Beleidsregels grote rivieren

Geldend van 17-12-2009 t/m 21-12-2009

Besluit van 4 juli 2006, nr. HDJZ/I&O/2006-948, Hoofddirectie Juridische Zaken, tot vaststelling van de Beleidsregels grote rivieren (Beleidsregels grote rivieren)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken en artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Definitiebepalingen

 • 2 Maatregelen, ingrepen, bouwen en soortgelijke begrippen worden voor de toepassing van dit besluit als activiteit aangemerkt.

Artikel 1a

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 2. Toepassingsbereik

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Dit besluit is van toepassing op de waterstaatswerken in beheer bij het Rijk, voor zover aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtskaart en de in de bijlagen 001 tot en met 106 opgenomen detailkaarten.

 • 2 Dit besluit is niet van toepassing op de door de Staatssecretaris bij besluit van 13 december 2007, nr. HDJZ/I&O/2007-1636, Stcrt. 2007, 247, aangewezen activiteiten of locaties, onderscheidenlijk de door de Staatssecretaris aan te wijzen andere activiteiten en locaties gelegen in het gebied, bedoeld in het eerste lid.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2011, 12692, datum inwerkingtreding 15-07-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 17-12-2009.

Artikel 2. Toepassingsbereik

1 De artikelen 3 tot en met 7 zijn van toepassing op de waterstaatswerken in beheer bij het Rijk, voor zover aangegeven op de in bijlage 1 bij dit besluit opgenomen overzichtskaart en detailkaarten.

2 De artikelen 3 tot en met 7 zijn niet van toepassing op de in bijlage 2 bij dit besluit aangewezen activiteiten of locaties.

Artikel 3. Kleine, tijdelijke of voor het rivierbeheer noodzakelijke activiteiten

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In het rivierbed wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 7, eerste lid, toestemming gegeven voor:

 • a. activiteiten als bedoeld in het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken;

 • b. activiteiten als bedoeld in artikel 4.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening met dien verstande dat in het eerste lid van dat artikel:

  • 1e. in onderdeel a, onder 4e, in plaats van ‘ten hoogste 150 m2’ gelezen wordt ‘ten hoogste 25 m2’;

  • 2e. de uitbreiding van of een bijgebouw bij een ander gebouw, bedoeld in onderdeel b, betrekking heeft op een ander gebouw buiten de bebouwde kom met een agrarische bestemming;

  • 3e. in onderdeel d, onder 1e, in plaats van ‘50m2’ gelezen wordt ‘25 m2’.

 • c. een eenmalige uitbreiding van ten hoogste tien procent van de bestaande bebouwing;

 • d. overige activiteiten van, vanuit rivierkundig opzicht, ondergeschikt belang;

 • e. activiteiten ten behoeve van rivierbeheer of -verruiming;

 • f. tijdelijke activiteiten.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2011, 12692, datum inwerkingtreding 15-07-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 17-12-2009.

 • a. een eenmalige uitbreiding van ten hoogste tien procent van de bestaande bebouwing;

 • b. activiteiten ten behoeve van rivierbeheer of -verruiming;

 • c. tijdelijke activiteiten, anders dan bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, onderdeel b, van de Waterregeling, en

 • d. overige activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang.

Artikel 4. Activiteiten bergend regime

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Voor activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime van toepassing is, wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 7, tweede lid, toestemming gegeven.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2011, 12692, datum inwerkingtreding 15-07-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 17-12-2009.

Voor activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime van toepassing is, wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 7, eerste en tweede lid, toestemming gegeven.

Artikel 5. Riviergebonden activiteiten stroomvoerend regime

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Voor de navolgende riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het stroomvoerend regime van toepassing is, wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 7, tweede lid, toestemming gegeven:

 • a. de aanleg of wijziging van waterstaatkundige kunstwerken;

 • b. de realisatie van voorzieningen voor een betere en veilige afwikkeling van de beroeps- en recreatievaart;

 • c. de bouw of wijziging van waterkrachtcentrales;

 • d. de vestiging of uitbreiding van overslagbedrijven of het realiseren van overslagfaciliteiten, uitsluitend voor zover de activiteit gekoppeld is aan het vervoer over de rivier;

 • e. de aanleg of wijziging van scheepswerven;

 • f. de realisatie van natuur;

 • g. de uitbreiding van bestaande steenfabrieken;

 • h. de realisatie van voorzieningen die onlosmakelijk met de waterrecreatie zijn verbonden; of

 • i. de winning van oppervlaktedelfstoffen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2011, 12692, datum inwerkingtreding 15-07-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 17-12-2009.

Voor de navolgende riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het stroomvoerend regime van toepassing is, wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 7, eerste en tweede lid, toestemming gegeven:

Artikel 6. (niet-riviergebonden activiteiten stroomvoerend regime)

Voor niet-riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het stroomvoerend regime van toepassing is, wordt geen toestemming gegeven, tenzij, onverminderd het bepaalde in artikel 7, tweede en derde lid, sprake is van:

 • a. een groot openbaar belang en de activiteit niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd;

 • b. een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang voor bestaande grondgebonden agrarische bedrijven en de activiteit redelijkerwijs niet buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd;

 • c. een functieverandering binnen de bestaande bebouwing;

 • d. een activiteit die per saldo meer ruimte voor de rivier oplevert op een rivierkundig bezien aanvaardbare locatie; of

 • e. een activiteit die onderdeel uitmaakt van een projectbesluit als bedoeld in de planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier en waarvan de uitvoering door de Staatssecretaris wordt gefinancierd.

Artikel 7. Algemene voorwaarden

 • 1 De toestemming, bedoeld in artikel 3, wordt alleen gegeven indien:

  • a. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;

  • b. er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit; en

  • c. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.

 • 2 De toestemming, bedoeld in artikel 4, 5 en 6, aanhef en onder a, b en c, wordt alleen gegeven indien:

  • a. voldaan wordt aan het bepaalde in het eerste lid; en

  • b. de resterende waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen duurzaam worden gecompenseerd waarbij de financiering en de tijdige realisering van de maatregelen gezekerd zijn.

 • 3 De toestemming, bedoeld in artikel 6, aanhef en onder d, wordt alleen gegeven indien:

  • a. voldaan wordt aan het bepaalde in het eerste lid; en

  • b. de gevraagde rivierverruimende maatregelen genomen worden, waarbij de financiering en de tijdige realisering van de maatregelen gezekerd zijn.

Artikel 9. Overgangsrecht

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit is niet van toepassing op activiteiten in het gebied, bedoeld in artikel 2, eerste lid, voor zover het tevens een gebied betreft waarop de Beleidslijn ruimte voor de rivier niet van toepassing was, mits voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit daartoe een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken is ingediend.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2011, 12692, datum inwerkingtreding 15-07-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 17-12-2009.

Artikel 9. Overgangsrecht

Onverminderd artikel 2, tweede lid, zijn de artikelen 3 tot en met 7 niet van toepassing op een activiteit in het gebied, bedoeld in artikel 2, eerste lid:

 • a. voor zover ten aanzien van dat gebied de Beleidslijn ruimte voor de rivier (Stcrt. 1997, 87) niet van toepassing was, mits vóór 14 juli 2006 een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, zoals die wet luidde op genoemde datum, was ingediend voor de desbetreffende activiteit;

 • b. voor zover de artikelen van dit besluit zoals dat luidde vóór 17 december 2009 ook niet op dat gebied of die gebieden van toepassing waren, mits die activiteit geen rivierkundige belemmering vormt en vóór die datum was toegestaan:

  • 1°. krachtens een vastgesteld besluit op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening, de Wet ruimtelijke ordening, of artikel 40 van de Woningwet;

  • 2°. krachtens een ontwerp voor een bestemmingsplan waarvan overeenkomstig de desbetreffende wet vóór genoemde datum kennis was gegeven.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Bijlage ex artikel 2

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Bijlage 240200.png

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2011, 12692, datum inwerkingtreding 15-07-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 17-12-2009.

Het opschrift is gewijzigd.

Bijlage 2. behorend bij artikel 2, tweede lid

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De Beleidsregels grote rivieren zijn niet van toepassing op de navolgende activiteiten of locaties:

 • a. Havenfront Willemstad;

 • b. Mercon-Kloosterrein (Alblasserdam);

 • c. Alblasserwerf, Verolmeterrein en havenkom (Alblasserdam);

 • d. Cortgene/Haven (Alblasserdam);

 • e. Haven-Zuid (Alblasserdam);

 • f. Polder Het Nieuwland (Alblasserdam);

 • g. Polder Nieuwland en Noordhoek (Papendrecht);

 • h. Projecten uitvoeringscontract Hollandsche IJssel (Ouderkerk aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en Gouda);

 • i. Recreatiehof Bruggehof en omstreken (Dordrecht);

 • j. Project Veerhaven (Hellevoetssluis);

 • k. Locatie Heliushaven (Hellevoetssluis);

 • l. Waterfront Moerdijk I (Moerdijk);

 • m. Waterfront Moerdijk II (Moerdijk);

 • n. Noordoevers Hendrik-Ido-Ambacht (Hendrik-Ido-Ambacht);

 • o. Afvalbrengstation (Hendrik-Ido-Ambacht);

 • p. Uitwerkingsplan Antoniapolder (Hendrik-Ido-Ambacht);

 • q. Noordoevers Zwijndrecht (Zwijndrecht);

 • r. Bedrijventerrein Stadionweg, ‘Zomerlandsportdorp’ (Rotterdam);

 • s. Veranda (Rotterdam);

 • t. Project Hoekstraat, Roosteren (Echt-Susteren);

 • u. Trekkershutten camping "De Oosterdriessen", Oost-Maarland (Eijsden);

 • v. Project Groeskamp, Thorn (Maasgouw);

 • w. Afronding Porta Isola, Stevensweert (Maasgouw);

 • x. Afronding Op de Konie, Ohé (Maasgouw);

 • y. Units schietterrein St. Anfried, Thorn (Maasgouw);

 • z. Ontwikkeling 8e woning Veerweg Blitterswijck (Venray);

 • aa. Vakantieappartementen en minicamping Bosscherveld (Maastricht);

 • ab. Visserweert 51, Roosteren (Echt-Susteren);

 • ac. Kulturhus, Alem (Maasdriel);

 • ad. Camping Oosterdriessen, Oost-Maarland (gemeente Eijsden-Margraten).

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2011, 12692, datum inwerkingtreding 15-07-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 17-12-2009.

De bijlage is nieuw toegevoegd.

Terug naar begin van de pagina