Beleidsregel versoepeling ervaringsvereiste voor de toepassing van de IRB

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. van 12 december 2006, nr. Juza/2006/02475/CLR, houdende regels ingevolge artikel VI, eerste en tweede lid, van het Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2 met betrekking tot de wijze van uitoefening van de daarin aan haar gedelegeerde bevoegdheden (Beleidsregel versoepeling ervaringsvereiste voor de toepassing van de IRB)

De Nederlandsche Bank N.V.,

Na overleg met de representatieve organisaties;

Gelet op artikel VI, eerste en tweede lid, van het Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2;

Besluit:

Artikel 2

Deze beleidsregel is van toepassing op banken of beleggingsondernemingen die een aanvraag om toestemming als bedoeld in artikel 69, eerste lid, van het Besluit bij De Nederlandsche Bank indienen.

Artikel 3

De in artikel VI, eerste lid, van het Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2 bedoelde versoepeling betreffende het tot uiterlijk 31 december 2009 terugbrengen van de in artikel 69, vierde lid, van het Besluit vereiste periode van 3 jaar naar 1 jaar zal uitsluitend worden toegepast:

  • a. ten behoeve van een financiële onderneming die een aanvraag heeft ingediend voor de implementatie van de Eenvoudige IRB, bedoeld in artikel 1:1, onderdeel f, van de Regeling; en

  • b. indien deze financiële onderneming voor de interne meting en beheersing van de kredietrisico’s van de IRB–categorieën van vorderingen, genoemd in artikel 71, eerste lid, van het Besluit in dat jaar voor implementatie een ratingsysteem en schattingen van de risicoparameters heeft gebruikt die nagenoeg volledig in lijn zijn geweest met de vereisten van afdeling 3.6 van de Regeling.

Artikel 4

De in artikel VI, tweede lid, van het Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2 bedoelde versoepeling betreffende het tot uiterlijk 31 december 2008 terugbrengen van de in artikel 69, vijfde lid, van het Besluit vereiste periode van 3 jaar naar 2 jaar zal uitsluitend worden toegepast:

  • a. ten behoeve van een financiële onderneming die een aanvraag heeft ingediend voor de implementatie van de Geavanceerd IRB, bedoeld in artikel 1:1, onderdeel i, van de Regeling;

  • b. indien deze financiële onderneming in die twee jaren voor de interne meting en beheersing van de kredietrisico’s eigen ramingen van LGD’s en/of omrekeningsfactoren heeft samengesteld en gebruikt;

  • c. indien de in onderdeel b bedoelde ramingen in het voorlaatste jaar voor implementatie in grote lijnen hebben voldaan aan de vereisten van afdeling 3.6 van de Regeling; en

  • d. indien de in onderdeel b bedoelde ramingen in het laatste jaar voor implementatie nagenoeg volledig hebben voldaan aan de vereisten van afdeling 3.6 van de Regeling.

Artikel 6

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel versoepeling ervaringsvereiste voor de toepassing van de IRB.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Nederlandsche Bank N.V

Directeur

,

A. Schilder

Directeur

,

D.E. Witteveen

Terug naar begin van de pagina