Regeling geurhinder en veehouderij

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 11-04-2017 t/m 12-12-2017

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 december 2006, nr. BWL/2006333382, Directoraat-Generaal Milieubeheer, Directie Bodem, Water en Landelijk Gebied, Afdeling Landbouw, houdende vaststelling van geuremissiefactoren, minimumafstanden voor pelsdieren, de wijze van omrekening naar geurbelasting en van de wijze van afstandsbepaling (Regeling geurhinder en veehouderij)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 1, 4, tweede lid, en 10 van de Wet geurhinder en veehouderij;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

bijlage: bij deze regeling behorende bijlage;

wet: Wet geurhinder en veehouderij;

emissiepunt: punt waar een relevante hoeveelheid geur buiten:

 • a. het geheel overdekt dierenverblijf treedt, dan wel wordt gebracht; of

 • b. het overdekte gedeelte van het gedeeltelijk overdekt dierenverblijf treedt, dan wel wordt gebracht.

Artikel 2

 • 1 De geurbelasting vanwege een veehouderij wordt berekend met inachtneming van het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning 2010.

 • 2 Het geometrisch gemiddelde van de emissiepunten wordt aangemerkt als punt waar de geur uit het dierenverblijf treedt of wordt gebracht.

 • 3 De geurbelasting wordt bepaald op de dichtstbijzijnde buitenzijde van een geurgevoelig object, gerekend vanaf het geometrisch gemiddelde van de emissiepunten.

 • 4 Indien het dierenverblijf niet is overdekt, wordt de geurbelasting bepaald op de dichtstbijzijnde buitenzijde van een geurgevoelig object, gerekend vanaf het punt van de begrenzing dat het dichtst is gelegen bij het desbetreffende geurgevoelig object.

 • 5 De geuremissie vanuit een veehouderij is de som van de voor de verschillende diercategorieën, gehouden in de onderscheiden dierenverblijven, berekende aantallen odour units per seconde per dier.

 • 6 Het aantal odour units per seconde per dier van een diercategorie, is het aantal dieren van een diercategorie vermenigvuldigd met de voor de betreffende diercategorie in bijlage 1 opgenomen geuremissiefactor.

 • 7 Indien voor een diercategorie geen geuremissiefactor is vastgesteld, wordt de diercategorie in de berekening van de geurbelasting buiten beschouwing gelaten.

Artikel 4

 • 2 Indien het dierenverblijf niet is overdekt, wordt de afstand gemeten vanaf de buitenzijde van een geurgevoelig object tot het punt van de begrenzing van het dierenverblijf dat het dichtst is gelegen bij het desbetreffende geurgevoelig object.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2006

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Bijlage 1. , bedoeld in artikel 2, zesde lid (geuremissiefactoren) van de Regeling geurhinder en veehouderij

Rav-code

Huisvestingssysteem per categorie

geuremissiefactor

HOOFDCATEGORIE A: RUNDVEE

 
     

A 1

diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

niet vastgesteld

     

A 2

diercategorie zoogkoeien ouder dan 2 jaar

niet vastgesteld

     

A 3

diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

niet vastgesteld

     

A 4

diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden

 

emissiearme en overige huisvesting

35,6

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

24,9

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

(BWL 2004.01.V5; BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2008.01.V4; BWL 2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 2008.04.V4; BWL 2008.05.V4; BWL 2008.12.V4; BWL 2009.13.V4; BWL 2009.20.V3; BWL 2009.21.V2; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2011.12.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2)

19,6

biologisch luchtwassysteem 70% geurreductie (BWL 2012.07.V3)

10,7

gecombineerd luchtwassysteem 70% geurreductie (BWL 2006.14.V4)

10,7

gecombineerd luchtwassysteem 75% geurreductie (BWL 2007.01.V5; BWL 2007.02.V4; BWL 2010.02.V4; BWL 2011.07.V3; BWL 2011.08.V3)

8,9

gecombineerd luchtwassysteem 80% geurreductie (BWL 2006.15.V5)

7,1

gecombineerd luchtwassysteem 85% geurreductie (BWL 2009.12.V2)

5,3

     

A 5

Vervallen

 
     

A 6

diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)

35,6

     

A 7

diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar

niet vastgesteld

     

HOOFDCATEGORIE B: SCHAPEN

 
     

B 1

diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 1, 2

7,8

     

HOOFDCATEGORIE C: GEITEN

 
     

C 1

diercategorie geiten ouder dan 1 jaar

18,8

     

C 2

diercategorie opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar

11,3

     

C 3

diercategorie opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen

5,7

     

HOOFDCATEGORIE D: VARKENS 3

 
     

D 1

fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg

 

D 1.1

diercategorie biggenopfok (gespeende biggen)

 

emissiearme huisvesting (a.e. ≤0,3 kg per dierplaats per jaar) 4

5,4

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

3,8

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

(BWL 2004.01.V5; BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2008.01.V4; BWL 2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 2008.04.V4; BWL 2008.05.V4; BWL 2008.12.V4; BWL 2009.13.V4; BWL 2009.20.V3; BWL 2009.21.V2; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2011.12.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2)

3,0

biologisch luchtwassysteem 70% geurreductie (BWL 2012.07.V3)

1,6

gecombineerd luchtwassysteem 70% geurreductie (BWL 2006.14.V4)

1,6

gecombineerd luchtwassysteem 75% geurreductie (BWL 2007.01.V5; BWL 2007.02.V4; BWL 2010.02.V4; BWL 2011.07.V3; BWL 2011.08.V3)

1,4

gecombineerd luchtwassysteem 80% geurreductie (BWL 2006.15.V5)

1,1

gecombineerd luchtwassysteem 85% geurreductie (BWL 2009.12.V2)

0,8

     

overige huisvesting

7,8

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

5,5

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

(BWL 2004.01.V5; BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2008.01.V4; BWL 2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 2008.04.V4; BWL 2008.05.V4; BWL 2008.12.V4; BWL 2009.13.V4; BWL 2009.20.V3; BWL 2009.21.V2; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2011.12.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2)

4,3

biologisch luchtwassysteem 70% geurreductie (BWL 2012.07.V3)

2,3

gecombineerd luchtwassysteem 70% geurreductie (BWL 2006.14.V4)

2,3

gecombineerd luchtwassysteem 75% geurreductie (BWL 2007.01.V5; BWL 2007.02.V4; BWL 2010.02.V4; BWL 2011.07.V3; BWL 2011.08.V3)

2,0

gecombineerd luchtwassysteem 80% geurreductie (BWL 2006.15.V5)

1,6

gecombineerd luchtwassysteem 85% geurreductie (BWL 2009.12.V2)

1,2

     

D 1.2

diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)

 

emissiearme en overige huisvesting

27,9

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

19,5

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

(BWL 2004.01.V5; BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2008.01.V4; BWL 2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 2008.04.V4; BWL 2008.05.V4; BWL 2008.12.V4; BWL 2009.13.V4; BWL 2009.20.V3; BWL 2009.21.V2; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2011.12.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2)

15,3

biologisch luchtwassysteem 70% geurreductie (BWL 2012.07.V3)

8,4

gecombineerd luchtwassysteem 70% geurreductie (BWL 2006.14.V4)

8,4

gecombineerd luchtwassysteem 75% geurreductie (BWL 2007.01.V5; BWL 2007.02.V4; BWL 2010.02.V4; BWL 2011.07.V3; BWL 2011.08.V3)

7,0

gecombineerd luchtwassysteem 80% geurreductie (BWL 2006.15.V5)

5,6

gecombineerd luchtwassysteem 85% geurreductie (BWL 2009.12.V2)

4,2

     

D 1.3

diercategorie guste en dragende zeugen

 

emissiearme en overige huisvesting

18,7

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

13,1

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

(BWL 2004.01.V5; BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2008.01.V4; BWL 2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 2008.04.V4; BWL 2008.05.V4; BWL 2008.12.V4; BWL 2009.13.V4; BWL 2009.20.V3; BWL 2009.21.V2; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2011.12.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2)

10,3

biologisch luchtwassysteem 70% geurreductie (BWL 2012.07.V3)

5,6

gecombineerd luchtwassysteem 70% geurreductie (BWL 2006.14.V4)

5,6

gecombineerd luchtwassysteem 75% geurreductie (BWL 2007.01.V5; BWL 2007.02.V4; BWL 2010.02.V4; BWL 2011.07.V3; BWL 2011.08.V3)

4,7

gecombineerd luchtwassysteem 80% geurreductie (BWL 2006.15.V5)

3,7

gecombineerd luchtwassysteem 85% geurreductie (BWL 2009.12.V2)

2,8

     

D 2

diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder

 

emissiearme en overige huisvesting

18,7

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

13,1

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

(BWL 2004.01.V5; BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2008.01.V4; BWL 2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 2008.04.V4; BWL 2008.05.V4; BWL 2008.12.V4; BWL 2009.13.V4; BWL 2009.20.V3; BWL 2009.21.V2; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2011.12.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2)

10,3

biologisch luchtwassysteem 70% geurreductie (BWL 2012.07.V3)

5,6

gecombineerd luchtwassysteem 70% geurreductie (BWL 2006.14.V4)

5,6

gecombineerd luchtwassysteem 75% geurreductie (BWL 2007.01.V5; BWL 2007.02.V4; BWL 2010.02.V4; BWL 2011.07.V3; BWL 2011.08.V3)

4,7

gecombineerd luchtwassysteem 80% geurreductie (BWL 2006.15.V5)

3,7

gecombineerd luchtwassysteem 85% geurreductie (BWL 2009.12.V2)

2,8

     

D 3

diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking 5

 

emissiearme en overige huisvesting (a.e. ≤1,6 kg kg per dierplaats per jaar) 4

17,9

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

12,5

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

(BWL 2004.01.V5; BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2008.01.V4; BWL 2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 2008.04.V4; BWL 2008.05.V4; BWL 2008.12.V4; BWL 2009.13.V4; BWL 2009.20.V3; BWL 2009.21.V2; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2011.12.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2)

9,8

biologisch luchtwassysteem 70% geurreductie (BWL 2012.07.V3)

5,4

gecombineerd luchtwassysteem 70% geurreductie (BWL 2006.14.V4)

5,4

gecombineerd luchtwassysteem 75% geurreductie (BWL 2007.01.V5; BWL 2007.02.V4; BWL 2010.02.V4; BWL 2011.07.V3; BWL 2011.08.V3)

4,5

gecombineerd luchtwassysteem 80% geurreductie (BWL 2006.15.V5)

3,6

gecombineerd luchtwassysteem 85% geurreductie (BWL 2009.12.V2)

2,7

     

overige huisvesting

23,0

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

16,1

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

(BWL 2004.01.V5; BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2008.01.V4; BWL 2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 2008.04.V4; BWL 2008.05.V4; BWL 2008.12.V4; BWL 2009.13.V4; BWL 2009.20.V3; BWL 2009.21.V2; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2011.12.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2)

12,7

biologisch luchtwassysteem 70% geurreductie (BWL 2012.07.V3)

6,9

gecombineerd luchtwassysteem 70% geurreductie (BWL 2006.14.V4)

6,9

gecombineerd luchtwassysteem 75% geurreductie (BWL 2007.01.V5; BWL 2007.02.V4; BWL 2010.02.V4; BWL 2011.07.V3; BWL 2011.08.V3)

5,8

gecombineerd luchtwassysteem 80% geurreductie (BWL 2006.15.V5)

4,6

gecombineerd luchtwassysteem 85% geurreductie (BWL 2009.12.V2)

3,5

     

HOOFDCATEGORIE E: KIPPEN

 
     

E 1

diercategorie opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken

 

batterijhuisvesting

 

emissiearme en overige huisvesting

0,18

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

0,13

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie (BWL 2007.05.V5)

0,11

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,10

biofilter 45% geurreductie

0,10

niet-batterijhuisvesting

 

emissiearme en overige huisvesting

0,18

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

0,13

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie (BWL 2007.05.V5)

0,11

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,10

biofilter 45% geurreductie

0,10

     

E 2

diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen

 

batterijhuisvesting

 

mestopslag onder batterij

0,69

emissiearme en overige huisvesting

0,35

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

0,25

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie (BWL 2007.05.V5)

0,21

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,19

biofilter 45% geurreductie

0,19

niet-batterijhuisvesting

 

emissiearme en overige huisvesting

0,34

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

0,24

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie (BWL 2007.05.V5)

0,20

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,19

biofilter 45% geurreductie

0,19

     

E 3

diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken

 

emissiearme en overige huisvesting

0,18

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

0,13

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie (BWL 2007.05.V5)

0,11

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,10

biofilter 45% geurreductie

0,10

     

E 4

diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens

 

emissiearme en overige huisvesting

0,93

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

0,65

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie (BWL 2007.05.V5)

0,56

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,51

biofilter 45% geurreductie

0,51

     

E 5

diercategorie vleeskuikens

 
 

emissiearme en overige huisvesting

0,33

uitbroeden en opfokken tot 13 dagen en vervolghuisvesting

0,30

uitbroeden en opfokken tot 19 dagen en vervolghuisvesting

0,26

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

0,23

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie (BWL 2007.05.V5)

0,20

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,18

biofilter 45% geurreductie

0,18

     

HOOFDCATEGORIE F: KALKOENEN

 
     

F 1

diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok; tot 6 weken

 

emissiearme en overige huisvesting

0,29

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

0,20

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie (BWL 2007.05.V5)

0,17

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,16

biofilter 45% geurreductie

0,16

     

F 2

diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok; van 6 tot 30 weken

 

emissiearme en overige huisvesting

1,55

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

1,09

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie (BWL 2007.05.V5)

0,93

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,85

biofilter 45% geurreductie

0,85

     

F 3

diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen van 30 weken en ouder

 

emissiearme en overige huisvesting

1,55

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

1,09

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie (BWL 2007.05.V5)

0,93

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,85

biofilter 45% geurreductie

0,85

     

F 4

diercategorie vleeskalkoenen

 

emissiearme en overige huisvesting

1,55

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

1,09

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie (BWL 2007.05.V5)

0,93

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,85

biofilter 45% geurreductie

0,85

     

HOOFDCATEGORIE G: EENDEN

 
     

G 1

diercategorie ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden

 

emissiearme en overige huisvesting

0,49

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

0,34

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie (BWL 2007.05.V5)

0,29

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,27

biofilter 45% geurreductie

0,27

     

G 2

diercategorie vleeseenden

 

emissiearme en overige huisvesting

0,49

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

0,34

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie (BWL 2007.05.V5)

0,29

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,27

biofilter 45% geurreductie

0,27

     

HOOFDCATEGORIE J: PARELHOENDERS

 
     

J 1

diercategorie parelhoenders voor de vleesproductie

 

emissiearme en overige huisvesting

0,33

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

0,23

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie (BWL 2007.05.V5)

0,20

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,18

biofilter 45% geurreductie

0,18

     

HOOFDCATEGORIE M: OVERIG

 
     

M 1

Landbouwhuisdieren die in veehouderijen worden gehouden

niet vastgesteld

Eindnoten:

1 De geuremissie heeft betrekking op een stalperiode van maximaal drie maanden in de winter.

2 De geuremissiefactor geldt inclusief opfok, zodat die opfok niet meetelt voor de berekening van de geuremissie.

3 Een stalsysteem met spoelgoten wordt niet gewaardeerd als emissiearme huisvesting maar als overige huisvesting.

4 a.e. is de afkorting van ammoniakemissie.

5 Voor opfokzeugen na de eerste dekking wordt de geuremissiefactor voor fokzeugen gehanteerd.

Bijlage 2. bedoeld in artikel 3 (afstanden pelsdieren) van de Regeling geurhinder en veehouderij

De afstanden, uitgedrukt in meters, voor nertsen worden als volgt bepaald.

Pelsdieren

Rav-nr.

Diercategorie

Aantal fokteven

H 1

Nertsen

1–1000

1001–1500

1501–3000

3001–6000

6001–9000

Geurgevoelig object binnen bebouwde kom

175

200

225

250

275

Geurgevoelig object buiten bebouwde kom

100

125

150

175

200

 • 1. In de berekening worden jongen en reuen buiten beschouwing gelaten.

 • 2. Indien meer dan 9000 fokteven worden gehouden, wordt de afstand voor elke extra 3000 fokteven met 25 meter vergroot.

 • 3. Indien de pelsdieren in emissiearme huisvesting worden gehouden, waarbij de ammoniakemissie kleiner dan of gelijk is aan 0,25 kg per dierplaats per jaar, worden de afstanden uit de tweede rij van de tabel (‘buiten bebouwde kom’) met 25 meter verkleind.

 • 4. Indien het geurgevoelig object onderdeel uitmaakt van een andere veehouderij, of op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij, bedraagt de afstand tot dat geurgevoelig object:

  • a. ten minste 100 meter indien het geurgevoelig object binnen de bebouwde kom is gelegen, en

  • b. ten minste 50 meter indien het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom is gelegen.

Naar boven