Regeling dierenvervoer 2007

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 12-10-2007 t/m 30-09-2012

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 december 2006, nr. TRCJZ/2006/3773, houdende regels omtrent de bescherming van dieren tijdens vervoer en daarmee samenhangende activiteiten

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en Verordening (EG) nr. 1255/97, en de artikelen 59, 59a, eerste en vijfde lid en 94, eerste lid, onderdelen d, e en f, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

EG-verordening nr. 1/2005: verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en Verordening (EG) nr. 1255/97;

Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

§ 2. Het vervoeren van dieren

[Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 De Minister is de bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 21, derde lid, 22, eerste lid, eerste zin, 23, eerste en vierde lid en 26, eerste en vierde lid, onderdelen a en b, en bijlage II, onderdeel 3, onder c, van EG-verordening nr. 1/2005.

 • 2 De Minister draagt zorg voor de taken die in artikel 26, zesde lid, van EG-verordening nr. 1/2005 aan de lidstaten zijn opgedragen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Een vergunning als bedoeld in de artikelen 10, eerste en tweede lid, 11, eerste en derde lid, van EG-verordening nr. 1/2005 wordt op aanvraag verleend door de Minister.

 • 2 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend bij de Voedsel en Waren Autoriteit.

 • 3 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt gedaan op een daartoe door de Voedsel en Waren Autoriteit beschikbaar gesteld formulier, waarvan een model op www.vwa.nl wordt geplaatst.

 • 4 De Minister kan een vergunning als bedoeld in het eerste lid schorsen of intrekken in de gevallen, bedoeld in artikel 26, vierde lid, aanhef en onderdeel c, van EG-verordening nr. 1/2005.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Een vergunning als bedoeld in artikel 23, derde lid, van EG-verordening nr. 1/2005 wordt verleend door de Minister.

 • 2 Indien de situatie dermate spoedeisend is dat de Minister het besluit tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in het eerste lid niet tevoren op schrift kan stellen, zorgt de Minister alsnog zo spoedig mogelijk voor de opschriftstelling en de bekendmaking.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Een certificaat van goedkeuring van een vervoermiddel als bedoeld in de artikelen 18, eerste lid, en 19, eerste lid, van EG-verordening nr. 1/2005 wordt op aanvraag verleend door de Minister.

 • 2 Een aanvraag voor een certificaat van goedkeuring van een vervoermiddel als bedoeld in artikel 18, eerste lid, of artikel 19, eerste lid, van EG-verordening nr. 1/2005 wordt ingediend bij de Dienst Wegverkeer.

 • 3 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt gedaan op een daartoe door de Voedsel en Waren Autoriteit beschikbaar gesteld formulier, waarvan een model op www.vwa.nl wordt geplaatst.

 • 4 De Minister kan het certificaat van goedkeuring schorsen of intrekken in de gevallen bedoeld in artikel 26, vierde lid, aanhef en onderdeel c, van EG-verordening nr. 1/2005.

 • 5 Ter vergoeding van de kosten ter behandeling van een aanvraag als bedoeld in het tweede lid, wordt bij de aanvrager in rekening gebracht de bedragen waarvan de hoogte en de wijze van betalen zijn vastgesteld in het Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2007.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Als bevoegde autoriteit als bedoeld in de artikelen 4, tweede lid, 5, derde lid, onderdeel b, en 6, eerste lid, tweede zin, vijfde, achtste en negende lid, van EG-verordening nr. 1/2005 worden aangewezen:

  • a. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • b. de ambtenaren van de Voedsel en Waren Autoriteit;

  • c. de inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.

 • 2 Als bevoegde autoriteit als bedoeld in de artikelen 6, tweede lid, en 9, tweede lid, onderdeel c, en bijlage II, onderdelen 3, onder b, 4 , 5 en 8 van EG-verordening nr. 1/2005 worden aangewezen: de ambtenaren van de Voedsel en Waren Autoriteit.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Als officiële dierenartsen als bedoeld in artikel 21, eerste en tweede lid, en in bijlage II, onderdeel 7, van verordening nr. 1/2005, worden aangewezen de dierenartsen die zijn verbonden aan de Voedsel en Waren Autoriteit.

 • 2 Als bevoegde dierenartsen als bedoeld in bijlage I, hoofdstuk III, onderdeel 1.2, onder b, van verordening nr. 1/2005, worden aangewezen de dierenartsen die zijn verbonden aan de Voedsel en Waren Autoriteit.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Een erkenning van een examen als bedoeld in bijlage IV, onderdeel 1, van EG-verordening nr. 1/2005 wordt op aanvraag verleend door de Minister.

 • 2 Een door het Divisie CCV van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen afgenomen examen wordt aangemerkt als een erkend examen als bedoeld in bijlage IV, onderdeel 1, van EG-verordening nr. 1/2005.

 • 3 Een getuigschrift van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van EG-verordening nr. 1/2005 wordt verleend door het Divisie CCV van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

 • 4 De Minister kan een getuigschrift van vakbekwaamheid schorsen of intrekken in de gevallen, bedoeld in artikel 26, vijfde lid, van EG-verordening nr. 1/2005.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2014]

Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 3 tot en met 9 en artikel 12 van EG-verordening nr. 1/2005.

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 11

[Vervallen per 01-07-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling aanwijzing ambtenaren Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2006

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina