Warenwetregeling aanwijzing en werkwijze toezichthouders COKZ

Geldend van 01-02-2018 t/m 13-12-2019

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2005, nr. VGP/VL 2642635, houdende aanwijzing van personen in dienst van het COKZ en het CPE als toezichthouder op de bij of krachtens de Warenwet gestelde regels (Warenwetregeling aanwijzing en werkwijze toezichthouders COKZ en CPE)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 25a, eerste en derde lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. het COKZ: de stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel;

  • b. IG-NVWA: de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

  • c. verordening (EG) 882/2004: verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEU L 165 en 191).

Artikel 2

  • 1 De controleurs van het COKZ zijn belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Warenwet gestelde regels.

  • 2 Het COKZ zorgt ervoor dat het in het eerste lid bedoelde toezicht wordt georganiseerd en uitgeoefend met inachtneming van de artikelen 3, 4 en 6 tot en met 11, van verordening (EG) 882/2004 inzake officiële controles van levensmiddelen.

Artikel 3

  • 1 De directeur van het COKZ dient jaarlijks voor 1 oktober na overleg met de Directeur Handhaven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een werkprogramma in bij de IG-NVWA, waarin zijn opgenomen de activiteiten van het COKZ met betrekking tot artikel 2 voor het eerstkomende volle kalenderjaar.

  • 2 Het werkprogramma behoeft binnen twee maanden na indiening de goedkeuring van de IG-NVWA.

Artikel 4

De IG-NVWA is bevoegd aan de directeur van het COKZ algemene of bijzondere aanwijzingen te geven over de uitvoering van de werkzaamheden van het COKZ.

Artikel 5

De directeur van het COKZ zendt jaarlijks voor 1 juni een verslag van de werkzaamheden van het COKZ in het afgelopen jaar aan de IG-NVWA.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling aanwijzing en werkwijze toezichthouders COKZ.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina