Besluit aanwijzing toezichthouders naleving Warenwetbesluit algemene productveiligheid

Geldend van 01-09-2007 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 8 januari 2006, nr. WJZ 5727607, tot aanwijzing van toezichthouders op de naleving van het Warenwetbesluit algemene productveiligheid, ten aanzien van randapparaten en radioapparaten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2b, vijfde lid, van het Warenwetbesluit algemene productveiligheid;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de artikelen 21, 21a, en 21b van de Warenwet met betrekking tot randapparaten als bedoeld in artikel 1.1 onderdeel hh van de Telecommunicatiewet en radioapparaten als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van het Besluit randapparaten en radioapparaten worden aangewezen de ambtenaren met de functiebenamingen inspecteur, medewerker handhaving en senior medewerker handhaving van de afdeling Toezicht van Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 januari 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina