Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens door de VWA

[Regeling vervallen per 17-06-2020.]
Geldend van 01-07-2009 t/m 02-05-2013

Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens door de VWA

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-06-2020]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 17-06-2020]

Met betrekking tot de gegevens, bedoeld in de artikelen 4 tot en met 5c, besluit de minister met inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur tot openbaarmaking daarvan op de website van de VWA. Openbaarmaking kan geschieden per bedrijf of formule danwel door middel van een overzicht van bedrijven of formules.

Artikel 3

[Vervallen per 17-06-2020]

 • 1 De openbaarmaking van de controlegegevens op de website van de VWA geschiedt niet eerder dan zes weken na verzending van het besluit, bedoeld in artikel 2, aan de belanghebbenden.

 • 2 De belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld een schriftelijke reactie van ten hoogste 50 woorden te geven. Indien een belanghebbende van deze gelegenheid gebruik heeft gemaakt, wordt de reactie tezamen met de controlegegevens op de website van de VWA weergegeven. Onderdelen van de reactie die persoonsgegevens, bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden dan wel strafbare of aanstootgevende uitlatingen bevatten, worden niet op de website van de VWA gepubliceerd.

 • 3 De inhoud van de reactie, zoals deze op de website van de VWA wordt weergegeven, valt onder de verantwoordelijkheid van de belanghebbende.

Artikel 4

[Vervallen per 17-06-2020]

Inzake de controle op residuen van bestrijdingsmiddelen heeft het besluit, bedoeld in artikel 2, betrekking op:

 • a. de naam en het adres van het bedrijf en de locatie waar de controle heeft plaatsgevonden;

 • b. de datum waarop de controle heeft plaatsgevonden;

 • c. het onderwerp van de controle;

 • d. het product dat aan de controle is onderworpen, indien van toepassing vergezeld van een nadere soortaanduiding;

 • e. het land van herkomst van het product;

 • f. de bevinding of het product dat aan de controle is onderworpen al dan niet aan de geldende normen met betrekking tot residuen voldoet;

 • g. indien van toepassing de soort residu, het geconstateerde gehalte daarvan en de geldende norm ten aanzien waarvan in de bevinding, bedoeld onder f, is geconstateerd dat het product niet voldoet;

 • h. indien van toepassing een risicoanalyse van de onder g bedoelde gegevens.

Artikel 5

[Vervallen per 17-06-2020]

Inzake de controle op het gebruik van vloeibaar frituurvet in het kader van de campagne ‘Verantwoord Frituren’ heeft het besluit, bedoeld in artikel 2, betrekking op:

 • a. de naam en het adres van het bedrijf en de locatie waar de controle heeft plaatsgevonden;

 • b. de datum waarop de controle heeft plaatsgevonden;

 • c. het onderwerp van de controle;

 • d. het product dat aan de controle is onderworpen;

 • e. de bevinding of al dan niet gebruik is gemaakt van vloeibaar frituurvet.

Artikel 5a

[Vervallen per 17-06-2020]

Inzake de controle op de toepassing van HACCP-beginselen en de audit van de goede hygiënepraktijken in slachthuizen en uitsnijderijen, indien die uitsnijderij onder hetzelfde erkenningsnummer als het slachthuis valt, heeft het besluit, bedoeld in artikel 2, betrekking op:

 • a. de naam en het adres van het bedrijf en de locatie waar de controle heeft plaatsgevonden;

 • b. de datum waarop de controle heeft plaatsgevonden;

 • c. de punten waarop de controle betrekking heeft;

 • d. een van de volgende bevindingen ten aanzien van elk van de punten, bedoeld onder c:

  • 1°. geen opmerkingen;

  • 2°. opmerkingen;

  • 3°. voldoet niet;

  • 4°. niet beoordeeld.

Artikel 5b

[Vervallen per 17-06-2020]

Inzake de controle van te verhuren doe-het-zelf apparatuur aan veiligheidseisen heeft het besluit, bedoeld in artikel 2, betrekking op:

 • a. de formulenaam en het adres van het hoofdkantoor van de formulehouder;

 • b. in voorkomende gevallen de naam en het adres van de verhuurorganisatie;

 • c. de periode waarin de controles hebben plaatsgevonden;

 • d. het aantal gecontroleerde bedrijven met de formulenaam;

 • e. het aantal gecontroleerde apparaten, onderscheiden naar productcategorie;

 • f. een overzicht van bevindingen ten aanzien van de gecontroleerde doe-het-zelf apparatuur;

  • i. geen opmerking;

  • ii. voldoet niet;

  • iii. niet beoordeeld.

Artikel 5c

[Vervallen per 17-06-2020]

 • 1 Inzake de controle op de toepassing van de productveiligheidsregels en -eisen, voedselveiligheidsregels en -eisen en gezondheidsregels en -eisen ten aanzien van alcohol- en tabaksgebruik in bedrijven heeft het besluit, bedoeld in artikel 2, betrekking op:

  • a. de naam en het adres van het bedrijf of de locatie waar de controle heeft plaatsgevonden;

  • b. de periode waarin de controles hebben plaatsgevonden;

  • c. de regels en eisen waarop de controles hebben plaatsgevonden;

  • d. de risicocategorie waarin het bedrijf op basis van de controlebevindingen geplaatst is.

 • 2 Inzake de controle op de toepassing van de productveiligheidsregels en -eisen, voedselveiligheidsregels en -eisen en gezondheidsregels en -eisen ten aanzien van alcohol- en tabaksgebruik in formules heeft het besluit, bedoeld in artikel 2, betrekking op:

  • a. de naam en het adres van het hoofdkantoor van de formule;

  • b. de naam van de sector waartoe de formule behoort;

  • c. de periode waarin de controles hebben plaatsgevonden;

  • d. het aantal locaties van de formule;

  • e. het aantal gecontroleerde locaties van de formule;

  • f. de regels en eisen waarop de controles hebben plaatsgevonden;

  • g. de risicocategorie waarin de formule op basis van de controlebevindingen geplaatst is.

 • 3 Inzake de controle op de toepassing van de voedselveiligheidsregels en -eisen in formules, heeft het besluit, bedoeld in artikel 2, tevens betrekking op:

  • a. de punten waarop de controle van de locaties betrekking heeft;

  • b. een van de volgende bevindingen ten aanzien van elk van de punten, bedoeld onder a:

   • i. voldoet;

   • ii. voldoet, met een opmerking;

   • iii. niet beoordeeld;

   of het percentage van de locaties, dat aan de wettelijke regels en eisen voldoet ten aanzien van elk van de punten, bedoeld onder a, wanneer één of meerdere van deze percentages een waarde heeft onder de 90%;

  • c. de punten waarop de controle van het management betrekking heeft;

  • d. een van de volgende bevindingen ten aanzien van elk van de punten, bedoeld onder c:

   • i. voldoet;

   • ii. voldoet, met een opmerking;

   • iii. voldoet niet;

   niet beoordeeld.

Artikel 6

[Vervallen per 17-06-2020]

Uitsluitend de controlegegevens die zijn vergaard tijdens de laatste drie controles zijn op de website van de VWA toegankelijk, met dien verstande dat de controlegegevens niet langer toegankelijk blijven dan twee jaar vanaf het moment van openbaarmaking, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

Artikel 7

[Vervallen per 17-06-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 17-06-2020]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens door de VWA.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
overeenkomstig het door de minister genomen besluit:

de Secretaris-Generaal

,

C.J. Kalden

Terug naar begin van de pagina