Regeling tarieven luchtvaart 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 12-05-2007 t/m 20-07-2007

Regeling tarieven luchtvaart 2007

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. vast tarief: hoogte van de vergoeding die niet afhankelijk is van de tijdsbesteding;

 • b. uurtarief: hoogte van de vergoeding die per uur per persoon is besteed met betrekking tot werkzaamheden als bedoeld in deze regeling;

 • c. Verordening (EG) 1592/2002: de verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 juli 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van de burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (PbEG L 240).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In geval van een vast tarief wordt het bedrag binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek voldaan. Het betalingsverzoek wordt gedaan zodra een aanvraag is ontvangen. Een beslissing op een aanvraag waaraan een vast tarief is verbonden wordt genomen, nadat gebleken is dat de verschuldigde vergoeding betaald is.

 • 2 In geval van een uurtarief worden de werkzaamheden periodiek gefactureerd op basis van het werkelijk aantal bestede uren. De te betalen vergoeding wordt achteraf vastgesteld door het aantal bestede uren te vermenigvuldigen met het uurtarief. De aanvrager voldoet elke ontvangen factuur binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek.

 • 3 Betaling van de in rekening gebracht vergoedingen geschiedt op de volgende wijze:

  • a. met betrekking tot examens en brevetten: op bankrekeningnummer 19.23.23.741, t.n.v. IVW, o.v.v. luchtvaart, bewijzen van bevoegdheid;

  • b. met betrekking tot Luchtvaartbewijzen, Geluidsverklaringen, Geluidscertificaten, Aircraft Maintenance Licences en examens voor onderhoudstechnici: op bankrekeningnummer 19.23.23.768, t.n.v. IVW, o.v.v. luchtvaart, luchtvaartbewijzen;

  • c. met betrekking tot alle overige in deze regeling genoemde besluiten: op bankrekeningnummer 19.23.23.733, t.n.v. IVW, o.v.v. luchtvaart, overige ontvangsten luchtvaart/rail.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Buitenlandse reis- en verblijfkosten die verband houden met de in deze regeling genoemde handelingen of werkzaamheden, worden tegen de werkelijke kosten in rekening gebracht en zijn separaat verschuldigd naast de in deze regeling genoemde tarieven. Binnenlandse reis- en verblijfkosten worden niet separaat in rekening gebracht.

 • 2 Reistijden die verband houden met de in deze regeling genoemde uitgevoerde handelingen of werkzaamheden en die ter plaatse worden uitgevoerd, worden – voor zover deze op uurbasis worden verricht – in rekening gebracht volgens de daarbij behorende tarieven. De in rekening te brengen reistijd voor reizen binnen Nederland bedraagt ten hoogste de duur van de werkzaamheden.

Hoofdstuk 2. Tarieven

[Vervallen per 01-01-2008]

Afdeling 2.1. Bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

[Vervallen per 01-01-2008]

§ 2.1.1. Luchtvarenden

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Voor het afleggen van theorie-examens als bedoeld in het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 voor de volgende bewijzen van bevoegdheid en de volgende bevoegdverklaring is een vast tarief van € 125 per vak verschuldigd:

  • a. ATPL;

  • b. CPL (uitgezonderd CPL (FB));

  • c. IR.

 • 2 Voor het afleggen van theorie-examens als bedoeld in het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 voor de volgende bewijzen van bevoegdheid is een vast tarief van € 90 per vak verschuldigd:

  • a. RPL;

  • b. PPL;

  • c. CPL(FB).

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Voor het afleggen van praktijkexamens en proeven van bekwaamheid als bedoeld in het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 is voor kandidaten die zich een examinator laten toedelen door de Minister van Verkeer en Waterstaat een vast tarief van € 322 verschuldigd.

 • 2 Voor het afleggen van de praktijkexamens radiotelefonie is een vast tarief van € 90 per vak verschuldigd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een:

  • a. ATPL;

  • b. CPL (uitgezonderd CPL (FB));

  • c. CFEL;

  met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen is een vast tarief verschuldigd van € 510.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid PPL en CPL (FB) met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen is een vast tarief verschuldigd van € 176.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid RPL met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen is een vast tarief verschuldigd van € 141.

 • 4 Voor de vernieuwing van het document en voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bevoegdverklaring voor luchtvarenden als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart is een vast tarief verschuldigd van € 42.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor de behandeling van een aanvraag voor een eerste afgifte of variatie van een medische verklaring als bedoeld in de Regeling geneeskundige instanties, geneeskundigen en medische verklaringen voor de luchtvaart is een vast tarief van € 40 verschuldigd.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor de behandeling van een verzoek om autorisatie van een geneeskundige instantie of geneeskundige als bedoeld in de Regeling geneeskundige instanties, geneeskundigen en medische verklaringen voor de luchtvaart zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Omschrijving

Eerste afgifte

Instandhouding

(driejaarlijkse vergoeding)

Autorisatie geneeskundige instantie (AMC)

€ 1.080

€ 1.654

Extra vestigingsplaats geneeskundige instantie (per vestigingsplaats)

€ 726

€ 827

Autorisatie geneeskundige behorende bij geneeskundige instantie

€ 242

€ 207

Autorisatie zelfstandige geneeskundige (AME)

€ 1.080

€ 207

§ 2.1.2. Onderhoudstechnici

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 2 Voor het afleggen van een type-examen AML (nationaal) is een vast tarief van € 400 verschuldigd.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een AML of een JAR-66 AML, met daarop weergegeven een of meer bijzondere bevoegdverklaringen, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  • a. AML € 142;

  • b. JAR-66AML € 142.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een AML met daarop weergegeven een of meer bijzondere bevoegdverklaringen voor (motor)zweefvliegtuigen een vast tarief van € 85 verschuldigd.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een of meer bijzondere bevoegdverklaringen behorende bij een AML of een JAR-66 AML, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  • a. AML € 83;

  • b. JAR-66 AML € 79.

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de verlenging of de wederafgifte van een of meer bijzondere bevoegdverklaringen behorende bij een AML is een vast tarief van € 120 verschuldigd.

 • 5 Voor de vernieuwing van het document, waarop de in het eerste lid genoemde bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen wordt weergegeven, om andere redenen dan in het tweede lid en het derde lid genoemd, is een vast tarief van € 79 verschuldigd.

Afdeling 2.2. Opleidings- en trainingsinstellingen

[Vervallen per 01-01-2008]

§ 2.2.1. Luchtvarenden

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en de instandhouding van een kwalificatie of registratie van een opleidings- en trainingsinstelling als bedoeld in de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding (jaarlijkse vergoeding)

  Kwalificatie opleidingsinstelling geïntegreerd

  € 4.838

  € 2.782

  Kwalificatie opleidingsinstelling theorie

  € 4.233

  € 2.640

  Kwalificatie opleidingsinstelling modulair

  € 2.920

  € 1.460

  Hernieuwde afgifte kwalificatie opleidingsinstelling

  € 605

  n.v.t.

  Registratie opleidingsinstelling (per module)

  € 242

  € 200

  Hernieuwde afgifte registratie opleidingsinstelling

  € 91

  n.v.t.

  Aanvullende modules/opleidingen in een kwalificatie opleidingsinstelling

  € 605

  € 207

  Kwalificatie opleidingsinstelling TRTO

  € 6.047

  € 3.024

  Kwalificatie opleidingsinstelling met een vestiging in het buitenland

  € 19.351

  € 19.351

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de kwalificatie of registratie genoemd

  in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Omschrijving

     

  Kwalificatie opleidingsinstellingen:

     

  – kwalificatie nieuwe module

  € 1.420

   

  – kwalificatie nieuwe opleidingsplaats

  € 1.693

   

  – toevoeging vestiging buitenland

  € 19.351

   

  Overige wijzigingen:

  € 242

  per wijziging

       

  Registratie opleidingsinstellingen:

     

  – nieuwe module

  € 121

  per wijziging

  – overige wijzigingen

  € 91

   
 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en de instandhouding van een kwalificatie van een STD als bedoeld in de Regeling kwalificatie STD’s zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding (jaarlijkse vergoeding)

  STD-1 A/H (per kwalificatie)

  € 4.420

  € 3.309

  STD-2 A/H (per kwalificatie)

  € 4.596

  € 3.309

  STD-3 A/H (per kwalificatie)

  € 1.020

  € 1.020

  STD-4 A (per kwalificatie)

  € 3.024

  € 2.068

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de kwalificatie genoemd in het derde lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Omschrijving

   

  Wijziging, opwaardering of verplaatsing STD-1 A/H

  € 2.903

  Wijziging, opwaardering of verplaatsing STD-2 A/H

  € 2.903

  Wijziging, opwaardering of verplaatsing STD-3 A/H

  € 1.020

  Wijziging, opwaardering of verplaatsing STD-4 A

  € 1.814

§ 2.2.2. Onderhoudstechnici

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en de instandhouding van

  een erkenning of registratie van een opleidingsinstelling voor onderhoudstechnici als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding (jaarlijkse vergoeding)

  Erkenning opleidingsinstelling:

     

  – basis opleiding

  € 21.038

  € 8.108

  – categorie typen luchtvaartuigen n1 ≤ 10

  € 23.389

  € 9.166

  – categorie typen luchtvaartuigen n > 10

  € 32.795

  € 13.399

  Registratie opleidingsinstelling:

  € 4.579

  € 702

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding (jaarlijkse vergoeding)

  Toeslag per nevenlocatie2 Nederland

  € 2.939

  € 2.645

  Toeslag per nevenlocatie Europese Unie

  € 3.527

  € 3.174

  Toeslag per nevenlocatie buiten Europese Unie

  € 5.290

  € 4.761

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning of registratie genoemd in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, waarbij het basistarief voor wijzigingen gelijk is aan het tarief voor instandhouding, vermeld in tabel 1 van het eerste lid:

  Tabel 3

  Omschrijving

   

  Bijschrijven of wijziging vestiging (igv basis, type en geregistreerde opleiding)

  50% van het basistarief voor wijzigingen

  Bijschrijven aanvullende rating (igv basis en typeopleiding)

  30% van het basistarief voor wijzigingen

  Bijschrijven limitation (igv basis en typeopleiding)

  30% van het basistarief voor wijzigingen

  Bijschrijven (sub) catogorie (igv geregistreerde opleidingen)

  30% van het basistarief voor wijzigingen

Afdeling 2.3. Luchtvaartuigen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van inschrijving als bedoeld in artikel 3.5 van de Wet luchtvaart, alsmede voor het wijzigen of het doorhalen van de inschrijving als bedoeld in artikel 3.4, eerste en derde lid, van de Wet luchtvaart is een vast tarief van € 171 verschuldigd, met dien verstande dat aanvragen van doorhaling alleen in rekening worden gebracht in geval van uitvoer naar het buitenland van een luchtvaartuig.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, is voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van inschrijving, alsmede voor het wijzigen of het doorhalen van de inschrijving voor luchtvaartuigen ≤ 2.000 kg een vast tarief van € 97 verschuldigd.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van luchtwaardigheid als bedoeld in artikel 3.13 van de Wet luchtvaart, alsmede voor het verlengen daarvan, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  MTOM

  Afgifte

  Verlenging

  Luchtvaartuig ≤ 2.000 kg

  € 310

  € 68

  Luchtvaartuig > 2.000 kg en ≤ 5.700 kg

  € 975

  € 158

  Luchtvaartuig > 5.700 kg

  € 3.432

  € 546

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor het vernieuwen van een bewijs van inschrijving of een bewijs van luchtwaardigheid is een vast tarief van € 97 verschuldigd.

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een geluidscertificaat, een geluidsverklaring of een aanvullende geluidsverklaring als bedoeld in Hoofdstuk V van het Besluit luchtvaartuigen is een vast tarief van € 254 verschuldigd.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, de wijziging en de overdracht van een type-certificaat, of een aanvullend type-certificaat van een luchtvaartuig, onderdelen of uitrustingsstukken daarvan, als bedoeld in Hoofdstuk III van het Besluit luchtvaartuigen, ten behoeve van een niet-militair staatsluchtvaartuig of een luchtvaartuig zoals vermeld in onderdeel b. van bijlage II, van Verordening (EG) 1592/2002, is een uurtarief van € 117,56 verschuldigd. Tevens wordt een vast tarief van € 122 in rekening gebracht voor het bewijs van afgifte, wijziging, overdracht type certificaat, of aanvullend type-certificaat

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor inspecties uitgevoerd ten behoeve van een onderzoek naar de luchtwaardigheid als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

MTOM

Afgifte

Luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

€ 1.176

Luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 3.762

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en de instandhouding van een MOA ingevolge artikel 23 van het Besluit luchtvaartuigen zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabellen 2 en 3):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding (jaarlijkse vergoeding)

  Classificatie erkenning onderhoudsbedrijf3:

     

  – A1 line maintenance

  € 16.336

  € 5.992

  – A1 base maintenance

  € 19.863

  € 7.579

  – A2

  € 7.140

  € 3.560

  – A3

  € 11.872

  € 4.454

  – B1

  € 16.336

  € 5.992

  – B2, B3

  € 11.872

  € 4.454

  – C (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

  € 3.720

  € 1.552

  – C (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

  € 13.396

  € 4.722

  – D

  € 11.633

  € 3.876

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding (jaarlijkse vergoeding)

  Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie4

     

  Toeslag per aanvullende classificatie

  € 1.176

  € 1.058

       

  Aanvulling gebaseerd op basis overige classificatie5

     

  Toeslag per aanvullende classificatie overige erkenningen

  € 320

  € 320

  Tabel 3

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding (jaarlijkse vergoeding)

  Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie

     

  Toeslag per nevenlocatie6 in Nederland

  € 2.939

  € 2.645

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 3.527

  € 3.174

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 5.290

  € 4. 761

  Toeslag Line stations (N = het aantal line-stations)

  € 146 x N

  € 146 x N

  Toeslag bij meer dan 500 werknemers (P = het aantal werknemers7)

  € (8 × P) – 4.000

  € (8 × P) – 4.000

       

  Aanvulling gebaseerd op basis overige classificatie

     

  Toeslag per nevenlocatie8 in Nederland

  € 833

  € 762

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 1.042

  € 954

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 1.603

  € 1.470

  Toeslag Line stations (N = het aantal line-stations)

  € 146 x N

  € 146 x N

  Toeslag bij meer dan 500 werknemers (P = het aantal werknemers9)

  € (8 × P) – 4.000

  € (8 × P) – 4.000

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, waarbij het basistarief voor wijzigingen gelijk is aan het tarief van instandhouding, vermeld in de tabellen 1 en 2 van het eerste lid:

  Omschrijving

  Tarief

  Bijschrijving aanvullende classificatie (tabel 1)

  30% van het basistarief voor wijzigingen

  Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie

  50% van het basistarief voor wijzigingen

  Bijschrijving type luchtvaartuig10, motortype of component (PART 145, MAF beperkingen)

  30% van het basistarief voor wijzigingen

  Aanpassing van de limitations van een van de ratings als vermeld op de erkenning

  15% van het basistarief voor wijzigingen (nieuw)

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en de instandhouding van een erkenning voor een onderhoudsbedrijf of geluidmeetbedrijf ingevolge artikel 23, eerste lid, onder e, van het Besluit luchtvaartuigen zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding (jaarlijkse vergoeding)

  Nationale erkenning

  € 6.200

  € 3.100

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het derde lid zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Omschrijving

   

  Bijschrijven nieuwe cq. wijzigingen van locaties

  € 1.550

  Wijziging nationale erkenning

  € 930

 • 5 Indien het in plaats van de behandeling van een aanvraag of de instandhouding van een onderhoudserkenning als bedoeld in het derde en vierde lid, een aanvraag voor afgifte of wijziging en instandhouding betreft van een erkenning op grond van subpart F van Part M van de Verordening (EG) nr. 2042/2003 van de Commissie van 20 november 2003 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen (PbEG L 315), zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabellen 2 en 3), waarbij voor wijzigingen de tarieven, genoemd in het tweede lid, van overeenkomstige toepassing zijn:

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding (jaarlijkse vergoeding)

  Classificatie erkenning onderhoudsbedrijf:

     

  – A2

  € 5.355

  € 2.670

  – A3

  € 8.859

  € 3.036

  – B1

  € 11.127

  € 4.126

  – B2, B3

  € 8.859

  € 3.036

  – C (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

  € 2.790

  € 939

  – C (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

  € 9.103

  € 3.135

  – D

  € 7.711

  € 2.549

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding (jaarlijkse vergoeding)

  Toeslag per aanvullende classificatie

  € 240

  € 240

  Tabel 3

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding (jaarlijkse vergoeding)

  Toeslag per nevenlocatie11 in Nederland

  € 625

  € 730

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 825

  € 755

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 1.180

  € 1.083

  Toeslag Line stations (N = het aantal line stations)

  € 110 × N

  € 110 × N

 • 8 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en de instandhouding van een POA ingevolge artikel 23 van het Besluit luchtvaartuigen zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2). Voor een productiebedrijf dat voor componenten in dezelfde classificatie een MOA nodig heeft, zal indien er sprake is van een hoge mate van gemeenschappelijke processen geen vergoeding voor de MOA verschuldigd zijn, zulks ter beoordeling aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding (jaarlijkse vergoeding)

  Erkenning productiebedrijf basisvergunning:

     

  – Bedrijven tot en met 500 werknemers12

  € 19.863

  € 7.579

  – Bedrijven met meer dan 500 en minder dan 1.000

  € 31.619

  € 12.870

  – Bedrijven met 1.000 of meer werknemers

  € 61.010

  € 26.096

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding (jaarlijkse vergoeding)

  Toeslag per nevenlocatie13 in Nederland

  € 3.740

  € 2.645

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 4.480

  € 3.174

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 6.740

  € 4.761

 • 9 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het achtste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Omschrijving

  Tarief

  Bijschrijving nieuw product/component/rating/categorie

  € 2.274

  Bijschrijving of wijziging vestigingsplaats

  € 3.790

 • 11 Voor de behandeling van de aanvraag voor wijziging van een erkenning als bedoeld in het tiende lid is een vast tarief van € 137 verschuldigd.

Afdeling 2.4. Vergunning tot vluchtuitvoering/AOC, vervoer

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en de instandhouding van een vergunning tot vluchtuitvoering als bedoeld in artikel 104, tweede lid, van de Regeling Toezicht Luchtvaart zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

  Tabel 1

  Type

  Eerste afgifte (inclusief 1 regio)

  Instandhouding (jaarlijkse vergoeding)

  Vliegmaatschappijen (AOC)

     

  – SP/SEP

  €  5.840

  €  2.920

  – SP/SET

  € 6.355

  €  3.660

  –SP/MEP

  € 8.760

  €  4.380

  – SP/MET

  € 8.760

  €  4.380

  – MP < of gelijk aan 9 passagiers

  € 13.606

  €  8.143

  – MP > 9 en ≤ 19 passagiers

  € 15.783

  €  10.082

  – MP > 19 passagiers en vrachtvliegtuigen met een MTOM >10t

  € 22.011

  €  15.511

  – MP/2 typen en > 30 vliegtuigen

   

  €  19.647

  – MP/2 typen en > 60 vliegtuigen

   

  €  25.851

  – MP/2 typen en > 90 vliegtuigen

   

  €  32.572

       

  Helikoptermaatschappijen (AOC)

     

  – SP/SEP

  €  5.840

  €  2.920

  – SP/SET

  € 7.300

  €  3.660

  –SP/ME

  € 8.760

  €  4.380

  – MP/ ≤ 9 passagiers

  € 10.772

  €  6.080

  – MP/ > 9 en < 19 passagiers

  € 14.997

  €  12.926

  – MP/ ≥ 19 passagiers

  € 18.141

  €  13.960

  Tabel 2

  AOC

  Eerste afgifte

  Instandhouding (jaarlijkse vergoeding)

  – Regio en outstation: alle basisvergunningen

  €  2.419

  € 3.826

  – Regio: alle basisvergunningen MP

  € 484

  €  2.378

  – LVP (incl. LVTO) per basis: alle basisvergunningen

  € 968

  €  1.034

  – MNPS per basis: alle basisvergunningen

  € 1.451

  €  1.551

  – ETOPS per basis: alle basisvergunningen MP

  € 1.451

  €  2.792

  – RNAV (incl. RNO) per basis: alle basisvergunningen

  € 1.451

  € 1.448

  – RVSM per basis: alle basisvergunningen

  € 484

  € 517

  – Gevaarlijke stoffen per basis: alle basisvergunningen

  € 484

  € 517

  – HEMS per basis: alle basisvergunningen

  € 1.451

  € 1.551

  – HOIST (incl. HOO) per basis: alle basisvergunningen

  € 968

  € 1.241

  – Offshore per basis: alle basisvergunningen

  € 1.451

  € 1.241

  – TRTO op AOC per type: alle basisvergunningen

  € 1.451

  € 1.551

  – SP/SEP of SP/SET of SP/MEP (per extra groep)

  € 873

  € 1.180

  – SP/MET per extra type

  € 873

  € 1.180

  – MP ≤ 9 passagiers (hef en vleugel) per extra type

  € 1.706

  € 2.040

  – MP > 9 en < 19 (hef en vleugel) per extra type

  € 2.419

  € 4.058

  – MP/ ≥ 19 passagiers (heft en vleugel) per extra type

  € 2.419

  € 4.898

  – Indien > 10.000 landingen of > 4000 vluchten, per type eenvlieger gecertificeerd luchtvaartuig

  € 726

  € 1.551

  – Indien > 20.000 landingen of > 8000 vluchten, per type eenvlieger gecertificeerd luchtvaartuig

  € 1.451

  € 3.102

  – Indien > 10.000 landingen of > 4000 vluchten, per type meervlieger gecertificeerd luchtvaartuig

  € 1.451

  € 3.102

  – Indien > 20.000 landingen of > 8000 vluchten, per type meervlieger gecertificeerd luchtvaartuig

  € 2.903

  € 6.204

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de vergunning tot vluchtuitvoering/AOC als bedoeld in artikel 104, tweede lid, van de Regeling Toezicht Luchtvaart zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Omschrijving

   

  Wijzigingen

   

  – Nieuw type luchtvaartuig SP/SEP

  € 946

  – Nieuw type luchtvaartuig SP/SET

  € 946

  – Nieuw type luchtvaartuig SP/MEP

  € 968

  – Nieuw type luchtvaartuig SP/MET

  € 968

  – Nieuw type luchtvaartuig MP ≤ 9 passagiers (hef en vleugel)

  € 1.935

  – Nieuw type luchtvaartuig MP > 9 en ≤ 19 passagiers (hef en vleugel)

  €  2.419

  – Nieuw type luchtvaartuig MP > 19 passagiers (hef en vleugel)

  €  2.419

  – LVP (incl. LVTO)

  € 968

  – MNPS

  € 1.451

  – RVSM

  € 484

  – ETOPS

  € 1.935

  – RNAV (incl. RNP)

  € 1.451

  – Gevaarlijke stoffen

  € 484

  – HEMS

  € 1.451

  – HOIST (incl. HOO)

  € 968

  – Offshore

  € 1.451

  – Opleiding eigen personeel per groep/type

  € 1.451

  – Ontheffingen/exemptions

  € 242

  – Wijziging principal place of business

  € 121

  – Afschrijving registratie (per dag)

  € 363

  – Afschrijving laatste registratie van type luchtvaartuig

  € 484

  – Bijschrijving registratie (per dag)

  € 605

  – User approval

  € 363

  Overige wijzigingen

  € 121

  per wijziging

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en de instandhouding van een Maintenanc System Approval Statement (MSAS) behorende bij een vergunning tot vluchtuitvoering/AOC zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullende tarief (tabel 2):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding (jaarlijkse vergoeding)

  Basisvergunning:

     

  – luchtvaartuigen ≤ 5700 kg

  € 4.960

  € 2.423

  – luchtvaartuigen > 5700 kg

  € 13.984

  € 4.934

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding (jaarlijkse vergoeding)

  Toeslag typen luchtvaartuigen 2 < n <= 4

  € 940

  € 940

  Toeslag typen luchtvaartuigen n > 4

  € 3.527

  € 3.174

  Toeslag operationele locatie EU

  € 4.115

  € 3.703

  Toeslag operationele locatie buiten EU

  € 5.290

  € 4.761

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de MSAS als bedoeld in het eerste lid, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Omschrijving

  Vaste bedragen afhankelijk van het gewicht

  Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig > 5700kg

  € 3.444

  Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig ≤ 5700kg

  € 1.240

  Goedkeuring onderhoudscontracten en contracten t.b.v. sub-contracten van continuing airworthiness management taken > 5700 kg

  € 388

  Goedkeuring onderhoudscontracten en contracten t.b.v. sub-contracten van continuing airworthiness management taken ≤ 5700 kg

  € 234

  Goedkeuring onderhoudsprogramma’s > 5700 kg

  € 623

  Goedkeuring onderhoudsprogramma’s ≤ 5700 kg

  € 337

     
 • 3 De in het eerste en tweede lid genoemde tarieven gelden eveneens indien het in plaats van de behandeling van een aanvraag of de instandhouding van de MSAS een aanvraag of instandhouding betreft van een erkenning op grond van subpart G van Part M van de Verordening (EG) nr. 2042/2003 van de Commissie van 20 november 2003 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen (PbEG L 315).

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte voor, de instandhouding (tabel 1) en de wijziging (tabel 2) van een vergunning tot luchtvervoer ingevolge artikel 16 van de Luchtvaartwet (de exploitatievergunning), zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding (jaarlijkse vergoeding)

  Exploitatievergunning:

     

  – Kleine typen luchtvaartuigen (MTOM < 10t/ < 20 passagiers)

  € 740

  € 278

  – Grote typen luchtvaartuigen (MTOM ≤ 10t/ > 19 passagiers)

  € 5.280

  € 2.640

  Tabel 2

  Omschrijving

  Wijziging

  Exploitatievergunning:

   

  – Wijziging kleine/grote typen luchtvaartuigen MTOM

  € 242

  – Toevoeging groot type luchtvaartuig (MTOM ≥ 10t/ > 19 passagiers) aan exploitatievergunning voor kleine typen luchtvaartuigen (MTOM < 10t/ < 20 passagiers)

  € 2.640

Afdeling 2.5. Luchtvaartterreinen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 21

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor de behandeling van een aanvraag voor toestemming om aan het airside gedeelte van een aangewezen luchtvaartterrein de aanleg of inrichting te wijzigen als bedoeld in artikel 119 en artikel 122 van de Regeling Toezicht Luchtvaart zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Omschrijving

 

Kleine luchtvaartterreinen

€ 280

Regionale luchtvaartterreinen en luchthaven Schiphol

€ 540

Regionale luchtvaartterreinen en luchthaven Schiphol met luchtvaarttechnisch onderzoek

€ 2.180

Artikel 22

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en de instandhouding van een certificaat als bedoeld in de Regeling certificering luchtvaartterreinen zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd (met uitzondering van de eerste afgifte van een certificaat voor luchthaven Schiphol):

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding (jaarlijkse vergoeding)

  Certificaat voor luchthaven Schiphol

  NVT

  € 16.132

  Certificaat voor regionale luchtvaartterreinen

  € 9.184

  € 6.526

  Certificaat voor kleine luchtvaartterreinen

  € 4.159

  € 2.726

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van een certificaat als bedoeld in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Omschrijving

   

  Certificaat voor luchthaven Schiphol

  € 287

  Certificaat voor regionale luchtvaartterreinen

  € 287

  Certificaat voor kleine luchtvaartterreinen

  € 265

Artikel 23

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor de behandeling van een aanvraag om een terrein in te richten als een niet aangewezen luchtvaartterrein als bedoeld in het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen of wijziging van die inrichting, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Omschrijving

 

Bedrijfsgebonden helihavens

€ 813

Zweefvliegterrein

€ 813

Helihavens bij een ziekenhuis

€ 1.080

Terrein voor ultra licht vliegtuigen

€ 2.167

Afdeling 2.6. Diverse tarieven

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 24

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning voor het houden van een luchtvaartvertoning of een luchtvaartwedstrijd, ingevolge artikel 17 van de Luchtvaartwet, is een vast tarief verschuldigd van € 484.

Artikel 25

[Vervallen per 01-01-2008]

Bij exploitatie van een luchtvaartuig van historische waarde voor niet commerciële doeleinden, mits voorzien van een Nederlandse registratie, worden de volgende kortingen verleend:

 • a. afgifte en verlenging Bewijs van Luchtwaardigheid: 100%;

 • b. afgifte Bewijs van Inschrijving: 100%;

 • c. luchtwaardigheidsonderzoek/certificaties: 75%;

 • d. ontheffing Bewijs van Luchtwaardigheid: 100%;

 • e. toezicht op erkende bedrijven, eerste erkenning en verlenging: 75%.

Artikel 26

[Vervallen per 01-01-2008]

De artikelen 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 en 24, eerste lid, onderdeel a, zijn eveneens van toepassing op de in die artikelen genoemde werkzaamheden voor zover deze worden uitgevoerd ter uitvoering van de Verordening (EG) 1592/2002 en de op die verordening gebaseerde regelgeving.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 28

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien de Staatscourant, waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2006, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 29

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven luchtvaart 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

 1. n is het aantal typen luchtvaartuigen dat op de erkenning staat aangegeven.

  ^ [1]
 2. Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld, die niet de hoofdvestiging is.

  ^ [2]
 3. Voor erkende onderhoudsbedrijven met een C-classificatie, die daarnaast een A-classificatie hebben voor beperkte niet luchtvaartuigtype gebonden onderhoudstaken, wordt het basistarief bepaald door het tarief van de C-classificatie. Voor iedere A-classificatie is de toeslag voor de aanvullende classificatie verschuldigd.

  ^ [3]
 4. De aanvullingstarieven in tabel 2 en 3 van dit lid zijn gebaseerd op de basis categorie erkenning zoals aangegeven in tabel 1. Hier wordt onderscheid gemaakt naar een A1 categorie en overige categorieën.

  ^ [4]
 5. De aanvullingstarieven in tabel 2 en 3 van dit lid zijn gebaseerd op de basis categorie erkenning zoals aangegeven in tabel 1. Hier wordt onderscheid gemaakt naar een A1 categorie en overige categorieën.

  ^ [5]
 6. Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld, die niet de hoofdvestiging is.

  ^ [6]
 7. Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld, die niet de hoofdvestiging is.

  ^ [7]
 8. Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld, die niet de hoofdvestiging is.

  ^ [8]
 9. Hier wordt het aantal werknemers bedoeld dat werkzaam is bij de onderhoudsorganisatie.

  ^ [9]
 10. Hier wordt de Part 66 omschrijving gehanteerd. Hierbij wordt de motor expliciet aangegeven.

  ^ [10]
 11. met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld, die niet de hoofdvestiging is.

  ^ [11]
 12. Hier wordt het aantal werknemers bedoeld dat werkzaam is bij de productieorganisatie.

  ^ [12]
 13. Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld, die niet de hoofdvestiging is.

  ^ [13]
Terug naar begin van de pagina