Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 18

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de media 2020
 2. Besluit Tijdelijke wet Groningen
  Artikel: 10
 3. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
  Artikelen: 7g, 29.10
 4. Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs
  Artikel: 24
 5. Besluit schadefonds geweldsmisdrijven
  Artikel: 10
 6. Bestuursreglement College voor Toetsen en Examens
  Artikel: 12
 7. Bestuursreglement NWO 2017
  Artikel: 2.2
 8. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  Tekst: tekst
 9. Elektriciteitswet 1998
  Artikel: 5c
 10. Gaswet
  Artikel: 1e
 11. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikelen: 6, 43
 12. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikelen: 14, 19, 34
 13. Kernenergiewet
  Artikel: 11
 14. Pensioenwet
  Artikel: 214
 15. Politiewet 2012
  Artikel: 78
 16. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
  Artikel: 17
 17. Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
 18. Regeling gegevensuitwisseling ACM en ministers
  Artikel: 14
 19. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 9
 20. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 9
 21. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 9
 22. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 9
 23. Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Bijlage: Accountantsprotocol COA
 24. Registratiewet 1970
  Artikel: 13a
 25. Subsidiebesluit raad voor rechtsbijstand
  Artikel: 8
 26. Tijdelijke subsidieregeling NWO onderzoek Topsector Logistiek 2017–2021
  Artikelen: 8, 9
 27. Tijdelijke wet Groningen
  Artikel: 9
 28. Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 5
 29. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel: 15
 30. Wet College voor de rechten van de mens
  Artikel: 21
 31. Wet bekostiging financieel toezicht 2019
  Artikel: 10
 32. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikel: 12
 33. Wet langdurige zorg
  Artikel: 6.2.5
 34. Wet luchtvaart
  Artikelen: 5.22, 8a.68
 35. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 14
 36. Wet milieubeheer
  Artikel: 2.9
 37. Wet op de Kamer van Koophandel
  Artikel: 79
 38. Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 24
 39. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 169a, 170a
 40. Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland
  Artikel: 14
 41. Wet op de rechtsbijstand
  Artikelen: 5, 42
 42. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
  Artikel: 56
 43. Wet op het centraal testamentenregister
  Artikelen: 6a*, 6a
 44. Wet op het notarisambt
  Artikel: 111
 45. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 183a, 184a
 46. Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
  Artikel: 2
 47. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
  Artikel: 2
 48. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 208
 49. Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, enz. (instelling zelfstandig bestuursorgaan CAK)
  Artikel: IX
 50. Wijzigingswet Kernenergiewet (instelling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming)
  Artikel: V
 51. Wijzigingswet Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling landelijke huurcommissie)
  Artikel: IX
 52. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 75

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina