Besluit videoconferentie

Geldend van 21-06-2006 t/m 31-12-2006

Besluit van 8 mei 2006, houdende algemene eisen ten aanzien van het horen van personen per videoconferentie (Besluit videoconferentie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 13 januari 2006, 5396943/06/1;

Gelet op artikel 97 van de Vreemdelingenwet 2000;

De Raad van State gehoord (advies van 13 maart 2006, nr. W03.06.0013/I);

Gezien het nader rapport van 28 april 2006, nr. 5415979/06/6 van Onze Minister van Justitie en Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 Het horen van een vreemdeling in een beroepsprocedure tegen een vrijheidsontnemende maatregel als bedoeld in de artikelen 94 en 96 van de Vreemdelingenwet 2000, kan per videoconferentie geschieden, waarbij een directe beeld- en geluidsverbinding tussen de betrokken personen totstandkomt.

 • 2 De rechtbank beslist of van videoconferentie gebruik wordt gemaakt.

Artikel 2

 • 1 Het systeem door middel waarvan videoconferentie wordt toegepast, is zodanig ingericht dat:

  • a. de betrokken personen een natuurgetrouwe weergave krijgen van hetgeen zich in de andere ruimte afspeelt;

  • b. overleg kan worden gevoerd zonder dat dit voor derden hoorbaar is;

  • c. stukken kunnen worden uitgewisseld, en

  • d. het systeem is beveiligd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 • 2 Bij regeling van Onze Minister van Justitie kunnen nadere eisen worden gesteld aan het systeem, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 mei 2006

Beatrix

De Minister van Justitie

,

J. P. H. Donner

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

,

M. C. F. Verdonk

Uitgegeven de twintigste juni 2006

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina