Regeling tegemoetkoming Wajongers

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2020

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2006, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV06/97881, betreffende een tegemoetkoming voor personen die een uitkering ontvangen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Regeling tegemoetkoming Wajongers 2007)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 9a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

Besluit:

Artikel 2. Hoogte, betaling en indexering tegemoetkoming

 • 1 De jonggehandicapte, bedoeld in:

  die op 1 januari van een kalenderjaar de leeftijd van 18, 19 of 20 jaar heeft bereikt, heeft met ingang van 1 januari van dat jaar gedurende dat jaar recht op een maandelijkse tegemoetkoming

 • 2 De tegemoetkoming bedraagt:

  • a. voor een 18-jarige: € 17,51

  • b. voor een 19-jarige: € 16,82

  • c. voor een 20-jarige: € 10,08

 • 3 In afwijking van het eerste lid heeft de jonggehandicapte, bedoeld in artikel 2:15 of 3:3 van de Wajong, aan wie in de loop van een kalenderjaar een inkomensvoorziening of uitkering op grond van de Wajong wordt toegekend, met ingang van de dag van toekenning recht op een bij zijn leeftijd op de dag van toekenning behorende tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid.

 • 4 De betaling van de tegemoetkoming geschiedt tezamen met de betaling van de inkomensvoorziening of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 december 2006

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina