Wet op het financieel toezicht

Geldend van 07-10-2017 t/m 31-12-2017

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
AfkortingWft
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0020368
RechtsgebiedBank- en effectenrecht, financiering | Toezicht bank- en kredietwezen
OverheidsthemaFinanciën

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht
 3. Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel
 4. Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
 5. Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft
 6. Beleidsregel aangaande ESMA Richtsnoeren interne beheersing in een geautomatiseerde handelsomgeving
 7. Beleidsregel behandeling concentratierisico opkomende landen
 8. Beleidsregel geschiktheid 2012
 9. Beleidsregel ICAAP beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen Wft 2015
 10. Beleidsregel Individueel Klantbeeld Wft 2017
 11. Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten
 12. Beleidsregel maximering ratio deposito’s en uitzettingen Wft
 13. Beleidsregel Netting bij een activa en passiva overdracht op grond van artikel 3:159c Wft
 14. Beleidsregel toepassing Europese toezichthoudende autoriteiten Wft 2016
 15. Besluit aangewezen staten Wft
 16. Besluit aanwijzing toezichthouders ACM
 17. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB
 18. Besluit beheerst beloningsbeleid Wft
 19. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
 20. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
 21. Besluit definitiebepalingen Wft
 22. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
 23. Besluit gereglementeerde markten Wft
 24. Besluit implementatie herziene richtlijn beleggingsinstellingen
 25. Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2
 26. Besluit introductie premiepensioeninstellingen
 27. Besluit marktmisbruik Wft
 28. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
 29. Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft
 30. Besluit openbare biedingen Wft
 31. Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft
 32. Besluit prudentiële regels Wft
 33. Besluit rapportage van betalingen aan overheden
 34. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
 35. Besluit toezicht kredietunies
 36. Besluit tot implementatie van richtlijn 2009/111/EG
 37. Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft
 38. Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten
 39. Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijn kapitaalvereisten
 40. Besluit uitvoering verordening marktmisbruik
 41. Implementatiebesluit depositogarantiestelsel
 42. Implementatiebesluit Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen
 43. Implementatiebesluit richtlijn betaalrekeningen
 44. Implementatiebesluit richtlijn en verordening kapitaalvereisten
 45. Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II
 46. Implementatiebesluit wijziging richtlijn icbe’s
 47. Implementatiebesluit wijziging richtlijn transparantie
 48. Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
 49. Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten toezicht effectenverkeer
 50. Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014
 51. Regeling eed of belofte financiële sector 2015
 52. Regeling liquiditeit kredietunies Wft 2017
 53. Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR
 54. Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft
 55. Regeling vakbekwaamheid werknemers beleggingsondernemingen Wft
 56. Reparatiebesluit Wft
 57. Tijdelijke regeling richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014
 58. Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 59. Uitvoeringsregeling Wft
 60. Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft
 61. Vrijstellingsregeling Wft
 62. Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging financieel toezicht, enz. (implementatie Richtlijn 2007/64/EG)
 63. Wijzigingsbesluit Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (wijziging dekking en uitbetalingstermijn depositogarantiestelsels)
 64. Wijzigingsbesluit Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, enz. (kredietovereenkomsten voor consumenten m.b.t. tot voor bewoning bestemde onroerende goederen)
 65. Wijzigingsbesluit financiële markten 2010
 66. Wijzigingsbesluit financiële markten 2011
 67. Wijzigingsbesluit financiële markten 2012
 68. Wijzigingsbesluit financiële markten 2013
 69. Wijzigingsbesluit financiële markten 2014
 70. Wijzigingsbesluit financiële markten 2015
 71. Wijzigingsbesluit financiële markten 2016
 72. Wijzigingsbesluit solvabiliteit verzekeraars met beperkte risico-omvang
 73. Wijzigingsregeling financiële markten 2010
 74. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 75. Wijzigingsregeling Vrijstellingsregeling Wft
 76. Wijzigingsregeling Vrijstellingsregeling Wft (aanpassing vrijstellingsbepalingen aanbieden van beleggingsobjecten en aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling)
 77. Wijzigingsregeling Vrijstellingsregeling Wft en Regeling vaststelling bedragen voor eenmalige toezichthandelingen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg overdekking ziekenhuiszorg 2007 en volgende jaren
  Artikel: 3
 3. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
  Artikel: 13
 5. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 1, 2
 6. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 38
 7. Assurantiebelasting
  Tekst: tekst
 8. Beleidslijn verklaring van geen bezwaar gekwalificeerde deelneming in een marktexploitant ex artikel 5:32d Wft
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregel Derde landen beleid
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregel ICAAP beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen Wft 2015
  Artikel: 1.1
 11. Beleidsregel Individueel Klantbeeld Wft 2017
  Artikel: 1
 12. Beleidsregel Informatieverstrekking
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uigevende instelling
  Tekst: tekst
 14. Beleidsregel Netting bij een activa en passiva overdracht op grond van artikel 3:159c Wft
  Artikel: 1
 15. Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel
  Artikel: 1.1
 16. Beleidsregel aangaande ESMA Richtsnoeren interne beheersing in een geautomatiseerde handelsomgeving
  Artikelen: 1, 2
 17. Beleidsregel geschiktheid 2012
  Artikel: 1.1
 18. Beleidsregel toepassing Europese toezichthoudende autoriteiten Wft 2016
  Artikelen: 1, 2
 19. Beleidsregel verhandelbaarheid
  Tekst: tekst
 20. Beleidsregel versoepeling ervaringsvereiste voor de toepassing van de IRB
  Artikel: 1
 21. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikelen: 38k*, 1, 2, 35, 35c, 38d, 38j, 38k, 59e, 88, 94, 102, 115x
 22. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Artikelen: 1, 3c, 4, 5, 6, 8, 10, 11a, 11c, 11e, 12, 18, 26, 28, 29, 31a, 31c, 31f, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 55
 23. Besluit SUWI
  Artikel: 2.1
 24. Besluit aanwijzing toezichthouders ACM
  Artikel: 3
 25. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB
  Artikel: 1
 26. Besluit artikel 10 overnamerichtlijn
  Artikel: 1
 27. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
  Artikel: 10
 28. Besluit bestuursorganen WNo en Wob
  Artikel: 1
 29. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
  Artikelen: 1, 12, 16, 26, 29c
 30. Besluit definitiebepalingen Wft
  Artikel: 1
 31. Besluit doorberekening kosten ACM
  Artikel: 8
 32. Besluit ex artikel 66a ANW
  Artikel: 1
 33. Besluit fondsen en spaarregelingen
  Artikel: 12
 34. Besluit gereglementeerde markten Wft
  Artikelen: 1, 3
 35. Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren
  Artikel: 13
 36. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft
  Artikel: 1
 37. Besluit marktmisbruik Wft
  Artikel: 1
 38. Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft
  Artikelen: 1, 13
 39. Besluit openbare biedingen Wft
  Artikel: 1
 40. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel: 3.6
 41. Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft
  Artikel: 1
 42. Besluit prudentiële regels Wft
  Artikelen: 1, 9, 27b, 32a, 112, 134e
 43. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Artikelen: 1, 17, 27, 28, 33, 34, 37
 44. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 13
 45. Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft
  Artikel: 1
 46. Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015
  Artikel: 2
 47. Besluit zorgverzekering
  Artikel: 2.3
 48. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen: 344, 383, 386, 435, 436
 49. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen: 76a, 89a, 98, 98c, 101, 117, 210, 317, 330, 333b, 362, 394, 401, 408, 427, 447
 50. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 428
 51. Comptabiliteitswet 2001
  Artikel: 91
 52. Faillissementswet
  Artikelen: 212l, 213e, 297
 53. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 54. Handelsregisterbesluit 2008
  Artikelen: 6, 41
 55. Herstelwet financiële markten 2017
 56. Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II
  Artikel: XI
 57. Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I
 58. Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II
  Artikel: XI
 59. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
  Tekst: tekst
 60. Inkomstenbelasting, lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen
  Tekst: tekst
 61. Instellingsbesluit commissie van onderzoek DSB Bank
  Artikelen: 1, 2
 62. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikel: 12c
 63. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikelen: 92, 93, 94, 95, 96, 96a
 64. Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht
  Artikelen: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 111a, 175a, 176, 177, 179
 65. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 3.6.10, 3.6.7
 66. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 34, 35, 62bis
 67. Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën
  Artikel: 2
 68. Kiesbesluit
  Artikelen: G 1, H 3
 69. Mandaat Autoriteit Financiële Markten per 15 februari 2017
  Tekst: tekst
 70. Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten
  Artikel: 1
 71. Mededingingswet
  Artikel: 31
 72. Meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 73. Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikelen: 1:1, 9:1
 74. Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden
  Tekst: tekst
 75. Noodwet financieel verkeer
  Artikel: 1
 76. Onteigeningswet
  Artikel: 59
 77. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting, samenloop
  Tekst: tekst
 78. Participatiewet
  Artikel: 49
 79. Pensioenwet
  Artikelen: 1, 6, 23
 80. Regeling DNB afwikkelondernemingen Wft
  Artikel: 1
 81. Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten toezicht effectenverkeer
  Artikel: 1
 82. Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014
  Artikel: 1
 83. Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
  Artikel: 4
 84. Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg
  Artikel: 3
 85. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 1, 2, 5, 6, 8
 86. Regeling gegevensverstrekking Mededingingswet
  Artikel: 2
 87. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
  Tekst: tekst
 88. Regeling lijst minimaal te bewaren gegevens beleggingsondernemers
  Tekst: tekst
 89. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 90. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 91. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 92. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 93. Regeling prudentieel toezicht financiële groepen Wft
  Artikel: 1
 94. Regeling prudentieel toezicht verzekeraars met beperkte risico-omvang
  Artikelen: 2:3, 1
 95. Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR
  Artikel: 1:1
 96. Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011
  Artikelen: 1:1, 2:4
 97. Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft
  Artikelen: 1, 2
 98. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlagen: 4, 6, 7
 99. Regeling veiling benzinestations langs rijkswegen
  Artikel: 23
 100. Reparatiewet Wft
 101. Sanctiewet 1977
  Artikel: 10
 102. Transportcode gas LNB
  Artikel: 4.1.1.5
 103. Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 1a
 104. Uitvoeringsbesluit Bankwet 1998
  Artikel: 1
 105. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 14, 14a, 22
 106. Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
  Artikel: 2
 107. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 10d
 108. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 1e
 109. Uitvoeringsregeling Wft
  Artikel: 1
 110. Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
  Artikel: 1
 111. Uitvoeringswet richtlijn openbaar overnamebod
  Artikel: VIII
 112. Uitvoeringswet verordening bankentoezicht
  Artikel: II
 113. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 114. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; fiscale beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 115. Verordening op de advocatuur
  Artikel: 5.9
 116. Verrekenprijzen, toepassing van het arm’s-lengthbeginsel en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen), herzien besluit
  Tekst: tekst
 117. Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft
  Artikel: 1
 118. Vrijstellingsregeling Wet toezicht trustkantoren
  Artikel: 3b
 119. Vrijstellingsregeling Wft
  Artikelen: 1, 2, 3, 6, 24, 53, 58, 61
 120. Vuurwerkbesluit
  Artikel: 3.2.3
 121. Werkwijze AFM inzien en kopiëren van digitale gegevens
  Tekst: tekst
 122. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel: 15
 123. Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen
 124. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikelen: 1, 2, 24, 24a
 125. Wet bekostiging financieel toezicht
  Artikelen: 2, 7
 126. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 34a
 127. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 40
 128. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  Artikel: 11
 129. Wet giraal effectenverkeer
  Artikelen: 7, 49g
 130. Wet implementatie Omnibus I-richtlijn
 131. Wet implementatie Omnibus II-richtlijn
  Artikel: IV
 132. Wet implementatie kapitaalakkoord Bazel 2
  Artikel: III
 133. Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten
  Artikel: III
 134. Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik
  Artikel: VI
 135. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.126a, 10bis.5
 136. Wet introductie premiepensioeninstellingen
  Artikel: IV
 137. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 1, 35
 138. Wet op belastingen van rechtsverkeer
  Artikel: 25
 139. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 140. Wet op het notarisambt
  Artikel: 25
 141. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 73
 142. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel: 1
 143. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikel: 1
 144. Wet toezicht kredietunies
 145. Wet toezicht trustkantoren
  Artikelen: 3, 15
 146. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen: 1, 2b, 4, 8
 147. Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten
  Artikel: II
 148. Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer
  Artikel: 18
 149. Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
 150. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel: 445
 151. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht (introductie meldingsplicht bepaalde cash settled instrumenten)
 152. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht (uitvoering richtlijn nr. 2005/68/EG betreffende herverzekering)
  Artikelen: II, V, VIII, XVII, XVIII
 153. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht en Faillissementswet (samenloop vordering op de boedel ingeval van noodregeling, surseance van betaling en faillissement en aanvraag vergoeding op grond van de vangnetregeling)
 154. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (advies Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007)
 155. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (implementatie Richtlijn nr. 2007/64/EG)
  Artikel: VII
 156. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (implementatie richtlijn 2011/61/EU)
  Artikel: VII
 157. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (implementatie richtlijn nr. 2009/110/EG)
  Artikel: XIX
 158. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (introductie geschiktheidseis en versterking samenwerking tussen toezichthouders (geschiktheidstoets en betrouwbaarheidstoets))
  Artikel: V
 159. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (transparantievereisten informatie uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten)
 160. Wijzigingswet financiële markten 2010
  Artikel: I
 161. Wijzigingswet financiële markten 2012
  Artikelen: I, IX
 162. Wijzigingswet financiële markten 2013
  Artikel: X
 163. Wijzigingswet financiële markten 2015
  Artikel: XX
 164. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 37
Terug naar begin van de pagina