Examenreglement basisexamen inburgering

Geraadpleegd op 08-12-2023.
Geldend van 12-12-2014 t/m 08-07-2015

Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 14 februari 2006, nr. 5403488/06, tot vaststelling van het examenreglement voor het basisexamen inburgering (Examenreglement basisexamen inburgering)

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 3.98b, vierde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000;

Besluit:

Artikel 1. Algemeen

 • 1 In dit reglement wordt verstaan onder:

  • a. basisexamen: het basisexamen inburgering, bedoeld in artikel 3.98a, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000;

  • b. deelnemer: de vreemdeling die zich voor het basisexamen heeft aangemeld;

  • c. hoofd: het hoofd van de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging waar het basisexamen wordt afgenomen of het hoofd consulaire zaken van deze vertegenwoordiging;

  • d. toezichthouder: de door het hoofd aangewezen ambtenaar, medewerker, autoriteit of instelling, onder wiens toezicht het basisexamen wordt afgelegd;

  • e. DUO: de Dienst Uitvoering Onderwijs.

 • 2 Voor zover uit een wettelijk voorschrift niet anders voortvloeit, worden de bevoegdheden genoemd in deze regeling uitgeoefend namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij de uitoefening van deze bevoegdheden worden de algemene en bijzondere aanwijzingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in acht genomen.

Artikel 2. Aanmelden en betalen

 • 1 De vreemdeling die aan het basisexamen wenst deel te nemen, meldt zich daartoe aan door het indienen van het ingevulde aanmeldformulier bij DUO en ontvangt van DUO een bevestiging van de aanmelding.

 • 2 De deelnemer dient bij aanmelding te vermelden welke toetsen hij wenst af te leggen en op welke examenlocatie hij dit wenst te doen.

 • 3 Het basisexamen bestaat uit de toetsen leesvaardigheid, spreekvaardigheid en kennis van de Nederlandse samenleving.

 • 5 DUO verstrekt na ontvangst de verschuldigde bedragen een bewijs van betaling.

Artikel 2a. Maken van een afspraak

 • 1 Na ontvangst van het bewijs van betaling, maakt de deelnemer onder vermelding van het door DUO toegekende referentienummer mondeling of schriftelijk een afspraak bij het hoofd.

 • 2 Het hoofd maakt de examenlocatie, datum en het tijdstip waarop het basisexamen kan worden afgelegd, bekend. De deelnemer ontvangt een bevestiging van de gemaakte afspraak. De gemaakte afspraak kan door de deelnemer eenmalig worden gewijzigd.

 • 3 Het verzoek tot wijzigen van de examendatum of het examentijdstip, moet uiterlijk tot 24 uur voor het examen door de deelnemer zijn ingediend bij het hoofd.

 • 4 Indien de deelnemer het examen niet meer wenst af te leggen kan de deelnemer een verzoek indienen bij DUO voor restitutie van het betaalde examengeld. Dit verzoek dient uiterlijk tot 24 uur voor het examen door DUO te zijn ontvangen op de door DUO aangegeven wijze.

Artikel 3. Gang van zaken voor en tijdens het examen

 • 2 Voor de aanvang van het basisexamen draagt de toezichthouder zorg voor:

  • a. de controle van het referentienummer en van het identiteitsdocument;

  • b. het maken van een scan of kopie van het identiteitsdocument, en

  • c. voor het nemen van digitale vingerafdrukken van alle vingers van de deelnemer en een digitale foto van de deelnemer.

 • 3 Voor de aanvang van het basisexamen ontvangt de deelnemer instructies van de toezichthouder. Deze instructies hebben in ieder geval betrekking op:

  • a. het gebruik van de apparatuur tijdens het basisexamen;

  • b. de wijze waarop tijdens het basisexamen de lees-, luister- en spreekvaardigheid en kennis van de Nederlandse samenleving worden getoetst;

  • c. de materialen en hulpmiddelen waarvan het gebruik of bezit tijdens het basisexamen niet is toegestaan;

  • d. de maatregelen die kunnen worden getroffen in geval van onregelmatigheden of ordeverstoring.

 • 4 Tijdens het basisexamen behandelt de deelnemer de onderdelen van het basisexamen volgens de gegeven instructies.

 • 5 De deelnemer die het basisexamen gereed heeft, meldt dit aan de toezichthouder. De toezichthouder controleert of alle onderdelen van het basisexamen zijn voltooid.

 • 6 De toezichthouder houdt van het verloop van het basisexamen een logboek bij.

Artikel 4. Ordemaatregelen

 • 1 Gedurende de afname van het basisexamen worden aan de deelnemer geen mededelingen, van welke aard dan ook, aangaande de exameninhoud gedaan.

 • 2 Gedurende de afname van het basisexamen is het de deelnemer niet toegestaan:

  • a. zonder toestemming van de toezichthouder zijn plaats of de examenlocatie te verlaten;

  • b. andere dan volgens de instructie van de toezichthouder toegestane materialen of hulpmiddelen te gebruiken of in het bezit te hebben.

 • 3 Na afloop van het basisexamen is het de deelnemer niet toegestaan andere documenten of zaken uit de examenruimte mee te nemen, dan volgens de instructie van de toezichthouder is toegestaan of om op enigerlei wijze mededeling te doen aan anderen over de inhoud van het basisexamen.

 • 4 Het hoofd kan aanvullende maatregelen stellen om onregelmatigheden en ordeverstoring tijdens het basisexamen te voorkomen.

Artikel 5. Maatregelen in het geval van onregelmatigheden

 • 1 Indien de toezichthouder voor of tijdens de afname van het basisexamen constateert dat een deelnemer enige regel ter voorkomen van onregelmatigheden of ordeverstoring overtreedt of heeft overtreden, treft hij de maatregelen die hem passend voorkomen. Hij kan daartoe:

  • a. de deelnemer voor aanvang van het basisexamen de toegang tot de examenruimte ontzeggen;

  • b. voor de duur van het basisexamen andere dan volgens de instructie toegestane materialen of hulpmiddelen tijdelijk in bewaring nemen;

  • c. de afname van het basisexamen voortijdig afbreken en de deelnemer verdere deelname aan het basisexamen ontzeggen;

  • d. de deelnemer uit de examenruimte verwijderen.

 • 2 Bij constatering van fraude kunnen de resultaten van het basisexamen met terugwerkende kracht ongeldig worden verklaard.

 • 3 Bij constatering van fraude of ordeverstoring kan DUO de deelnemer voor een periode van maximaal één jaar van toekomstige deelname aan het basisexamen uitsluiten.

Artikel 6. Uitslag

 • 1 De uitslag van het basisexamen wordt door DUO bekend gemaakt door toezending, uitreiking of op een andere geschikte wijze.

 • 2 De uitslag wordt per afgelegd examenonderdeel uitgedrukt in een cijfer op de schaal van 1 tot 10. Een deelnemer moet een voldoende behalen (6 of hoger) om te slagen voor het examenonderdeel. Een deelnemer is geslaagd voor het basisexamen wanneer hij voor alle drie examenonderdelen een voldoende heeft behaald.

 • 3 Indien voor een of meer van de examenonderdelen een onvoldoende is behaald, kan de deelnemer het betreffende examenonderdeel of de betreffende onderdelen opnieuw afleggen. De deelnemer dient zich voor dit examenonderdeel of deze onderdelen opnieuw aan te melden bij DUO.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet inburgering in het buitenland in werking treedt.

Deze regeling wordt (met de toelichting) in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 14 februari 2006

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Bijlage 1

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Bijlage 248399.png
Bijlage 248400.png

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2015, 34287, datum inwerkingtreding 14-10-2015, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-11-2014.

De bijlage vervalt.

Bijlage 2. : overzicht ambassades en consultaten-generaal

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Hieronder vindt u een overzicht van alle ambassades en consulaten-generaal waar het basisexamen inburgering afgelegd kan worden.

Stad ambassade

Land ambassade

Abu Dhabi

Verenigde Arabische Emiraten

Abuja

Nigeria

Accra

Ghana

Addis Abeba

Ethiopië

Algiers

Algerije

Almaty

Kazachstan

Amman

Jordanië

Ankara

Turkije

Asmara

Eritrea

Athene

Griekenland

Bamako

Mali

Bangkok

Thailand

Barcelona

Spanje

Beijing (Peking)

China

Beiroet

Libanon

Belgrado

Servië-Montenegro

Berlijn

Duitsland

Bern

Zwitserland

Boekarest

Roemenië

Bogotá

Colombia

Brasília

Brazilië

Brussel

België

Buenos Aires

Argentinië

Caracas

Venezuela

Chicago, IL

Verenigde Staten van Amerika

Colombo

Sri Lanka

Cotonou

Benin

Dakar

Senegal

Damascus

Syrië

Dar es Salaam

Tanzania

Dhaka

Bangladesh

Dubai

Verenigde Arabische Emiraten

Dublin

Ierland

Düsseldorf

Duitsland

Guangzhou

China

Guatemala

Guatemala

Hanoi

Vietnam

Havana

Cuba

Helsinki (Helsingfors)

Finland

Ho Chi Minh Stad

Vietnam

Hongkong

China

Islamabad

Pakistan

Istanbul

Turkije

Jakarta

Indonesië

Kaapstad

Zuid-Afrika

Kairo

Egypte

Kampala

Uganda

Khartoem

Sudan

Kiev

Oekraïne

Kigali

Rwanda

Kinshasa

Congo DRC

Koeweit

Koeweit

Kopenhagen

Denemarken

Kuala Lumpur

Maleisië

La Paz

Bolivia

Lima

Peru

Lissabon

Portugal

Londen

Verenigd Koninkrijk

Luanda

Angola

Lusaka

Zambia

Madrid

Spanje

Managua

Nicaragua

Manilla

Filippijnen

Mexico, D.F.

Mexico

Miami, FL

Verenigde Staten van Amerika

Milaan

Italië

Montevideo

Uruguay

Moskou

Rusland

Mumbai

India

Muscat

Oman

Nairobi

Kenia

New Delhi

India

New York, NY

Verenigde Staten van Amerika

Oranjestad

Aruba

Ouagadougou

Burkina Faso

Paramaribo

Suriname

Parijs

Frankrijk

Port of Spain

Trinidad en Tobago

Pretoria

Zuid-Afrika

Quito

Ecuador

Rabat

Marokko

Riga

Letland

Rio de Janeiro

Brazilië

Riyad

Saudi-Arabië

Rome

Italië

San Francisco, CA

Verenigde Staten van Amerika

San José

Costa Rica

Sana’a

Jemen

Santiago de Chile

Chili

Santo Domingo

Dominicaanse Republiek

Sâo Paulo

Brazilië

Sarajevo

Bosnië-Herzegovina

Seoel

Zuid-Korea

Shanghai

China

Singapore

Singapore

Skopje

Macedonië

Sofia

Bulgarije

St. Petersburg

Rusland

Stockholm

Zweden

Sydney

Australië

Taipei

Taiwan

Tbilisi

Georgië

Teheran

Iran

Tel Aviv

Israël

Tirana

Albanië

Tokio

Japan

Toronto, ON

Canada

Tripoli

Libië

Tunis

Tunesië

Vancouver, BC

Canada

Warschau

Polen

Washington, D.C.

Verenigde Staten van Amerika

Wellington

Nieuw-Zeeland

Wenen

Oostenrijk

Willemstad

Curaçao

Yaoundé

Kameroen

Zagreb

Kroatië

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2015, 34287, datum inwerkingtreding 14-10-2015, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-11-2014.

De bijlage vervalt.

Naar boven