Besluit directie Publiek Private Samenwerking & Innovatie

[Regeling vervallen per 31-12-2009.]
Geldend van 06-07-2006 t/m 30-12-2009

Besluit directie Publiek Private Samenwerking & Innovatie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 2, eerste en tweede lid, van het Coördinatiebesluit Inrichting en formatie rijksdienst;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 31-12-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

 • b. staatssecretaris: Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

 • c. directie PPS&I: directie Publiek Private Samenwerking en & Innovatie;

 • d. projectdirecteur: projectdirecteur van de directie PPS&I;

 • e. Rgd: Rijksgebouwendienst;

 • f. PPS: Publiek Private Samenwerking.

Artikel 2. Taken en bevoegdheden van de directie PPS&I

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1 Er is een directie Publiek Private Samenwerking & Innovatie, zijnde een dienstonderdeel van de Rgd.

 • 2 De directie PPS&I staat onder leiding van de projectdirecteur.

 • 3 De taken van de directie PPS&I zijn:

  • a. het verzorgen van de uitvoering van PPS-projecten, gebaseerd op het DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate) principe;

  • b. het ontwikkelen, bundelen en ontsluiten van de kennis, die nodig is om DBFMO-contracten te kunnen afsluiten;

  • c. het initiëren en stimuleren van de innovatie in de bouw d.m.v. kennisontwikkeling over en realisatie van innovatieve (pilot-)projecten en producten.

 • 4 De directie PPS&I bestaat uit de volgende afdelingen:

  • a. PPS&I - projecten;

  • b. Expertise en advies;

  • c. Beleidsontwikkeling en innovatie;

  • d. Stafafdeling Bedrijfsvoering en Control.

Artikel 3. Citeertitel en inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit directie Publiek Private Samenwerking & Innovatie.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt op een door de Minister te bepalen datum.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Den Haag, 26 juni 2006

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

Terug naar begin van de pagina