Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet

Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2010

Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 72, eerste lid, van de Schepenwet;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. onderzoek eerste afgifte certificaat: onderzoek verricht voor de eerste afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering;

 • b. onderzoek hernieuwing certificaat: onderzoek verricht voor de hernieuwde afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering;

 • c. onderzoek overname met langlopende certificaten: onderzoek verricht voor de afgifte van certificaten voor geklasseerde schepen die zijn voorzien van certificaten met de maximaal toelaatbare geldigheidsduur van de vorige vlaggenstaat en die overgaan naar de Nederlandse vlag;

 • d. onderzoek overname zonder langlopende certificaten: onderzoek verricht voor de afgifte van certificaten voor geklasseerde schepen die niet voorzien zijn van certificaten met de maximaal toelaatbare geldigheidsduur van de vorige vlaggenstaat en die overgaan naar de Nederlandse vlag.

Artikel 2

De tarieven, bedoeld in deze regeling zijn verschuldigd voor het verrichten van werkzaamheden door ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat in Nederland.

§ 2. Tarieven koopvaardij

Artikel 3

 • 1 Voor de afgifte, verlenging of vernieuwing van een certificaat, verklaring, vergunning of document als bedoeld in deze paragraaf, is een tarief verschuldigd van € 202.

 • 2 Voor de afgifte van een duplicaat van een certificaat, verklaring, ontheffing, vergunning of document als bedoeld in deze paragraaf, is een tarief verschuldigd van € 138.

Artikel 4

 • 1 Voor het onderzoek van schepen nodig voor de afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in de tabellen in bijlage 1.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is voor het onderzoek van geklasseerde schepen nodig voor de hernieuwde afgifte van certificaten vanwege de verbouwing van die schepen, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, een tarief verschuldigd van € 133 per manuur.

 • 3 Indien een scheepstype niet is opgenomen in bijlage 1, wordt voor het onderzoek nodig voor de afgifte van een certificaat of een verklaring door de Inspecteur-Generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat het tarief gebaseerd op het tarief van het scheepstype dat hiermee het meest overeenkomt.

 • 3 Indien een scheepstype niet is opgenomen in bijlage 1 wordt door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie het tarief gebaseerd op het tarief van het scheepstype dat daarmee het meest overeenkomt.

Artikel 5

Voor het onderzoek aan boord nodig voor een tussentijdse aanpassing of een verlenging van een certificaat, verklaring, vergunning of document als bedoeld deze paragraaf, is een tarief verschuldigd van € 383.

Artikel 6

Voor het tussentijds onderzoek van de uitrusting in verband met het viseren van het veiligheidscertificaat van geklasseerde schepen is een tarief verschuldigd van € 1.183.

Artikel 7

Voor het onderzoek van de romp aan de buitenzijde van niet-geklasseerde schepen nodig voor het viseren van het certificaat van deugdelijkheid of het veiligheidscertificaat, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is een tarief verschuldigd van € 732.

Artikel 8

 • 2 Geen tarief is verschuldigd indien het een vergunning betreft, uitsluitend bestemd voor het maken van een proefvaart dan wel het ondernemen van een reis uit een haven in Nederland, in het kader van het onderzoek voor een eerste afgifte van een certificaat.

Artikel 9

Een tarief van € 383 is verschuldigd voor onderzoek:

 • a. van schepen nodig voor de afgifte van een certificaat van ontheffing als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Schepenwet;

 • b. aan boord nodig voor de afgifte van het bij de Graancode behorende document van machtiging, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van het Schepenbesluit 2004;

 • c. aan boord nodig voor de afgifte van een verklaring, waaruit blijkt dat het schip voldoet aan de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in hoofdstuk VII van het op 1 november 1974 te Londen totstandgekomen Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Trb. 1976, 157) en de bij dat verdrag behorende bindende protocollen, aanhangsels en bijlagen.

Artikel 11

Voor een verzoek van de Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat aan een buitenlandse autoriteit tot afgifte van certificaten als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Schepenwet, is een tarief verschuldigd van € 133.

Artikel 12

 • 1 Een tarief van € 133 per manuur is verschuldigd:

  • a. voor het onderzoek door de Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat ten behoeve van een document van nationale typegoedkeuring van uitrustingsstukken als bedoeld in hoofdstuk drie, paragraaf 3, van de Regeling veiligheid zeeschepen.

  • b. voor het onderzoek verbonden aan de productietest van uitrustingsstukken of onderdelen daarvan.

 • 2 Bij gelijktijdige aanbieding voor een onderzoek ter goedkeuring van meerdere vrijwel identieke uitvoeringen van uitrustingsstukken en materialen, is voor de afgifte van het eerste document het tarief verschuldigd van € 202 en voor elk van de volgende documenten een tarief van € 138.

Artikel 13

Voor het behandelen van een verzoek tot samenlading van gevaarlijke stoffen in één laadeenheid is een tarief verschuldigd van € 88.

Artikel 14

Voor het behandelen van een verzoek tot goedkeuring op grond van de International Maritime Dangerous Goods Code is een vergoeding verschuldigd van € 407.

§ 3. Tarieven vissersvaartuigen

Artikel 15

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Artikel 16

 • 1 Voor het onderzoek van vissersvaartuigen en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte, vernieuwing of handhaving van certificaten, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

   

  < 24 meter

  > 24 meter

  Geklasseerde vissersvaartuigen

     

  Onderzoek eerste afgifte certificaat

   

  € 12.646

  Onderzoek vernieuwing/handhaving certificaat

   

  € 1.840

  Onderzoek overname met langlopend certificaat

   

  € 4.228

  Mosselvaartuigen

  € 2.113

  € 4.286

  Niet-geklasseerde vissersvaartuigen

     

  Onderzoek eerste afgifte certificaat

  €10.210

  € 23.105

  Onderzoek vernieuwing/handhaving certificaat

  € 1.715

  € 2.113

  Onderzoek overname met langlopend certificaat

  € 3.993

  € 4.920

 • 2 Voor het onderzoek van niet-geklasseerde mosselvaartuigen met een lengte van 24 meter of meer en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van certificaten is, in afwijking van het eerste lid, een tarief verschuldigd van € 18.767.

 • 3 Voor het onderzoek van niet-geklasseerde sportvissers- of recreatievaartuigen en de verdere werkzaamheden nodig voor de vernieuwing of handhaving van certificaten is in afwijking van het eerste lid het volgende tarief verschuldigd:

  • a. voor vaartuigen met een lengte tot 24 meter € 2.199;

  • b. voor vaartuigen met een lengte vanaf 24 meter € 2.434.

 • 4 De tarieven bedoeld in de het eerste, tweede en derde lid zijn inclusief de kosten voor het onderzoek van de radio-installatie aan boord, zoals genoemd in artikel 19, eerste lid, van deze regeling.

 • 5 Bij tussentijdse verkoop van een vissersvaartuig vindt geen verrekening van het tarief met de koper of verkoper plaats.

 • 6 Indien een inspectie aan boord van het schip niet kan plaatsvinden op de afgesproken tijd en plaats, doordat het schip of de eigenaar van het schip of zijn vertegenwoordiger niet aanwezig is, is voor de wachttijd van de expert een tarief verschuldigd van € 127 per uur. Indien de inspectie geheel vervalt wordt een tarief van € 254 in rekening gebracht.

Artikel 17

Voor het verstrekken van een extra exemplaar of een tussentijdse vervanging van een certificaat van ontheffing of een certificaat van vrijstelling, is een tarief verschuldigd van € 202.

Artikel 18

 • 2 Het tarief, bedoeld in het eerste lid, is niet verschuldigd indien het een vergunning betreft uitsluitend bestemd voor het maken van een proefvaart dan wel het ondernemen van een reis uit een haven in Nederland, met de bedoeling het vaartuig gereed te maken voor het verkrijgen van een certificaat van overeenstemming, een certificaat van vrijstelling of een certificaat van deugdelijkheid.

§ 4. Tarief onderzoek radio-installatie

Artikel 19

 • 1 Voor het onderzoek van een radio-installatie aan boord van schepen, bedoeld in deze regeling, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  • a. voor het onderzoek nieuwbouw radio-installatie € 1.750;

  • b. voor de jaarlijkse inspectie van de radio-installatie € 399;

  • c. voor herinspectie van de radio-installatie € 220.

 • 2 Indien het onderzoek van een radio-installatie aan boord van een in Nederland thuis behorend schip geheel of gedeeltelijk in het buitenland plaatsvindt, is onverminderd de artikelen 21 en 22 een toeslag verschuldigd van 25% van het desbetreffende in het eerste lid genoemde tarief.

§ 5. Overige bepalingen

Artikel 20

Voor de vervanging van de in deze regeling genoemde certificaten, vergunningen, verklaringen of documenten die door een scheepsongeval verloren zijn gegaan, is geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 21

Indien onderzoek ten behoeve van de afgifte van een certificaat, vergunning, verklaring of document als bedoeld in deze regeling, buiten toedoen van de ambtenaren van de Scheepvaartinspectie niet volledig is uitgevoerd en niet leidt tot de afgifte van dat document, is een tarief verschuldigd van € 133 per manuur.

Artikel 21a

 • 1 Indien een onderzoek ten behoeve van de afgifte van een certificaat als bedoeld in de paragrafen 2 en 4 wordt uitgevoerd door een erkend klassenbureau, is voor de behandeling van de aanvraag van het certificaat een tarief verschuldigd van € 133.

 • 2 Met de behandeling van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, wordt gelijkgesteld de gelijktijdige behandeling van twee of meer aanvragen, indien de onderzoeken worden uitgevoerd door hetzelfde klassenbureau en de tarieven voor de aanvragen aan dezelfde aanvrager worden gefactureerd.

Artikel 22

 • 1 Indien de in deze regeling genoemde onderzoeken geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd op werkdagen tussen 18.00 uur en 08.00 uur, op een zaterdag, op een zondag of op een in het Algemeen Rijksambtenarenreglement daaraan gelijkgestelde dag, is een aanvullend tarief verschuldigd van € 65 per manuur.

 • 2 Het in het eerste lid genoemde tarief is eveneens verschuldigd voor uitgevoerde onderzoeken in het buitenland buiten de daar ter plaatse geldende werktijden.

Artikel 23

 • 1 Indien een onderzoek als bedoeld in deze regeling geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd en de voor het betreffende onderzoek vastgestelde termijn, opgenomen in bijlage 2, wordt overschreden, is per termijnoverschrijdende dag een aanvullend tarief verschuldigd van € 1.065.

 • 2 De eventuele reis- en verblijfskosten van de ambtenaar ten behoeve van de in deze regeling genoemde onderzoeken in het buitenland komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 24

 • 1 Voor de werkzaamheden voortvloeiende uit het bepaalde bij of krachtens de Schepenwet en waarvoor niet op grond van een van de overige artikelen van deze regeling een tarief is vastgesteld, is een tarief verschuldigd van € 133 per manuur.

 • 2 Het tarief, bedoeld in het eerste lid, is exclusief de kosten voor de afgifte van een certificaat, verklaring, vergunning of document als bedoeld in deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en het Afkondigingsblad van Aruba.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Bijlage 1. , bedoeld in artikel 4, eerste lid

a. Tarief onderzoek geklasseerde schepen

 

< 500 GT

500–2000 GT

2000–6000 GT

6000–9000 GT

> 9000 GT

Passagiersschepen

Hernieuwing certificaat

€ 2.930

€ 3.957

€ 6.325

€ 7.590

€ 17.311

           

Aannemersmateriaal met voortstuwing

Eerste afgifte certificaat

€ 9.576

       

Hernieuwing certificaat

€ 959

       

Overname met langlopende certificaten

€ 2.530

       
           

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

Eerste afgifte certificaat

€ 1.163

€ 2.191

€ 2.191

€ 2.191

€ 2.191

Overname met langlopende certificaten

€ 556

€ 1.292

€1.292

€ 1.292

€ 1.292

           

Aannemersmateriaal zonder voorstuwing incl. bemand werken

Eerste afgifte certificaat

€ 2.394

€ 3.572

€ 3.572

€ 3.572

€ 3.572

Overname met langlopende certificaten

€ 1.265

€ 2.530

€ 2.530

€ 2.530

€ 2.530

 

< 500 GT

Vrachtschip

 

Eerste afgifte certificaat

€ 13.195

Hernieuwing certificaat

€ 1.531

Overname met langlopende certificaten

€ 3.985

 

< 500 GT

500–2000 GT

> 2000 GT

Supply- en supportschip

     

Eerste afgifte certificaat

€ 12.941

   

Hernieuwing certificaat

€ 848

   

Overname met langlopende certificaten

€ 2.530

   
       

Special purpose schip

     

Eerste afgifte certificaat

€ 13.899

   

Hernieuwing certificaat

€ 1.265

   

Overname met langlopende certificaten

€ 2.530

   
       

MODU met voortstuwing

     

Eerste afgifte certificaat

€ 17.072

   

Hernieuwing certificaat

€ 912

   

Overname met langlopende certificaten

€ 2.530

   
       

MODU zonder voortstuwing

     

Eerste afgifte certificaat

€ 5.309

   

Hernieuwing certificaat

€ 1.074

   

Overname met langlopende certificaten

€ 2.530

   
       

Hotelplatform

     

Eerste afgifte certificaat

€ 5.060

€ 7.590

€ 8.855

Hernieuwing certificaat

€ 1.072

€ 1.837

€ 2.080

Overname met langlopende certificaten

€ 2.451

€ 2.530

€ 3.795

 

< 24 meter

≥ 24 meter en < 500 GT

Sleepboot

   

Eerste afgifte certificaat

€ 8.116

€ 11.496

Hernieuwing certificaat

€ 848

€ 1.263

Overname met langlopende certificaten

€ 1.997

€ 3.262

     

Personentender

   

Eerste afgifte certificaat

€ 8.860

€ 12.241

Hernieuwing certificaat

€ 399

€ 818

Overname met langlopende certificaten

€ 1.265

€ 2.530

     

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

   

Eerste afgifte certificaat

€ 7.699

€ 11.525

Hernieuwing certificaat

€ 399

€ 818

Overname met langlopende certificaten

€ 1.265

€ 2.530

     

Conventieschepen (voor alle categorieën)

   

Eerste afgifte verblijven certificaat

€ 732

€ 732

b. Tarief onderzoek van niet-geklasseerde schepen en aannemersmateriaal

 

< 500 GT

≥ 500 GT

Vrachtschip

   

Hernieuwde afgifte

€ 4.523

€ 5.793

Viseren certificaten

€ 1.031

€ 1.696

Aannemersmateriaal met voortstuwing

   

Hernieuwde afgifte

€ 5.270

€ 7.150

Viseren certificaten

€ 1.107

€ 1.772

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

   

Hernieuwde afgifte

€ 2.530

€ 1.997

Viseren certificaten

€ 644

€ 732

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing, incl bemand werken

   

Hernieuwde afgifte

€ 2.530

€ 1.997

Viseren certificaten

€ 732

€ 732

Supply- en supportschip

   

Hernieuwde afgifte

€ 3.795

€ 5.793

Viseren certificaten

€ 732

€ 1.698

 

< 24 meter

> 24 meter

Sleepboot

   

Hernieuwde afgifte

€ 3.030

€ 4.612

Viseren certificaten

€ 732

€ 1.251

     

Personentender

   

Hernieuwde afgifte

€ 2.734

€ 3.795

Viseren certificaten

€ 732

€ 1.158

     

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

   

Hernieuwde afgifte

€ 3.795

€ 3.795

Viseren certificaten

€ 732

€ 1.158

Bijlage 2. bedoeld in artikel 23, eerste lid

Onderzoekstermijnen als bedoeld in artikel 23, eerste lid.

 

Tonnage of lengte

Aantal dagen

a. Onderzoek eerste afgifte certificaat

   

Vrachtschip

< 500 GT

13

Aannemersmateriaal met voortstuwing

< 500 GT

8

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

< 500 GT

2

 

500–2000 GT

3

 

> 2000 GT

3

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing, inclusief bemand werken

 

33

Supply- en supportschip

< 500 GT

12

Special purpose schip

< 500 GT

11

Modu met voortstuwing

< 500 GT

16

Modu zonder voortstuwing

< 500 GT

6

Hotelplatform

< 500 GT

4

 

500–2000 GT

6

 

> 2000 GT

7

Sleepboot

< 24 meter

8

 

> 24 meter

11

Personentender

< 24 meter

8

 

> 24 meter

12

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

< 24 meter

7

 

> 24 meter

11

     

b. Onderzoek hernieuwing certificaat

   

Passagiersschip

< 500 GT

2

 

< 2000 GT

4

 

2000–6000 GT

5

 

6000–9000 GT

6

 

> 9000 GT

11

     

c. Onderzoek hernieuwing certificaat SI schepen

   

Vrachtschip

5

Aannemersmateriaal met voortstuwing

< 500 GT

6

 

> 500 GT

7

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

2

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing, inclusief bemand werken

 

2

Supply- en supportschip

< 500 GT

3

 

> 500 GT

5

Sleepboot

< 24 meter

3

 

> 24 meter

5

Personentender

3

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

3

     
     

d. Onderzoek overname met langlopende certificaten

   

Vrachtschip

< 500 GT

4

Aannemersmateriaal met voortstuwing

< 500 GT

2

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

< 500 GT

1

 

> 500 GT

2

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing, inclusief bemand werken

< 500 GT

1

 

> 500 GT –

2

Supply- en supportschip

< 500 GT

2

Special purpose schip

< 500 GT

2

Modu met voortstuwing

< 500 GT

2

Modu zonder voortstuwing

< 500 GT

2

Hotelplatform

< 2000 GT

2

 

> 2000 GT

3

Sleepboot

< 24 meter

1

 

> 24 meter –

2

Personentender

> 24 meter

1

   

2

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

< 24 meter

1

     

e. Onderzoek overname zonder langlopende certificaten

   

Aannemersmateriaal met voortstuwing

< 500 GT

8

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

< 500 GT

2

 

> 500 GT

3

     

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing, inclusief bemand werken

5

Supply- en supportschip

< 500 GT

10

Special purpose schip

< 500 GT

9

Modu met voortstuwing

< 500 GT

13

Modu zonder voortstuwing

< 500 GT

6

Hotelplatform

< 2000 GT

6

 

> 2000 GT

6

   

7

Sleepboot

< 24 meter

8

 

> 24 meter

9

Personentender

< 24 meter

7

 

> 24 meter

10

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

< 24 meter

6

 

> 24 meter

9

     

f. Viseren certificaten SI schepen

   

Vrachtschip

< 500 GT

1

 

> 500 GT

2

Aannemersmateriaal met voortstuwing

2

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

1

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing, inclusief bemand werken

1

Supply- en supportschip

< 500 GT

1

 

> 500 GT

2

Sleepboot

< 24 meter

1

 

> 24 meter

2

Personentender

1

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

1

     

g. Nieuwbouw vissersvaartuigen

   

Niet geklasseerde vissersvaartuigen

< 24 meter

28

 

> 24 meter

30

Niet geklasseerde mosselvaartuigen

> 24 meter

28

Geklasseerde vissersvaartuigen

> 24 meter

20

     

h. Afgifte diploma of verklaring

   

Verklaring bekendheid machinekamer met/zonder verklaring

1

     

i. Overige werkzaamheden

   

Afgifte NLS/COFCOS certificaat

1

Aanpassing certificaat met onderzoek

1

Afgifte verklaring met onderzoek

1

Afgifte vrijstelling met onderzoek

1

Intermediate survey COFCOS suppliers

1

Periodical survey VC uitrusting

1

Visering van droogzetting SI-schepen schepen

1

Terug naar begin van de pagina