Wet VPB-pakket 2006

Geraadpleegd op 25-05-2022.
Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Wet van 15 december 2005, houdende wijziging van enkele belastingwetten (Wet VPB-pakket 2006)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2006 wenselijk is maatregelen te treffen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemers als onderdeel van de nota Werken aan winst;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VI

De vennootschapsbelasting over een boekjaar dat voor 1 januari 2006 aanvangt en op of na die datum eindigt, wordt, in afwijking in zoverre van artikel 22 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, berekend volgens de formule:

belasting = (X/B x To) + (Y/B x Tn), waarin:

X voorstelt: het aantal voor 1 januari 2006 vallende dagen van het boekjaar;

Y voorstelt: het aantal na 31 december 2005 vallende dagen van het boekjaar;

B voorstelt: het totale aantal dagen van het boekjaar;

To voorstelt: de verschuldigde belasting over het belastbare bedrag of het belastbare Nederlandse bedrag op basis van het tarief van de vennootschapsbelasting zoals dat tarief luidt op 31 december 2005;

Tn voorstelt: de verschuldigde belasting over het belastbare bedrag of het belastbare Nederlandse bedrag op basis van het tarief van de vennootschapsbelasting zoals dat tarief luidt met ingang van 1 januari 2006.

Artikel VII

De artikelen inzake kapitaalsbelasting die op grond van artikel II van deze wet komen te vervallen en de op deze artikelen rustende bepalingen, zoals deze luidden op 31 december 2005, blijven van toepassing ten aanzien van voor 1 januari 2006 verschuldigde kapitaalsbelasting.

Artikel VIII

De bepalingen inzake kapitaalsbelasting in de Natuurschoonwet 1928 die op grond van artikel III van deze wet komen te vervallen, blijven van toepassing ten aanzien van voor 1 januari 2006 verschuldigde kapitaalsbelasting.

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet van enkele belastingwetten (herziening behandeling omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en aanpassing regeling voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen).]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet van enkele belastingwetten (herziening behandeling omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en aanpassing regeling voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen).]

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 15 december 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën ,

J. G. Wijn

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven