Regeling verslaggeving WTZi

[Regeling vervallen per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 26-05-2022.
Geldend van 30-01-2021 t/m 08-06-2021

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 december 2005, nr. MC/I&K-2641783, houdende voorschriften met betrekking tot de verslaggeving door zorginstellingen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 15 en 16 van de Wet toelating zorginstellingen en hoofdstuk VII van het Uitvoeringsbesluit WTZi;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Op de jaarverslaggeving van een zorginstelling is Titel 9 Boek 2 BW van overeenkomstige toepassing met uitzondering van de afdelingen 1, 7, 11 en 12, een en ander voor zover in deze regeling niet anders is bepaald.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 2 In afwijking van het bepaalde in deze regeling dient een Regionale Ambulancevoorziening met publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid de jaarstukken in die zij ingevolge het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten moet opstellen, alsmede de specifieke informatie, bedoeld in artikel 8a. Deze jaarstukken en specifieke informatie worden aangeleverd vóór 1 juni van het jaar volgend op het verslagjaar, waarbij de artikelen 9, tweede lid, en 10 van overeenkomstige toepassing zijn. Deze aanlevering geschiedt in elektronische vorm via het elektronische platform DigiMV.

 • 3 In afwijking van het tweede lid worden de jaarstukken over het verslagjaar 2019 aangeleverd vóór 1 oktober 2020 en hoeven de gegevens, bedoeld in artikel 4.1, eerste en tweede lid, van de Wet normering topinkomens over dat verslagjaar niet te worden aangeleverd op de in het tweede lid bedoelde wijze. Laatstbedoelde gegevens worden vóór 1 oktober 2020 via internet openbaar gemaakt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

In afwijking van of in aanvulling op Titel 9 Boek 2 BW:

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Het bestuur van een academisch ziekenhuis voegt aan de jaarverslaggeving financiële gegevens toe aangaande de besteding van de bijdrage van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van onderwijs en onderzoek en kwantitatieve gegevens voor het verdeelmodel van die bijdrage.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De balans vermeldt het financieringstekort of -overschot. Dit is het aan het einde van het verslagjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Het bestuur van een zorginstelling die aan het hoofd staat van een groep, dan wel de besturen van de groepsmaatschappijen die gezamenlijk aan het hoofd staan van een groep, stelt onderscheidenlijk stellen gezamenlijk een geconsolideerde jaarrekening op, waarin de eigen financiële gegevens zijn opgenomen met die van de dochtermaatschappijen in de groep, de andere groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarover de zorginstelling een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft.

 • 2 Indien een groepshoofd als bedoeld in het eerste lid ontbreekt, wijst de centrale leiding een bestuur aan dat de geconsolideerde jaarrekening opstelt.

 • 3 Een zorginstelling die deel uitmaakt van een groep maar niet, alleen of in gezamenlijkheid met een andere groepsmaatschappij, aan het hoofd staat van die groep, stelt een geconsolideerde jaarrekening op waarin de eigen financiële gegevens zijn opgenomen met die van dochtermaatschappijen in de groep, de andere groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarover een groepslid een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft.

 • 4 De in het eerste en derde lid genoemde verplichtingen gelden niet, indien:

  • a. de eigen financiële gegevens van de zorginstelling zijn opgenomen in een geconsolideerde jaarrekening van een andere rechtspersoon van de groep;

  • b. de onder a bedoelde geconsolideerde jaarrekening voldoet aan de eisen van deze regeling of aan de eisen van Titel 9 Boek 2 BW;

  • c. de onder a bedoelde geconsolideerde jaarrekening overeenkomstig artikel 9 is aangeleverd; en

  • d. het bestuur van de zorginstelling in de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening naar de onder a bedoelde geconsolideerde jaarrekening verwijst.

 • 6 In de geconsolideerde jaarrekening van een groep hoeft de jaarrekening van een binnen die groep vallende steunstichting, zijnde een rechtspersoon die geen zorginstelling is, die haar middelen verkrijgt uit niet-zorggebonden gelden en die volgens haar statuten algemeen nut beoogt of specifieke activiteiten van een zorginstelling ondersteunt, niet te worden opgenomen. In de geconsolideerde jaarrekening wordt wel opgenomen de jaarrekening van een binnen de groep vallende steunstichting die een zeggenschapsrelatie heeft met of een kapitaaldeelname heeft in een andere rechtspersoon.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Het bestuur van een zorginstelling levert de Jaarverantwoording Zorg vóór 1 juni van het jaar, volgend op het verslagjaar, met gebruikmaking van het elektronische platform DigiMV, aan bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg. In afwijking van de eerste zin wordt de Jaarverantwoording Zorg over het verslagjaar 2019 aangeleverd vóór 1 oktober 2020, en hoeven over dat verslagjaar de gegevens, bedoeld in artikel 4.1, eerste en tweede lid, van de Wet normering topinkomens, niet te worden aangeleverd met gebruikmaking van het elektronische platform DigiMV. Laatstbedoelde gegevens worden vóór 1 oktober 2020 via internet openbaar gemaakt.

 • 2 De Minister kan het bestuur van een zorginstelling in het geval van overmacht uitstel van indiening verlenen op een gemotiveerd verzoek, dat vóór 1 april van het jaar, volgend op het verslagjaar, in elektronische vorm via het e-mailadres meldpunt@igj.nl moet zijn ingediend. In afwijking van de eerste zin kan een verzoek om uitstel van indiening van de Jaarverantwoording Zorg over het verslagjaar 2019 worden ingediend vóór 15 juli 2020.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De kosten van het opstellen en indienen van de jaarverslaggeving komen ten laste van de desbetreffende zorginstelling.

Artikel 12a

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De artikelen 2a en 9, en bijlagen 1 en 2, zoals die luidden onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, met uitzondering van onderdeel A, onder 2 en 3, van de Wijziging Regeling verslaggeving WTZi verslagjaar 2020, blijven van toepassing ten aanzien van de verslaggeving over het verslagjaar 2019.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel 12, in werking op het tijdstip waarop de Wet toelating zorginstellingen in werking treedt, met dien verstande dat zij voor het eerst wordt toegepast over het verslagjaar 2006.

 • 2 Artikel 12 treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H. Hoogervorst

Bijlage 1. Modellen voor de balans, resultatenrekening en toelichting van micro-entiteiten

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

(bijlage als bedoeld in artikel 3, onderdeel e, van de Regeling verslaggeving WTZi)

Balans

 

Bedrag in euro’s einde verslagjaar

Bedrag in euro’s einde vorig verslagjaar

Activa

Materiële vaste activa

   

Liquide middelen

   

Overige activa

   

Totale activa

   

Passiva

Eigen vermogen

   

voorzieningen

   

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

   

Kortlopende schulden

   

Totale passiva

   

Toelichting op de balans

 

Bedrag in euro’s einde verslagjaar

Bedrag in euro’s einde vorig verslagjaar

Mutatie materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari

   

Bij: investeringen

   

Bij: herwaarderingen

   

Af: afschrijvingen

   

Af: bijzondere waardeverminderingen

   

Af: terugname afgeschreven activa

   

Af: desinvesteringen

   

Boekwaarde per 31 december

   

Resultatenrekening

   

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Bedrijfsopbrengsten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Opbrengsten Zvw-zorg

   

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg

   

Opbrengsten Jeugdwet

   

Opbrengsten Wmo

   

Opbrengsten forensische zorg

   

Opbrengsten overige zorgprestaties

   

Opbrengsten uit onderaanneming

   

Totaal opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

   

Subsidies (excl. Jeugdwet en Wmo)

     

Overige bedrijfsopbrengsten

     

Totaal bedrijfsopbrengsten

     

Bedrijfslasten

Personeelskosten

Lonen en salarissen

   

Sociale lasten

   

Pensioenpremies

   

Andere personeelskosten

   

Personeel niet in loondienst

   

Totaal personeelskosten

   

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

   

Kosten uitbesteding aan onderaanneming

   

Overige bedrijfskosten

   

Totaal bedrijfslasten

     

Bedrijfsresultaat (a)

Automatisch berekend (bedrijfsopbrengsten minus bedrijfslasten)

   

Financieel resultaat (resultaat financiële baten en lasten, b)

       

Resultaat verslagjaar (a+b)

       

Belastingen

       

Resultaat na belastingen

       

Bijlage 2. Specifieke informatie over grote en micro zorginstellingen verslagjaar

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

(bijlage als bedoeld in artikel 8a van de Regeling verslaggeving WTZi)

Bijlage 2 bevat de specifieke informatie die zorginstellingen bij het CIBG via het elektronisch platform DigiMV moeten aanleveren.

In bijlage 2 wordt een onderscheid gemaakt tussen grote en micro-entiteiten. Een micro-entiteit is een zorginstelling die ingevolge artikel 3, onderdeel e, van de Regeling verslaggeving WTZi bij het CIBG via het elektronisch platform DigiMV een vereenvoudigde jaarrekening kan aanleveren, voor zover in de Regeling verslaggeving WTZi niet anders is bepaald.

 • 1. Bestuursverklaring

 • 2. Profiel van de organisatie

 • 3. Bedrijfsstructuur

 • 4. Financiële gegevens

 • 5. Governance

 • 6. Personeel

 • 7. Patiënten en cliënten

 • 8. Capaciteit

 • 9. Productie

1. Bestuursverklaring

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De bestuursverklaring wordt uitsluitend verwerkt voor de IGJ en derhalve niet openbaar.

Bestuursverklaring

Het bestuur van de zorginstelling verklaart dat de jaarverantwoording juist en volledig is en niet strijdig is met andere beschikbare informatie of wet- en regelgeving.1 Het bestuur heeft niet meer persoonsgegevens openbaar gemaakt dan strikt noodzakelijk is voor deze openbaarmakingsverplichting.

De zorginstelling heeft de administratie ter inzage beschikbaar zodat de jaarverantwoording verifieerbaar is door de bevoegde autoriteiten.

De jaarverantwoording wordt onder andere openbaar gemaakt op de volgende websites: www.jaarverantwoordingzorg.nl en www.kiesbeter.nl.

Het CIBG levert de jaarverantwoording onder andere door aan:

– externe toezichthouders (IGJ, NZa, CIBG en ISZW);

– Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS);

– RIVM;

– brancheorganisatie;

– het besloten portaal Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders (RIZ);

– Landelijk Register van Zorgaanbieders (LRZa);

– Zorginstituut Nederland (ZINL).

Bestuursfunctie:

Tekstveld

Naam:

Tekstveld

Vinkje

Accorderen/voltooien

1 Te denken valt aan andere managementinformatie, de jaarrekening, de bij de jaarrekening te voegen informatie en uitgevoerde audits.

2. Profiel van de organisatie

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Typering zorgverlening (meerdere antwoorden mogelijk)1

Aanvinken

Medisch specialistische zorg

 

– Universitair Medisch centrum

 

– Algemeen ziekenhuis (inclusief het Centraal Militair Hospitaal)

 

– Categoraal ziekenhuis (niet zijnde revalidatiecentrum)

 

– Zelfstandig behandelcentrum (curatieve somatische medisch-specialistische zorg, geen GGZ)

 

– Revalidatiecentrum

 

– Indien UMC of ziekenhuis: beschikt de instelling ook over een Psychiatrische Universiteitskliniek of Psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis (PAAZ)?

 

Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV)

 

Geestelijke gezondheidszorg (Zvw of Wlz)

 

Gehandicaptenzorg (Zvw of Wlz)

 

Verpleging, verzorging en wijkverpleging(Zvw of Wlz)

 

1 Zorg of dienst waarop aanspraak bestaat ingevolge de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg.

Bijzonder kenmerk (alle organisaties, m.u.v. RAV)

Aanvinken

Is er sprake van een micro-entiteit?

 

Is de toelating afgegeven in het verslagjaar?

 

Heeft de zorginstelling in het gehele verslagjaar – 365 dagen – geen zorg verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet?1

 

Is aan de zorginstelling in het verslagjaar een WTZi toelating verleend en gedurende deze periode geen zorg verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet namens de instelling?2

 

Is de zorginstelling in het verslagjaar ontbonden of geliquideerd?

 

1 In paragraaf 5 van de Beleidsregels WTZi 2017 is bepaald dat de MZS een toelating kan intrekken, indien de instelling gedurende een jaar geen zorg heeft verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet (Stcrt. 2017, 69641).

2 De WTZi-toelating wordt in dit geval niet ingetrokken, omdat niet gedurende 365 dagen geen zorg is verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet namens de instelling.

Nadere typering categoraal ziekenhuis/ZBC’s

Aanvinken

Abortuskliniek

 

Audiologisch Centrum

 

Brandwondencentrum

 

Dialysecentrum

 

Chronische ziekten/chronisch orgaanfalen

 

Epilepsiecentrum

 

Huidziekten

 

Longziekten/astmacentrum/sanatorium

 

Oncologie

 

Oogziekten

 

Huidziekten

 

Tandheelkunde

 

Overige, namelijk

Tekstveld

Nadere typering geestelijke gezondheidszorg

Aanvinken

Behandeling zonder verblijf

 

Behandeling met verblijf

 

Kleinschalig wonen

 

Begeleid Zelfstandig Wonen/ambulante begeleiding

 

Dagactiviteiten

 

Verslavingszorg

 

Nadere typering gehandicaptenzorg, verpleging, verzorging en wijkverpleging

Aanvinken

Somatische aandoening of beperking

 

Psychogeriatrische aandoening of beperking

 

Psychiatrische aandoening

 

Lichamelijke handicap

 

Verstandelijke handicap

 

Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis

 

3. Bedrijfsstructuur

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Rechtsvorm

Aanvinken

Stichting

 

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

 

Vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid

 

Coöperatieve vereniging

 

Eenmanszaak

 

Vennootschap onder firma (vof)

 

Maatschap

 

Besloten vennootschap (bv) met raad van toezicht/raad van commissarissen

 

Besloten vennootschap (bv) zonder raad van toezicht/raad van commissarissen

 

Naamloze vennootschap (nv)

 

Coöperatieve en onderlinge waarborgmaatschappij

 

Publiekrechtelijk rechtspersoon (bijv. gemeente, zelfstandig bestuursorgaan, universiteit, gemeenschappelijke regeling of veiligheidsregio)

 

Kerkgenootschap

 

Andere rechtsvorm, namelijk:

 

Verbonden partijen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Naam

KvKnummer

Statutaire vestigingsplaats

Juridische vorm

Aard van de activiteiten1

Eigen vermogen

Resultaat

Deelname

Consolidatie

Tekst

   

Tekst

Tekst

%

%

                 
                 

1 Inclusief organisaties die in de consolidatie zijn meegenomen, maar geen Zvw of Wlz zorg leveren.

Ultimate beneficial owner (UBO)

Antwoordcategorie

Voornaam

Tekstveld

Achternaam

Tekstveld

Geboortemaand

Maand

Geboortejaar

Jaar

Nationaliteit

Tekstveld

Woonstaat

Tekstveld

Aard en omvang van economisch belang UBO

Tekstveld

De zorginstelling verklaart geen uiteindelijk belanghebbende aan te kunnen wijzen.

Aanvinken

Uitbesteding van zorg (in onderaanneming)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Bedrijfsnaam onderaannemer

KvK nummer

Hoe ziet de zorginstelling als hoofdaannemer toe op de kwaliteit van de uitbesteden zorg?

     
     
     

Verlenen van zorg als onderaannemer

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Bedrijfsnaam hoofdaannemer

KvK nummer

   
   
   

4. Financiële gegevens

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

(Deze paragraaf is niet van toepassing op regionale ambulancevoorzieningen met publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid.)

Type Jaarrekening

Aanvinken

Enkelvoudige jaarrekening

 

Geconsolideerde jaarrekening

 

Balans (micro-entiteit)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Balans

 

Bedrag in euro’s einde verslagjaar

Bedrag in euro’s einde vorig verslagjaar

Activa

Materiële vaste activa

   

Liquide middelen

   

Overige activa

   

Totale activa

   

Passiva

Eigen vermogen

   

voorzieningen

   

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

   

Kortlopende schulden

   

Totale passiva

   

Toelichting op de balans

 

Bedrag in euro’s einde verslagjaar

Bedrag in euro’s einde vorig verslagjaar

Mutatie materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari

   

Bij: investeringen

   

Bij: herwaarderingen

   

Af: afschrijvingen

   

Af: bijzondere waardeverminderingen

   

Af: terugname afgeschreven activa

   

Af: desinvesteringen

   

Boekwaarde per 31 december

   

Balans

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Balans (na resultaatbestemming)1

Bedrag in euro’s einde verslagjaar

Bedrag in euro’s einde vorig verslagjaar

ACTIVA

   
     

Vaste activa

   
     

Immateriële vaste activa

0

0

Materiële vaste activa

0

0

Financiële vaste activa

0

0

Totaal vaste activa

0

0

     

Vlottende activa

   
     

Voorraden

0

0

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /

DBC zorgproducten

0

0

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

0

0

Debiteuren en overige vorderingen

0

0

Effecten

0

0

Liquide middelen

0

0

Totaal vlottende activa

0

0

     

Totaal activa

0

0

     
 

Bedrag in euro’s einde verslagjaar

Bedrag in euro’s einde vorig verslagjaar

     

PASSIVA

   
     

Eigen vermogen 2

   

Het geplaatste kapitaal

0

0

Agio

0

0

Herwaarderingsreserve

0

0

Wettelijke reserves

0

0

Statutaire reserve

0

0

Bestemmingsreserves

0

0

Bestemmingsfondsen

0

0

Algemene en overige reserves

0

0

Totaal eigen vermogen

0

0

     

Aandeel derden in groepsvermogen3

0

0

     

Totaal groepsvermogen 4

0

0

     

Voorzieningen

0

0

     

Langlopende schulden (nog voor meer dan één jaar)

0

0

     

Kortlopende schulden (ten hoogste één jaar)

   

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

0

0

Overige kortlopende schulden

0

0

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste één jaar)

0

0

     

Totaal passiva

0

0

1 Model A, Bijlage 1, Hoofdstuk 655, Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, Raad voor de Jaarverslaggeving.

2 Artikel 373, eerste lid van Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek.

3 Balanspost komt in beginsel voor bij UMC’s, in het geval van geconsolideerde jaarrekening.

4 Indien er sprake is van een geconsolideerde jaarrekening en aandeel derden in groepsvermogen.

Toelichting op de balans (grote instelling)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Materiële vaste activa1

Bedrag in euro’s einde verslagjaar

Bedrag in euro’s einde vorig verslagjaar

De specificatie is als volgt:2

   
     

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

0

0

Machines en installaties

0

0

Andere vaste bedrijfsmiddelen3

0

0

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa

0

0

Niet aan bedrijfsoefening dienstbaar

0

0

     

Totaal materiële vaste activa

0

0

     

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:4

Bedrag in euro’s einde verslagjaar

Bedrag in euro’s einde vorig verslagjaar

     

Boekwaarde per 1 januari

0

0

Investeringen

0

0

Desinvesteringen

0

0

Afschrijvingen

0

0

Afschrijving op desinvestering

0

0

Herwaardering

0

0

Bijzondere waardeverminderingen

0

0

Terugneming van bijzondere waardeverminderingen

0

0

Verwerving via fusie of overnames

0

0

Buitengebruikstellingen en afstotingen

0

0

Omrekeningsverschillen

0

0

Overboekingen

0

0

Overige mutaties

0

0

Totaal mutaties gedurende periode

0

0

     

Boekwaarde per 31 december

0

0

1 Artikel 366, van Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek.

2 Model A van het Besluit modellen jaarrekening.

3 Bijvoorbeeld technische en administratieve uitrusting.

4 Model-jaarrekening OCW.

Investeringen

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

0

0

Machines en installaties

0

0

Andere vaste bedrijfsmiddelen1

0

0

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa

0

0

Niet aan bedrijfsoefening dienstbaar

0

0

Totaal investeringen

0

0

1 Bijvoorbeeld technische en administratieve uitrusting.

Financiële vaste activa1

Bedrag in euro’s einde verslagjaar

Bedrag in euro’s einde vorig verslagjaar

De specificatie is als volgt:

   
     

Deelneming in groepsmaatschappijen2

0

0

Vorderingen op groepsmaatschappijen

0

0

Andere deelnemingen

0

0

Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

0

0

Overige effecten

0

0

Overige vorderingen

0

0

     

Totaal financiële vaste activa

0

0

1 Artikel 367, van Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek; Model A van het Besluit modellen jaarrekening.

2 Bijvoorbeeld: aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen.

Debiteuren en overige vorderingen1

Bedrag in euro’s einde verslagjaar

Bedrag in euro’s einde vorig verslagjaar

De specificatie is als volgt:

   
     

Vorderingen op handelsdebiteuren

0

0

Vorderingen op groepsmaatschappijen

0

0

Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen

0

0

Nog te factureren omzet DBC’s/DBC-zorgproducten’

0

0

Overige vorderingen

0

0

Vorderingen van aandeelhouders opgevraagde stortingen

0

0

Overlopende activa

0

0

     

Totaal debiteuren en overige vorderingen

0

0

1 Artikel 370, van Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek; Model A van het Besluit Modellen jaarrekening.

Overige kortlopende schulden1

Bedrag in euro’s einde verslagjaar

Bedrag in euro’s einde vorig verslagjaar

De specificatie is als volgt:2

   
     

Converteerbare leningen

0

0

Andere obligaties en onderhandse leningen

0

0

Schulden aan banken

0

0

Vooruit ontvangen op bestellingen

0

0

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

0

0

Te betalen wissels en cheques

0

0

Schulden aan groepsmaatschappijen

0

0

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

0

0

Belastingen en premies sociale verzekeringen

0

0

Schulden ter zake pensioenen

0

0

Overige schulden

   

Overlopende passiva

0

0

     

Totaal overige kortlopende schulden

0

0

1 Artikel 375, eerste lid, van Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek.

2 Model A van het Besluit modellen jaarrekening.

Specificatie financieringstekort/overschot1

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)

   

Af: Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget

   

Totaal financieringstekort/overschot

   

1 RJ 655, Bijlage 1, Model C, tweede onderdeel.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen (alle medisch specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, geriatrische revalidatiezorg en wijkverpleging)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Heffingsgrondslag Macrobeheersinstrument1

Bedrag in euro’s einde verslagjaar

Bedrag in euro’s einde vorig verslagjaar

Tariefopbrengst van DBC’s, DBC-zorgproducten, overige zorgproducten in zowel het gereguleerde als het vrije segment en ZZP’s GGZ

0

0

Verrekenbedrag op grond van de beleidsregel Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg resp. de beleidsregel Verlenging transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve GGZ

0

0

Mutatie medisch specialistische zorg in het onderhanden werk

0

0

     

Totaal heffingsgrondslag

0

0

1 Uitsluitend voor medisch specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, geriatrische revalidatiezorg en wijkverpleging.

Resultatenrekening met beperkte toelichting (micro-entiteiten)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Resultatenrekening

   

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Bedrijfsopbrengsten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Opbrengsten Zvw-zorg

   

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg

   

Opbrengsten Jeugdwet

   

Opbrengsten Wmo

   

Opbrengsten forensische zorg

   

Opbrengsten overige zorgprestaties

   

Opbrengsten uit onderaanneming

   

Totaal opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

   

Subsidies (excl. Jeugdwet en Wmo)

     

Overige bedrijfsopbrengsten

     

Totaal bedrijfsopbrengsten

     

Bedrijfslasten

Personeelskosten

Lonen en salarissen

   

Sociale lasten

   

Pensioenpremies

   

Andere personeelskosten

   

Personeel niet in loondienst

   

Totaal personeelskosten

   

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

   

Kosten uitbesteding aan onderaanneming

   

Overige bedrijfskosten

   

Totaal bedrijfslasten

     

Bedrijfsresultaat (a)

Automatisch berekend (bedrijfsopbrengsten minus bedrijfslasten)

   

Financieel resultaat (resultaat financiële baten en lasten, b)

       

Resultaat verslagjaar (a+b)

       

Belastingen

       

Resultaat na belastingen

       

Resultatenrekening met toelichting (grote instelling, m.u.v. RAV met publieke rechtspersoonlijkheid)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Resultatenrekening1

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

   
     

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp (en maatschappelijke ondersteuning)

   

– Opbrengsten zorgverzekeringswet (Zvw) 2

0

0

– Waarvan MSZ, GGZ en Geriatrische revalidatiezorg

0

0

– Waarvan overige Zvw

0

0

– Wettelijk budget aanvaardbare kosten (Wlz)3

0

0

– Opbrengsten Jeugdwet4

0

0

– Opbrengsten Wmo5

0

0

– Opbrengsten Ministerie Justitie en Veiligheid

0

0

– Beschikbaarheidsbijdragen zorg

0

0

– Opbrengsten uit onderaanneming

   

– Overige zorgprestaties

0

0

– Totaal

0

0

Subsidies (exclusief Wmo 2015 en Jeugdwet)6

   

– Subsidie Zvw

0

0

– Subsidie Wlz

0

0

– Rijksbijdrage werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC’s

0

0

– Subsidies speciaal onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

0

0

– Rijkssubsidies vanwege Ministerie van Justitie en Veiligheid

0

0

– Rijkssubsidies vanwege Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

0

0

– Overige Rijkssubsidies

0

0

– Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen

0

0

– Subsidie vanwege Provincie of gemeenten

0

0

– Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

0

0

– Totaal

   

Overige bedrijfsopbrengsten

   

– Overige dienstverlening (waaronder 2e – 4egeldstroom UMC’s voor onderzoek)

0

0

– Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel, verhuur onroerend goed)

0

0

– Totaal

0

0

Som der bedrijfsopbrengsten

0

0

     

BEDRIJFSLASTEN:

   
     

Personeelskosten

   

– Lonen en salarissen

0

0

– Sociale lasten

0

0

– Pensioen premies

0

0

– Andere personeelskosten

0

0

– Subtotaal

0

0

– Personeel niet in loondienst

0

0

– Totaal

0

0

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

   

– Afschrijvingen immateriële vaste activa

0

0

– Afschrijvingen materiele vaste activa

0

0

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

0

0

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

0

0

Overige bedrijfskosten

   

– Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

0

0

– Algemene kosten

0

0

– Patiënt- en bewonersgebonden kosten

0

0

– Onderhoud en energiekosten

0

0

– Kosten uitbesteding aan onderaanneming

   

– Huur en leasing

0

0

– Dotaties voorzieningen

0

0

– Totaal

   

Som der bedrijfslasten

0

0

     

BEDRIJFSRESULTAAT

0

0

     

Financiële baten en lasten

   

– Rentebaten

0

0

– Resultaat deelnemingen

0

0

– Waarde veranderingen financiële vaste activa en effecten

0

0

– Rentelasten

0

0

– Totaal

0

0

     

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITEOFENING VOOR BELASTINGEN

0

0

     

Belastingen over resultaat gewone bedrijfsuitoefening

0

0

Overige belastingen

0

0

     

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA BELASTINGEN

0

0

     

Aandeel derden in resultaat

0

0

Minderheidsbelang derden

0

0

     

RESULTAAT VERSLAGJAAR

   
     

RESULTAATBESTEMMING

   
     

Het resultaat is als volgt verdeeld:

   
     

Toevoeging/(onttrekking):

0

0

Agio

0

0

Herwaarderingsreserve

0

0

Wettelijke reserve

0

0

Statutaire reserve

0

0

Bestemmingsreserve 1

0

0

Bestemmingsreserve 2

0

0

Bestemmingsfonds 1

0

0

Bestemmingsfonds 2

0

0

Algemene reserves

0

0

Overige reserves

0

0

1 Model B en D, Bijlage 1, Hoofdstuk 655, Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, Raad voor de Jaarverslaggeving.

2 Inclusief persoonsgebonden budgetten (pgb).

3 Inclusief persoonsgebonden budgetten (pgb).

4 Inclusief persoonsgebonden budgetten (pgb).

5 Inclusief persoonsgebonden budgetten (pgb).

6 Subsidie Jeugdwet en Wmo 2015 worden ingevuld bij opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp (en maatschappelijke ondersteuning)

Honoraria accountant1 (grote instellingen)

Bedrag in euro’s einde verslagjaar

Bedrag in euro’s einde vorig verslagjaar

Controle van de jaarrekening

0

0

Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC, GGZ-zelfonderzoek, Nacalculatie Wlz en WNT)

0

0

Fiscale advisering

0

0

Niet-controlediensten

0

0

Accountant Honoraria

   

1 Artikel 382a, eerste lid, van Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek.

Overzicht langlopende leningen (voor nog voor meer dan één jaar) (grote instelling)

Lening 1

Lening 2

Lening 3

Leninggever

     

Afsluitdatum

     

Hoofdsom

   

Totale looptijd in jaren

     

Soort lening

     

Werkelijke rente %

%

   

Restschuld 31 december vorig verslagjaar

   

Nieuwe leningen in verslagjaar

   

Aflossing in verslagjaar

   

Restschuld 31 december verslagjaar

   

Restschuld over 5 jaar

   

Resterende looptijd in jaren eind van het verslagjaar

     

Aflossingswijze

     

Aflossing komend verslagjaar

   

Gestelde zekerheden

     

Overzicht langlopende vorderingen (voor nog voor meer dan één jaar) (grote instellingen)

Vordering 1

Vordering 2

Vordering 3

Leningnemer

     

Afsluitdatum

     

Hoofdsom

   

Totale looptijd in jaren

     

Soort lening

     

Werkelijke rente %

%

   

Restschuld 31 december vorig verslagjaar

   

Nieuwe leningen in verslagjaar

   

Aflossing in verslagjaar

   

Restschuld 31 december verslagjaar

   

Restschuld over 5 jaar

   

Resterende looptijd in jaren eind van het verslagjaar

     

Aflossingswijze

     

Aflossing komend verslagjaar

   

Gestelde zekerheden

     

Kasstroomoverzicht (alle organisaties, m.u.v. micro-entiteiten en RAV met publieke rechtspersoonlijkheid)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Kasstroom

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Operationele activiteiten

0

0

Investeringsactiviteiten

0

0

Financieringsactiviteiten

0

0

Kengetallen (alle organisaties)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Economische ratio’s

Geconsolideerde jaarrekening

Enkelvoudige jaarrekening

Rentabiliteit1

0

0

Liquiditeit2

0

0

Solvabiliteit3

0

0

Debt Service Coverage ratio4

0

0

Toelichting

Tekstveld

Tekstveld

1 Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten / balanstotaal

2 Current ratio: vlottende activa inclusief liquide middelen / totaal kortlopende schulden

3 Eigen vermogen / balanstotaal

4 Resultaat na belastingen + (afschrijvingen + rente) / (rente + aflossingen)

Som der bedrijfsopbrengsten uitgesplitst per typering bedrijfsactiviteiten (alle organisaties, m.u.v. RAV)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Type zorg

MSZ

PUK, PAAZ

Forensische zorg

GGZ

Gehandicaptenzorg

VVT

Kraamzorg

Jeugdhulp

Jeugdbescherming /reclassering

Just. jeugd inrichting.

Veilig Thuis

Overig

Totaal vlg jaarrekening

Opbrengsten Zvw (exclusief subsidies)1

                         

Opbrengsten Wlz (exclusief subsidies)2

                         

Opbrengsten Wmo3

                         

Opbrengsten Jeugdwet4

                         

Opbrengsten forensische zorg (exclusief subsidies)5

                         

Beschikbaarheidsbijdragen zorg exclusief opleidingen

                         

Opbrengsten subsidies

(exclusief Wmo en Jeugdwet)

Zvw & Wlz6

                         

VWS7

                         

V&J8

                         

OCW9

                         

Beschikbaarheidsbijdragen medische (vervolg) opleidingen

                         

Overig10

                         

Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten11

                           

Totaal bedrijfsopbrengsten

                           

1 Opbrengsten Zvw (exclusief subsidies; beschikbaarheidsbijdragen): medisch specialistische zorg, ggz, geriatrische revalidatiezorg, wijkverpleging (incl. pgb), kraamzorg en overige Zvw-zorg

2 Opbrengsten Wlz (exclusief subsidies; beschikbaarheidsbijdragen): wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg in natura; betalingen uit pgb's)

3 Opbrengsten uit Wmo-voorzieningen in natura (zowel maatwerk- of specialistische als sociale basisvoorzieningen) en betalingen uit persoonsgebonden budgetten (pgb’s) gefinancierd vanuit Wmo 2015.

4 Opbrengsten uit jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering in natura en betalingen uit persoonsgebonden budgetten (pgb’s) gefinancierd vanuit Jeugdwet

5 Opbrengsten Ministerie van Justitie en Veiligheid forensische zorg (exclusief subsidies; waaronder opbrengsten DBBC's)

6 Subsidies Zvw en Wlz

7 Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (exclusief beschikbaarheidsbijdragen zorg en beschikbaarheidsbijdragen medische (vervolg)opleidingen en subsidies Wlz/Zvw)

8 Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Justitie en Veiligheid (exclusief opbrengsten DBBC’s)

9 Rijksbijdrage werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's en overige subsidies vanwege OCW (speciaal onderwijs)

10 Overige rijkssubsidies, subsidies vanwege provincies en gemeenten (excl. Wmo 2015 en Jeugdwet), overige subsidies waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

11 Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten: Opbrengsten overige zorgprestaties (eigen bijdragen van cliënten met Wlz/Zvw/Wmo/Jeugdwet, betalingen door cliënten voor zorg niet verzekerd o.b.v. Wlz/Zvw, betalingen uit hoofde van aanvullende zorgverzekeringen), opbrengsten werk in opdracht, overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstromen UMC’s voor onderzoek) en overige opbrengsten (waaronder vergoedingen voor uitgeleend personeel en verhuur van onroerend goed).

5. Governance

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Governancecode zorg 2017

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De zeven principes

Geef aan of u volledig voldoet aan het principe1

Zo nee, leg uit waarom wordt afgeweken van de Governancecode

Principe 1. Goede zorg.

De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten

Ja/Nee

Tekstveld

Principe 2. Waarden en normen.

De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorginstelling

Ja/Nee

Tekstveld

Principe 3. Invloed belanghebbenden.

De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor adequate invloed van belanghebbenden

Ja/Nee

Testveld

Principe 4. Inrichting governance.

De raad van bestuur en raad van toezicht zijn een ieder verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie

Ja/Nee

Tekstveld

Principe 5. Goed bestuur.

De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling

Ja/nee

Tekstveld

Principe 6. Verantwoord toezicht.

De raad van toezicht houdt toezicht op de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie

Ja/Nee

Tekstveld

Principe 7. Continue ontwikkeling.

De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid

Ja/Nee

Tekstveld

Is uw organisatie (naast de Governancecode zorg) onderworpen aan een andere code of past u deze vrijwillig toe? Zo ja, welke code is dat?

Ja/Nee2

Tekstveld

1 Indien een zorginstelling niet aan alle principes of beginsel binnen het principe voldoet, vult zij nee in.

2 Zoals: ZKN Governancecode, Governancecode GGD GHOR Nederland of Corporate governance.

Bestuur (raad van bestuur, directie, vennoten, maten)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Deze specifieke informatie wordt uitsluitend verwerkt ten behoeve van de IGJ.

Achternaam

Tussen-voegsels

Voorletters

Dhr. Of mw.

Functie in raad van bestuur of directie

Interim ja/nee

Functie vervuld sinds (datum)

Hoofdfunctie

Nevenfuncties

Op welke wijze heeft de bestuurder zijn professionaliteit en deskundigheid het afgelopen verslagjaar ontwikkeld?1

                   
                   
                   

1 Principe 7 van de Governance code zorg 2017. Denk hierbij aan: 7.1.2. Bestuurders zorgen dat zij vakbekwaam en geschikt zijn en blijven. Bestuurders werken daartoe continu aan hun eigen ontwikkeling en laten zich daarop aanspreken en toetsen. Bestuurders maken daarbij gebruik van interne spiegeling, externe intervisie, coaching, scholing en/of opleiding. In het door de Vereniging voor bestuurders in de zorg (NVZD) ontwikkelde accreditatietraject hebben deze zaken een plek. Ook deze accreditatie kan behulpzaam zijn.

Onafhankelijk intern toezichthoudend orgaan

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Deze specifieke informatie wordt uitsluitend verwerkt ten behoeve van de IGJ.

Achternaam

Voorvoegsels

Voorletters

Dhr. Of mw.

Functie in toezichthoudend orgaan

Interim ja/nee

Functie vervuld sinds (datum)

Hoofdfunctie

Nevenfuncties

Op welke wijze heeft de toezichthouder zijn professionaliteit en deskundigheid het afgelopen verslagjaar ontwikkeld?1

                   
                   
                   
                   

1 Principe 7 van de Governance code zorg 2017. Denk hierbij aan: Het programma Goed Toezicht van de NVTZ gaat uit van drie waarden die belangrijk zijn voor goed toezicht, waarbij ‘Goed beslagen ten ijs’ staat voor kennisvergaring door middel van scholing, ‘Evaluatie en reflectie’ voor voortdurende professionalisering en ‘Transparantie’ voor aanspreekbaarheid en verantwoording. Het doel van Goed Toezicht is om raden van toezicht te stimuleren om voortdurend aan hun kwaliteit van toezicht te werken.

Goedkeuring van intern toezichthoudend orgaan

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Vraag

Antwoordcategorie

Over welke onderwerpen heeft de Raad van Bestuur in het verslagjaar goedkeuring gevraagd aan de Raad van toezichthouders/Raad van commissarissen?

Tekstveld

Risicomanagement

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Onderwerp

Geef aan of het onderwerp aan de orde is (self assessment)

Zo ja, licht in maximaal 200 woorden de antwoorden toe

Zijn in de zorginstelling in het verslagjaar belangrijke gebeurtenissen aan de orde geweest zoals:

– fusieplannen;

– wijziging in de visie;

– wijziging in de strategie;

– wijziging in het besturingsmodel;

– wijziging in de organisatie;

– belangrijke inkrimping of uitbreiding van de omzet;

– belangrijke investeringen;

– ICT-migraties

– personeelstekort;

– andere belangrijke gebeurtenissen.

Ja/Nee

Welke gebeurtenis gaat het?

Zijn dergelijke belangrijke gebeurtenissen in de komende twee verslagjaren te voorzien?

   

Is er sprake van een continuïteitsveronderstelling?1

Ja/Nee2

 

Voert de zorginstelling in het verslagjaar een actief duurzaamheidsbeleid (energiebewustzijn, duurzame inkoop)?

Ja/Nee

Nee = Welke maatregelen kan de zorginstellinge in het komende verslagjaar nemen?

Ja = Geeft dit beleid op hoofdlijnen weer?

1 De organisatie kan nog minimaal één jaar voortbestaan?

2 Ja, dan kan de zorginstelling na de vaststelling minimaal één jaar voortbestaan.

Schriftelijke vastlegging

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Vraag

Antwoordcategorie

Zijn er schriftelijke afspraken vastgelegd over het tegengaan van (de schijn van) belangenverstrengeling?

Ja/Nee

Beschikt de organisatie over een schriftelijk vastgelegde conflictregeling tussen de RvB en RvT/RvC?

Ja/Nee

Accountant

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Vraag

Antwoordcategorie

Soort accountantsverklaring

Aanvinken

– Samenstellingsverklaring

 

– Beoordelingsverklaring

 

– Controleverklaring

 

– Geen accountantsverklaring1

 

Vorm van accountantsverklaring2

Aanvinken

– Goedkeurende verklaring

 

– Verklaring met beperking

 

– Afkeurende verklaring

 

– Verklaring van oordeelsonthouding

 

Bent u van accountant gewisseld?

Ja/Nee

Toelichting

Tekstveld

1 Volgende vragen niet van toepassing

2 Strekking van het oordeel van de verklaring. Betreft de accountantsverklaring die is bijgevoegd bij de jaarrekening.

Cliëntenraad

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Vraag

Antwoordcategorie

Heeft uw zorginstelling inspraak georganiseerd?1

Ja/Nee

Heeft uw zorginstelling een cliëntenraad?

Ja/nee

Zo ja, hoeveel cliëntenraden heeft uw organisatie?

Aantal

Totaal aantal bijeenkomsten cliëntenraad in het afgelopen verslagjaar

Aantal

Datum laatste bijeenkomst cliëntenraad in het verslagjaar

Datum (dag/maand/jaar)

Wanneer u geen cliëntenraad heeft, kunt u dan aangeven waarom niet?

tekstveld

Wordt/worden de cliëntenraad/raden in financiële en materiële zin voor alle taken ondersteund naar tevredenheid van cliëntenraad/raden?

Ja/nee

Wordt/worden de cliëntenraad/raden in deskundigheidsbevordering ondersteund naar tevredenheid van cliëntenraad/raden?

Ja/nee

Hoeveel ongevraagde adviezen zijn er in het verslagjaar door cliëntenraden uitgebracht?

Aantal

Hoeveel gevraagde adviezen zijn er in het verslagjaar door cliëntenraden uitgebracht?

Aantal

Hebben deze adviezen tot maatregelen geleid in uw zorginstelling?

%

Heeft uw concern een commissie van vertrouwenslieden ingesteld, dan wel aansluiting bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden?

Ja/nee

1 Onder «inspraak» wordt verstaan: de mogelijkheid van alle individuele cliënten om direct jegens de zorgaanbieder hun wensen en meningen kenbaar te maken. Daarbij kan worden gedacht aan enquêtes, huiskamergesprekken etc. Overigens is het onderscheid tussen directe en indirecte participatie in de praktijk niet zo zwart-wit bij inspraak. Er zijn immers ook vormen van inspraak waarbij van indirecte participatie zoals panels, focusgroepen en familie- en ouderraden gebruik wordt gemaakt om wensen en meningen in kaart te brengen.

Klachten en geschillen zorginstellingen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Vraag

Antwoordcategorie

Kunnen patiënten/cliënten in het concern terecht bij een klachtenfunctionaris?

Ja/nee

Beschikt de zorginstelling over een regeling voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten jegens de cliënt van uw zorginstelling?

Ja/nee

Is de zorginstelling aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

Ja/nee

Zo ja, welke?

Tekstveld

Melding geweld tussen cliënten

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Onderwerp

Aantal in verslagjaar

Zware gevallen van geweld tussen cliënten

 

Minder zware gevallen van geweld tussen cliënten

 

Melding van geweld jegens medewerkers van Regionale Ambulancevoorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Agressiegerelateerde incidenten

Aantal einde van verslagjaar

Agressiegerelateerde incidenten jegens de eigen medewerkers van Regionale Ambulancevoorzieningen

 

6. Personeel

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Personeel op het niveau van uw gehele zorginstelling

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 

Instroom aantal personen

Instroom aantal fte’s

Uitstroom aantal personen

Uitstroom aantal fte’s

Aantal personen op 31-12 van het verslagjaar

Aantal fte’s op 31-12 van het verslagjaar

Personeel in loondienst incl. leerlingen BBL

           

Zelfstandige (geen gezagsverhouding, zoals DGA, maten, vennoten, niet zijnde onderaannemers)

           

Ingehuurd personeel (uitzendkrachten)

           

Stagiaires

           

Vrijwilligers

           

Totaal

           

– waarvan zorgverleners1

           

1 Onder zorgverlener wordt ook verstaan een stagiaire of assistente die medische handelingen mag verrichten.

Cliëntgebonden personeel en niet-cliëntgebonden personeel (grote instellingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Verhouding cliëntgebonden personeel/niet-cliëntgebonden personeel

Percentage

Cliëntgebonden personeel

 

niet-cliëntgebonden personeel

 

Verdeling personeel naar financieringsstroom

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De organisatie geeft een schatting van de verdeling van personeel naar financieringsstroom.

 

Zvw

Wlz

Wmo 2015

Jeugdwet

Forensische zorg

Overige

Percentage fte totaal personeel

           

Nadere specificaties medisch specialisten (UMC’s, algemene ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen, ZBC’s) (grote instellingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Nadere specificaties

Aantal werkzame personen op 31-12 van verslagjaar

Aantal fte’s op 31-12 van verslagjaar

Medisch specialisten in loondienst

   

Medisch specialisten inhuur

   

Medisch specialisten vrij beroep / medisch specialistisch bedrijf

   

Psychiaters PUK en PAAZ (loon +inhuur + vrijberoep)

   

Nadere specificaties revalidatiecentra (grote instellingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Nadere specificaties

Aantal werkzame personen op 31-12 van verslagjaar

Aantal fte’s op 31-12 van verslagjaar

Medisch specialisten (loon +inhuur + vrijberoep)

   

Nadere specificaties GGZ voor cliënten Zvw of Wlz, exclusief PUK en PAAZ (grote instellingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Nadere specificaties

Aantal werkzame personen op 31-12 van verslagjaar

Aantal fte’s op 31-12 van verslagjaar

Psychiaters (loon +inhuur + vrijberoep)

   

Nadere specificaties verpleging, verzorging, wijkverpleging en kraamzorg Zvw/Wlz (grote instellingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Nadere specificaties

Aantal werkzame personen op 31-12 van verslagjaar

Aantal fte’s op 31-12 van verslagjaar

Specialist ouderengeneeskunde/basisarts

   

(GZ)Psycholoog

   

Verpleegkundig specialist

   

Verpleegkundige hbo

   

Verpleegkundige mbo

   

IG-Verzorgende

   

Verzorgende/helpende

   

Zorghulp

   

Physician assistant

   

Kraamverzorgenden

   

Nadere specificaties Regionale Ambulancevoorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Nadere specificaties

Aantal werkzame personen op 31-12 van verslagjaar

Aantal fte’s op 31-12 van verslagjaar

Ambulanceverpleegkundige

   

Bachelor Medisch Hulpverlening

   

Ambulancechauffeur

   

Zorgambulancebegeleider

   

Zorgambulancechauffeur

   

Verpleegkundig centralist MKA

   

Niet-verpleegkundig centralist MKA

   

Overige

   

Verzuim personeel (exclusief zwangerschap)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Verzuim

Percentage

Verzuim totaal personeel in loondienst

 

Vacatures

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Personeel

Totaal aantal vacatures op 31 december verslagjaar

Waarvan moeilijk vervulbaar

Alle soorten vacatures

   

Cliëntgebonden functies

   

7. Patiënten en cliënten

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De paragraaf patiënten en cliënten wordt uitsluitend ingevuld door grote instellingen.

Aantal patiënten/cliënten gehele organisatie (alle vormen van zorg, jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning)

Aantal

Aantal unieke patiënten/cliënten in zorg op 1 januari van het verslagjaar

 

Aantal nieuw ingeschreven unieke patiënten/cliënten in zorg in het verslagjaar

 

Totaal aantal unieke patiënten/cliënten in zorg in het verslagjaar

 

Aantal uitgeschreven unieke patiënten/cliënten in zorg in het verslagjaar

 

Aantal unieke patiënten/cliënten in zorg of behandeling op 31 december van het verslagjaar

 

Verhouding naar financieringsstroom (m.u.v., RAV)

Percentage

Zvw patiënten/cliënten t.o.v. totaal aantal patiënten/cliënten in zorg op 31 december van het verslagjaar

 

Wlz patiënten/cliënten t.o.v. totaal aantal patiënten/cliënten in zorg op 31 december van het verslagjaar

 

Jeugdwet patiënten/cliënten t.o.v. totaal aantal patiënten/cliënten in zorg op 31 december van het verslagjaar

 

Wmo 2015 patiënten/cliënten t.o.v. totaal aantal patiënten/cliënten in zorg op 31 december van het verslagjaar

 

Forensische zorg patiënten/cliënten t.o.v. totaal aantal patiënten/cliënten in zorg op 31 december van het verslagjaar

 

Patiënten UMC’s, ziekenhuizen en ZBC’s

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Aantal patiënten

Aantal

Aantal patiënten met minimaal één afgesloten DBC/DBC-product in verslagjaar

 

Patiënten revalidatiecentrum

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Aantal patiënten

Aantal

Aantal patiënten met minimaal één afgesloten DBC/DBC-product in verslagjaar

 

Cliënten gehandicaptenzorg Zvw of Wlz

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Aantal cliënten

Aantal op 31 december van het verslagjaar

Cliënten Wlz

 

Aantal cliënten op basis van een zzp/zorgprofiel met dagbesteding

 

Aantal cliënten op basis van een zzp/zorgprofiel zonder dagbesteding

 

Aantal cliënten met een Volledig Pakket Thuis

 

Aantal cliënten met een Modulair Pakket Thuis

 

Aantal cliënten dat zorg bij de organisatie inkoopt o.b.v. persoonsgebonden budget Wlz

 

Aantal cliënten extramurale behandeling (tijdelijke subsidieregeling)

 

Cliënten Zvw, inclusief kindzorg

 

Aantal cliënten wijkverpleging

 

Aantal cliënten eerstelijnsverblijf

 

Aantal cliënten geriatrische revalidatiezorg

 

Cliënten verpleging, verzorging en wijkverpleging Zvw of Wlz

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Aantal cliënten

Aantal cliënten op 31 december van het verslagjaar

Cliënten Wlz

 

Aantal cliënten op basis van een zzp/zorgprofiel

 

Aantal cliënten met een Volledig Pakket Thuis

 

Aantal cliënten met een Modulair Pakket Thuis

 

Aantal cliënten dat zorg bij u inkoopt o.b.v. persoonsgebonden budget Wlz

 

Aantal cliënten extramurale behandeling (tijdelijke subsidieregeling Wlz)

 

Cliënten Zvw

 

Aantal cliënten wijkverpleging, inclusief intensieve Kindzorg

 

Aantal cliënten eerstelijnsverblijf

 

Aantal cliënten geriatrische revalidatiezorg (verblijf op basis van DBC)

 

Aantal cliënten extramurale behandeling Specialist ouderengeneeskunde1

 

1 Per 2020 is een gedeelte van de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling Wlz overgeheveld naar de Zvw. Dit betreft de individuele behandeling door de Specialist ouderengeneeskunde en de Arts verstandelijk gehandicapten. Cliënten die zowel extramurale behandeling uit de Zvw als uit de Wlz ontvangen, kunnen bij beide categorieën worden vermeld.

Cliënten geestelijke gezondheidszorg Zvw en Wlz

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Aantal cliënten

Aantal cliënten op 31 december van het verslagjaar

Aantal verblijfcliënten (Zvw)

 

Aantal verblijfcliënten (Wlz)

 

8. Capaciteit

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Capaciteit en productie zelfstandige behandelklinieken medisch-specialistische zorg (micro-entiteit)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Capaciteit

Aantal op 31/12 verslagjaar

Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en dag/deeltijdbehandeling per einde verslagjaar

 

– waarvan bedden/plaatsen voor dag/deeltijdbehandeling

 

Capaciteit UMC’s, algemene en categorale ziekenhuizen en ZBC’s (exclusief revalidatiecentra, exclusief PUK en PAAZ) (grote instelling)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Capaciteit

Aantal op 31/12 verslagjaar

Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en dag/deeltijdbehandeling per einde verslagjaar

 

-Waarvan bedden/plaatsen voor dag/deeltijdbehandeling

 

-Waarvan wiegen voor gezonde zuigelingen

 

Aantal beschikbare operatiekamers

 

Capaciteit per locatie (UMC’s, algemene en categorale ziekenhuizen)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Capaciteit

Aantal op 31/12 verslagjaar

Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en dag/deeltijdbehandeling per einde verslagjaar

 

-Waarvan bedden/plaatsen voor dag/deeltijdbehandeling

 

-Waarvan wiegen voor gezonde zuigelingen

 

Capaciteit PUK en PAAZ

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Capaciteit

Aantal op 31/12 verslagjaar

Aantal bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor dagelijkse planning van opnames of verblijf

 

Aantal plaatsen deeltijdbehandeling

 

Capaciteit revalidatiecentra (micro-entiteit)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Capaciteit

Aantal op 31/12 verslagjaar

Aantal bedden dat beschikbaar is voor klinische zorg

 

Capaciteit revalidatiecentra (grote instellingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Capaciteit

Aantal op 31/12 verslagjaar

Aantal bedden dat beschikbaar is voor klinische zorg

 

Waarvan voor kinderen tot 18 jaar

 

Waarvan voor volwassenen

 

Capaciteit GGZ Zvw en Wlz (micro-entiteit)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Capaciteit

Aantal op 31/12 verslagjaar

Het aantal bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor dagelijkse planning van opnames, verblijf of voor dagbehandeling.

 

Capaciteit GGZ Zvw en Wlz (exclusief PAAZ en PUK) (grote instellingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Capaciteit

Aantal op 31/12 verslagjaar

Het aantal bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor dagelijkse planning van opnames, verblijf of voor dagbehandeling.

 

Waarvan klinische bedden (Zvw en Wlz)

 

Capaciteit gehandicaptenzorg Wlz en Zvw (micro en grote instellingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Capaciteit

Aantal op 31/12 verslagjaar

Aantal bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen

 

Capaciteit verpleging, verzorging en wijkverpleging Zvw en Wlz (micro-entiteit)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Capaciteit

Aantal op 31/12 verslagjaar

Aantal beschikbare bedden/plaatsen verblijfszorg per einde verslagjaar

 

– Waarvan beschikbare bedden/plaatsen geriatrische revalidatiezorg in verslagjaar (verblijf op basis van DBC)

 

Capaciteit verpleging, verzorging en wijkverpleging Wlz en Zvw (grote instellingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Capaciteit

Aantal op 31/12 verslagjaar

Aantal beschikbare bedden/plaatsen verblijfszorg per einde verslagjaar

 

– Waarvan bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor Wlz-zorg met verblijf

 

– Waarvan bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor geriatrische revalidatiezorg (verblijf op basis van DBC)

 

– Waarvan bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor eerstelijnsverblijf

 

Capaciteit Regionale Ambulancevoorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Capaciteit

Antwoordcategorie

Standplaatsen

Aantal op 31 december van het verslagjaar

Aantal ambulance1

Aantal op 31 december van het verslagjaar

1 Ambulances: ALS-ambulance capaciteit.

9. Productie

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Productie zelfstandige behandelklinieken medisch-specialistische zorg (micro-entiteit)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Productie

Aantal

Aantal in verslagjaar geopende DBC’s/DBC-zorgproducten (afkomstig uit ZIS)

 

Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s/DBC-zorgproducten (afkomstig uit ZIS)

 

Productie UMC’s, algemene en categorale ziekenhuizen en ZBC’s (exclusief revalidatiecentra, exclusief PUK en PAAZ) (grote instellingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Productie

Aantal

Aantal in verslagjaar geopende DBC-zorgproducten (ontlenen aan ZIS)

 

Aantal in verslagjaar gesloten DBC-zorgproducten (ontlenen aan ZIS)

 

Aantal klinische opnamen (exclusief interne overnamen in verslagjaar)

 

Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar

 

Aantal dagverplegingsdagen in verslagjaar

 

Aantal langdurige observaties zonder overnachting in verslagjaar

 

Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar (inclusief verkeerde bed)

 

– Waarvan verkeerde-bed-dagen

 

Productie PUK en PAAZ (grote instellingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Productie

Aantal

Aantal openstaande DBC-zorgproducten op 1 januari van verslagjaar (ontleend aan het instellingensysteem niet uit DIS)

 

Aantal in het verslagjaar geopende DBC-zorgproducten (ontleend aan het instellingensysteem niet uit DIS)

 

Aantal in het verslagjaar gesloten DBC-zorgproducten (ontleend aan het instellingensysteem niet uit DIS)

 

Aantal openstaande DBC-zorgproducten op 31 december van verslagjaar (ontleend aan het instellingensysteem, niet uit DIS)

 

Aantal klinische opnamen exclusief interne overnamen in verslagjaar

 

Aantal eerste polikliniekbezoeken in het verslagjaar

 

Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar

 

Aantal psychiatrische deeltijdbehandelingen in verslagjaar

 

Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar

 

Productie revalidatiecentra (micro-entiteit)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Productie

Aantal

Aantal deeltijdbehandeling per einde verslagjaar

 

Aantal in verslagjaar geopende DBC’s/DBC-zorgproducten (afkomstig uit instellingssystemen)

 

Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s/DBC-zorgproducten (afkomstig uit instellingssystemen)

 

Productie revalidatiecentra (grote instellingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Productie

Aantal

Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar

 

– Waarvan voor kinderen tot 18 jaar

 

– Waarvan voor volwassenen

 

Aantal klinische opnamen in verslagjaar

 

– Waarvan voor kinderen tot 18 jaar

 

– Waarvan voor volwassenen

 

Aantal in verslagjaar geopende DBC’s/DBC-zorgproducten ontleend aan informatiesysteem van de instelling

 

– Waarvan klinisch

 

– Waarvan poliklinisch

 

Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s/DBC-producten ontleend aan informatiesysteem van de instelling

 

– Waarvan klinisch

 

– Waarvan poliklinisch

 

Enquête Beeldvormende diagnostiek (grote instellingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Deze vragenlijst is niet opgenomen in het model-jaardocument, maar wordt getoond in DigiMV. De enquête beeldvormende diagnostiek heeft als doel het maken van ramingen van de dosis voor patiënten/cliënten als bedoeld in artikel 64 van Richtlijn 2013/59. Deze vraag is derhalve afkomstig van Europese regelgeving.1

Artikel 64 is geïmplementeerd in artikel 8.13 van het huidige Besluit basisveiligheidseisen stralingsbescherming (individuele dosisschattingen): ‘Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport draagt zorg voor de verdeling van individuele dosisschattingen als gevolg van medische blootstelling voor radiodiagnostiek en interventieradiologie. Indien nodig, wordt rekening gehouden met de leeftijdsverdeling en het geslacht van de blootgestelde populatie.’

Het RIVM gebruikt de verkregen gegevens voor het actueel houden van het Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen (IMS). Deze website voor professionals in de gezondheidszorg verschaft inzicht in de aard en omvang van medische stralingstoepassingen in Nederland.

Productie GGZ (Zvw en Wlz), exclusief PAAZ en PUK (alle GGZ instellingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Productie GGZ (Zvw en Wlz), exclusief PAAZ en PUK

Aantal

Productie Zvw – Basis GGZ

 

Aantal openstaande zorgproducten basis GGZ op 1 januari van verslagjaar

 

Aantal in het verslagjaar geopende zorgproducten basis GGZ

 

Aantal in het verslagjaar gesloten zorgproducten basis GGZ

 

Aantal openstaande zorgproducten basis GGZ op 31 december van verslagjaar

 

Productie Zvw – Gespecialiseerde GGZ

 

Aantal openstaande DBC-zorgproducten gespecialiseerde GGZ op 1 januari van verslagjaar (niet ontleend aan DIS)

 

Aantal in het verslagjaar geopende DBC-zorgproducten gespecialiseerde GGZ (niet ontleend aan DIS)

 

Aantal in het verslagjaar gesloten DBC-zorgproducten gespecialiseerde GGZ (niet ontleend aan DIS)

 

Aantal openstaande DBC-zorgproducten gespecialiseerde GGZ op 31 december van verslagjaar (niet ontleend aan DIS)

 

Aantal ZZP langdurige GGZ met behandeling in 2de en 3de jaar in dagen in verslagjaar

 

Productie Wlz

 

Aantal ZZP/zorgprofiel – B dagen in verslagjaar

 

Productie gehandicaptenzorg Zvw en Wlz (alle gehandicapten-instellingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Productie in verslagjaar

Aantal

Aantal dagen met zorg met verblijf en dagbesteding

 

Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding

 

Aantal dagen zorg op basis van Volledig Pakket Thuis

 

Aantal dagdelen dagbesteding

 

Productie verpleging, verzorging en wijkverpleging (Wlz of Zvw), exclusief kraamzorg (alle VVT-instellingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Productie in verslagjaar

Aantal

Wlz

 

Aantal dagen zorg met verblijf

 

Aantal dagen zorg op basis van Volledig Pakket Thuis

 

Zvw

 

Aantal dagen eerstelijnsverblijf

 

Aantal in verslagjaar geopende DBC’s/DBC-zorgproducten geriatrische revalidatiezorg

 

Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s/DBC-zorgproducten geriatrische revalidatiezorg

 

Productie Regionale Ambulancevoorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Productie

Aantal ritten per verslagjaar

A1-ritten

 

A2-ritten

 

B-ritten met ambulance

 

B-ritten met zorgambulance

 

EHGV-ritten1

 

Loze ritten2

 

A1-ritten ten behoeve van andere regio’s

 

A2-ritten ten behoeve van andere regio’s

 

B-ritten ten behoeve van andere regio’s

 

Ritten ten behoeve van een buitenlandse buurregio

 

Inzetten van een buitenlandse buurregio binnen de RAV regio,

 

MICU-ritten

 

1 EHGV-rit: een rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot hulpverlening of hulpverlening en vervoer, maar waarbij de noodzaak tot vervoer na onderzoek van de patiënt niet is gebleken.

2 Loze rit: een rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot hulpverlening of hulpverlening en vervoer, maar waarbij blijkt dat er geen noodzaak was tot hulpverlening.

Prestaties Regionale Ambulancevoorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Prestatie

Gemiddeld per verslagjaar

Tijdsduur aanname en uitgifte A1-ritten

minuten : seconden

Uitruktijd A1-ritten

minuten : seconden

Aanrijtijd A1-ritten

minuten : seconden

Responstijd A1-ritten

minuten : seconden

A1-ritten binnen 14 minuten bij de patiënt

Percentage %

A1 ritten binnen 15 minuten bij de patiënt

Percentage %

A1-ritten binnen 16 minuten bij de patiënt

Percentage %

Tijdsduur aanname en uitgifte A2-ritten

minuten : seconden

Uitruktijd A2-ritten

minuten : seconden

Aanrijtijd A2-ritten

minuten : seconden

Responstijd A2-ritten

minuten : seconden

A2 ritten binnen 30 minuten bij de patiënt

Percentage %

 1. Vanaf verslagjaar 2019. ^ [1]
Naar boven