Inkomensbesluit Wet WIA

[Regeling vervallen per 01-03-2012.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 01-05-2009

Besluit van 5 december 2005, houdende vaststelling van een inkomensbesluit voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Inkomensbesluit Wet WIA)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 13 juli 2005, directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/F&W/05/52295;

Gelet op de artikelen 52, vijfde lid, 60, vijfde lid, en 61, tiende lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

De Raad van State gehoord (advies van 3 augustus 2005, no. W12.05.0319/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 28 november 2005, directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/AL/05/61774;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-03-2012]

Artikel 1. Algemeen

[Vervallen per 01-03-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

§ 2. Inkomen uit arbeid

[Vervallen per 01-03-2012]

Artikel 2. Hoofdregel inkomen uit arbeid

[Vervallen per 01-03-2012]

 • 2 Indien de berekening van het resultaat uit overige werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, of de winst, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, leidt tot een negatief bedrag, wordt het resultaat onderscheidenlijk de winst op nihil gesteld.

Artikel 3. Algemene beperking inkomen uit arbeid

[Vervallen per 01-03-2012]

Artikel 4. Inkomen uit arbeid voor de toepassing van de artikelen 52, vierde lid, en 61, achtste lid, van de Wet WIA

[Vervallen per 01-03-2012]

 • 1 Voor de toepassing van de artikelen 52, vierde lid, en 61, achtste lid, van de Wet WIA wordt in aanvulling op of in afwijking van artikel 2, eerste lid:

  • a. als inkomen uit arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven beschouwd het loon of de inkomsten die ten grondslag liggen aan een recht op loondervingsuitkering of die werden genoten in de kalendermaand voor de aanvang van het verlof;

  • b. niet als inkomen uit arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven beschouwd het loon of de inkomsten die door de verzekerde worden genoten indien hij tegelijkertijd uit hoofde van dezelfde arbeidsrelatie loon of inkomsten als bedoeld in onderdeel a ontvangt.

 • 2 Bij het bepalen van de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt, indien sprake is van een verkorte wachttijd als bedoeld in artikel 23, zesde lid, van de Wet WIA, geen rekening gehouden met het loon dat door de werkgever wordt betaald.

Artikel 5. Inkomen uit arbeid voor de toepassing van artikel 60, eerste lid, van de Wet WIA

[Vervallen per 01-03-2012]

Voor de toepassing van artikel 60, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet WIA wordt in aanvulling op of in afwijking van artikel 2, eerste lid:

 • a. als inkomen uit arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven beschouwd:

 • b. niet als inkomen uit arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven beschouwd het loon of de inkomsten die door de verzekerde worden genoten indien hij tegelijkertijd uit hoofde van dezelfde arbeidsrelatie loon of inkomsten als bedoeld in onderdeel a ontvangt.

§ 3. Bepaling van het inkomen

[Vervallen per 01-03-2012]

Artikel 6. Bepaling inkomen uit arbeid

[Vervallen per 01-03-2012]

 • 1 Het inkomen uit arbeid uit het bedrijfs- en beroepsleven is het tot een bedrag per kalendermaand herleide inkomen.

 • 2 Bij de toepassing van het eerste lid wordt voorzover sprake is van loon als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a en b, het loon door de werknemer geacht te zijn genoten in het aangiftetijdvak waarover de werkgever of de inhoudingsplichtige van dat loon opgave heeft gedaan.

 • 3 Bij de toepassing van het eerste lid kan op basis van een geschat inkomen een gemiddeld genoten inkomen per kalendermaand worden bepaald, waarna per periode van ten hoogste twaalf kalendermaanden een herberekening plaatsvindt.

 • 6 Indien een loondervingsuitkering niet tot uitbetaling komt omdat deze niet is aangevraagd, wordt voor de toepassing van dit besluit de uitkering in aanmerking genomen als ware deze genoten.

 • 7 Het UWV kan dit artikel buiten toepassing laten of daarvan afwijken voorzover toepassing, gelet op het belang dat dit besluit beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 7. Omrekening

[Vervallen per 01-03-2012]

 • 1 De bij de toepassing van artikel 6 noodzakelijke omrekening in euro’s van een niet in euro’s uitgedrukt inkomen uit arbeid geschiedt met behulp van de door de Europese Centrale Bank geadviseerde wisselkoersen.

 • 2 Een wijziging van een koers als bedoeld in het eerste lid beïnvloedt het op grond van artikel 6 vastgestelde inkomen niet, met dien verstande dat:

  • a. bij wijziging van het inkomen uit arbeid, anders dan ten gevolge van de koersmutaties, een omrekening plaatsvindt; en

  • b. ten minste eens per jaar een omrekening plaatsvindt.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-03-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 29 december 2005.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-03-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Inkomensbesluit Wet WIA.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 december 2005

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

A. J. de Geus

Uitgegeven de achtste december 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina