Wet op het financieel toezicht

Geldend van 01-08-2019 t/m 30-11-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
AfkortingWft
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0020368
RechtsgebiedBank- en effectenrecht, financiering | Toezicht bank- en kredietwezen
OverheidsthemaFinanciën

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht
 3. Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel
 4. Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
 5. Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft
 6. Beleidsregel behandeling concentratierisico opkomende landen
 7. Beleidsregel geschiktheid 2012
 8. Beleidsregel ICAAP beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen Wft 2015
 9. Beleidsregel Individueel Klantbeeld Wft 2017
 10. Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten
 11. Beleidsregel maximering ratio deposito’s en uitzettingen Wft
 12. Beleidsregel toepassing Europese toezichthoudende autoriteiten Wft 2019
 13. Besluit aangewezen staten Wft
 14. Besluit aanwijzing toezichthouders ACM
 15. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB
 16. Besluit beheerst beloningsbeleid Wft
 17. Besluit beperkingen op de markt brengen, verspreiden of verkopen van contracts for differences aan niet-professionele cliënten ex Verordening (EU) nr. 600/2014 en Wet op het financieel toezicht (beperkingen aan CFD’s)
 18. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
 19. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
 20. Besluit definitiebepalingen Wft
 21. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
 22. Besluit gereglementeerde markten Wft
 23. Besluit herstel en afwikkeling van verzekeraars
 24. Besluit implementatie herziene richtlijn beleggingsinstellingen
 25. Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2
 26. Besluit implementatie prospectusverordening
 27. Besluit implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014
 28. Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie
 29. Besluit implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten
 30. Besluit implementatie verordening geldmarktfondsen
 31. Besluit introductie premiepensioeninstellingen
 32. Besluit marktmisbruik Wft
 33. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
 34. Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft
 35. Besluit openbare biedingen Wft
 36. Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft
 37. Besluit prudentiële regels Wft
 38. Besluit rapportage van betalingen aan overheden
 39. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
 40. Besluit toezicht kredietunies
 41. Besluit tot implementatie van richtlijn 2009/111/EG
 42. Besluit uitvoering en handhaving verordening securitisaties en wijzigingsverordening kapitaalvereisten securitisaties
 43. Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten
 44. Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijn kapitaalvereisten
 45. Besluit uitvoering verordening financiële benchmarks
 46. Besluit uitvoering verordening marktmisbruik
 47. Besluit uitvoering verordening SFTR
 48. Besluit verbod op de markt brengen, verspreiden of verkopen van binaire opties aan niet-professionele cliënten ex Verordening (EU) nr. 600/2014 en Wet op het financieel toezicht (verbod op binaire opties)
 49. Herstelbesluit financiële markten 2018
 50. Implementatiebesluit depositogarantiestelsel
 51. Implementatiebesluit Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen
 52. Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten
 53. Implementatiebesluit richtlijn betaalrekeningen
 54. Implementatiebesluit richtlijn en verordening kapitaalvereisten
 55. Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II
 56. Implementatiebesluit wijziging richtlijn icbe’s
 57. Implementatiebesluit wijziging richtlijn transparantie
 58. Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
 59. Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten toezicht effectenverkeer
 60. Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017
 61. Regeling eed of belofte financiële sector 2015
 62. Regeling liquiditeit kredietunies Wft 2017
 63. Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR
 64. Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft
 65. Regeling vakbekwaamheid werknemers beleggingsondernemingen Wft
 66. Reparatiebesluit Wft
 67. Tijdelijke regeling richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014
 68. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
 69. Uitvoeringsregeling Wft
 70. Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft
 71. Vrijstellingsregeling Wft
 72. Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging financieel toezicht, enz. (implementatie Richtlijn 2007/64/EG)
 73. Wijzigingsbesluit Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (wijziging dekking en uitbetalingstermijn depositogarantiestelsels)
 74. Wijzigingsbesluit Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, enz. (kredietovereenkomsten voor consumenten m.b.t. tot voor bewoning bestemde onroerende goederen)
 75. Wijzigingsbesluit financiële markten 2010
 76. Wijzigingsbesluit financiële markten 2011
 77. Wijzigingsbesluit financiële markten 2012
 78. Wijzigingsbesluit financiële markten 2013
 79. Wijzigingsbesluit financiële markten 2014
 80. Wijzigingsbesluit financiële markten 2015
 81. Wijzigingsbesluit financiële markten 2016
 82. Wijzigingsbesluit financiële markten 2017
 83. Wijzigingsbesluit financiële markten 2018
 84. Wijzigingsbesluit solvabiliteit verzekeraars met beperkte risico-omvang
 85. Wijzigingsregeling financiële markten 2010
 86. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 87. Wijzigingsregeling Vrijstellingsregeling Wft
 88. Wijzigingsregeling Vrijstellingsregeling Wft (aanpassing vrijstellingsbepalingen aanbieden van beleggingsobjecten en aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling)
 89. Wijzigingsregeling Vrijstellingsregeling Wft en Regeling vaststelling bedragen voor eenmalige toezichthandelingen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 4.2
 3. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg overdekking ziekenhuiszorg 2007 en volgende jaren
  Artikel: 3
 4. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst: tekst
 5. Aanwijzing transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
  Artikel: 13
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 1, 2
 7. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 38
 8. Assurantiebelasting
  Tekst: tekst
 9. Beleidslijn verklaring van geen bezwaar gekwalificeerde deelneming in een marktexploitant ex artikel 5:32d Wft
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregel ICAAP beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen Wft 2015
  Artikel: 1.1
 11. Beleidsregel Individueel Klantbeeld Wft 2017
  Artikel: 1
 12. Beleidsregel Informatieverstrekking
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregel Informatieverstrekking
  Tekst: tekst
 14. Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uigevende instelling
  Tekst: tekst
 15. Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel
  Artikel: 1.1
 16. Beleidsregel geschiktheid 2012
  Artikel: 1.1
 17. Beleidsregel toepassing Europese toezichthoudende autoriteiten Wft 2019
  Artikelen: 1, 2
 18. Beleidsregel verhandelbaarheid
  Tekst: tekst
 19. Beleidsregel versoepeling ervaringsvereiste voor de toepassing van de IRB
  Artikel: 1
 20. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikelen: 38k*, 1, 2, 35, 35c, 38j, 38k, 59e, 88, 94, 102, 115x
 21. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Artikelen: 1, 3c, 4, 5, 6, 8, 10, 11a, 11c, 11e, 12, 18, 26, 28, 29, 31a, 31c, 31f, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 47, 55
 22. Besluit SUWI
  Artikel: 2.1
 23. Besluit aanwijzing toezichthouders ACM
  Artikel: 3
 24. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB
  Artikel: 1
 25. Besluit artikel 10 overnamerichtlijn
  Artikel: 1
 26. Besluit bekostiging financieel toezicht 2019
  Bijlagen: 1, 2
 27. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
  Artikel: 10
 28. Besluit bestuursorganen WNo en Wob
  Artikel: 1
 29. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
  Artikelen: 1, 12, 16, 26, 29c
 30. Besluit definitiebepalingen Wft
  Artikel: 1
 31. Besluit doorberekening kosten ACM
  Artikel: 8
 32. Besluit ex artikel 66a ANW
  Artikel: 1
 33. Besluit fondsen en spaarregelingen
  Artikel: 12
 34. Besluit gereglementeerde markten Wft
  Artikelen: 1, 3
 35. Besluit heffing van omzetbelasting ter zake van vouchers, waardebonnen en zegels
  Tekst: tekst
 36. Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren
  Artikel: 13
 37. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft
  Artikel: 1
 38. Besluit marktmisbruik Wft
  Artikel: 1
 39. Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft
  Artikelen: 1, 13
 40. Besluit openbare biedingen Wft
  Artikel: 1
 41. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel: 3.6
 42. Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft
  Artikel: 1
 43. Besluit prudentiële regels Wft
  Artikelen: 1, 9, 27b, 32a, 112, 134e
 44. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Artikelen: 1, 17, 27, 28, 33, 34, 37
 45. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 13
 46. Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft
  Artikel: 1
 47. Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015
  Artikel: 2
 48. Besluit zorgverzekering
  Artikel: 2.3
 49. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
  Tekst: tekst
 50. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen: 344, 383, 386, 435, 436
 51. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen: 76a, 89a, 98, 98c, 101, 117, 210, 317, 330, 333b, 362, 394, 401, 408, 427, 447
 52. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 428
 53. Comptabiliteitswet 2016
  Artikelen: 7.34, 9.21
 54. Faillissementswet
  Artikelen: 285, 287b, 297
 55. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 56. Handelsregisterbesluit 2008
  Artikelen: 6, 41
 57. Herstelwet financiële markten 2017
 58. Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II
  Artikel: XI
 59. Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I
 60. Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II
  Artikel: XI
 61. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
  Teksten: tekst, tekst
 62. Instellingsbesluit commissie van onderzoek DSB Bank
  Artikelen: 1, 2
 63. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikel: 12c
 64. Internationaal Belastingrecht, verrekenprijzen, toepassing van het arm’s-lengthbeginsel en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen)
  Tekst: tekst
 65. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikelen: 92, 93, 94, 95, 96, 96a
 66. Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht
  Artikelen: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 111a, 175a, 176, 177, 179
 67. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 3.6.10, 3.6.7
 68. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 34, 35, 62bis
 69. Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën
  Artikel: 2
 70. Kiesbesluit
  Artikelen: G 1, H 3
 71. Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten
  Artikel: 1
 72. Mededingingswet
  Artikel: 31
 73. Meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 74. Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikelen: 1:1, 9:1
 75. Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden
  Tekst: tekst
 76. Noodwet financieel verkeer
  Artikel: 1
 77. Omzetbelasting, beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen; bijzonder overheidstoezicht
  Tekst: tekst
 78. Onteigeningswet
  Artikel: 59
 79. Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2015
  Bijlage: 1e
 80. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting, samenloop
  Tekst: tekst
 81. Participatiewet
  Artikel: 49
 82. Pensioenwet
  Artikelen: 1, 6, 23
 83. Regeling DNB afwikkelondernemingen Wft
  Artikel: 1
 84. Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten toezicht effectenverkeer
  Artikel: 1
 85. Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen
  Artikelen: 1, 4
 86. Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
  Artikel: 4
 87. Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg
  Artikel: 3
 88. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9
 89. Regeling gegevensverstrekking Mededingingswet
  Artikel: 2
 90. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
  Tekst: tekst
 91. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 92. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 93. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 94. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 95. Regeling paramedische zorg
  Tekst: tekst
 96. Regeling prudentieel toezicht financiële groepen Wft
  Artikel: 1
 97. Regeling prudentieel toezicht verzekeraars met beperkte risico-omvang
  Artikelen: 2:3, 1
 98. Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR
  Artikel: 1:1
 99. Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011
  Artikelen: 1:1, 2:4
 100. Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft
  Artikelen: 1, 2
 101. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlagen: 4, 6, 7
 102. Regeling toezicht trustkantoren 2018
  Artikelen: 5, 8
 103. Regeling veiling benzinestations langs rijkswegen
  Artikel: 23
 104. Reparatiewet Wft
 105. Transportcode gas LNB
  Artikel: 4.1.1.5
 106. Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 1a
 107. Uitvoeringsbesluit Bankwet 1998
  Artikel: 1
 108. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 14, 14a, 22
 109. Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
  Artikel: 2
 110. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 10d
 111. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 1e
 112. Uitvoeringsregeling Wft
  Artikel: 1
 113. Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
  Artikel: 1
 114. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 42
 115. Uitvoeringswet richtlijn openbaar overnamebod
  Artikel: VIII
 116. Uitvoeringswet verordening bankentoezicht
  Artikel: II
 117. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 118. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; fiscale beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 119. Verordening op de advocatuur
  Artikel: 5.9
 120. Verzamelbesluit Lijfrenten
  Tekst: tekst
 121. Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft
  Artikel: 1
 122. Vrijstellingsregeling Wft
  Artikelen: 1, 2, 3, 6, 24, 53, 58, 61
 123. Vuurwerkbesluit
  Artikel: 3.2.3
 124. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel: 15
 125. Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen
 126. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikelen: 1, 2, 24, 24a
 127. Wet bekostiging financieel toezicht 2019
  Artikel: 20
 128. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 40
 129. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  Artikel: 11
 130. Wet giraal effectenverkeer
  Artikelen: 7, 49g
 131. Wet implementatie Omnibus I-richtlijn
 132. Wet implementatie Omnibus II-richtlijn
  Artikel: IV
 133. Wet implementatie kapitaalakkoord Bazel 2
  Artikel: III
 134. Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten
  Artikel: III
 135. Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik
  Artikel: VI
 136. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.126a, 10bis.5
 137. Wet introductie premiepensioeninstellingen
  Artikel: IV
 138. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 1
 139. Wet op belastingen van rechtsverkeer
  Artikel: 25
 140. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 141. Wet op het notarisambt
  Artikel: 25
 142. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 1
 143. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 73
 144. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikel: 1
 145. Wet toezicht kredietunies
 146. Wet toezicht trustkantoren 2018
  Artikelen: 10, 58
 147. Wet transparant toezicht financiële markten
  Artikel: III
 148. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen: 1, 2b, 4, 8
 149. Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten
  Artikel: II
 150. Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer
  Artikel: 18
 151. Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
 152. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel: 445
 153. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht (introductie meldingsplicht bepaalde cash settled instrumenten)
 154. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht (uitvoering richtlijn nr. 2005/68/EG betreffende herverzekering)
  Artikelen: II, V, VIII, XVII, XVIII
 155. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht en Faillissementswet (samenloop vordering op de boedel ingeval van noodregeling, surseance van betaling en faillissement en aanvraag vergoeding op grond van de vangnetregeling)
 156. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (advies Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007)
 157. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (implementatie Richtlijn nr. 2007/64/EG)
  Artikel: VII
 158. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (implementatie richtlijn 2011/61/EU)
  Artikel: VII
 159. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (implementatie richtlijn nr. 2009/110/EG)
  Artikel: XIX
 160. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (introductie geschiktheidseis en versterking samenwerking tussen toezichthouders (geschiktheidstoets en betrouwbaarheidstoets))
  Artikel: V
 161. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (transparantievereisten informatie uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten)
 162. Wijzigingswet financiële markten 2010
  Artikel: I
 163. Wijzigingswet financiële markten 2012
  Artikelen: I, IX
 164. Wijzigingswet financiële markten 2013
  Artikel: X
 165. Wijzigingswet financiële markten 2015
  Artikel: XX
 166. Wijzigingswet financiële markten 2018
 167. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 37
Terug naar begin van de pagina