Mandaatbesluit LNV Dienst Regelingen

[Regeling vervallen per 01-05-2011.]
Geraadpleegd op 05-10-2022.
Geldend van 01-07-2009 t/m 01-07-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 december 2005, nr. TRCJZ/2005/3420, houdende verlening van mandaat en machtiging aan ambtenaren van de Dienst Regelingen (Mandaatbesluit LNV Dienst Regelingen)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Paragraaf 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

De algemeen directeur, de directeur Financiën en de directeur Uitvoering van de Dienst Regelingen zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. de beantwoording van aan de minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van de Dienst Regelingen betreffende voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens deze door de secretaris-generaal of een directeur-generaal dient te worden afgedaan;

 • b. de uitgifte van legitimatiebewijzen, bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht, aan ambtenaren van de Dienst Regelingen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

De algemeen directeur van de Dienst Regelingen is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende de afdoening van klachten betreffende gedragingen van de Dienst Regelingen, voor zover de klacht niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende klacht niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens deze door de secretaris-generaal of een directeur-generaal dient te worden afgedaan.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

De directeur Financiën, de directeur Uitvoering en de unitmanagers van de Dienst Regelingen zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het vaststellen van mededelingen als bedoeld in artikel 15, onderdelen q tot en met oo, genoemde regelingen, niet inhoudende beleidsregels.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

De unitmanagers van de Dienst Regelingen zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende de beantwoording van aan de Minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van de Dienst Regelingen betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens deze door de algemeen directeur van de Dienst Regelingen, de secretaris-generaal of een directeur-generaal dient te worden afgedaan.

Artikel 4a

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De algemeen directeur, de directeur Financiën, de directeur Uitvoering, de manager Recht en Rechtsbescherming en de plaatsvervangend manager Recht en Rechtsbescherming van de Dienst Regelingen zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 10044, datum inwerkingtreding 30-06-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2009.

 • b. de besluiten op grond van artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur strekkende tot verdaging van een beslissing op een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur;

 • c. besluiten op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens als bedoeld in de artikelen 30, derde lid, 35, 36 en 38, tweede lid, 40 of 41 van die Wet.

Paragraaf 2. Financieel mandaat en machtiging

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De algemeen directeur, de directeur Financiën en de directeur Uitvoering van de Dienst Regelingen zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

  • b. de afwijzing van verzoeken om schadevergoeding en de toekenning tot bedragen van ten hoogste € 50.000,–;

  • c. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die nodig zijn voor de organisatie en de uitvoering van maatregelen inzake de bestrijding van crises op de beleidsterreinen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 • 2 De unitmanagers van de Dienst Regelingen zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • 3 De manager Communicatie, de manager ICT en Logistiek, de manager Personeel en Organisatie, de manager Recht en Rechtsbescherming, de plaatsvervangend manager Recht en Rechtsbescherming, de manager Partner in Beleid, de manager Dienstcontrol, de manager Kwaliteitszorg, de manager Interne Accountantsdienst, de manager Registreren en de manager Loket van de Dienst Regelingen zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voor zover deze een bedrag van € 25.000,00 niet te boven gaan.

 • 4 De teammanagers van de Dienst Regelingen zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voor zover deze een bedrag van € 5.000,– niet te boven gaan.

 • 5 De controllers van de Dienst Regelingen zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het in voorkomend geval vrijgeven van zekerheden met betrekking tot de in artikel 15, onderdelen p tot en met oo, genoemde regelingen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 10044, datum inwerkingtreding 30-06-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-03-2009.

3 De manager Communicatie, de manager Informatiemanagement, de manager Certificeringsautoriteit, de afdelingsmanager Projecten, de manager Personeel en Organisatie, de manager Recht en Rechtsbescherming, de plaatsvervangend manager Recht en Rechtsbescherming, de manager Partner in Beleid, de manager Dienstcontrol, de manager Kwaliteitszorg, de manager Interne Accountantsdienst, de manager Registreren en de manager Loket van de Dienst Regelingen zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voor zover deze een bedrag van € 25.000,00 niet te boven gaan.

Paragraaf 3. Bestuursdwang, last onder dwangsom, dwangbevel, bestuurlijke boete, invordering, aanwijzing deskundigen, hertaxatie

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 10044, datum inwerkingtreding 30-06-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2009.

 • a. het besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 112, eerste lid, van de Flora- en faunawet, artikel 49 van de Meststoffenwet, artikel 106 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 54b van de Visserijwet 1963, artikel 18.2, eerste lid, onderdeel a, onder 3̊, van de Wet milieubeheer, alsmede de hiermee samenhangende besluiten, bedoeld in de artikelen 5:25, 5:31, 5:31a, 5:32, 5:37, 4:94, 4:96, 4:99, 4:112 en 5:10 van de Algemene wet bestuursrecht en de aanwijzing van ambtenaren van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die de beslissing tot bestuursdwang uitvoeren;

Paragraaf 4. Bezwaar, beroep en procesmachtiging

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

De algemeen directeur, de unitmanagers, de manager en plaatsvervangend manager recht en rechtsbescherming, de teammanagers juridische zaken, de teammanager recht en rechtsbescherming van de Dienst Regelingen, zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. beslissingen op bezwaarschriften, voor zover:

  • het besluit geschiedt overeenkomstig het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften dan wel over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift geen advies is ingewonnen van de Commissie voor de bezwaarschriften;

  • het niet betreft een gegrondverklaring van een bezwaar betreffende een subsidieverlening waarbij met het besluit tot gegrondverklaring € 50.000 of meer wordt verleend;

  • het niet betreft een bezwaarschrift dat vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de minister persoonlijk of namens hem door de secretaris-generaal of diens plaatsvervanger dient te worden afgedaan;

 • b. de beslissing tot verdaging van een beslissing op een ingediend bezwaarschrift;

 • c. beslissingen op verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschrift genomen beslissingen;

 • d. verweerschriften en andere schrifturen in gedingen aanhangig bij de bestuursrechter;

 • e. de afwijzing van verzoeken om schadevergoeding en de toekenning tot bedragen van ten hoogste € 5.000,–, voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;

 • f. de vergoeding van wettelijke rente in geval de behandeling van een bezwaarschrift of de betaling van een vastgestelde bijdrage is vertraagd, voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;

 • g. de vergoeding van de kosten van het voeren van een bezwaarprocedure of beroepsprocedure, voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

De algemeen directeur, de directeur Financiën en de directeur Uitvoering van de Dienst Regelingen zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. de machtiging van juristen werkzaam bij de Dienst Regelingen om de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te vertegenwoordigen bij de bestuursrechter inzake beroepen tegen besluiten genomen door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. besluiten waarbij de betrokken Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen wordt gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen op bezwaarschriften alsmede om verweerschriften en overige schrifturen, waaronder rechtsmiddelen, in te dienen bij het College van beroep voor het bedrijfsleven in verband met bij dat college ingestelde beroepen betreffende het In- en Uitvoerbesluit landbouwgoederen 1980.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

De algemeen directeur, de directeur Financiën, de directeur Uitvoering en de manager en plaatsvervangend manager Recht en Rechtsbescherming zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het horen in het openbaar, bedoeld in artikel 7:5, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, het instellen van hoger beroep of verzet, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening of een verzoek om opheffing of schorsing van een voorlopige voorziening of het instellen van een ander rechtsmiddel tegen rechterlijke uitspraken in gedingen, waarin de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit partij was.

Paragraaf 6. De Flora- en faunawet

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De teammanagers uitvoering van de Dienst Regelingen, zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 10044, datum inwerkingtreding 30-06-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2009.

 • f. de besluiten, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, voor zover geen betrekking hebbend op de vermelding op een fytosanitair certificaat, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEU L 166);

Paragraaf 7. De Boswet

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

De teammanagers uitvoering van de Dienst Regelingen, zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Paragraaf 8. Het Programma Beheer

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

De teammanagers uitvoering en de regelingsmanagers van de Dienst Regelingen, zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Paragraaf 9. De Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

De teammanagers uitvoering en de regelingsmanagers van de Dienst Regelingen, zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Paragraaf 10. De Landbouwwet

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

De teammanagers uitvoering en de regelingsmanagers van de Dienst Regelingen, zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. de Regeling steunverlening producenten akkerbouwgewassen;

 • b. de Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen;

 • c. de Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden;

 • d. de Uitvoeringsregeling superheffing 1988;

 • e. de Uitvoeringsregeling EEG-premie schapenvleesproducenten 1993;

 • f. de Uitvoeringsregeling EEG-premie aanhouden zoogkoeienbestand 1993;

 • g. de Uitvoeringsregeling EEG-premie rundvleesproducenten 1993;

 • h. de Uitvoeringsregeling EEG-rooipremie appelbomen 1990;

 • i. de Uitvoeringsregeling EG-rooipremie appelbomen 1994;

 • j. de Regeling schadevergoeding SLOM-deelnemers;

 • k. de Beschikking superheffing 1993;

 • l. de Beschikking superheffing zure boerderijzuivelprodukten;

 • m. de Subsidieregeling extensivering vleesstierenhouderij;

 • n. de Regeling dierlijke EG-premies;

 • o. de Subsidieregeling fokverbod varkens 1997;

 • p. de artikelen 5, eerste lid, 38 tot en met 42, 45, 71, onder b, 92, 98, 99, 109, 114, eerste en derde lid, 115 en 131, tweede lid, van de Regeling interventie melk en zuivelproducten;

 • q. de Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop 1999;

 • r. de Tabaksbeschikking 1971-I;

 • s. de aankoop van boter en de particuliere opslag van boter en room op basis van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke marktordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (PbEG L 160) en Verordening (EG) nr. 2771/1999, Hoofdstuk II, afdeling 1 tot en met 3 en Hoofdstuk III van de Commissie van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van interventiemaatregelen op de markt voor boter en room (PbEG L 133);

 • t. de verkoop, voor uitvoer, van boter uit interventievoorraden op basis van Verordening (EG) nr.1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (PbEG L 160) en Verordening (EG) nr. 3378/1991 van de Commissie van 20 november 1991 houdende nadere regels voor de verkoop, voor uitvoer, van boter uit interventievoorraden (PbEG L 319);

 • u. de verkoop van boter uit openbare opslag op basis van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (PbEG L 160), en Verordening (EG) nr. 2771/1991 Hoofdstuk II, afdeling 5 van de Commissie van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room (PbEG L133);

 • v. de aankoop van magere melkpoeder op basis van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (PbEG L 160) en Verordening (EG) nr. 214/2001 Hoofdstuk II, afdeling 1 t/m 4 van de Commissie van 12 januari 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor magere melkpoeder (PbEG L 37);

 • w. de verkoop bij openbare inschrijving van magere melkpoeder voor de vervaardiging tot mengvoeder op basis van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (PbEG L 160) en Verordening (EG) nr. 2799/1999 Hoofdstuk III van de Commissie van 17 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van steun voor ondermelk en magere melkpoeder voor voederdoeleinden en verkoop van voornoemd magere melkpoeder (PbEG 340);

 • x. de algemene en speciale interventiemaatregelen in de sector rundvlees op basis van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (PbEG L 160) en Verordening (EG) nr. 1669/2006 van de Commissie van 8 november 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad wat de openbare interventieaankoop in de sector rundvlees betreft (Pb L 312);

 • y. de afzet van het door de interventiebureaus aangekochte bevroren rundvlees op basis van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (PbEG L 160) en Verordening (EG) nr. 2173/1979 van de Commissie van 4 oktober 1979 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de afzet van rundvlees gekocht door interventiebureaus (PbEG L 251);

 • z. de overneming van granen door de interventiebureaus op basis van Verordening (EG) nr. 824/2000 van de Commissie van 19 april 2000 tot vaststelling van de procedures voor de overneming van granen door de interventiebureaus, en tot vaststelling van de analysemethodes voor de bepaling van de kwaliteit (PbEG L 100) en Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (PbEU L 270);

 • aa. de verkoop van graan door de interventiebureaus op basis van Verordening (EG) nr. 2131/93 van de Commissie van 28 juli 1993 tot vaststelling van de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van graan door de interventiebureaus (PbEG L 191) en Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (PbEU L 270);

 • bb. de verkoop van boter tegen verlaagde prijs en de toekenning van steun voor room, boter en boterconcentraat bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen op basis van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (PbEG L 160) en Hoofdstuk II van Verordening (EG) nr. 1898/2005 van de Commissie van 9 november 2005 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad, wat betreft maatregelen voor de afzet van room, boter en boterconcentraat op de markt van de Gemeenschap (PbEG L 308);

 • cc. buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Nederland op basis van Verordening (EEG) nr. 2759/1975 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (PbEG L 282) en Verordening (EG) 413/97 van de Commissie van 3 maart 1997 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees (PbEG L 62);

 • dd. de toekenning, via openbare inschrijving, van steun voor boterconcentraat voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap op basis van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (PbEG L 160) en Hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 1898/2005 van de Commissie van 9 november 2005 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad, wat betreft maatregelen voor de afzet van room, boter en boterconcentraat op de markt van de Gemeenschap (PbEG L 308);

 • ee. de toekenning van steun voor de aankoop van boter door instellingen en gemeenschappen zonder winstoogmerk op basis van Hoofdstuk IV van Verordening (EG) nr. 1898/2005 van de Commissie van 9 november 2005 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad, wat betreft maatregelen voor de afzet van room, boter en boterconcentraat op de markt van de Gemeenschap (PbEU L 308);

 • ff. de Interventieregeling vis;

 • gg. de Regeling subsidie opkoop in beschermings- en toezichtsgebieden MKZ ;

 • hh. de individuele subsidieverstrekkingen op basis van Verordening (EG) nr. 797/2004 van de Raad van 26 april 2004 betreffende maatregelen ter verbetering van de productie en afzet van producten van de bijenteelt (PbEU L 125);

 • ii. vergoedingen op grond van de Regeling werkprogramma’s producentenorganisaties visserij- en aquacultuursector;

 • jj. de individuele subsidieverstrekkingen op basis van Verordening (EG) nr. 2702/1999 van de Raad van 14 december 1999 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten in derde landen en op basis van Verordening (EG) nr. 2826/2000 van de Raad van 19 december 2000 betreffende voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt, alsmede het namens de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de Staat der Nederlanden in dat kader sluiten van uitvoeringsovereenkomsten met subsidieontvangers;

 • kk. Regeling GLB-inkomenssteun;

 • ll. Regeling GLB-inkomenssteun 2006;

 • mm. De uitvoering van Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad van 20 februari 2006 tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, behoudens het heffen van de herstructureringssteun als bedoeld in artikel 11 van deze verordening;

 • nn. de particuliere opslag van varkensvlees op grond van Verordening (EEG) Nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees, Verordening (EEG) Nr. 2763/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende vaststelling van de algemene regels voor de steunverlening aan de particuliere opslag in de sector varkensvlees en Verordening (EEG) Nr. 3444/90 van de Commissie van 27 november 1990 houdende uitvoeringsbepalinge betreffende de toekenning van steun voor de particuliere opslag van varkensvlees;

 • oo. de particuliere opslag van rundvlees op grond van Verordening (EG) Nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijk ordening der markten in de sector rundvlees en Verordening (EG) Nr. 907/2000 van de Commissie van 2 mei 2000 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) Nr. 1254/1999 van de Raad wat de steun voor de particuliere opslag in de sector rundvlees betreft.

Artikel 15a

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

De algemeen directeur, de directeur Financiën, de directeur Uitvoering, de manager Dienst Control, de teammanager Baten-lastenadministratie, de teammanager Programma-uitgaven, de coördinator Programma-uitgaven, de teammanager Planning en Control, de manager Partner in Beleid, de manager Recht en Rechtsbescherming en de plaatsvervangend manager Recht en Rechtsbescherming van de Dienst Regelingen zijn gemachtigd namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uit te betalen dan wel te innen:

 • a. de door het Hoofdproductschap Akkerbouw betaalbaargestelde of ter inning aangeboden geldbedragen ingevolge:

 • b. de door het Productschap Zuivel, betaalbaargestelde of ter inning aangeboden geldbedragen ingevolge de Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (PbEG L 160), alsmede de Europese regelgeving ten aanzien van chemisch zuivere lactose en melksuikerstroop;

 • c. de door het Productschap Tuinbouw, betaalbaargestelde of ter inning aangeboden geldbedragen ingevolge:

  • 1°. Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (PbEG L 297);

  • 2°. Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit (PbEG L 297);

  • 3°. Verordening (EEG) nr. 234/68 van de Raad van 27 februari 1968 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector levende planten en producten van de bloementeelt (PbEG L 55);

  • 4°. Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (PbEG L 179) indien betrekking hebbend op ongegist druivensap (met inbegrip van druivenmost) zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker en druiven, andere dan voor tafelgebruik;

  • 5°. Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen (PbEG L 47);

 • d. de door het Productschap voor Vee en Vlees, betaalbaargestelde of ter inning aangeboden geldbedragen ingevolge:

  • 1°. Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (PbEG nr. L 282);

  • 2°. Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (PbEG L 160);

  • 3°. Verordening (EG) nr. 2529/2001 van de Raad van 19 december 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schapen- en geitenvlees (PbEG L 341);

 • e. de door het Productschap voor Pluimvee en Eieren, betaalbaargestelde of ter inning aangeboden geldbedragen ingevolge:

  • 1°. Verordening (EEG) nr. 2771/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren (PbEG nr. L 282) alsmede de Europese regelgeving ten aanzien van albuminen;

  • 2°. Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee (PbEG nr. L 282);

  • 3°. De artikelen 24, 29 en 32 van Beschikking 90/424/EEG van de Raad van de Europese Unie van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (PbEG L 224), voor zover het betreft geldbedragen in het kader van de bestrijding van salmonella;

met dien verstande dat de betaalopdracht altijd wordt ondertekend door twee procuratiehouders conform de in de administratieve organisatie van Dienst Regelingen vastgestelde combinaties.

Paragraaf 12. Meststoffenwetgeving

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

De teammanagers uitvoering en de regelingsmanagers van de Dienst Regelingen, zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende:

Paragraaf 13. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

De teammanagers uitvoering van de Dienst Regelingen, zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

De teammanagers Data en de teammanagers Systeem van Dienst Regelingen zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 19a

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

Paragraaf 14. Overige aangelegenheden

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

De teammanagers uitvoering en de regelingsmanagers van de Dienst Regelingen, zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Paragraaf 15. Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 20, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE ALGEMEEN DIRECTEUR DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR FINANCIËN DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR UITVOERING DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE UNITMANAGER DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE MANAGER COMMUNICATIE DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE MANAGER ICT EN LOGISTIEK DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE MANAGER PERSONEEL EN ORGANISATIE DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE MANAGER RECHT EN RECHTSBESCHERMING DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND MANAGER RECHT EN RECHTSBESCHERMING DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE MANAGER PARTNER IN BELEID DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE MANAGER DIENSTCONTROL DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE MANAGER KWALITEITSZORG DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE MANAGER INTERNE ACCOUNTANTSDIENST DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE MANAGER LOKET DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE MANAGER REGISTREREN DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE TEAMMANAGER UITVOERING DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE TEAMMANAGER BATEN-LASTENADMINISTRATIE DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE TEAMMANAGER PROGRAMMA-UITGAVEN DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE TEAMMANAGER PLANNING EN CONTROL DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE TEAMMANAGER JURIDISCHE ZAKEN DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE TEAMMANAGER RECHT EN RECHTSBESCHERMING DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE TEAMMANAGER DATA DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE TEAMMANAGER SYSTEEM DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE REGELINGSMANAGER DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE COÖRDINATOR PROGRAMMA-UITGAVEN DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE CONTROLLER DIENST REGELINGEN,’.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 01-05-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 december 2005

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Naar boven