Regeling controleprotocol scholen/organisaties in de sectoren PO en VO 2006

[Regeling vervallen per 03-05-2007 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geldend van 27-10-2006 t/m 02-05-2007

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 22 maart 2006, nr. CFI/F&A 2006/35181 M, houdende het controleprotocol 2006 in de sectoren PO en VO (Regeling controleprotocol scholen/organisaties in de sectoren PO en VO 2006)

Artikel 1. Vaststelling controleprotocol voor de controle door de accountant 2006

[Vervallen per 03-05-2007]

Het controleprotocol voor de controle door de accountant over het jaar 2006 wordt vastgesteld conform de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 03-05-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 03-05-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: regeling controleprotocol scholen/organisaties in de sectoren PO en VO 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bekend wordt gemaakt op de internetsite van CFI, agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage

[Vervallen per 03-05-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Terug naar begin van de pagina