Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 18

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit schadefonds geweldsmisdrijven
  Artikel: 10
 2. Elektriciteitswet 1998
  Artikel: 5c
 3. Gaswet
  Artikel: 1e
 4. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikelen: 6, 43
 5. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikelen: 14, 19, 34
 6. Pensioenwet
  Artikel: 214
 7. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS
  Artikel: 17
 8. Regeling controleprotocol Stimuleringsfonds voor de pers
  Bijlage: bijlage
 9. Regeling financiƫle verantwoording Commissariaat voor de Media
  Bijlage: bijlage
 10. Regeling gegevensuitwisseling ACM en ministers
  Artikel: 14
 11. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 9
 12. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 9
 13. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 9
 14. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 9
 15. Registratiewet 1970
  Artikel: 13a
 16. Subsidiebesluit raad voor rechtsbijstand
  Artikel: 8
 17. Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 5
 18. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikelen: 11, 15
 19. Wet College voor de rechten van de mens
  Artikel: 21
 20. Wet bekostiging financieel toezicht
  Artikel: 8
 21. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 58
 22. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikel: 12
 23. Wet langdurige zorg
  Artikel: 6.2.5
 24. Wet luchtvaart
  Artikelen: 5.22, 7.3
 25. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 14
 26. Wet milieubeheer
  Artikel: 2.9
 27. Wet op de Kamer van Koophandel
  Artikel: 79
 28. Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 24
 29. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 169a, 170a
 30. Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland
  Artikel: 14
 31. Wet op de rechtsbijstand
  Artikelen: 5, 42
 32. Wet op het centraal testamentenregister
  Artikelen: 6a*, 6a
 33. Wet op het notarisambt
  Artikel: 111
 34. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 183a, 184a
 35. Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
  Artikel: 15
 36. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
  Artikel: 2
 37. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 208
 38. Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, enz. (instelling zelfstandig bestuursorgaan CAK)
  Artikel: IX
 39. Wijzigingswet Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling landelijke huurcommissie)
  Artikel: IX
 40. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 73, 75

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina