Regeling vaststelling meldingsformulier geïndiceerde leerlingen

Geraadpleegd op 08-12-2022.
Geldend van 01-07-2020 t/m 31-07-2022

Regeling vaststelling meldingsformulier voor registratie geïndiceerde leerlingen

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 11, lid 6 Besluit bekostiging WPO, artikel 4 Besluit informatievoorziening WVO;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling meldingsformulier voor registratie geïndiceerde leerlingen die vallen onder het regime van de WPO en WVO

Het formulier voor de opgave van een geïndiceerde leerling als bedoeld in artikel 28c van de WEC, wordt vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.

Artikel 1a

In uitzondering op artikel 1, gebruikt een bevoegd gezag voor de opgave van een geïndiceerde leerling als bedoeld in artikel 28c van de Wet op de Expertisecentra, niet het formulier als bedoeld in het eerste lid, indien de minister van oordeel is dat een bevoegd gezag heeft aangetoond in staat te zijn de leerlinggegevens te leveren op de grond van de in artikel 12 van de Wet register onderwijsdeelnemers bedoelde wijze.

Artikel 2. Vervallen oude formulieren

Met ingang van de datum van de inwerkingtreding van deze regeling, vervalt het oude formulier met nummer CFI 55026.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 augustus 2006.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling meldingsformulier geïndiceerde leerlingen.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Naar boven