Instellingsbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 07-06-2014 t/m 30-06-2014

Besluit van 13 maart 2006 , nr. 06.000845, houdende instelling van een College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 7 maart 2006, nr. FM 2006-0031 M;

Gelet op artikel 3, eerste lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2014]

  • 2 Op verzoek van Onze Minister of de Autoriteit Financiële Markten adviseert het College over in dat verzoek nader te specificeren onderwerpen met betrekking tot de in het eerste lid genoemde onderwerpen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2014]

  • 1 Het College bestaat uit een voorzitter en vijf leden.

  • 2 Het College kan zich bij de uitvoering van zijn taken laten ondersteunen op een door het College te bepalen wijze.

  • 3 Onze Minister benoemt, na voordracht van het College, de voorzitter en de leden van het College.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2014]

De leden van het College worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vijf jaar en zijn terstond herbenoembaar.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2014]

Na beëindiging van de werkzaamheden draagt het College het archief over aan het Ministerie van Financiën.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2014]

  • 2 Na inwerkingtreding van dit besluit berust het besluit van Onze Minister van 25 november 2005, nr. FM 2005-02778 M, tot benoeming van de leden van het Adviescollege Deskundigheid Financiële Dienstverlening (Stcrt. 2005, 232) op artikel 4, derde lid, van dit besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 13 maart 2006

Beatrix

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina