Regeling omgevingslawaai luchtvaart

Geldend van 31-10-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 november 2006, nr. HDJZ/LUV/2006-122, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende regels met betrekking tot de weergave en de beheersing van omgevingslawaai alsmede de verstrekking van gegevens (Regeling omgevingslawaai luchtvaart)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op richtlijn nr. 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (PbEG L 189) en de artikelen 8.30a, vierde lid, 8.30b, tweede lid, en 8.30d, vierde lid, van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Hoofdstuk 2. Geluidbelastingkaart

Artikel 3

Een geluidbelastingkaart bestaat ten minste uit tabellen en uit een of meer geografische kaarten.

Artikel 4

 • 1 In de tabellen van een geluidbelastingkaart worden per geluidbelastingklasse ten minste aangegeven:

  • a. het aantal woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen dat is blootgesteld aan een geluidsbelasting die gelijk is aan of groter dan:

   • 1º. 55, 60, 65, 70 en 75 dB Lden;

   • 2º. 50, 55, 60, 65 en 70 dB Lnight;

  • b. het aantal bewoners van de onder a bedoelde woningen;

  • c. indien beschikbaar een opgave van het aantal woningen en geluidgevoelige gebouwen uit hoofde van de wet dat is voorzien van extra geluidwering.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid, onder b, wordt het aantal bewoners van een woning bepaald door het aantal woningen te vermenigvuldigen met 2,2.

 • 3 De aantallen, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, worden afgerond op honderdtallen.

Artikel 5

 • 1 Op de geografische kaarten van een geluidbelastingkaart staan duidelijk aangegeven:

  • a. de ligging van de luchthaven met het banenstelsel;

  • b. de geluidscontouren van 55, 60, 65, 70 en 75 dB Lden;

  • c. de geluidscontouren van 50, 55, 60, 65 en 70 dB Lnight;

  • d. de ligging van eventuele geluidgevoelige terreinen.

 • 2 De schaal van de geografische kaarten bedraagt 1: 50.000.

 • 3 De geografische kaarten bevatten een legenda waarin wordt verklaard hoe de informatie, bedoeld in het eerste lid, is weergegeven.

Hoofdstuk 3. Verstrekken van gegevens

Artikel 6

Aan een verzoek om verstrekking van inlichtingen en gegevens als bedoeld in artikel 8a.46, eerste lid, van de wet, wordt voldaan binnen 3 maanden na de dag waarop het verzoek is ontvangen, of, indien de gevraagde inlichtingen en gegevens nog niet beschikbaar zijn, onverwijld nadat deze beschikbaar zijn gekomen.

Hoofdstuk 4. Actieplan

Artikel 7

 • 1 Een actieplan bevat ten minste:

  • a. een beschrijving van het wettelijke kader met betrekking tot geluidbelasting;

  • b. een samenvatting van de gegevens die zijn vervat in de geluidbelastingkaart of geluidbelastingkaarten waarop het actieplan berust;

  • c. een beschrijving van de wijze waarop aan eenieder de gelegenheid is geboden om zienswijzen over het ontwerp van het actieplan naar voren te brengen;

  • d. een inhoudelijke reactie op de onder c bedoelde zienswijzen;

  • e. een overzicht van belangrijke infrastructurele werken die zijn voorgenomen in de planperiode;

  • f. een overzicht van bestaande en in voorbereiding of uitvoering zijnde bron- en overdrachtsmaatregelen met betrekking tot de betrokken geluidsbron of geluidsbronnen;

  • g. voor zover beschikbaar en openbaar, financiële informatie met betrekking tot de voorgenomen maatregelen;

  • h. een evaluatie van de uitvoering en de resultaten van het vorige actieplan.

 • 2 Een actieplan bevat voorts een beknopte samenvatting van de in het eerste lid bedoelde aspecten.

Artikel 8

 • 1 Een actieplan bevat een beschrijving van het beleid voor de eerstkomende vijf jaren en, voor zover dit redelijkerwijs is aan te geven, voor de vijf jaren daarna, om de geluidbelasting vanwege luchtvaartlawaai te beperken.

 • 2 In de beschrijving van het beleid wordt in elk geval aandacht besteed aan de situaties waarin de grenswaarden voor geluid opgenomen in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol zijn overschreden.

Artikel 9

 • 1 In een actieplan wordt een plandrempel aangegeven, zijnde een daarbij aangegeven geluidbelasting Lden en geluidsbelasting Lnight, vanwege vliegtuiglawaai.

 • 2 In het actieplan wordt in elk geval aangegeven welke maatregelen worden overwogen of in uitvoering zijn om te voorkomen of ongedaan te maken dat de plandrempel wordt overschreden.

 • 3 Het actieplan geeft tevens de planning en de te verwachten effecten van de maatregelen aan.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina