Regeling verslaggeving WTZi

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 december 2005, nr. MC/I&K-2641783, houdende voorschriften met betrekking tot de verslaggeving door zorginstellingen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 15 en 16 van de Wet toelating zorginstellingen en hoofdstuk VII van het Uitvoeringsbesluit WTZi;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

Op de jaarverslaggeving van een zorginstelling is Titel 9 Boek 2 BW van overeenkomstige toepassing met uitzondering van de afdelingen 1, 7, 11 en 12, een en ander voor zover in deze regeling niet anders is bepaald.

Artikel 2a

 • 2 In afwijking van het bepaalde in deze regeling dient een Regionale Ambulancevoorziening met publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid de jaarstukken in die zij ingevolge het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten moet opstellen. Deze jaarstukken worden aangeleverd vóór 1 juni van het jaar volgend op het verslagjaar, waarbij artikel 9, derde lid, van overeenkomstige toepassing is. Deze aanlevering geschiedt in elektronische vorm via het elektronische platform DigiMV.

Artikel 3

In afwijking van of in aanvulling op Titel 9 Boek 2 BW:

Artikel 4

Het bestuur van een academisch ziekenhuis voegt aan de jaarverslaggeving financiële gegevens toe aangaande de besteding van de bijdrage van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van onderwijs en onderzoek en kwantitatieve gegevens voor het verdeelmodel van die bijdrage.

Artikel 6

De balans vermeldt het financieringstekort of -overschot. Dit is het aan het einde van het verslagjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget.

Artikel 7

 • 1 Het bestuur van een zorginstelling die aan het hoofd staat van een groep, dan wel de besturen van de groepsmaatschappijen die gezamenlijk aan het hoofd staan van een groep, stelt onderscheidenlijk stellen gezamenlijk een geconsolideerde jaarrekening op, waarin de eigen financiële gegevens zijn opgenomen met die van de dochtermaatschappijen in de groep, de andere groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarover de zorginstelling een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft.

 • 2 Indien een groepshoofd als bedoeld in het eerste lid ontbreekt, wijst de centrale leiding een bestuur aan dat de geconsolideerde jaarrekening opstelt.

 • 3 Een zorginstelling die deel uitmaakt van een groep maar niet, alleen of in gezamenlijkheid met een andere groepsmaatschappij, aan het hoofd staat van die groep, stelt een geconsolideerde jaarrekening op waarin de eigen financiële gegevens zijn opgenomen met die van dochtermaatschappijen in de groep, de andere groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarover een groepslid een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft.

 • 4 De in het eerste en derde lid genoemde verplichtingen gelden niet, indien:

  • a. de eigen financiële gegevens van de zorginstelling zijn opgenomen in een geconsolideerde jaarrekening van een andere rechtspersoon van de groep;

  • b. de onder a bedoelde geconsolideerde jaarrekening voldoet aan de eisen van deze regeling of aan de eisen van Titel 9 Boek 2 BW;

  • c. de onder a bedoelde geconsolideerde jaarrekening overeenkomstig artikel 9 is aangeleverd; en

  • d. het bestuur van de zorginstelling in de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening naar de onder a bedoelde geconsolideerde jaarrekening verwijst.

 • 6 In de geconsolideerde jaarrekening van een groep hoeft de jaarrekening van een binnen die groep vallende steunstichting, zijnde een rechtspersoon die geen zorginstelling is, die haar middelen verkrijgt uit niet-zorggebonden gelden en die volgens haar statuten algemeen nut beoogt of specifieke activiteiten van een zorginstelling ondersteunt, niet te worden opgenomen. In de geconsolideerde jaarrekening wordt wel opgenomen de jaarrekening van een binnen de groep vallende steunstichting die een zeggenschapsrelatie heeft met of een kapitaaldeelname heeft in een andere rechtspersoon.

Artikel 9

 • 1 Het bestuur van een zorginstelling levert de Jaarverantwoording Zorg vóór 1 juni van het jaar, volgend op het verslagjaar, met gebruikmaking van het elektronische platform DigiMV, aan bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg.

 • 2 In afwijking van het eerste lid levert een Regionale Ambulancevoorziening met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid slechts de jaarverslaggeving aan.

 • 3 De Minister kan het bestuur van een zorginstelling in het geval van overmacht uitstel van indiening verlenen op een gemotiveerd verzoek, dat vóór 1 april van het jaar, volgend op het verslagjaar, in elektronische vorm via het e-mailadres meldpunt@igj.nl moet zijn ingediend.

Artikel 10

De kosten van het opstellen en indienen van de jaarverslaggeving komen ten laste van de desbetreffende zorginstelling.

Artikel 13

 • 1 Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel 12, in werking op het tijdstip waarop de Wet toelating zorginstellingen in werking treedt, met dien verstande dat zij voor het eerst wordt toegepast over het verslagjaar 2006.

 • 2 Artikel 12 treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H. Hoogervorst

Bijlage 1. Modellen voor de balans, resultatenrekening en toelichting van micro-entiteiten

(bijlage als bedoeld in artikel 3, onderdeel e, van de Regeling verslaggeving WTZi)

Balans

 

Bedrag in euro’s einde verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Activa

Materiële vaste activa

   

Liquide middelen

   

Overige activa

   

Totale activa

   

Passiva

Eigen vermogen

   

voorzieningen

   

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

   

Kortlopende schulden

   

Totale passiva

   

Toelichting op de balans

 

Bedrag in euro’s einde verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Mutatie materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari

   

Bij: investeringen

   

Bij: herwaarderingen

   

Af: afschrijvingen

   

Af: bijzondere waardeverminderingen

   

Af: terugname afgeschreven activa

   

Af: desinvesteringen

   

Boekwaarde per 31 december

   

Resultatenrekening

   

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Bedrijfsopbrengsten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Opbrengsten Zvw-zorg

   

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg

   

Opbrengsten Jeugdwet

   

Opbrengsten Wmo

   

Opbrengsten forensische zorg

   

Opbrengsten overige zorgprestaties

   

Totaal opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

   

Subsidies (excl. Jeugdwet en Wmo)

     

Overige bedrijfsopbrengsten

     

Totaal bedrijfsopbrengsten

     

Bedrijfslasten

Personeelskosten

Lonen en salarissen

   

Waaronder beloning bestuurders

   

Waaronder beloning toezichthouders

   

Sociale lasten

   

Pensioenpremies

   

Andere personeelskosten

   

Personeel niet in loondienst

   

Totaal personeelskosten

   

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

   

Overige bedrijfskosten

   

Totaal bedrijfslasten

     

Bedrijfsresultaat (a)

(bedrijfsopbrengsten minus bedrijfslasten)

   

Financieel resultaat (resultaat financiële baten en lasten, b)

       

Resultaat verslagjaar (a+b)

       

Belastingen

       

Resultaat na belastingen

       

Bijlage 2. Specifieke informatie over grote en micro zorginstellingen verslagjaren 2018 en 2019

(bijlage als bedoeld in artikel 8a van de Regeling verslaggeving WTZi)

Bijlage 2 bevat de specifieke informatie die zorginstellingen bij het CIBG via het elektronisch platform DigiMV moeten aanleveren.

In bijlage 2 wordt een onderscheid gemaakt tussen grote en micro-entiteiten. Een micro-entiteit is een zorginstelling die ingevolge artikel 3, onderdeel e, van de Regeling verslaggeving WTZi bij het CIBG via het elektronisch platform DigiMV een vereenvoudigde jaarrekening kan aanleveren, voor zover in de Regeling verslaggeving WTZi niet anders is bepaald.

Inhoudsopgave

 • 1. Profiel van de organisatie

 • 2. Bedrijfsstructuur

 • 3. Financiële gegevens

 • 4. Governance

 • 5. Personeel

 • 6. Patiënten en cliënten

 • 7. Capaciteit

 • 8. Productie

 • 9. Bestuursverklaring

1. Profiel van de organisatie

Typering organisatie (alle zorginstellingen)

Typering (meerdere antwoorden mogelijk)

Aanvinken

Medisch specialistische zorg

 

– Universitair Medisch centrum

 

– Algemeen ziekenhuis (inclusief het Centraal Militair Hospitaal)

 

– Categoraal ziekenhuis (niet zijnde revalidatiecentrum)

 

– Zelfstandig behandelcentrum (curatieve somatische medisch-specialistische zorg, geen GGZ)

 

– Revalidatiecentrum

 

– Indien UMC, ziekenhuis, revalidatiecentrum of zelfstandig behandelcentrum

 

– Indien UMC of ziekenhuis: beschikt de zorginstelling ook over een Psychiatrische Universiteitskliniek of Psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis (PAAZ)?

 

Geestelijke gezondheidszorg (Zvw of Wlz)

 

Gehandicaptenzorg (Zvw of Wlz)

 

Verpleging, verzorging en wijkverpleging (Zvw of Wlz)

 

Regionale Ambulancevoorzieningen

 
Bijzonder kenmerken (alle zorginstellingen)

Bijzonder kenmerk

Ja/Nee

Is er sprake van een micro-entiteit?1

Een micro-entiteit heeft op twee achtereenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, voldaan aan twee van de drie volgende criteria en er geen sprake van een Regionale Ambulancevoorziening, gecertificeerde zorginstelling, jeugdhulpaanbieder die ook onderwijs levert of Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK):

a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 350.000;

b. de netto-omzet over het verslagjaar bedraagt niet meer dan € 700.000;

c. het gemiddeld aantal werknemers over het verslagjaar bedraagt minder dan 10 (aantal personen in loondienst, geen fte).

 

Heeft de zorginstelling in het gehele verslagjaar – 365 dagen – geen zorg verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet?2

 

Is aan de zorginstelling in het verslagjaar een WTZi toelating verleend en gedurende deze periode geen zorg verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet namens deze zorginstelling?3

 

Is de zorginstelling consolidatieplichtig?

 

1 Voor meer informatie over micro-entiteiten: paragraaf 1.4.

2 In paragraaf 5 van de Beleidsregels WTZi 2017 is bepaald dat de MZS een toelating kan intrekken, indien de zorginstelling gedurende een jaar geen zorg heeft verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet (Stcrt. 2017, 69641).

3 De WTZi-toelating wordt in dit geval niet ingetrokken, omdat niet gedurende 365 dagen geen zorg is verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet namens de zorginstelling.

Nadere typering (categoraal ziekenhuis/ZBC’s)

Typering

Aanvinken

Abortuskliniek

 

Audiologisch Centrum

 

Brandwondencentrum

 

Dialysecentrum

 

Chronische ziekten/chronisch orgaanfalen

 

Epilepsiecentrum

 

Huidziekten

 

Longziekten/astmacentrum/sanatorium

 

Oncologie

 

Oogziekten

 

Huidziekten

 

Tandheelkunde

 

Overige, namelijk

 
Nadere typering (geestelijke gezondheidszorg, grote entiteiten)

Typering

Aanvinken

Behandeling zonder verblijf

 

Behandeling met verblijf

 

Kleinschalig wonen

 

Begeleid Zelfstandig Wonen/ambulante begeleiding

 

Dagactiviteiten

 

Verslavingszorg

 
Nadere typering (gehandicaptenzorg, verpleging, verzorging en thuiszorg, grote entiteiten)

Typering

Aanvinken

Zorg voor cliënten met een somatische aandoening of beperking

 

Zorg voor cliënten met een psychogeriatrische aandoening of beperking

 

Zorg voor cliënten met een psychiatrische aandoening

 

Zorg voor cliënten met een lichamelijke handicap

 

Zorg voor cliënten met een verstandelijke handicap

 

Zorg voor cliënten met een zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis

 

2. Bedrijfsstructuur

Rechtsvorm (alle zorginstellingen)

Rechtsvorm

Aanvinken

Stichting

 

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

 

Vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid

 

Coöperatieve vereniging

 

Eenmanszaak

 

Vennootschap onder firma (vof)

 

Maatschap

 

Besloten vennootschap (bv) met raad van toezicht/raad van commissarissen

 

Besloten vennootschap (bv) zonder raad van toezicht/raad van commissarissen

 

Naamloze vennootschap (nv)

 

Coöperatieve en onderlinge waarborgmaatschappij

 

Publiekrechtelijk rechtspersoon (bijv. gemeente, zelfstandig bestuursorgaan of universiteit)

 

Kerkgenootschap

 

Andere rechtsvorm, namelijk:

 
Verbonden partijen (instellingen met consolidatieplicht)

Naam

Juridische vorm

Aard van de activiteiten1

Eigen vermogen

Resultaat

Deelname

Consolidatie

Tekst

Tekst

Tekst

%

%

             
             

1 Inclusief organisaties die in de consolidatie zijn meegenomen, maar geen Zvw of Wlz zorg leveren.

Entiteiten (alle zorginstellingen)

Het begrip ‘entiteit’ in de jaarverantwoording is gedefinieerd als een eenheid binnen de organisatie die zorg levert die is verzekerd krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) en tegelijkertijd zelfstandig verplicht is tot het opstellen van een jaarrekening.

Gegevens per entiteit

Antwoordcategorie

NAW-gegevens

Tekstveld

KvK-nummer

Tekstveld

Rechtsvorm

Tekstveld

Aard van de activiteiten

Tekstveld

Percentage zeggenschap (eigendomsrechten)

Tekstveld

Uitbesteding van zorg aan derden of dochterondernemingen (in onderaanneming) (alle zorginstellingen)

Uitbesteding aan derden of dochterondernemingen

Antwoordcategorie

Heeft de zorginstelling in het verslagjaar zorg uitbesteed aan een derden of aan een dochteronderneming?

Ja/nee

Hoeveel kosten waren met deze uitbesteding gemoeid (betalingen aan derden of dochterondernemingen)?

% van de totale omzet

Aan welke zorgaanbieders is deze zorg uitbesteed?

Naam en Kvk-nummer

Hoe ziet de zorginstelling als hoofdaannemer toe op de kwaliteit van de uitbestede zorg?

Tekstveld

Verlenen van zorg als onderaannemer (alle zorginstellingen)

Werkzaamheden als onderaannemer

Antwoordcategorie

Heeft de zorginstelling in het verslagjaar zorg verleend als onderaannemer?

Ja/nee

Hoeveel opbrengsten heeft de zorginstelling als onderaannemer ontvangen (betaling door de hoofdaannemer)?

% van de totale omzet

Voor welke hoofdaannemers is deze zorg verleend?

Naam en Kvk-nummer

3. Financiële gegevens

Balans (micro-entiteiten)

Balans

 

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s einde vorig verslagjaar

Activa

Materiële vaste activa

   

Liquide middelen

Overige activa

Totale activa

Passiva

Eigen vermogen

voorzieningen

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

Kortlopende schulden

Totale passiva

Toelichting op de balans

 

Bedrag in euro’s einde verslagjaar

Bedrag in euro’s einde vorig verslagjaar

Mutatie materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari

   

Bij: investeringen

Bij: herwaarderingen

Af: afschrijvingen

Af: bijzondere waardeverminderingen

Af: terugname afgeschreven activa

Af: desinvesteringen

Boekwaarde per 31 december

Resultatenrekening (micro-entiteiten)

Resultatenrekening

 

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Bedrijfsopbrengsten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Opbrengsten Zvw-zorg

   

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg

Opbrengsten Jeugdwet

Opbrengsten Wmo

Opbrengsten forensische zorg

Opbrengsten overige zorgprestaties

Totaal opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies (excl. Jeugdwet en Wmo)

 

Overige bedrijfsopbrengsten

 

Totaal bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten

Personeelskosten

Lonen en salarissen

Waaronder beloning bestuurders

Waaronder beloning toezichthouders

Sociale lasten

Pensioenpremies

Andere personeelskosten

Personeel niet in loondienst

Totaal personeelskosten

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

Overige bedrijfskosten

Totaal bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat (a)

Automatisch berekend (bedrijfsopbrengsten minus bedrijfslasten)

Financieel resultaat (resultaat financiële baten en lasten, b)

 

Resultaat verslagjaar (a+b)

Belastingen

Resultaat na belastingen

Balans (grote entiteiten)

Activa

 

Bedrag in euro’s einde verslagjaar

Bedrag in euro’s einde vorig verslagjaar

Vaste activa

     

Immateriële vaste activa

     

Materiële vaste activa

     

Financiële vaste activa

     
 

Totaal

   

Vlottende activa

     

Voorraden

     

Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s/DBC-zorgproducten

     

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

     

Vorderingen uit hoofde van te verrekenen subsidies (jeugd) 1

     

Debiteuren en overige vorderingen

     

Effecten

     

Liquide middelen

     
 

Totaal

   
   

Totaal

Totaal

1 Door VWS toegevoegd.

Passiva

 

Bedrag in euro’s einde verslagjaar

Bedrag in euro’s einde vorig verslagjaar

Eigen vermogen/Groepsvermogen

     

Kapitaal

     

Bestemmingsreserve

     

Bestemmingsfondsen

     

Algemene en overige reserves

     
 

Totaal

   

Voorzieningen

Totaal

   

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

Totaal

   

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

     

Schulden uit hoofde van een financieringsoverschot

     

Schulden uit hoofde van te verrekenen subsidies (jeugd)

     

Overige kortlopende schulden

     
 

Totaal

   
   

Totaal

Totaal

Resultatenrekening (grote entiteiten)

Bedrijfsopbrengsten

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

   

Subsidie (exclusief Wmo en Jeugdwet)

   

Mutaties onderhanden trajecten jeugdhulp/gecertificeerde zorginstellingen

   

Overige bedrijfsopbrengsten

   

Som der bedrijfsopbrengsten

   

Bedrijfslasten

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Personeelskosten

   

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

   

Bijzondere waardevermindering vaste activa

   

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

   

Overige bedrijfskosten

   

Som der bedrijfslasten

   
 

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Bedrijfsresultaat

   

Financiële baten en lasten

   

Resultaat

   

Belastingen

   

Resultaat na belastingen

   

Resultaatbestemming

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Toevoeging

   

Onttrekking

   

Bestemmingsreserve

   

Bestemmingsfonds

   

Algemene/overige reserves

   
Kasstroomoverzicht (grote entiteiten)

Kasstroom

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Operationele activiteiten

   

Investeringsactiviteiten

   

Financieringsactiviteiten

   

Toelichting op de balans (grote entiteiten)

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Boekwaarde per 1 januari

   

Bij: investeringen 1

   

Bij: herwaarderingen

   

Af: afschrijvingen

   

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen

   

Af: terugname geheel afgeschreven activa

   

Af: desinvesteringen

   

Boekwaarde per 31 december

   

1 Zie specificatie in tabel hieronder.

Investeringen

Investeringen

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Bedrijfsgebouwen en terreinen

   

Machines en installaties

   

Andere vaste bedrijfsmiddelen en technische en administratieve uitrusting

   

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetaling op materiële vaste activa

   

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

   

Totaal investeringen

   
Financiële vaste activa

Financiële vaste activa

Bedrag in euro’s einde verslagjaar

Bedrag in euro’s einde vorig verslagjaar

Deelnemingen

   

Overige vorderingen

   

Totale financiële vaste activa

   
Overige vorderingen (nog voor meer dan een jaar, invullen per lening)
 

Lening 1

Lening 2

Lening 3

Leningnemer

     

Afsluitdatum

     

Hoofdsom

   

Totale looptijd in jaren

     

Soort lening

     

Werkelijke rente %

%

   

Restvordering 31 december vorig verslagjaar

   

Nieuwe leningen in verslagjaar

   

ontvangsten in verslagjaar

   

Restvordering 31 december verslagjaar

   

Restvordering over 5 jaar

   

Resterende looptijd in jaren eind van het verslagjaar

     

Aflossingswijze

     

Vorderingen komend verslagjaar

   

Gestelde zekerheden

     
Debiteuren en overige vorderingen

Debiteuren en overige vorderingen

Bedrag in euro’s einde verslagjaar

Bedrag in euro’s einde vorig verslagjaar

Vorderingen op debiteuren

   

Nog te facturen omzet DBC’s /DBC zorgproducten

   

Overige vorderingen en overlopende activa

   

Totaal debiteuren en overige vorderingen

   
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar, invullen per lening)
 

Lening 1

Lening 2

Lening 3

Leninggever

     

Afsluitdatum

     

Hoofdsom

   

Totale looptijd in jaren

     

Soort lening

     

Werkelijke rente %

%

   

Restschuld 31 december vorig verslagjaar

   

Nieuwe leningen in verslagjaar

   

Aflossing in verslagjaar

   

Restschuld 31 december verslagjaar

   

Restschuld over 5 jaar

   

Resterende looptijd in jaren eind van het verslagjaar

     

Aflossingswijze

     

Aflossing komend verslagjaar

   

Gestelde zekerheden

     
Kortlopende schulden

Kort lopende schulden

Bedrag in euro’s einde verslagjaar

Bedrag in euro’s einde vorig verslagjaar

Schulden aan kredietinstellingen

   

Crediteuren

   

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen

   

Schulden uit hoofde van macrobeheersinstrument

   

Schulden uit hoofde van subsidies

   

Overige kortlopende schulden en verlopende passiva

   

Totaal kortlopende schulden

   
Specificatie financieringstekort/overschot

Specificatie financieringstekort/overschot

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)

   

Af: Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget

   

Totaal financieringstekort/overschot

   
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen, heffingsgrondslag Macrobeheersinstrument

Heffingsgrondslag

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Tariefopbrengst van DBC’s, DBC zorgproducten, overige zorgproducten in zowel het gereguleerde als het vrije segment en ZZP’s GGZ

   

Verrekenbedrag op grond van de beleidsregel Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg resp. de beleidsregel Verlenging transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve GGZ resp. de beleidsregel Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg

   

Mutatie medisch specialistische zorg in het onderhanden werk

   

Totaal heffingsgrondslag

   

Toelichting op resultatenrekening (grote entiteiten)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Opbrengsten Zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)

   

– Waarvan opbrengsten uit overige Zvw-zorg (waaronder kraamzorg, wijkverpleging)

   

– Waarvan opbrengsten medisch-specialistische zorg, geriatrische revalidatiezorg en GGZ (exclusief beschikbaarheidsbijdragen)

   

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Wlz (exclusief subsidies)

   

Opbrengsten Jeugdwet

   

Opbrengsten Wmo 2015

   

Opbrengsten Ministerie van Justitie en Veiligheid

   

Beschikbaarheidsbijdragen zorg1

   

Overige zorgprestaties

   

Totaal opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

   

1 Exclusief opleidingen

Subsidies (exclusief Wmo 2015 en Jeugdwet)

Subsidies

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Subsidies Zvw-/Wlz-zorg

   

Rijksbijdrage werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC’s

   

Subsidies forensische zorg (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

   

Rijkssubsidies vanwege Ministerie van Justitie en veiligheid 1

   

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 2

   

Overige Rijkssubsidies

   

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen

   

Subsidies vanwege provincies en gemeenten (exclusief Wmo 2015 en Jeugdwet)

   

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

   

Totaal subsidies

   

1 Exclusief opbrengsten DBBC’s.

2 Exclusief Wlz-subsidies, pgb’s en beschikbaarheidsbijdragen

Overige bedrijfsopbrengsten

Overige bedrijfsopbrengsten

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstromen UMC’s voor onderzoek)

   

Overige opbrengsten (waaronder vergoedingen voor uitgeleend personeel en verhuur van onroerend goed)

   

Totaal overige bedrijfsopbrengsten

   
Som der bedrijfsopbrengsten per type zorg

Type zorg

MSZ

PUK, PAAZ

Forensische zorg

GGZ

Gehandicaptenzorg

VVT

Kraamzorg

Jeugdhulp

Jeugdbescherming /reclassering

Just. jeugd inrichting.

AMHK

Overig

Totaal vlg jaarrekening

Opbrengsten Zvw (exclusief subsidies) 1

                         

Opbrengsten Wlz (exclusief subsidies) 2

                         

Opbrengsten Wmo 3

                         

Opbrengsten Jeugdwet 4

                         

Opbrengsten forensische zorg (exclusief subsidies) 5

                         

Beschikbaarheidsbijdragen zorg exclusief opleidingen

                         

Opbrengsten subsidies

(exclusief Wmo en Jeugdwet)

Zvw & Wlz6

                         

VWS7

                         

V&J8

                         

OCW9

                         

Beschikbaarheidsbijdragen medische (vervolg) opleidingen

                         

Overig10

                         

Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten 11

                           

Totaal bedrijfsopbrengsten

                           

1 Opbrengsten Zvw (exclusief subsidies; beschikbaarheidsbijdragen): medisch specialistische zorg, ggz, geriatrische revalidatiezorg, wijkverpleging (incl. pgb), kraamzorg en overige Zvw-zorg

2 Opbrengsten Wlz (exclusief subsidies; beschikbaarheidsbijdragen): wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg in natura; betalingen uit pgb's)

3 Opbrengsten uit Wmo-voorzieningen in natura (zowel maatwerk- of specialistische als sociale basisvoorzieningen) en betalingen uit persoonsgebonden budgetten (pgb’s) gefinancierd vanuit Wmo 2015.

4 Opbrengsten uit jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering in natura en betalingen uit persoonsgebonden budgetten (pgb’s) gefinancierd vanuit Jeugdwet

5 Opbrengsten Ministerie van Justitie en Veiligheid forensische zorg (exclusief subsidies; waaronder opbrengsten DBBC's)

6 Subsidies Zvw en Wlz

7 Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (exclusief beschikbaarheidsbijdragen zorg en beschikbaarheidsbijdragen medische (vervolg)opleidingen en subsidies Wlz/Zvw)

8 Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Justitie en Veiligheid (exclusief opbrengsten DBBC’s)

9 Rijksbijdrage werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's en overige subsidies vanwege OCW (speciaal onderwijs)

10 Overige rijkssubsidies, subsidies vanwege provincies en gemeenten (excl. Wmo 2015 en Jeugdwet), overige subsidies waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

11 Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten: Opbrengsten overige zorgprestaties (opbrengsten uit zorg in opdracht van andere aanbieders, eigen bijdragen van cliënten met Wlz/Zvw/Wmo/Jeugdwet, betalingen door cliënten voor zorg niet verzekerd o.b.v. Wlz/Zvw, betalingen uit hoofde van aanvullende zorgverzekeringen), overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstromen UMC’s voor onderzoek) en overige opbrengsten (waaronder vergoedingen voor uitgeleend personeel en verhuur van onroerend goed).

Personeelskosten

Personeelskosten

 

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Lonen en salarissen

     

Waaronder beloningen bestuurder en toezichthouder1

     

Sociale lasten

     

Pensioenpremies

     

Andere personeelskosten

     
 

Subtotaal

   

Personeel niet in loondienst

     
   

Totaal

Totaal

1 Door VWS toegevoegd.

Afschrijvingen vaste activa

Afschrijvingen vaste activa

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Afschrijvingen immateriële vaste activa

   

Afschrijvingen materiële vaste activa

   
 

Totaal

Totaal

Overige bedrijfskosten

Overige bedrijfskosten

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

   

Algemene kosten

   

Patiënt- en bewonersgebonden kosten

   

Onderhoud en energiekosten

   

Huur en leasing

   

Donaties voorzieningen

   
 

Totaal

Totaal

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Rente baten

   

Resultaat uit deelnemingen

   

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten

   

Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten

   

Rentelasten

   
 

Totaal

Totaal

Economische ratio’s (alle zorginstellingen)

Economische ratio’s

Entiteit 1 / groepshoofd

Entiteit 2

Entiteit 3

Entiteit 4

Entiteit 5

Rentabiliteit 1

         

Liquiditeit 2

         

Solvabiliteit 3

         

Debt Service Coverage ratio 4

         

1 Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten / balanstotaal

2 Current ratio: vlottende activa inclusief liquide middelen / totaal kortlopende schulden

3 Eigen vermogen / balanstotaal

4 Resultaat na belastingen + afschrijvingen + rente) / (rente + aflossingen)

4. Governance

Principes Governance code Zorg 2017 (micro-entiteiten)

Principe

Geef aan in welke mate de zorginstelling dit principe heeft nageleefd in het verslagjaar (self assessment)

Licht in maximaal 200 woorden het antwoord toe. Als de zorginstelling van de genoemde principes van good governance is afgeweken, geef dan aan waarom dit het geval is.

Organiseren van tegenkracht

Bedoeld wordt de mate waarin de organisatie buiten het werkverband systematisch het beleid en prestaties bespreekt. Bijvoorbeeld via intervisie, via overleg met cliënten, via een adviesraad of via een raad van Toezicht/Commissarissen.

1=Volledig nageleefd

2=gedeeltelijk nageleefd

3=Niet nageleefd

1= Beschrijf hoe dit is gerealiseerd en welke maatregelen in het verslagjaar zijn genomen dan wel gaat nemen om ervoor te zorgen dat dit bestendig is.

2/3= beschrijf wat goed gaat en wat beter kan, en welke maatregelen in het verslagjaar zijn genomen dan wel gaat nemen om tot verbetering te komen.

Kwaliteit van zorg extern laten beoordelen

   

Transparant opgaan met klachten

   

Overige vragen

 

Antwoordcategorie

Is de zorginstelling aangesloten bij een brancheorganisatie of beroepsvereniging?

 

Ja, namelijk (Tekstveld)

Is de beroepsaansprakelijkheid geregeld?

 

Tekstveld

Indien over het afgelopen verslagjaar een bestuursverslag of jaarverslag is opgesteld en op de website is geplaatst (niet verplicht), neemt dan hier de link naar het verslag op.

 

Link

Indien de organisatie een zogeheten GGZ-kwaliteitsstatuut hanteert, neemt dan hier de link op.

 

Link

Principes Governance code Zorg 2017 (grote entiteiten)

De zeven principes van de Governance code Zorg 2017

In welke mate de zorginstelling dit principe heeft nageleefd in het verslagjaar (self assessment)

De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorginstelling is het bieden van goede zorg aan cliënten

1=Volledig nageleefd

2=gedeeltelijk nageleefd

3=Niet nageleefd

De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorginstelling

 

De zorginstelling schept randvoorwaarden en waarborgen voor adequate invloed van belanghebbenden

 

De raad van bestuur en raad van toezicht zijn een ieder verantwoordelijk voor de governance van de zorginstelling

 

De raad van bestuur bestuurt de zorginstelling gericht op haar maatschappelijke doelstelling

 

De raad van toezicht houdt toezicht op de maatschappelijke doelstelling van de zorginstelling

 

De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid

 

Licht in maximaal 400 woorden de antwoorden toe op de zeven principes. Licht hierbij toe waarom een principe niet volledig is nageleefd of welke alternatieve invulling aan de principes is gegeven.

Tekstveld

Voorgenomen beleid

Aan welke principes wordt de komende jaren een veranderopgave gesteld en wat is het voorgenomen beleid ter zake.

Tekstveld

Bestuur (raad van bestuur, directie, vennoten, maten) (alle zorginstellingen)

Naam (achternaam, voorletters)

Dhr. Of mw.

Functie in raad van bestuur of directie

Interim ja/nee

Functie vervuld sinds (datum)

Nevenfuncties

           
           
           
Toezichthoudend orgaan (alle zorginstellingen met een rechtsvorm, zijnde stichting, een coöperatieve vereniging of besloten vennootschap met aansprakelijkheid)

Naam (achternaam, voorletters)

Dhr. Of mw.

Functie in toezichthoudend orgaan

Nevenfuncties

       
       
       
Belangrijke gebeurtenissen (alle zorginstellingen)

Onderwerp

Geef met een cijfer aan of het onderwerp aan de orde is (self assessment)

Licht in maximaal 200 woorden de antwoorden toe

Zijn in uw zorginstelling in het verslagjaar belangrijke gebeurtenissen aan de orde geweest zoals,

– fusieplannen;

– wijziging in de visie;

– wijziging in de strategie;

– wijziging in het besturingsmodel;

– wijziging in de organisatie;

– belangrijke inkrimping of uitbreiding van de omzet;

– belangerijke investeringen;

– andere belangrijke gebeurtenissen.

– ICT-migraties

Per categorie

1=Nee

2=Ja

2= Beschrijf de achtergrond

2=Om welke gebeurtenis gaat het? Welke kansen en risico’s brengt de gebeurtenis met zich mee en in hoeverre kan de zorginstelling de risico’s beheersen?

Zijn dergelijke belangrijke gebeurtenissen in de komende twee verslagjaren (2019,2020) te voorzien?

   

Zijn in het afgelopen verslagjaar, in het huidige jaar en/of in het komende verslagjaar risico’s voor de financiële continuïteit van de zorginstelling aan de orde dan wel belangrijke strategische risico’s?

   

Voert de zorginstelling in het verslagjaar een actief duurzaamheidsbeleid (energiebewustzijn, duurzame inkoop)?

Per categorie

1=Nee

2=Ja

1= Welke maatregelen kan de zorginstelling in het komende verslagjaar nemen?

2 = Geeft dit beleid op hoofdlijnen weer?

Cliëntenraad (grote entiteiten)

Vraag

Antwoordcategorie

Heeft de zorginstelling een cliëntenraad?

Ja/nee

Zo ja, hoeveel cliëntenraden heeft de zorginstelling?

Aantal

Wanneer de zorginstelling geen cliëntenraad heeft, kunt u dan aangeven waarom niet?

tekstveld

Wordt/worden de cliëntenraad/raden in financiële en materiële zin voor alle taken ondersteund naar tevredenheid van cliëntenraad/raden, ook als het gaat om deskundigheidsbevordering?

Ja/nee

Zijn er in het verslagjaar door cliëntenraden ongevraagde adviezen uitgebracht, zo ja hoeveel?

Ja/nee

Aantal

Hebben deze adviezen tot maatregelen geleid in uw zorginstelling?

%

Heeft het concern een commissie van vertrouwenslieden ingesteld?

Ja/nee

Heeft het concern zich aangesloten bij een landelijke vertrouwenscommissie?

Ja/nee

Klachten en geschillen zorginstellingen (grote entiteiten)

Vraag

Antwoordcategorie

Kunnen patiënten/cliënten in het concern terecht bij een klachtenfunctionaris conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

Ja/nee

Beschikt de zorginstelling over een regeling voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten jegens de cliënt van uw organisatie conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

Ja/nee

Is de zorginstelling aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

Ja/nee

Zo ja, welke?

Tekstveld

Melding geweld tussen cliënten (alle zorginstellingen)

Onderwerp

Aantal in verslagjaar

Zware gevallen van geweld tussen cliënten

 

Minder zware gevallen van geweld tussen cliënten

 

5. Personeel

Personeel op het niveau van uw gehele organisatie (alle zorginstellingen)
 

Instroom aantal personen

Instroom aantal fte’s

Uitstroom aantal personen

Uitstroom aantal fte’s

Aantal personen op 31-12 van het verslagjaar

Aantal fte’s op 31-12 van het verslagjaar

Personeel in loondienst incl. leerlingen BBL

           

Zelfstandige (geen gezagsverhouding, zoals DGA, maten, vennoten, niet zijnde onderaannemers)

           

Ingehuurd personeel (uitzendkrachten)

           

Stagiaires

           

Vrijwilligers

           

Totaal

           
Cliëntgebonden personeel en niet-cliëntgebonden personeel (grote entiteiten)

Verhouding cliëntgebonden personeel/niet-cliëntgebonden personeel

Percentage

Cliëntgebonden personeel

 

niet-cliëntgebonden personeel

 
Verdeling personeel naar financieringstroom (alle zorginstellingen)
 

Zvw

Wlz

Wmo 2015

Jeugdwet

Forensische zorg

Overige

Percentage fte totaal personeel

           
Nadere specificaties medisch specialisten (UMC’s, algemene ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen, ZBC’s)

Nadere specificaties

Aantal werkzame personen op 31-12 van verslagjaar

Aantal fte’s op 31-12 van verslagjaar

Medisch specialisten in loondienst

   

Medisch specialisten inhuur

   

Medisch specialisten vrij beroep / medisch specialistisch bedrijf

   

Psychiaters PUK en PAAZ (loon +inhuur + vrijberoep)

   
Nadere specificaties revalidatiecentra (grote entiteiten)

Nadere specificaties

Aantal werkzame personen op 31-12 van verslagjaar

Aantal fte’s op 31-12 van verslagjaar

Medisch specialisten (loon +inhuur + vrijberoep)

   
Nadere specificaties GGZ voor cliënten Zvw of Wlz, exclusief PUK en PAAZ (grote entiteiten)

Nadere specificaties

Aantal werkzame personen op 31-12 van verslagjaar

Aantal fte’s op 31-12 van verslagjaar

Psychiaters (loon +inhuur + vrijberoep)

   
Nadere specificaties verpleging, verzorging, wijkverpleging en kraamzorg Zvw of Wlz (grote entiteiten)

Nadere specificaties

Aantal werkzame personen op 31-12 van verslagjaar

Aantal fte’s op 31-12 van verslagjaar

Specialist ouderengeneeskunde/basisarts

   

(GZ)Psycholoog

   

Verpleegkundig specialist

   

Verpleegkundige hbo

   

Verpleegkundige mbo

   

IG-Verzorgende

   

Verzorgende/helpende

   

Zorghulp

   

Kraamverzorgenden

   
Verzuim personeel (exclusief zwangerschap) (alle zorginstellingen)

Verzuim

Percentage

Verzuim totaal personeel in loondienst

 
Vacatures (alle zorginstellingen)

Personeel

Totaal aantal vacatures op 31 december verslagjaar

Waarvan moeilijk vervulbaar

Alle soorten vacatures

   

Cliëntengebonden functies

   

6. Patiënten en cliënten

Patiënten en cliënten gehele organisatie (grote entiteiten)

Aantal patiënten/cliënten gehele organisatie (alle vormen van zorg, jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning)

Aantal

Aantal unieke patiënten/cliënten in zorg op 1 januari van het verslagjaar

 

Aantal nieuw ingeschreven unieke patiënten/cliënten in zorg in het verslagjaar

 

Totaal aantal unieke patiënten/cliënten in zorg in het verslagjaar

 

Aantal uitgeschreven unieke patiënten/cliënten in zorg in het verslagjaar

 

Aantal unieke patiënten/cliënten in zorg of behandeling op 31 december van het verslagjaar

 
Verhouding patiënten en cliënten naar financieringsstroom in gehele organisatie (grote entiteiten)

Verhouding naar financieringsstroom

Percentage

Zvw patiënten/cliënten t.o.v. totaal aantal patiënten/cliënten in zorg op 31 december van het verslagjaar

 

Wlz patiënten/cliënten t.o.v. totaal aantal patiënten/cliënten in zorg op 31 december van het verslagjaar

 

Jeugdwet patiënten/cliënten t.o.v. totaal aantal patiënten/cliënten in zorg op 31 december van het verslagjaar

 

Wmo 2015 patiënten/cliënten t.o.v. totaal aantal patiënten/cliënten in zorg op 31 december van het verslagjaar

 

Forensische zorg patiënten/cliënten t.o.v. totaal aantal patiënten/cliënten in zorg op 31 december van het verslagjaar

 
Patiënten UMC’s, ziekenhuizen en ZBC’s

Aantal patiënten

Aantal

Aantal patiënten met minimaal één afgesloten DBC/DBC-product in verslagjaar

 
Patiënten revalidatiecentrum

Aantal patiënten

Aantal

Aantal patiënten met minimaal één afgesloten DBC/DBC-product in verslagjaar

 
Cliënten gehandicaptenzorg Zvw of Wlz

Aantal cliënten

Aantal op 31 december van het verslagjaar

Cliënten Wlz

 

Aantal cliënten op basis van een zzp/zorgprofiel met dagbesteding

 

Aantal cliënten op basis van een zzp/zorgprofiel zonder dagbesteding

 

Aantal cliënten met een Volledig Pakket Thuis

 

Aantal cliënten met een Modulair Pakket Thuis

 

Aantal cliënten dat zorg bij de organisatie inkoopt o.b.v. persoonsgebonden budget Wlz

 

Aantal cliënten extramurale behandeling (tijdelijke subsidieregeling)

 

Cliënten Zvw, inclusief kindzorg

 

Aantal cliënten wijkverpleging

 

Aantal cliënten eerstelijnsverblijf

 

Aantal cliënten geriatrische revalidatiezorg

 
Cliënten verpleging, verzorging en wijkverpleging Zvw of Wlz

Aantal cliënten

Aantal cliënten op 31 december van het verslagjaar

Cliënten Wlz

 

Aantal cliënten op basis van een zzp/zorgprofiel

 

Aantal cliënten met een Volledig Pakket Thuis

 

Aantal cliënten met een Modulair Pakket Thuis

 

Aantal cliënten dat zorg bij u inkoopt o.b.v. persoonsgebonden budget Wlz

 

Aantal cliënten extramurale behandeling (tijdelijke subsidieregeling)

 

Cliënten Zvw

 

Aantal cliënten wijkverpleging, inclusief intensieve Kindzorg

 

Aantal cliënten eerstelijnsverblijf

 

Aantal cliënten geriatrische revalidatiezorg (verblijf op basis van DBC)

 
Cliënten geestelijke gezondheidszorg Zvw en Wlz

Aantal cliënten

Aantal cliënten op 31 december van het verslagjaar

Aantal verblijfcliënten (Zvw)

 

Aantal verblijfcliënten (Wlz)

 

7. Capaciteit

Capaciteit en productie zelfstandige behandelklinieken medisch-specialistische zorg (micro-entiteit)

Capaciteit en productie

Aantal op 31/12 verslagjaar’

Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en dag/deeltijdbehandeling per einde verslagjaar

 

– waarvan bedden/plaatsen voor dag/deeltijdbehandeling

 
Capaciteit UMC’s, algemene en categorale ziekenhuizen en ZBC’s (exclusief revalidatiecentra, exclusief PUK en PAAZ)

Capaciteit

Aantal op 31/12 verslagjaar

Aantal bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor klinische capaciteit en dag/deeltijdbehandeling

 

– Waarvan plaatsen voor cytostaticabehandelingen en dialyses

 

– Waarvan bedden/plaatsen voor dag/deeltijdbehandeling

 

– Waarvan wiegen voor gezonde zuigelingen

 
Capaciteit per locatie (UMC’s, algemene en categorale ziekenhuizen)

Capaciteit

Aantal op 31/12 verslagjaar

Aantal bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor klinische capaciteit en dag/deeltijdbehandeling

 

– Waarvan plaatsen voor cytostaticabehandelingen en dialyses

 

– Waarvan bedden/plaatsen voor dag/deeltijdbehandeling

 

– Waarvan wiegen voor gezonde zuigelingen

 
Capaciteit PUK en PAAZ

Capaciteit

Aantal op 31/12 verslagjaar

Aantal bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor dagelijkse planning van opnames of verblijf

 

Aantal plaatsen deeltijdbehandeling

 
Capaciteit revalidatiecentra (micro-entiteit)

Capaciteit en productie

Aantal op 31/12 verslagjaar

Aantal beschikbare bedden

 
Capaciteit revalidatiecentra (grote entiteit)

Capaciteit

Aantal op 31/12 verslagjaar

Aantal bedden dat beschikbaar is voor klinische zorg

 

Waarvan voor kinderen tot 18 jaar

 

Waarvan voor volwassenen

 
Capaciteit GGZ Zvw en Wlz (micro-entiteit)

Capaciteit

Aantal op 31/12 verslagjaar

Aantal beschikbare bedden/plaatsen dat geschikt is voor dagelijkse planning van opname of verblijf

 
Capaciteit GGZ Zvw en Wlz (exclusief PAAZ en PUK)

Capaciteit

Aantal op 31/12 verslagjaar

Het aantal bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor dagelijkse planning van opnames, verblijf of voor dagbehandeling.

 

Waarvan klinische bedden (Zvw en Wlz)

 
Capaciteit gehandicaptenzorg Wlz en Zvw (alle zorginstellingen)

Capaciteit

Aantal op 31/12 verslagjaar

Aantal bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen

 
Capaciteit verpleging, verzorging en wijkverpleging Zvw en Wlz (micro-entiteit)

Capaciteit

Aantal op 31/12 verslagjaar

Aantal beschikbare bedden/plaatsen verblijfszorg per einde verslagjaar

 

– Waarvan beschikbare bedden/plaatsen geriatrische revalidatiezorg in verslagjaar (verblijf op basis van DBC)

 
Capaciteit verpleging, verzorging en wijkverpleging Wlz en Zvw exclusief kraamzorg (grote entiteiten)

Capaciteit

Aantal op 31/12 verslagjaar

Aantal bedden dat beschikbaar is voor verblijfszorg

 

– Waarvan bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor Wlz-zorg met verblijf

 

– Waarvan bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor geriatrische revalidatiezorg (verblijf op basis van DBC)

 

– Waarvan bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor eerstelijnsverblijf

 

8. Productie

Productie zelfstandige behandelklinieken medisch-specialistische zorg (micro-entiteit)

Productie

Aantal

Aantal in verslagjaar geopende DBC’s/DBC-zorgproducten (afkomstig uit ZIS)

 

Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s/DBC-zorgproducten (afkomstig uit ZIS)

 
Productie UMC’s, algemene en categorale ziekenhuizen en ZBC’s (exclusief revalidatiecentra, exclusief PUK en PAAZ)

Productie

Aantal

Aantal in verslagjaar geopende DBC-zorgproducten (ontlenen aan ZIS)

 

Aantal in verslagjaar gesloten DBC-zorgproducten (ontlenen aan ZIS)

 

Aantal klinische opnamen (exclusief interne overnamen in verslagjaar)

 

Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar

 

Aantal dagverplegingsdagen in verslagjaar

 

Aantal langdurige observaties zonder overnachting in verslagjaar

 

Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar (inclusief verkeerde bed)

 

– Waarvan verkeerde-bed-dagen

 

Aantal beschikbare operatiekamers

 

Aantal cytostaticabehandelingen in verslagjaar

 

Aantal dialyses in verslagjaar

 
Productie PUK en PAAZ

Productie

Aantal

Aantal openstaande DBC-zorgproducten op 1 januari van verslagjaar (ontleend aan het zorginstellingensysteem niet uit DIS)

 

Aantal in het verslagjaar geopende DBC-zorgproducten (ontleend aan het zorginstellingensysteem niet uit DIS)

 

Aantal in het verslagjaar gesloten DBC-zorgproducten (ontleend aan het zorginstellingensysteem niet uit DIS)

 

Aantal openstaande DBC-zorgproducten op 31 december van verslagjaar (ontleend aan het zorginstellingensysteem, niet uit DIS)

 

Aantal klinische opnamen exclusief interne overname in verslagjaar

 

Aantal eerste polikliniekbezoeken in het verslagjaar

 

Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar

 

Aantal psychiatrische deeltijdbehandelingen in verslagjaar

 

Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar

 
Productie revalidatiecentra (micro-entiteit)

Productie

Aantal

Aantal deeltijdbehandeling per einde verslagjaar

 

Aantal in verslagjaar geopende DBC’s/DBC-zorgproducten (afkomstig uit zorginstellingssystemen)

 

Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s/DBC-zorgproducten (afkomstig uit zorginstellingssystemen)

 
Productie revalidatiecentra (grote entiteiten)

Productie

Aantal

Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar

 

– Waarvan voor kinderen tot 18 jaar

 

– Waarvan voor volwassenen

 

Aantal klinische opnamen in verslagjaar

 

– Waarvan voor kinderen tot 18 jaar

 

– Waarvan voor volwassenen

 

Aantal in verslagjaar geopende DBC’s/DBC-zorgproducten ontleend aan informatiesysteem van de zorginstelling

 

– Waarvan klinisch

 

– Waarvan poliklinisch

 

Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s/DBC-producten ontleend aan informatiesysteem van de zorginstelling

 

– Waarvan voor kinderen tot 18 jaar

 

– Waarvan poliklinisch

 

Enquête Beeldvormende diagnostiek (grote entiteit)

Deze vragenlijst is niet opgenomen in deze bijlage, maar wordt getoond in DigiMV. De enquête beeldvormende diagnostiek heeft als doel het maken van ramingen van de dosis voor patiënten/cliënten als bedoeld in artikel 12 van Richtlijn 97/43/Euratom. Het aanleveren van deze gegevens door zorginstellingen is verplicht ingevolge Hoofdstuk 6, Artikel 74 van het Besluit stralingsbescherming.

Het RIVM gebruikt de verkregen gegevens voor het actueel houden van het Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen (IMS). Deze website voor professionals in de gezondheidszorg verschaft inzicht in de aard en omvang van medische stralingstoepassingen in Nederland.

Productie GGZ (Zvw en Wlz), exclusief PAAZ en PUK (alle zorginstellingen)

Productie

Aantal

Productie Zvw – Basis GGZ

 

Aantal openstaande zorgproducten basis GGZ op 1 januari van verslagjaar

 

Aantal in het verslagjaar geopende zorgproducten basis GGZ

 

Aantal in het verslagjaar gesloten zorgproducten basis GGZ

 

Aantal openstaande zorgproducten basis GGZ op 31 december van verslagjaar

 

Productie Zvw – Basis Gespecialiseerde GGZ

 

Aantal openstaande zorgproducten gespecialiseerde GGZ op 1 januari van verslagjaar (niet ontleend aan DIS)

 

Aantal in het verslagjaar geopende zorgproducten gespecialiseerde GGZ (niet ontleend aan DIS)

 

Aantal in het verslagjaar gesloten zorgproducten gespecialiseerde GGZ (niet ontleend aan DIS)

 

Aantal openstaande zorgproducten gespecialiseerde GGZ op 31 december van verslagjaar (niet ontleend aan DIS)

 

Aantal ZZP langdurige GGZ met behandeling in 2de en 3de jaar in dagen in verslagjaar

 

Productie Wlz

 

Aantal ZZP/zorgprofiel – B dagen in verslagjaar

 
Productie gehandicaptenzorg Zvw en Wlz (micro-entiteit)

Productie

Aantal

Aantal deeltijdbehandeling per einde verslagjaar

 

Aantal dagen zorg met verblijf met dagbesteding

 

Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding

 

Omzet Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis

 

Aantal dagdelen dagbesteding

 
Productie gehandicaptenzorg Zvw en Wlz (grote entiteiten)

Productie in verslagjaar

Aantal

Aantal dagen met zorg met verblijf en dagbesteding

 

Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding

 

Aantal dagen zorg op basis van Volledig Pakket Thuis

 

Aantal dagdelen dagbesteding

 
Productie verpleging, verzorging en wijkverpleging (Wlz of Zvw), exclusief kraamzorg (alle zorginstellingen)

Productie in verslagjaar

Aantal

Wlz

 

Aantal dagen zorg met verblijf

 

Aantal dagen zorg op basis van Volledig Pakket Thuis

 

Zvw

 

Aantal dagen eerstelijnsverblijf

 

Aantal in verslagjaar geopende DBC’s/DBC-zorgproducten geriatrische revalidatiezorg

 

Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s/DBC-zorgproducten geriatrische revalidatiezorg

 

9. Bestuursverklaring

Bestuursverklaring

Het bestuur van (statutaire naam zorginstelling) verklaart dat de informatie in DigiMV, zijnde pdf jaarverslaggeving en specifieke informatie, juist en volledig is en niet strijdig is met andere beschikbare informatie.1

 

De zorginstelling heeft de documentatie ter inzage beschikbaar zodat de jaarverantwoording verifieerbaar is door de bevoegde autoriteiten.

 

De jaarverslaggeving en specifieke informatie wordt voor een ieder ter inzage gelegd en openbaar gemaakt op de website www.jaarverantwoordingzorg.nl.

 

Deze aangeleverde gegevens worden doorgeleverd aan de externe toezichthouders (IGJ en NZa), uw brancheorganisatie, derden, het besloten portaal Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders (RIZ), Landelijk Register van Zorgaanbieders (LRZa) en Zorginstituut Nederland (ZINL).

 

Bestuursfunctie:

 

Tekstveld

Naam:

 

Tekstveld

Accorderen/voltooien

Vinkje

 

1 Te denken valt aan andere managementinformatie, jaarverslaggeving, zijnde gedeponeerde pdf jaarrekening en overige gegevens, verantwoordingsinformatie en uitgevoerde audits.

Terug naar begin van de pagina