de Van Sijpesteijntunnel (inclusief de tunnel en de verbindingen naar de Noordertunnel)

Station Den Haag CS

Het gebied inclusief tram en bushaltes, begrensd door en inclusief:

 • Rijnstraat

 • Bezuidenhoutseweg

 • Koningin Julianaplein

 • Anna van Burenstraat

 • Prins Willem Alexanderweg

 • Prins Bernhardviaduct

 • Schedeldoekshaven

Nederlandse luchthavens

Schiphol

Het luchthavengebied van de luchthaven Schiphol zoals vastgesteld in het luchthavenindelingbesluit Schiphol (Stb. 2004, 425), gelegen in de gemeente Haarlemmermeer, inclusief het NS-station Schiphol.

Daaraan wordt toegevoegd het totale gebied gelegen tussen de afrastering van het als zodanig aangewezen luchtvaartterrein tot en met de navolgende wegen:

 • N232 vanaf aansluiting met N205 tot en met de brug over de Ringvaart, gemeente Haarlemmermeer

 • Hoofdweg Westzijde tussen N201 en N232, gemeente Haarlemmermeer

 • Hoofdweg Oostzijde tussen N201 en N232, gemeente Haarlemmermeer

 • IJweg, gemeente Haarlemmermeer

 • Vijfhuizenweg, gemeente Haarlemmermeer

 • Sloterweg, gemeente Haarlemmermeer

 • Tweeduizend El, gemeente Haarlemmermeer

 • Verbindingsweg tussen Sloterweg en Tweeduizend El, gemeente Haarlemmermeer

 • Rijnlanderweg inclusief verbindingsweg, gemeente Haarlemmermeer

 • Gebied kop Runway 36c tussen A4 en A5, gemeente Haarlemmermeer

 • Driemerenweg thv N205 parallel aan Runway 36L inclusief fietspad, gemeente Haarlemmermeer

 • Publiek toegankelijke weg vanaf P 42, gemeente Haarlemmermeer

 • Fokkerweg vanaf aansluiting N201 tot aansluiting N232, gemeente Haarlemmermeer

 • De Kruisweg vanaf de aansluiting Fokkerweg tot en met viaduct A-4, gemeente Haarlemmermeer

 • Oude Loevesteijnse Randweg ter hoogte van kop Runway 18L, gemeente Haarlemmermeer

Rotterdam

Het aangewezen luchtvaartterrein Rotterdam (Stcrt. 2001, 209) in de gemeente Rotterdam en begrensd door de volgende wegen:

 • in het noorden: de Doenkade, gemeente Rotterdam

 • in het oosten: de Bovendijk, gemeente Rotterdam

 • in het zuiden: de Woensdrechtsestraat, gemeente Rotterdam

 • in het westen: de Vliegveldweg, gemeente Rotterdam

Daaraan toegevoegd wordt het totale gebied gelegen tussen de afrastering van het als zodanig aangewezen luchtvaartterrein tot en met de navolgende wegen:

 • de Doenkade, gelegen in de gemeente Rotterdam

 • de Vliegveldweg, gelegen in de gemeente Rotterdam

Eindhoven

Het luchtvaartterrein Eindhoven is het met afrastering begrensd gebied dat wordt omsloten door de volgende wegen:

 • in het noorden: de Landsardweg, gemeente Eindhoven

 • in het oosten: de Spottersweg, gemeente Eindhoven

 • in het zuiden: de Anthony Fokkerweg, gemeente Eindhoven

 • in het westen: de Luchthavenweg, gemeente Eindhoven

Het civiele gedeelte van het luchtvaartterrein bevindt zich in de noordoosthoek van het luchtvaartterrein en maakt ingevolge een beschikking medegebruik van het militaire luchtvaartterrein Vliegbasis Eindhoven.

Daaraan toegevoegd worden de hierna opgesomde locaties:

Het totale gebied gelegen tussen de afrastering van het als zodanig aangewezen luchtvaartterrein tot en met de navolgende wegen:

 • De Spottersweg, gelegen in de gemeente Eindhoven

 • De Luchthavenweg, gelegen in de gemeente Eindhoven

Maastricht

Het aangewezen luchtvaartterrein Maastricht (Stcrt. 2004, 252) gelegen in de gemeenten Beek en Meerssen en omsloten door de volgende wegen:

 • in het noorden: de Vliegveldweg, gemeente Beek

 • in het oosten: de Europalaan, gemeente Beek

 • in het zuid/westen: de Nieuwe Vliekerweg, gemeente Meerssen

Daaraan toegevoegd wordt het totale gebied gelegen tussen de afrastering van het als zodanig aangewezen luchtvaartterrein en de navolgende wegen:

 • De Vliegveldweg, vanaf de kruising met de Europalaan, tot aan de kruising met de Nieuwe Vliekerweg in de gemeente Meerssen

 • De Europalaan vanaf de kruising met de Vliegveldweg tot aan de doorsteek naar de Steutgensweg, gemeente Beek

 • De Steutgensweg vanaf de kruising met de Valkenburgerweg, gemeente Beek, tot aan de aansluiting met de Waselderweg in de gemeente Meerssen

 • De Waselderweg vanaf de aansluititng met de Steutgensweg in de gemeente Beek tot aan de overgang met de Vlieker Eijkenweg, gemeente Meerssen

 • De Vlieker Eijkenweg vanaf de overgang met de Waselderweg tot aan de kruising met de Beekerweg / Burgemeester Visschersstraat, gemeente Meerssen

 • De Burgemeester Visschersstraat vanaf de kruising met de Beekerweg tot aan de overgang met de Bamfordweg, gemeente Meerssen

 • De Bamfordweg vanaf de overgang met de Burgemeester Visschersstraat tot aan de kruising met de Nieuwe Vliekerweg, gemeente Meerssen

 • De Nieuwe Vliekerweg vanaf de kruising met de Bamfordweg tot aan de kruising met de Vliegveldweg in de gemeente Beek inclusief de genoemde wegen

Twente

Het luchtvaartterrein Twente is het met afrastering begrensd gebied dat wordt omsloten door de Vliegveldweg en Oude Deventerweg in de gemeente Enschede.

Daaraan toegevoegd worden de hierna genoemde locaties:

Het totale gebied gelegen tussen de afrastering van het als zodanig aangewezen luchtvaartterrein en de navolgende wegen:

 • Bergweg: vanaf Noordergrensweg tot Oude Deventerweg, gemeente Enschede

 • Oude Deventerweg: van kruising Bergweg tot Vliegveldweg (ingang vliegbasis Twente), gemeente Enschede

 • Vliegveldweg: tot kruising Snellenweg (ingang Enschede Airport Twente), gemeente Enschede

 • Fokkerweg: crash ingang Vliegbasis, gemeente Enschede

 • Vergertweg: vanaf Fokkerweg tot Weerseloseweg (hoofdingang vliegbasis), gemeente Enschede

 • Weerseloseweg: vanaf kruising Vergertweg tot kruising oude Vliegveldstraat, incl. 3 zandwegen (start/landingsbaan), gemeente Enschede

 • Oude Vliegveldstraat: vanaf Weerseloseweg tot Sniedersveldweg, gemeente Enschede

 • Sniedersveldweg: tot kruising Knollenveldweg, gemeente Enschede

 • Knollenveldweg: tot oude Postweg, gemeente Enschede

 • Ledeboerweg: vanaf kruising oude Postweg tot Noordergrensweg (start/landingsbaan), gemeente Enschede

 • Noordergrensweg: vanaf kruising Ledeboerweg tot Grefterberghoekweg (spottersheuvel), gemeente Enschede

 • Grefteberghoekweg gemeente Enschede

Eelde

Het aangewezen luchtvaartterrein Eelde (Stcrt. 2001, 98) is het gebied gelegen tussen de afrastering van het als zodanig aangewezen luchtvaartterrein en wordt omsloten door de volgende wegen:

 • Burgemeester J.G. Legroweg, vanaf de kruising met de Groningerstraat tot de kruising met de Esweg te Eelde, gemeente Tynaarlo

 • De Bunnerzandweg te Yde, gemeente Tynaarlo

Daaraan toegevoegd worden de hierna opgesomde locaties:

 • Veldkampweg te Eelde, gemeente Tynaarlo, doodlopend op een crashgate van de luchthaven

 • Luchtenburgerweg te Eelde, gemeente Tynaarlo, vanaf de Watermolenweg, doodlopend op een crashgate van de luchthaven

 • De Luchtenburgerweg te Yde, gemeente Tynaarlo, vanaf de Norgerweg

 • De Moespot, te Yde, gemeente Tynaarlo, doodlopend op een crashgate van de luchthaven

Kerncentrale te Borssele

Het gebied begrensd door de Westerschelde en de straten:

 • Lange Zuidweg, gemeente Borssele

 • Weelweg, gemeente Borssele

 • Ossenweg, gemeente Borssele

 • Weelhoekweg, gemeente Borssele

 • Europaweg Oost, gemeente Borssele

 • Luxemburgweg, gemeente Borssele

 • Achterduinweg, gemeente Borssele

Mediapark te Hilversum

Mediapark:

Het gebied begrensd door:

 • Sumatralaan, gemeente Hilversum

 • Lage Naarderweg, gemeente Hilversum

 • Witte Kruislaan, gemeente Hilversum

 • Domeinweg, gemeente Hilversum

 • Hoge Naarderweg (onverhard gedeelte), gemeente Hilversum

 • Insulindelaan (tot aan de grens van het perceel Sumatralaan 51), gemeente Hilversum

KNP-toren en Wereldomroep:

Het gebied ingesloten door:

 • Nieuwe Meentweg, gemeente Hilversum

 • Bussumergrintweg, gemeente Hilversum

 • Doodweg, gemeente Hilversum

Terug naar begin van de pagina