Wet op het financieel toezicht

Geraadpleegd op 10-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2021.
Geldend van 01-05-2021 t/m 27-06-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkorting Wft
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0020368
Rechtsgebied Bank- en effectenrecht, financiering | Toezicht bank- en kredietwezen
Overheidsthema Financiën

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht
 3. Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel
 4. Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
 5. Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft
 6. Beleidsregel behandeling concentratierisico opkomende landen
 7. Beleidsregel geschiktheid 2012
 8. Beleidsregel ICAAP beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen Wft 2015
 9. Beleidsregel Individueel Klantbeeld Wft 2017
 10. Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten
 11. Beleidsregel maximering ratio deposito’s en uitzettingen Wft
 12. Beleidsregel toepassing Europese toezichthoudende autoriteiten Wft 2019
 13. Besluit aangewezen staten Wft
 14. Besluit aanwijzing toezichthouders ACM
 15. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB
 16. Besluit beheerst beloningsbeleid Wft
 17. Besluit beperkingen op de markt brengen, verspreiden of verkopen van contracts for differences aan niet-professionele cliënten ex Verordening (EU) nr. 600/2014 en Wet op het financieel toezicht (beperkingen aan CFD’s)
 18. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
 19. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
 20. Besluit definitiebepalingen Wft
 21. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
 22. Besluit gereglementeerde markten Wft
 23. Besluit herstel en afwikkeling van verzekeraars
 24. Besluit implementatie herziene richtlijn beleggingsinstellingen
 25. Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2
 26. Besluit implementatie prospectusverordening
 27. Besluit implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014
 28. Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie
 29. Besluit implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten
 30. Besluit implementatie verordening geldmarktfondsen
 31. Besluit implementatie wijzigingsverordening EMIR
 32. Besluit introductie premiepensioeninstellingen
 33. Besluit marktmisbruik Wft
 34. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
 35. Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft
 36. Besluit openbare biedingen Wft
 37. Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft
 38. Besluit prudentiële regels Wft
 39. Besluit rapportage van betalingen aan overheden
 40. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
 41. Besluit ter uitvoering van diverse EU-verordeningen inzake grensoverschrijdende distributie en duurzaamheid
 42. Besluit toezicht kredietunies
 43. Besluit tot implementatie van richtlijn 2009/111/EG
 44. Besluit uitvoering en handhaving verordening securitisaties en wijzigingsverordening kapitaalvereisten securitisaties
 45. Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten
 46. Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijnen kapitaalvereisten en prudentieel toezicht beleggingsondernemingen
 47. Besluit uitvoering verordening financiële benchmarks
 48. Besluit uitvoering verordening marktmisbruik
 49. Besluit uitvoering verordening SFTR
 50. Besluit verbod op de markt brengen, verspreiden of verkopen van binaire opties aan niet-professionele cliënten ex Verordening (EU) nr. 600/2014 en Wet op het financieel toezicht (verbod op binaire opties)
 51. Besluit verwijzingsportaal bankgegevens
 52. Herstelbesluit financiële markten 2018
 53. Implementatiebesluit depositogarantiestelsel
 54. Implementatiebesluit Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen
 55. Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten
 56. Implementatiebesluit kapitaalvereisten 2020
 57. Implementatiebesluit richtlijn betaalrekeningen
 58. Implementatiebesluit richtlijn en verordening kapitaalvereisten
 59. Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II
 60. Implementatiebesluit wijziging richtlijn icbe’s
 61. Implementatiebesluit wijziging richtlijn transparantie
 62. Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
 63. Regeling aanpak flitskrediet
 64. Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten toezicht effectenverkeer
 65. Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017
 66. Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017
 67. Regeling eed of belofte financiële sector 2015
 68. Regeling liquiditeit kredietunies Wft 2017
 69. Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR
 70. Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft
 71. Regeling vakbekwaamheid werknemers beleggingsondernemingen Wft
 72. Reparatiebesluit Wft
 73. Tijdelijke regeling richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014
