Regeling maatschappelijke ondersteuning

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-03-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2006, nr. DMO/SFI 2733429, houdende het aanwijzen van een rechtspersoon, instellingen en gegevens, regels met betrekking tot het registreren van werkzaamheden en wijziging van andere regelingen (Regeling maatschappelijke ondersteuning)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 9, eerste lid, onder b, artikel 16 en artikel 20, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

§ 2. Aangewezen rechtspersoon en instellingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 Als instelling als bedoeld in artikel 20, vierde lid, van de wet, voor zover het betreft het registreren van werkzaamheden betreffende maatschappelijke opvang en vrouwenopvang wordt aangewezen Prismant, gevestigd te Utrecht.

 • 3 Als instelling als bedoeld in artikel 20, vierde lid, van de wet, voor zover het betreft het registreren van werkzaamheden betreffende verslavingsbeleid wordt aangewezen de Stichting Databeheer Zorg, gevestigd te Houten.

§ 3. Aangewezen gegevens

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Aangewezen gegevens als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder b, van de wet zijn:

 • a. gegevens over de wijze waarop de gemeente werkt aan de kwaliteit van de in het kader van de wet geleverde producten en diensten;

 • b. gegevens over de mate waarin de gemeente de ingezetenen betrekt bij de totstandkoming van het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning, voor ieder in artikel 1, eerste lid, onder g, van de wet genoemd onderdeel apart aangegeven;

 • c. gegevens over de methoden die de gemeente toepast om de ingezetenen actief te betrekken bij de totstandkoming van het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning en over de mate waarin de gemeente deze methoden toepast;

 • d. gegevens over de activiteiten die de gemeente onderneemt om het sociale klimaat en de leefbaarheid in wijken en buurten te bevorderen en over de mate waarin deze activiteiten worden uitgevoerd;

 • e. gegevens over de faciliteiten die de gemeente biedt bij opvoedondersteuning en over hoe vaak die faciliteiten worden geboden;

 • f. gegevens over diensten betreffende maatschappelijke ondersteuning die worden aangeboden door middel van een gemeentelijk informatiepunt over de maatschappelijke ondersteuning;

 • g. gegevens over de faciliteiten die de gemeente biedt op het terrein van cliëntondersteuning;

 • h. gegevens over de ondersteuning of de faciliteiten die de gemeente mantelzorgers biedt en over de mate waarin die ondersteuning of die faciliteiten worden geboden;

 • i. gegevens over de ondersteuning of de faciliteiten die de gemeente aan vrijwilligers biedt, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de ondersteuning of faciliteiten aan vrijwilligers in de zorg en die aan overige vrijwilligers;

 • j. gegevens over de wijze waarop en de mate waarin de gemeente de hulp bij het huishouden heeft afgestemd met zorgfuncties in het kader van de AWBZ;

 • k. gegevens over de soort voorzieningen waarvoor de gemeente een eigen bijdrage vraagt;

 • l. gegevens over de wijze waarop de gemeente het bedrag berekent dat als eigen bijdrage per persoon gevraagd wordt;

 • m. gegevens over de beschikbaarheid van de plaatsen in de maatschappelijke opvang of vrouwenopvang in verhouding tot de vraag er naar;

 • n. gegevens over de activiteiten die de gemeente (of regio waartoe de gemeente behoort) onderneemt om vrouwenopvang te bevorderen en om huiselijk geweld te voorkomen en tegen te gaan;

 • o. gegevens over de activiteiten die de gemeente (of regio waartoe de gemeente behoort) onderneemt om de openbare geestelijke gezondheidszorg te bevorderen en dak- en thuisloosheid tegen te gaan;

 • p. gegevens over de ondersteuning of de faciliteiten die de gemeente (of regio waartoe de gemeente behoort) biedt voor de maatschappelijke zorg voor verslaafden en voor de beperking van de overlast door verslaving;

 • q. gegevens over de activiteiten die de gemeente (of regio waartoe de gemeente behoort) onderneemt op het terrein van verslavingsbeleid;

 • r. gegevens over een inschatting van de uitgaven die bij de uitvoering van de wet in het voorgaande jaar zijn gemaakt.

§ 4. Registreren van werkzaamheden

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Een instelling waaraan financiële middelen worden verstrekt ten behoeve van maatschappelijke opvang of vrouwenopvang door een gemeente waaraan een uitkering wordt verstrekt op het terrein van maatschappelijke opvang of vrouwenopvang op grond van het eerste of tweede lid van artikel 20 van de wet, registreert de volgende categorieën gegevens:

  • a. demografische gegevens van de cliënt waaronder verstaan worden gegevens betreffende:

   • 1°. het geslacht;

   • 2°. de geboortedatum;

   • 3°. de woongemeente;

   • 4°. de herkomst en de nationaliteit;

   • 5°. de burgerlijke staat;

   • 6°. verblijfsstatus;

   • 7°. het opleidingsniveau;

   • 8°. dagbesteding, bron van inkomsten en hoogte van schulden;

   • 9°. de woon- en leefsituatie;

  • b. gegevens over de situatie van de cliënt waaronder verstaan wordt gegevens betreffende:

   • 1°. problemen, waaronder psychische problemen en verslaving;

   • 2°. kwaliteit van leven;

   • 3°. de zorgbehoeften;

   • 4°. het zorggebruik, ooit en actueel;

   • 5°. GGZ-indicatie;

  • c. in- en uitstroomgegevens van de cliënt, waaronder gegevens betreffende:

   • 1°. initiatiefnemer/verwijzer bij aanmelding;

   • 2°. datum inschrijving;

   • 3°. uitvoering probleeminventarisatie;

   • 4°. reden geen probleeminventarisatie;

   • 5°. doorverwijzing na afwijzing (bij geen probleeminventarisatie);

   • 6°. hulpdoel;

   • 7°. aanbieding van dienstenaanbod;

   • 8°. reden geen dienstenaanbod;

   • 9°. doorverwijzing na afwijzing (bij geen dienstenaanbod);

   • 10°. soort, aantal en duur diensten;

   • 11°. reden beëindiging dienstenaanbod;

   • 12°. resultaat dienstenaanbod;

   • 13°. hulpdoel bereikt;

   • 14°. datum uitschrijving;

   • 15°. doorverwijzing na einde dienstenaanbod.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde instelling registreert voorts de volgende gegevens:

  • a. het aantal beschikbare plaatsen in de instelling;

  • b. het aantal bezette beschikbare plaatsen in de instelling;

  • c. het aantal cliëntcontacten.

 • 3 Aan de te registreren gegevens dient een unieke cliëntcode te worden toegevoegd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

De op grond van artikel 20, eerste lid en tweede lid, van de wet aangewezen gemeenten dragen zorg voor de levering van de in artikel 4 bedoelde gegevens aan de in artikel 2, tweede lid, aangewezen instelling overeenkomstig de regels gesteld in het Handboek Registratie Maatschappelijke Opvang.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Een instelling waaraan financiële middelen worden verstrekt ten behoeve van verslavingsbeleid door een gemeente waaraan een uitkering wordt verstrekt op het terrein van het verslavingsbeleid op grond van het eerste lid van artikel 20 van de wet, registreert de volgende categorieën gegevens:

  • a. demografische gegevens van de cliënt waaronder verstaan worden gegevens betreffende:

   • 1e. het geslacht;

   • 2e. de geboortedatum of de leeftijd;

   • 3e. de woongemeente;

   • 4e. de herkomst en de nationaliteit;

   • 5e. het opleidingsniveau, de belangrijkste activiteiten en de bron van inkomsten en

   • 6e. de woon- en leefsituatie;

  • b. diagnostische gegevens van de cliënt waaronder verstaan worden gegevens betreffende:

   • 1e. de wijze van aanmelding;

   • 2e. de aard, ernst en duur van de problematiek en

   • 3e. de aard, ernst en duur van het middelengebruik;

  • c. behandelgegevens van de cliënt, waaronder verstaan worden gegevens betreffende:

   • 1e. de datum van inschrijving, van de start en van het einde van de behandeling en

   • 2e. het doel en de aard van de behandeling met inbegrip van het verstrekken van vervangende middelen, en het aantal hulpverleningscontacten;

  • d. evaluatiegegevens van de behandeling van de cliënt waaronder verstaan worden gegevens betreffende:

   • 1e. de reden van uitschrijving;

   • 2e. de evaluatie van het middelengebruik;

   • 3e. de mate waarin het doel van de hulpverlening is bereikt en

   • 4e. de verwijzing naar een vervolgbehandeling.

 • 2 De gegevens worden geregistreerd overeenkomstig het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem (LADIS) van de Stichting Informatievoorziening Verslavingszorg.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina