Wet op het financieel toezicht

Geldend van 01-08-2019 t/m 30-11-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 1:1

Informatie geldend op 01-08-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanbestedingswet 2012
  Artikelen: 2.12, 2a.16, 2.24, 3.27
 2. Aanpassingsregeling Tijdelijke regeling invoering Wet op het financieel toezicht
  Artikel: II
 3. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 32
 4. Algemene wet inzake rijksbelastingen, voorschrift informatie fiscus/banken
  Tekst: tekst
 5. Assurantiebelasting
  Tekst: tekst
 6. Beleidslijn verklaring van geen bezwaar gekwalificeerde deelneming in een marktexploitant ex artikel 5:32d Wft
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregel Informatieverstrekking
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregel Informatieverstrekking
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel
  Artikel: 1.1
 10. Beleidsregel verhandelbaarheid
  Tekst: tekst
 11. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikelen: 1, 32, 86c, 113, 147ii, 152, 168a
 12. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 7.1.6
 13. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Artikelen: 3a, 31i, 42.0a
 14. Besluit SUWI
  Artikel: 5.18a
 15. Besluit aangewezen staten Wft
  Artikel: 1
 16. Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
  Artikel: 46
 17. Besluit artikel 10 overnamerichtlijn
  Artikel: 1
 18. Besluit basisadministraties persoonsgegevens BES
  Bijlage: III
 19. Besluit basisregistratie personen
  Bijlagen: 4, 5
 20. Besluit bekostiging financieel toezicht 2019
  Artikelen: 1, 2, 11
 21. Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen
  Artikel: 3
 22. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
  Artikel: 1
 23. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
  Artikel: 8
 24. Besluit definitiebepalingen Wft
  Artikelen: 2, 3
 25. Besluit elektronische deponering handelsregister
  Artikel: 1
 26. Besluit inhoud bestuursverslag
  Artikel: 1
 27. Besluit melding transacties financiering terrorisme
  Artikel: 1
 28. Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft
  Artikel: 8d
 29. Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart
  Artikel: 9
 30. Besluit modellen jaarrekening
  Artikel: 16b
 31. Besluit prudentiële regels Wft
  Artikelen: 3, 48, 106b
 32. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Artikelen: 15, behorend bij artikel 30
 33. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 13
 34. Besluit uitvoering EG-richtlijn wettelijke controles jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen
  Artikel: 3
 35. Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijn kapitaalvereisten
  Artikel: 1
 36. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel: 345
 37. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen: 63j, 80a, 86c, 86d, 93a, 94a, 94b, 98, 98c, 110, 113, 114, 115, 117, 117a, 118a, 119, 120, 132, 164, 204b, 274, 325, 334x, 346, 359a, 360, 371, 401, 415, 416, 441, 447, 450
 38. Burgerlijk Wetboek Boek 5
  Artikel: 126
 39. Burgerlijk Wetboek Boek 6
  Artikelen: 230g, 230z
 40. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 51, 52, 57, 514
 41. Elektriciteitswet 1998
  Artikel: 1
 42. Faillissementswet
  Artikelen: 212a, 212g, 212oo, 213, 213ff, 249a, 281g, 281h
 43. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel: 19
 44. Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten
  Artikel: V
 45. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
  Tekst: tekst
 46. Insiderregeling Financien 2017
  Artikel: 1
 47. Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1
 48. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikel: 3.6.7
 49. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 7b, 19
 50. Mededingingswet
  Artikelen: 28, 31
 51. Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikelen: 6:15, 6:16, 6:17, 7:15, 7:16, 7:17
 52. Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden
  Tekst: tekst
 53. Noodwet financieel verkeer
  Artikel: 1
 54. Omzetbelasting, beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen; bijzonder overheidstoezicht
  Tekst: tekst
 55. Pensioenwet
  Artikelen: 1, 2
 56. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
  Artikel: 4.1.1
 57. Regeling Oversight goede werking betalingsverkeer
  Artikelen: 1, 2
 58. Regeling bekostiging financieel toezicht 2019
  Artikelen: 2, 3
 59. Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
  Bijlage: I
 60. Regeling financieel beheer van het Rijk
  Artikelen: 1, 2, 6, 13
 61. Regeling integriteitsbeleid EZ
  Artikel: 1
 62. Regeling investeringsverzekeringen
  Artikel: 1
 63. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Artikelen: 3.14.1, 3.14.1
 64. Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR
  Artikel: 1:1
 65. Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011
  Bijlagen: 6, 15
 66. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlagen: 4, 6
 67. Regeling toezicht trustkantoren 2018
  Artikel: 7
 68. Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
  Artikel: 4
 69. Regeling vermogenswaardering Ioaz
  Artikel: 1
 70. Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek
  Artikelen: 1, 32
 71. Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen 2003
  Artikel: 1
 72. Tijdelijke regeling richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014
  Artikel: 3
 73. Uitvoeringsbesluit Bankwet 1998
  Artikel: 1
 74. Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956
  Artikel: 10d
 75. Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 11
 76. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 77. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 1ca
 78. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikelen: 21a, 30
 79. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 80. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; fiscale beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 81. Verzamelbesluit Lijfrenten
  Tekst: tekst
 82. Vrijstellingsregeling Wft
  Artikelen: 10, 11, 41
 83. Wet aansprakelijkheid olietankschepen
  Artikel: 13
 84. Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen
  Artikel: Va
 85. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikel: 28
 86. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Artikel: 27
 87. Wet agrarisch grondverkeer
  Artikel: 51
 88. Wet bankenbelasting
  Artikelen: 2, 3
 89. Wet bekostiging financieel toezicht 2019
  Artikel: 2
 90. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  Artikel: 2
 91. Wet giraal effectenverkeer
  Artikelen: 1, 8a, 27, 49a, 49b, 49f, 50b
 92. Wet handhaving consumentenbescherming
  Artikel: 1.1
 93. Wet implementatie prospectusverordening
  Artikel: Ia
 94. Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten
  Artikel: III
 95. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 1.6a, 3.126, 3.126a, 5.14, 5.18b, 9.2, 10bis.4
 96. Wet op belastingen van rechtsverkeer
  Artikelen: 2, 25
 97. Wet op de dividendbelasting 1965
  Artikelen: 3, 4, 4c, 4d
 98. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 19a
 99. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen: 6a, 25, 28
 100. Wet op het financieel toezicht
  Artikelen: 1:19, 1:77d, 2:103c, 2:103e, 2:121c, 2:121d, 2:126a, 2:3.0i, 2:97, 2:98, 2:99, 3:259, 3:284, 3:29c, 3:62a, 3:62c, 4:100, 4:100a, 4:100b, 4:100c, 4:18b, 4:24, 4:26, 4:2c, 4:37c, 4:37q, 4:37w, 4:89b, 4:91c, 5:25a, 5:32e, 5:32g, 5:33, 5:46
 101. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikelen: 1, 1a, 38
 102. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikelen: 1, 12b, 12c
 103. Wet toezicht financiële verslaggeving
  Artikelen: 1, 2
 104. Wet veiligheidsregio’s
  Artikel: 74
 105. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen: 1, 2
 106. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 5
 107. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 576
 108. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (implementatie Richtlijn nr. 2007/64/EG)
  Artikel: VII
 109. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (introductie geschiktheidseis en versterking samenwerking tussen toezichthouders (geschiktheidstoets en betrouwbaarheidstoets))
  Artikelen: IV, V
 110. Wijzigingswet financiële markten 2014
  Artikelen: XIX, XVIII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar 1

 1. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel 96
 2. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht (uitvoering richtlijn nr. 2005/68/EG betreffende herverzekering)
  Artikel XVIII
 3. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
  Artikel 10
Terug naar begin van de pagina