 74. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
 75. Uitvoeringsregeling Wft
 76. Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft
 77. Vrijstellingsregeling Wft
 78. Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging financieel toezicht, enz. (implementatie Richtlijn 2007/64/EG)
 79. Wijzigingsbesluit Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (wijziging dekking en uitbetalingstermijn depositogarantiestelsels)
 80. Wijzigingsbesluit Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, enz. (kredietovereenkomsten voor consumenten m.b.t. tot voor bewoning bestemde onroerende goederen)
 81. Wijzigingsbesluit financiële markten 2010
 82. Wijzigingsbesluit financiële markten 2011
 83. Wijzigingsbesluit financiële markten 2012
 84. Wijzigingsbesluit financiële markten 2013
 85. Wijzigingsbesluit financiële markten 2014
 86. Wijzigingsbesluit financiële markten 2015
 87. Wijzigingsbesluit financiële markten 2016
 88. Wijzigingsbesluit financiële markten 2017
 89. Wijzigingsbesluit financiële markten 2018
 90. Wijzigingsbesluit financiële markten 2019
 91. Wijzigingsbesluit solvabiliteit verzekeraars met beperkte risico-omvang
 92. Wijzigingsregeling financiële markten 2010
 93. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 94. Wijzigingsregeling Vrijstellingsregeling Wft
 95. Wijzigingsregeling Vrijstellingsregeling Wft (aanpassing vrijstellingsbepalingen aanbieden van beleggingsobjecten en aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling)
 96. Wijzigingsregeling Vrijstellingsregeling Wft en Regeling vaststelling bedragen voor eenmalige toezichthandelingen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 4.2
 3. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg overdekking ziekenhuiszorg 2007 en volgende jaren
  Artikel: 3
 4. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst: tekst
 5. Aanwijzing transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
  Artikel: 13
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 1, 2
 7. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 38
 8. Assurantiebelasting
  Tekst: tekst
 9. Beleidslijn verklaring van geen bezwaar gekwalificeerde deelneming in een marktexploitant ex artikel 5:32d Wft
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregel ICAAP beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen Wft 2015
  Artikel: 1.1
 11. Beleidsregel Individueel Klantbeeld Wft 2017
  Artikel: 1
 12. Beleidsregel Informatieverstrekking
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uigevende instelling
  Tekst: tekst
 14. Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel
  Artikel: 1.1
 15. Beleidsregel geschiktheid 2012
  Artikel: 1.1
 16. Beleidsregel toepassing Europese toezichthoudende autoriteiten Wft 2019
  Artikelen: 1, 2
 17. Beleidsregel verhandelbaarheid
  Tekst: tekst
 18. Beleidsregel versoepeling ervaringsvereiste voor de toepassing van de IRB
  Artikel: 1
 19. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikelen: 38k*, 1, 2, 35, 35c, 38j, 38k, 59e, 88, 94, 102, 115x
 20. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Artikelen: 1, 3c, 4, 5, 6, 8, 10, 11a, 11c, 12, 18, 26, 28, 29, 31a, 31c, 31f, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 47, 55
 21. Besluit SUWI
  Artikel: 2.1
 22. Besluit aanwijzing toezichthouders ACM
  Artikel: 3
 23. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB
  Artikel: 1
 24. Besluit artikel 10 overnamerichtlijn
  Artikel: 1
 25. Besluit bekostiging financieel toezicht 2019
  Bijlagen: 1, 2
 26. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
  Artikel: 10
 27. Besluit bestuursorganen WNo
  Artikel: 1
 28. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
  Artikelen: 1, 12, 16, 26, 29c
 29. Besluit definitiebepalingen Wft
  Artikel: 1
 30. Besluit doorberekening kosten ACM
  Artikel: 8
 31. Besluit ex artikel 66a ANW
  Artikel: 1
 32. Besluit fondsen en spaarregelingen
  Artikel: 12
 33. Besluit gereglementeerde markten Wft
  Artikelen: 1, 3
 34. Besluit heffing van omzetbelasting ter zake van vouchers, waardebonnen en zegels
  Tekst: tekst
 35. Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren
  Artikel: 13
 36. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft
  Artikel: 1
 37. Besluit marktmisbruik Wft
  Artikel: 1
 38. Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft
  Artikelen: 1, 13
 39. Besluit openbare biedingen Wft
  Artikel: 1
 40. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel: 3.6
 41. Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft
  Artikelen: 1, 4.01
 42. Besluit prudentiële regels Wft
  Artikelen: 1, 9, 27b, 32a, 112, 134e
 43. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Artikelen: 1, 17, 27, 28, 33, 34, 37
 44. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 13
 45. Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft
  Artikel: 1
 46. Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015
  Artikel: 2
 47. Besluit verwijzingsportaal bankgegevens
  Artikel: 1
 48. Besluit zorgverzekering
  Artikel: 2.3
 49. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
  Tekst: tekst
 50. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen: 344, 383, 386, 435, 436
 51. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen: 76a, 89a, 98, 98c, 101, 117, 210, 317, 330, 333b, 362, 394, 401, 408, 427, 447
 52. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 428
 53. Comptabiliteitswet 2016
  Artikelen: 7.34, 9.21
 54. Faillissementswet
  Artikelen: 285, 287b, 297
 55. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 56. Handelsregisterbesluit 2008
  Artikelen: 6, 41
 57. Herstelwet financiële markten 2017
 58. Herstelwet financiële markten 2020
 59. Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II
  Artikel: XI
 60. Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I
 61. Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II
  Artikel: XI
 62. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
  Teksten: tekst, tekst
 63. Instellingsbesluit commissie van onderzoek DSB Bank
  Artikelen: 1, 2
 64. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikel: 12c
 65. Internationaal Belastingrecht, verrekenprijzen, toepassing van het arm’s-lengthbeginsel en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen)
  Tekst: tekst
 66. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikelen: 92, 93, 94, 95, 96, 96a
 67. Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht
  Artikelen: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 111a, 175a, 176, 177, 179
 68. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 3.6.10, 3.6.7
 69. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 34, 35, 62bis
 70. Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën
  Artikel: 2
 71. Kiesbesluit
  Artikelen: G 1, H 3
 72. Leidraad FATCA/CRS met technische toelichting bij de NL IGA en de CRS-regelgeving
  Tekst: tekst
 73. Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten
  Artikel: 1
 74. Mededingingswet
  Artikel: 31
 75. Meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 76. Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikelen: 1:1, 9:1
 77. Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden
  Tekst: tekst
 78. Noodwet financieel verkeer
  Artikel: 1
 79. Omzetbelasting, beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen; bijzonder overheidstoezicht
  Tekst: tekst
 80. Onteigeningswet
  Artikel: 59
 81. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting, samenloop
  Tekst: tekst
 82. Participatiewet
  Artikel: 49
 83. Pensioenwet
  Artikelen: 1, 6, 23
 84. Regeling DNB afwikkelondernemingen Wft
  Artikel: 1
 85. Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten toezicht effectenverkeer
  Artikel: 1
 86. Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017
  Artikel: 1
 87. Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen
  Artikelen: 1, 4
 88. Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
  Artikel: 4
 89. Regeling continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus
  Artikel: 1
 90. Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg
  Artikel: 3
 91. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9
 92. Regeling gegevensverstrekking Mededingingswet
  Artikel: 2
 93. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
  Tekst: tekst
 94. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 95. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 96. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 97. Regeling mondzorg
  Artikel: 1
 98. Regeling paramedische zorg
  Artikel: 1
 99. Regeling prudentieel toezicht financiële groepen Wft
  Artikel: 1
 100. Regeling prudentieel toezicht verzekeraars met beperkte risico-omvang
  Artikelen: 2:3, 1
 101. Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR
  Artikel: 1:1
 102. Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011
  Artikelen: 1:1, 2:4
 103. Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft
  Artikelen: 1, 2
 104. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlagen: 4, 6, 7
 105. Regeling toezicht trustkantoren 2018
  Artikelen: 5, 8
 106. Regeling veiling benzinestations langs rijkswegen
  Artikel: 23
 107. Reparatiewet Wft
 108. Sanctiewet 1977
  Artikel: 10
 109. Transportcode gas LNB
  Artikel: 4.1.1.5
 110. Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 1a
 111. Uitvoeringsbesluit Bankwet 1998
  Artikel: 1
 112. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 14, 14a, 22
 113. Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
  Artikel: 2
 114. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 10d
 115. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 1e
 116. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel: 3
 117. Uitvoeringsregeling Wft
  Artikel: 1
 118. Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
  Artikel: 1
 119. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 42
 120. Uitvoeringswet richtlijn openbaar overnamebod
  Artikel: VIII
 121. Uitvoeringswet verordening bankentoezicht
  Artikel: II
 122. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 123. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; fiscale beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 124. Verordening op de advocatuur
  Artikel: 5.9
 125. Verzamelbesluit Lijfrenten
  Teksten: tekst, tekst
 126. Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft
  Artikel: 1
 127. Vrijstellingsregeling Wft
  Artikelen: 1, 2, 6, 24, 53, 58, 61
 128. Vuurwerkbesluit
  Artikel: 3.2.3
 129. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel: 15
 130. Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen
 131. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikelen: 1, 2, 24, 24a
 132. Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen
 133. Wet bekostiging financieel toezicht 2019
  Artikel: 20
 134. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 40
 135. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  Artikel: 11
 136. Wet giraal effectenverkeer
  Artikelen: 7, 49g
 137. Wet implementatie Omnibus I-richtlijn
 138. Wet implementatie Omnibus II-richtlijn
  Artikel: IV
 139. Wet implementatie kapitaalakkoord Bazel 2
  Artikel: III
 140. Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten
  Artikel: III
 141. Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik
  Artikel: VI
 142. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.126a, 10bis.5
 143. Wet introductie premiepensioeninstellingen
  Artikel: IV
 144. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 1
 145. Wet op belastingen van rechtsverkeer
  Artikel: 25
 146. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 147. Wet op de kansspelen
  Artikel: 31l
 148. Wet op het notarisambt
  Artikel: 25
 149. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 1
 150. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 73
 151. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel: 23h
 152. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikel: 1
 153. Wet toezicht kredietunies
 154. Wet toezicht trustkantoren 2018
  Artikelen: 10, 58
 155. Wet transparant toezicht financiële markten
  Artikel: III
 156. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen: 1, 2b, 4, 8
 157. Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten
  Artikel: II
 158. Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer
  Artikel: 18
 159. Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
 160. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikel: 445
 161. Wijzigingsbesluit Algemene douanewet, enz. (belastingen)
  Artikel: II
 162. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht (introductie meldingsplicht bepaalde cash settled instrumenten)
 163. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht (invoering verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraars)
 164. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht (uitvoering richtlijn nr. 2005/68/EG betreffende herverzekering)
  Artikelen: II, V, VIII, XVII, XVIII
 165. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht en Faillissementswet (samenloop vordering op de boedel ingeval van noodregeling, surseance van betaling en faillissement en aanvraag vergoeding op grond van de vangnetregeling)
 166. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (advies Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007)
 167. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (implementatie Richtlijn nr. 2007/64/EG)
  Artikel: VII
 168. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (implementatie richtlijn 2011/61/EU)
  Artikel: VII
 169. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (implementatie richtlijn nr. 2009/110/EG)
  Artikel: XIX
 170. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (introductie geschiktheidseis en versterking samenwerking tussen toezichthouders (geschiktheidstoets en betrouwbaarheidstoets))
  Artikel: V
 171. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (transparantievereisten informatie uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten)
 172. Wijzigingswet financiële markten 2010
  Artikel: I
 173. Wijzigingswet financiële markten 2012
  Artikelen: I, IX
 174. Wijzigingswet financiële markten 2013
  Artikel: X
 175. Wijzigingswet financiële markten 2015
  Artikel: XX
 176. Wijzigingswet financiële markten 2018
 177. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 37

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-05-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 34218
Aanhangig 34906
Aanhangig 35447
Aanhangig 36015
Aanhangig 36154
Aanhangig 36157
Aanhangig 36264
Aanhangig 36314
Aanhangig 36339
Nieuwe-regeling 28-09-2006 Stb. 2006, 475 29708
Wijziging 07-12-2022 Stb. 2023, 57 36131
Wijziging 11-05-2022 Stb. 2022, 197 35950
Wijziging 11-05-2022 Stb. 2022, 186 35733
Wijziging 14-01-2021 Stb. 2021, 20 35555
Wijziging 14-03-2020 Stb. 2020, 112 35133
Wijziging 19-06-2018
samen met
09-03-2018
Stb. 2018, 189
samen met
Stb. 2018, 89
34770
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212
Wijziging 29-10-2015 Stb. 2015, 428 34198
Wijziging 17-10-2018
samen met
19-11-2014
Stb. 2018, 408
samen met
Stb. 2014, 472
34859
samen met
33918
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 487 33632
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 408 33575
Wijziging 19-11-2014
samen met
12-06-2013
Stb. 2014, 472
samen met
Stb. 2013, 228
33918
samen met
33235
Wijziging 19-06-2013
samen met
20-12-2012
Stb. 2013, 226
samen met
Stb. 2012, 682
33455
samen met
32450
Wijziging 24-06-2015
samen met
19-11-2014
samen met
13-12-2012
Stb. 2015, 278
samen met
Stb. 2014, 472
samen met
Stb. 2012, 679
34100
samen met
33918
samen met
33273
Wijziging 13-12-2012 Stb. 2012, 678 33236
Wijziging 31-05-2017
samen met
24-05-2012
Stb. 2017, 235
samen met
Stb. 2012, 241
34634
samen met
33059
Wijziging 20-11-2008 Stb. 2008, 545 31468
Wijziging 25-09-2008 Stb. 2008, 476 31093
01-07-2023 Wijziging 07-12-2022 Stb. 2023, 57 36131 24-03-2023 Stb. 2023, 107
Wijziging 11-05-2022 Stb. 2022, 197 35950 10-03-2023 Stb. 2023, 90
Wijziging 22-02-2023 Stb. 2023, 93 36174 24-03-2023 Stb. 2023, 108
Wijziging 07-12-2022 Stb. 2023, 57 36131 24-03-2023 Stb. 2023, 107
Wijziging 07-12-2022
samen met
11-05-2022
Stb. 2023, 57
samen met
Stb. 2022, 197
36131
samen met
35950
24-03-2023 Stb. 2023, 107
Wijziging 25-05-2022 Stb. 2022, 220 35514 14-06-2022 Stb. 2022, 248
Wijziging 11-05-2022 Stb. 2022, 197 35950 23-06-2022 Stb. 2022, 280
Wijziging 13-10-2022 Stb. 2022, 428 36105 13-10-2022 Stb. 2022, 428
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 345 36003 16-09-2022 Stb. 2022, 364
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 340 36073 22-08-2022 Stb. 2022, 340
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2022, 22 35907 24-05-2022 Stb. 2022, 221
Wijziging 11-05-2022 Stb. 2022, 197 35950 23-06-2022 Stb. 2022, 280
Wijziging 25-10-2021
samen met
25-10-2021
Stb. 2021, 500
samen met
Stb. 2021, 499
35112
samen met
33328
25-10-2021 Stb. 2021, 499
Wijziging 23-02-2022 Stb. 2022, 105 35945 23-02-2022 Stb. 2022, 105
Wijziging 02-12-2020 Stb. 2020, 509 35559 04-12-2020 Stb. 2020, 510
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 632 35908 15-12-2021 Stb. 2021, 633
Wijziging 13-10-2021 Stb. 2021, 518 35858 29-10-2021 Stb. 2021, 529
Wijziging 29-09-2021 Stb. 2021, 463 35783 12-10-2021 Stb. 2021, 478
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
Wijziging 02-12-2020 Stb. 2020, 509 35559 04-12-2020 Stb. 2020, 510
Wijziging 07-10-2020 Stb. 2020, 380 35440 07-10-2020 Stb. 2020, 380
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 131 35599 03-03-2021 Stb. 2021, 131
Wijziging 02-12-2020 Stb. 2020, 509 35559 04-12-2020 Stb. 2020, 510
Wijziging 02-12-2020 Stb. 2020, 509 35559 02-12-2020 Stb. 2020, 509
t/m 01-10-2018 1) Wijziging 07-10-2020 Stb. 2020, 380 35440 07-10-2020 Stb. 2020, 380
Wijziging 24-06-2020
samen met
22-04-2020
Stb. 2020, 225
samen met
Stb. 2020, 151
35436
samen met
35238
01-09-2020 Stb. 2020, 320
Wijziging 04-12-2019 Stb. 2020, 4 34789 20-01-2020 Stb. 2020, 19
Wijziging 03-07-2019 Stb. 2019, 265 35117 09-09-2019 Stb. 2019, 342
Wijziging 06-11-2019 Stb. 2019, 423 35058 25-11-2019 Stb. 2019, 436
Wijziging 03-07-2019 Stb. 2019, 256 35003 18-07-2019 Stb. 2019, 275
Wijziging 15-05-2019 Stb. 2019, 190 35108 26-06-2019 Stb. 2019, 244
Wijziging 03-07-2019 Stb. 2019, 265 35117 03-07-2019 Stb. 2019, 265
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 408 34859 18-03-2019 Stb. 2019, 128
Wijziging 05-12-2018 Stb. 2018, 503 34813 08-02-2019 Stb. 2019, 60
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 515 34934 19-12-2018 Stb. 2018, 517
Wijziging 28-11-2018 Stb. 2018, 489 34842 11-12-2018 Stb. 2018, 491
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 409 34870 23-11-2018 Stb. 2018, 458
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 408 34859 27-11-2018 Stb. 2018, 486
Wijziging 27-06-2018 Stb. 2018, 299 34740 28-09-2018 Stb. 2018, 348
Wijziging 09-03-2018 Stb. 2018, 89 34770 01-06-2018 Stb. 2018, 176
Wijziging 04-07-2018 Stb. 2018, 244 34847 27-08-2018 Stb. 2018, 309
t/m 25-05-2018 2) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 239 34808 11-07-2018 Stb. 2018, 240
Wijziging 25-04-2018 Stb. 2018, 139 34677 19-06-2018 Stb. 2018, 186
Wijziging 28-03-2018 Stb. 2018, 102 34769 19-06-2018 Stb. 2018, 186
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 472 33918 18-05-2018
samen met
27-11-2017
samen met
18-11-2016
Stb. 2018, 154
samen met
Stb. 2017, 474
samen met
Stb. 2016, 456
t/m 01-01-2018 3) Wijziging 01-02-2018 Stcrt. 2018, 6694 01-02-2018 Stcrt. 2018, 6694
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 512 34583 20-12-2017 Stb. 2017, 514
Wijziging 07-06-2017 Stb. 2017, 266 34639 17-11-2017 Stb. 2017, 448
Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 139 34426 29-05-2017 Stb. 2017, 253
t/m 01-01-2017 4) Wijziging 28-09-2017 Stcrt. 2017, 56072 28-09-2017 Stcrt. 2017, 56072
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 01-05-2017 Stb. 2017, 174
Wijziging 31-05-2017 Stb. 2017, 235 34634 15-06-2017 Stb. 2017, 276
Wijziging 05-10-2016 Stb. 2016, 360 34442 17-11-2016 Stb. 2016, 438
Wijziging 05-10-2016 Stb. 2016, 386 34480 27-10-2016 Stb. 2016, 423
t/m 01-01-2016 5) Wijziging 25-08-2016 Stcrt. 2016, 45885 25-08-2016 Stcrt. 2016, 45885
Wijziging 15-07-2016 Stb. 2016, 297 34455 15-07-2016 Stb. 2016, 297
Wijziging 23-03-2016 Stb. 2016, 265 34292 23-03-2016 Stb. 2016, 265
Wijziging 11-11-2015 Stb. 2015, 431 34208 02-12-2015 Stb. 2015, 504
Wijziging 29-10-2015 Stb. 2015, 428 34198 02-12-2015 Stb. 2015, 504
Wijziging 10-02-2016 Stb. 2016, 91 34322 10-02-2016 Stb. 2016, 91
t/m 01-01-2016 6) Wijziging 23-12-2015 Stb. 2016, 31 34232 20-01-2016 Stb. 2016, 41
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 549 34117 23-12-2015 Stb. 2015, 551
Wijziging 29-10-2015 Stb. 2015, 432 34204 02-12-2015 Stb. 2015, 504
Wijziging 29-10-2015 Stb. 2015, 428 34198 11-12-2015 Stb. 2015, 513
Wijziging 03-07-2015 Stb. 2015, 304 33949 11-12-2015 Stb. 2015, 513
Wijziging 28-01-2015 Stb. 2015, 45 33964 28-01-2015 Stb. 2015, 46
Wijziging 24-06-2015
samen met
09-10-2013
Stb. 2015, 278
samen met
Stb. 2013, 408
34100
samen met
33575
10-07-2015 Stb. 2015, 309
Wijziging 30-09-2015
samen met
24-06-2015
samen met
12-06-2013
samen met
13-12-2012
Stb. 2015, 349
samen met
Stb. 2015, 278
samen met
Stb. 2013, 228
samen met
Stb. 2012, 679
34176
samen met
34100
samen met
33235
samen met
33273
10-07-2015 Stb. 2015, 309
Wijziging 29-10-2015 Stb. 2015, 428 34198 02-12-2015 Stb. 2015, 504
Wijziging 11-11-2015 Stb. 2015, 431 34208 16-11-2015 Stb. 2015, 435
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 472 33918 16-11-2015 Stb. 2015, 435
Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 349 34176 13-10-2015 Stb. 2015, 351
Wijziging 16-04-2015 Stb. 2015, 160 33982 16-04-2015 Stb. 2015, 160
Wijziging 04-05-2015 Stb. 2015, 184 34049 21-05-2015 Stb. 2015, 205
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 472 33918 11-12-2014 Stb. 2014, 534
Wijziging 28-01-2015
samen met
17-12-2014
Stb. 2015, 45
samen met
Stb. 2014, 578
33964
samen met
34002
28-01-2015 Stb. 2015, 46
Wijziging 09-12-2014 Stcrt. 2014, 36080 09-12-2014 Stcrt. 2014, 36080
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 472 33918 11-12-2014 Stb. 2014, 534
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 253 33849 15-07-2014 Stb. 2014, 304
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 253 33849 15-07-2014 Stb. 2014, 304
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 247 33622 02-07-2014 Stb. 2014, 266
Wijziging 12-03-2014 Stb. 2014, 140 33520 12-03-2014 Stb. 2014, 140
Wijziging 14-05-2014 Stb. 2014, 179 33729 14-05-2014 Stb. 2014, 179
Wijziging 13-12-2012 Stb. 2012, 678 33236 30-01-2014 Stb. 2014, 55
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 563 32512 18-12-2013 Stb. 2013, 589
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 487 33632 11-12-2013 Stb. 2013, 552
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 408 33575 11-12-2013 Stb. 2013, 552
Wijziging 19-09-2013 Stcrt. 2013, 26836 19-09-2013 Stcrt. 2013, 26836
Wijziging 13-12-2012 Stb. 2012, 679 33273 11-12-2013 Stb. 2013, 552
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 310 33510 10-07-2013 Stb. 2013, 310
Wijziging 12-06-2013
samen met
12-06-2013
Stb. 2013, 229
samen met
Stb. 2013, 228
33589
samen met
33235
12-06-2013
samen met
12-06-2013
Stb. 2013, 229
samen met
Stb. 2013, 228
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 226 33455 25-06-2013 Stb. 2013, 258
Wijziging 13-12-2012 Stb. 2012, 678 33236 13-12-2012 Stb. 2012, 693
Wijziging 13-12-2012 Stb. 2012, 678 33236 21-06-2013 Stb. 2013, 259
Wijziging 15-11-2012
samen met
01-12-2011
Stb. 2012, 588
samen met
Stb. 2011, 611
32014
samen met
32783
13-12-2012 Stb. 2012, 693
Wijziging 09-02-2012 Stb. 2012, 78 32291 19-06-2013 Stb. 2013, 239
t/m 01-01-2013 7) Wijziging 26-04-2013 Stcrt. 2013, 12205 26-04-2013 Stcrt. 2013, 12205
Wijziging 28-02-2013 Stb. 2013, 102 33186 13-03-2013 Stb. 2013, 103
Wijziging 13-12-2012 Stb. 2012, 678 33236 13-03-2013 Stb. 2013, 103
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 13-12-2012 Stb. 2012, 679 33273 13-12-2012 Stb. 2012, 693
Wijziging 13-12-2012 Stb. 2012, 678 33236 13-12-2012 Stb. 2012, 693
Wijziging 25-10-2012 Stb. 2012, 532 33237 13-11-2012 Stb. 2012, 566
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 12-07-2012 Stb. 2012, 314
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 250 33057 05-06-2012 Stb. 2012, 263
Wijziging 18-06-2012 Stb. 2012, 300 32426 29-06-2012 Stb. 2012, 301
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 233 32389 13-06-2012 Stb. 2012, 276
Wijziging 07-06-2012 Stb. 2012, 265 33058 20-06-2012 Stb. 2012, 289
Wijziging 15-05-2012 Stb. 2012, 247 33021 05-06-2012 Stb. 2012, 263
Wijziging 10-05-2012 Stb. 2012, 219 33023 05-06-2012 Stb. 2012, 263
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2012, 7 32786 18-01-2012 Stb. 2012, 23
Wijziging 22-12-2011
samen met
01-12-2011
Stb. 2011, 671
samen met
Stb. 2011, 610
32781 22-12-2011 Stb. 2011, 671
t/m 06-10-2011 8) Wijziging 07-06-2012 Stb. 2012, 265 33058 07-06-2012 Stb. 2012, 265
t/m 20-01-2012 9) Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 241 33059 24-05-2012 Stb. 2012, 241
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2012, 8 32782 31-01-2012 Stb. 2012, 48
t/m 01-01-2012 10) Wijziging 26-01-2012 Stcrt. 2012, 1984 26-01-2012 Stcrt. 2012, 1984
t/m 30-04-2011 11) Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 670 32826 22-12-2011 Stb. 2011, 671
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 611 32783 22-12-2011 Stb. 2011, 671
Wijziging 22-12-2011
samen met
01-12-2011
Stb. 2011, 671
samen met
Stb. 2011, 610
32781 22-12-2011 Stb. 2011, 671
Wijziging 12-05-2011 Stb. 2011, 248 32036 15-06-2011 Stb. 2011, 306
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 669 32787 22-12-2011 Stb. 2011, 669
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 670 32826 22-12-2011 Stb. 2011, 670
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 610 32781 01-12-2011 Stb. 2011, 610
Wijziging 08-07-2011 Stb. 2011, 357 32622 08-07-2011 Stb. 2011, 357
Wijziging 12-05-2011 Stb. 2011, 248 32036 08-07-2011
samen met
15-06-2011
Stb. 2011, 356
samen met
Stb. 2011, 306
t/m 01-11-2009 12) Wijziging 12-05-2011 Stb. 2011, 248 32036 15-06-2011 Stb. 2011, 306
Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 246 32339 19-05-2011 Stb. 2011, 246
Wijziging 21-04-2011 Stb. 2011, 210 32457 21-04-2011 Stb. 2011, 210
Wijziging 21-04-2011 Stb. 2011, 206 32292 21-04-2011 Stb. 2011, 206
Wijziging 27-01-2011 Stb. 2011, 50 32422 27-01-2011 Stb. 2011, 50
t/m 01-01-2011 13) Wijziging 01-02-2011 Stcrt. 2011, 2150 01-02-2011 Stcrt. 2011, 2150
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 887 31891 23-12-2010 Stb. 2010, 889
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 887 31891 23-12-2010 Stb. 2010, 887
Wijziging 30-06-2010 Stb. 2010, 257 31746 30-06-2010 Stb. 2010, 258
t/m 01-01-2010 14) Wijziging 12-01-2010 Stcrt. 2010, 716 12-01-2010 Stcrt. 2010, 716
Wijziging 15-10-2009 Stb. 2009, 436 31892 15-10-2009 Stb. 2009, 436
Wijziging 15-10-2009 Stb. 2009, 436 31892 15-10-2009 Stb. 2009, 436
Wijziging 18-07-2009 Stb. 2009, 327 31458 18-07-2009 Stb. 2009, 328
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
t/m 01-01-2009 15) Wijziging 14-04-2009 Stcrt. 2009, 80 14-04-2009 Stcrt. 2009, 80
Wijziging 14-02-2009 Stb. 2009, 106 31768 05-03-2009 Stb. 2009, 119
Wijziging 20-11-2008 Stb. 2008, 545 31468 18-12-2008 Stb. 2008, 582
Wijziging 25-09-2008 Stb. 2008, 476 31093 16-12-2008 Stb. 2008, 579
t/m 01-10-2008 16) , t/m 01-01-2007 17) Wijziging 09-10-2008 Stb. 2008, 394 31724 09-10-2008 Stb. 2008, 394
Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 333 31131 07-08-2008 Stb. 2008, 335
Wijziging 20-03-2008 Stb. 2008, 100 30815 03-07-2008 Stb. 2008, 274
Wijziging 15-07-2008 Stb. 2008, 314 31226 15-07-2008 Stb. 2008, 315
Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 333 31131 03-07-2008 Stb. 2008, 333
Wijziging 15-01-2008 Stcrt. 2008, 14 15-01-2008 Stcrt. 2008, 14
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 577 30432 20-12-2007 Stb. 2007, 577
Wijziging 30-10-2007 Stb. 2007, 406 31086 30-10-2007 Stb. 2007, 408
Wijziging 24-05-2007 Stb. 2007, 202 30419 16-10-2007 Stb. 2007, 390
Wijziging 24-05-2007 Stb. 2007, 194 30860 04-06-2007 Stb. 2007, 195
Wijziging 08-02-2007 Stcrt. 2007, 34 08-02-2007 Stcrt. 2007, 34
Nieuwe-regeling 28-09-2006 Stb. 2006, 475 29708 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 706 30655 18-12-2006 Stb. 2006, 707
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 613 30672 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 2:811)
 2. Heeft betrekking op Artikel 4:91 , Artikel 5:1b2)
 3. Heeft betrekking op Artikel 3:1563)
 4. Heeft betrekking op Artikel 3:1564)
 5. Heeft betrekking op Artikel 3:1565)
 6. Heeft betrekking op Artikel 5:25e6)
 7. Heeft betrekking op Artikel 3:1567)
 8. Heeft betrekking op Artikel 1:112 , Artikel 1:113 , Hoofdstuk 1.88)
 9. Heeft betrekking op Artikel 1:75 , Artikel 1:76 , Artikel 1:104 , Artikel 3:160 , Artikel 3:161 , Artikel 3:162 , Artikel 3:163 , Artikel 3:167 , Artikel 3:169 , Artikel 3:174 , Artikel 3:180 , Artikel 3:181 , Artikel 3:184 , Artikel 3:191 , Artikel 3:202 , Artikel 3:206 , Artikel 3:207 , Artikel 3:208 , Artikel 3:211 , Artikel 3:212 , Artikel 3:235 , Artikel 5:71 , 6 , Artikel 1:104a , Artikel 3:159a , Artikel 3:159b , Artikel 3:159c , Artikel 3:159d , Artikel 3:159e , Artikel 3:159f , Artikel 3:159g , Artikel 3:159h , Artikel 3:159i , Artikel 3:159j , Artikel 3:159k , Artikel 3:159l , Artikel 3:159m , Artikel 3:159n , Artikel 3:159o , Artikel 3:159p , Artikel 3:159q , Artikel 3:159r , Artikel 3:159s , Artikel 3:159t , Artikel 3:159u , Artikel 3:159v , Artikel 3:159w , Artikel 3:159x , Artikel 3:159ij , Artikel 3:159z , Artikel 3:159aa , Artikel 3:159ab , Artikel 3:159ac , Artikel 3:159ad , Artikel 3:159ae , Artikel 3:159af , Artikel 3:159ag , § 3.5.4a.1 , Artikel 3:159ah , § 3.5.4a.2 , Afdeling 3.5.4a , Artikel 3:159ai , Artikel 3:267d , Artikel 3:267e , Artikel 3:267f , Artikel 3:267g , Afdeling 3.5.8 , Artikel 6:1 , Artikel 6:2 , Artikel 6:3 , Artikel 6:4 , Artikel 6:5 , Hoofdstuk 6.1 , Artikel 6:6 , Artikel 6:7 , Hoofdstuk 6.2 , Artikel 6:8 , Artikel 6:9 , Artikel 6:10 , Artikel 6:11 , Artikel 6:12 , Artikel 6:13 , Hoofdstuk 6.3 , Artikel 3:162a , Artikel 3:162b , Artikel 3:162c , Artikel 3:162d , Artikel 3:174a , Artikel 3:174b9)
 10. Heeft betrekking op Artikel 3:15610)
 11. Heeft betrekking op Artikel 1:1 , Artikel 1:2 , Artikel 1:4 , Artikel 1:5 , § 1.1.2.2 , Artikel 1:53 , Artikel 1:55 , Artikel 1:56 , Artikel 1:58 , Artikel 1:59 , Artikel 1:60 , Artikel 1:62 , Artikel 1:69 , Artikel 1:70 , Artikel 1:71 , Artikel 1:97 , Artikel 1:104 , Artikel 1:106 , Artikel 1:107 , Artikel 2:7 , Artikel 2:11 , § 2.2.2.1 , Artikel 2:14 , Artikel 2:15 , Artikel 2:16 , Artikel 2:17 , Artikel 2:19 , § 2.2.2.2 , Artikel 2:20 , Artikel 2:21 , Artikel 2:22 , Artikel 2:23 , § 2.2.2.3 , Artikel 2:25 , Artikel 2:26 , Afdeling 2.2.2 , Artikel 2:76 , Artikel 2:77 , Artikel 2:108 , Artikel 2:109 , Artikel 2:110 , § 2.3.2.1 , Artikel 2:111 , § 2.3.2.2 , Afdeling 2.3.2 , Artikel 3:3 , Artikel 3:5 , Artikel 3:7 , Artikel 3:8 , Artikel 3:9 , Artikel 3:10 , Artikel 3:11 , Artikel 3:15 , Artikel 3:16 , Artikel 3:17 , Artikel 3:18 , Artikel 3:19 , Artikel 3:21 , Artikel 3:23 , Artikel 3:29 , Artikel 3:30 , Artikel 3:31 , Artikel 3:34 , Artikel 3:35 , Artikel 3:39 , Artikel 3:43 , Artikel 3:44 , Artikel 3:46 , Artikel 3:53 , Artikel 3:54 , Artikel 3:57 , Artikel 3:58 , Artikel 3:63 , Artikel 3:65 , Artikel 3:71 , Artikel 3:72 , Artikel 3:80 , Artikel 3:81 , Artikel 3:82 , Artikel 3:88 , Artikel 3:91 , Artikel 3:95 , Artikel 3:96 , Artikel 3:108 , Afdeling 3.5.1 , Artikel 3:160 , Artikel 3:162 , Artikel 3:163 , Artikel 3:164 , Artikel 3:165 , Artikel 3:166 , Artikel 3:171 , Artikel 3:174 , Artikel 3:175 , Artikel 3:176 , Artikel 3:177 , Artikel 3:178 , Artikel 3:179 , Artikel 3:183 , Artikel 3:185 , Artikel 3:187 , Artikel 3:189 , Artikel 3:190 , Artikel 3:191 , Artikel 3:193 , Artikel 3:194 , Artikel 3:202 , Artikel 3:204 , Artikel 3:205 , Artikel 3:206 , Artikel 3:208 , Artikel 3:210 , Artikel 3:212 , Artikel 3:213 , Artikel 3:217 , Artikel 3:218 , Artikel 3:219 , Artikel 3:220 , Artikel 3:239 , Artikel 3:241 , Artikel 3:242 , Artikel 3:243 , Artikel 3:247 , Artikel 3:249 , Artikel 3:250 , Artikel 3:251 , Artikel 3:252 , Artikel 3:253 , Artikel 3:254 , Artikel 3:255 , Artikel 3:268 , Artikel 3:269 , Artikel 3:275 , Artikel 3:276 , Artikel 3:277 , Artikel 3:278 , Artikel 3:279 , Artikel 3:280 , Afdeling 3.6.2 , Artikel 3:289 , Artikel 3:290 , Artikel 3:292 , Artikel 3:296 , Artikel 4:4 , Artikel 4:8 , Artikel 4:12 , Artikel 4:15 , Artikel 4:16 , Artikel 4:27 , Artikel 4:31 , Artikel 5:16 , Artikel 5:46 , Bijlage , Artikel 1:29a , Artikel 1:51a , Artikel 1:93a , Artikel 3:277a , Artikel 3:278a , Artikel 3:278b , Artikel 3:280a , Artikel 1:47a , Artikel 5:32c , Artikel 1:5a , Artikel 2:3a , Artikel 2:3b , Artikel 2:3f , Artikel 3:20a , Artikel 3:29a , Artikel 3:29b , Artikel 3:29c , Artikel 3:74b , Artikel 3:111b , Artikel 3:273a , Afdeling 3.6.1a , Artikel 1:106c , Artikel 3:20b , Artikel 1:51c , Artikel 1:51d , Artikel 1:54b , Artikel 1:54c , Artikel 3:278c , Artikel 3:278d , Artikel 2:10a , Artikel 2:10b , Artikel 2:10c , § 2.2.1a.1 , Artikel 2:10d , § 2.2.1a.2 , Artikel 2:10e , § 2.2.1a.3 , Artikel 2:10f , § 2.2.1a.4 , Afdeling 2.2.1.a , Artikel 2:107a , § 2.3.1a.1 , Afdeling 2.3.1a , Artikel 3:39a , Artikel 3:108a , Artikel 4:31a , Artikel 4:31b11)
 12. Heeft betrekking op Artikel 2:3b12)
 13. Heeft betrekking op Artikel 3:15613)
 14. Heeft betrekking op Artikel 3:15614)
 15. Heeft betrekking op Artikel 3:15615)
 16. Heeft betrekking op Artikel 1:28 , Artikel 1:29 , Artikel 5:56 , Bijlage16)
 17. Heeft betrekking op Artikel 5:5817)
Naar boven