Regeling GLB-inkomenssteun 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 12-04-2013 t/m 31-12-2013

Regeling GLB-inkomenssteun 2006

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op Verordening (EG) Nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001 (PbEU L 270);

Gelet op Verordening (EG) Nr. 795/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (PbEU L 141);

Gelet op Verordening (EG) Nr. 796/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (PbEU L 141);

Gelet op Verordening (EG) Nr. 1973/2004 van de Commissie van 29 oktober 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en IV bis van die verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen (PbEU L345);

Overwegende dat toepassing moet worden gegeven aan de hiervoor genoemde verordeningen en de ter uitvoering daarvan vastgestelde Raads- en Commissieverordeningen;

Overwegende dat de bepalingen van genoemde verordeningen rechtstreekse werking hebben in de Nederlandse rechtssfeer, zij het dat ten behoeve van de juiste uitvoering en nadere invulling van deze bepalingen regelgeving noodzakelijk is;

Voorts gelet op de artikelen 15, 19, 23, 26, 27 en 28 van de Landbouwwet;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Paragraaf 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • 2 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. richtlijn 91/629/EEG: Richtlijn 91/629/EEG van de Raad van 19 november 1991 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van kalveren (PbEG L 340);

  • b. richtlijn 91/630/EEG: Richtlijn 91/630/EEG van de Raad van 19 november 1991 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van varkens (PbEG L 340);

  • c. verordening 1760/2000: Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad (PbEG L 204);

  • d. verordening 21/2004: Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad van 17 december 2003 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 en de Richtlijnen 92/102/EEG en 64/432/EEG (PbEU L 5);

  • e. verordening 852/2004: Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PbEU L 139);

  • f. verordening 853/2004: Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PbEU L 226);

  • g. verordening 183/2005: Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne (PbEU L 35);

  • h. verordening 885/2006: Verordening (EG) nr. 885/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot de erkenning van de betaalorganen en andere instanties en de goedkeuring van de rekeningen inzake het ELGF en het ELFPO (PbEU L 171);

  • i. verordening 1156/2006: Verordening (EG) nr. 1156/2006 van de Commissie van 28 juli 2006 tot vaststelling, voor 2006, van de begrotingsmaxima voor de gedeeltelijke of facultatieve uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling, de jaarlijkse totaalbedragen voor de regeling inzake één enkele areaalbetaling en de maximumbedragen voor de toekenning van de afzonderlijke suikerbetaling waarin Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad voorziet, en tot wijziging van die verordening (PbEG L 208);

  • j. verordening 552/2007: Verordening (EG) nr. 552/2007 van de Commissie van 22 mei 2007 tot vaststelling van het maximumbedrag van de communautaire bijdrage in de financiering van de activiteitenprogramma’s in de sector olijfolie, tot vaststelling, voor 2007, van de begrotingsmaxima voor de gedeeltelijke of facultatieve uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling en de jaarlijkse totaalbedragen voor de regeling inzake één enkele areaalbetaling waarin Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad voorziet, en tot wijziging van die verordening (PbEG L 131);

  • k. verordening 834/2007: Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PbEU L 189);

  • l. richtlijn 2008/71/EG: richtlijn 2008/71/EG van de Raad van de Europese Unie van 15 juli 2008 met betrekking tot de identificatie en registratie van varkens (PbEU L 213);

  • n. verordening 765/2008: Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93, (PbEU L 218);

  • o. verordening 674/2008: Verordening (EG) nr. 674/2008 van de Commissie van 16 juli 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad en Verordening (EG) nr. 247/2006 van de Raad en tot vaststelling, voor 2008, van de begrotingsmaxima voor de gedeeltelijke of facultatieve uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling en de jaarlijkse totaalbedragen voor de regeling inzake een enkele areaalbetaling waarin Verordening (EG) nr. 1782/2003 voorziet (PbEU L 189);

  • p. verordening 889/2008: Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PbEU L 250);

  • q. verordening 73/2009: Verordening (EG) Nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PbEU L 30);

  • r. verordening 1120/2009: Verordening (EG) Nr. 1120/2009 van de Commissie van 29 oktober 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij titel III van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (PbEU L 316);

  • s. verordening 1121/2009: Verordening (EG) nr. 1121/2009 van de Commissie van 29 oktober 2009 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en V van die verordening ingestelde steunregelingen (PbEU L 316);

  • t. verordening 1122/2009: Verordening (EG) nr. 1122/2009 van de Commissie van 30 november 2009 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem in het kader van de bij die verordening ingestelde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers en ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden in het kader van de steunregeling voor de wijnsector (PbEU L 316);

  • u. verordening 784/2011: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 784/2011 van de Commissie van 5 augustus 2011 inzake de vanaf 16 oktober 2011 te betalen voorschotten op de rechtstreekse betalingen uit hoofde van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (PbEU L 203).

 • 3 In verordening 73/2009 of de daarop gebaseerde verordeningen vastgestelde definities zijn van overeenkomstige toepassing.

Paragraaf 2. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Overeenkomstig verordening 73/2009 en met inachtneming van ter uitvoering daarvan vastgestelde Commissieverordeningen en deze regeling:

  • 1. wijst de minister op aanvraag aan landbouwers toeslagrechten op grond van artikel 33, eerste lid, onderdeel b, onder ii en iv, van verordening 73/2009 in het kader van de bedrijfstoeslagregeling toe.

  • 2. verstrekt de minister op aanvraag aan landbouwers:

   • a. een bedrijfstoeslag, of

   • b. specifieke steun op grond van Hoofdstuk 2a van deze regeling.

 • 2 De Minister beslist op de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, onder 2, uiterlijk op 30 juni van het jaar volgend op het jaar van indiening van de aanvraag.

 • 3 Vanaf 16 oktober 2011 betaalt de minister op grond van artikel 1 van verordening 784/2011, voorschotten van 50% van de betalingen voor de steunaanvragen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel 2, onder a, die in 2011 zijn gedaan op voorwaarde dat voor die steunaanvragen de toetsing is afgerond van de subsidiabiliteitsvoorwaarden, bedoeld in artikel 20 van verordening 73/2009.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Een landbouwer die een aanvraag heeft ingediend voor één van de in artikel 2 genoemde steunregelingen neemt de volgende bepalingen in acht:

 • a. de in de artikelen 4 en 5 van verordening 73/2009 bedoelde beheerseisen, opgenomen in bijlage 1, en

 • b. de in artikel 6 van verordening 73/2009 bedoelde minimumeisen inzake de goede landbouw- en milieuconditie, opgenomen in bijlage 2.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De minister kan met inachtneming van artikel 4, eerste lid, van verordening 1122/2009 bepalen dat het landbouwers verboden is blijvend grasland om te zetten in land voor andere vormen van grondgebruik, behoudens voorafgaande ontheffing.

 • 2 Een verzoek tot ontheffing wordt ingediend op een door DR vastgesteld formulier dat door de landbouwer volledig en naar waarheid is ingevuld, ondertekend en gedagtekend.

 • 3 Bij de indiening van het verzoek tot ontheffing legt de landbouwer alle bewijsstukken over die DR nodig acht voor de beoordeling van het verzoek.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Indien het aandeel van het blijvend grasland in de totale oppervlakte landbouwgrond als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van verordening 1122/2009 met meer dan 10% dreigt af te nemen ten opzichte van het aandeel blijvend grasland in 2003, is de landbouwer die beschikt over land dat van blijvend grasland is omgezet in land voor andere vormen van grondgebruik, verplicht tot het opnieuw omzetten van land in blijvend grasland. De minister stelt de betrokken landbouwer in kennis van deze verplichting en de oppervlakte waarop deze betrekking heeft.

 • 2 De landbouwer aan wie de kennisgeving bedoeld in het eerste lid is gegeven, is verplicht tot het omzetten van land in blijvend grasland voor het moment van indienen van de eerstvolgende verzamelaanvraag en overeenkomstig de voorwaarden van de kennisgeving.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Met ingang van 1 januari 2011 komen niet voor verstrekking van steun ingevolge deze regeling in aanmerking:

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De bedragen die een landbouwer op grond van de in artikel 2 genoemde steunregelingen aan subsidies ontvangt, worden conform het bepaalde in artikel 7 van verordening 73/2009 procentueel verlaagd ten behoeve van modulatie.

 • 2 De minister past in voorkomend geval de lineaire verlaging toe, bedoeld in artikel 8, eerste lid, laatste volzin, van verordening 73/2009.

Hoofdstuk 2. Bedrijfstoeslagregeling

[Vervallen per 01-01-2015]

Paragraaf 1. Toewijzen van toeslagrechten

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

Overeenkomstig de artikelen 64 en 65 van verordening 73/2009 verhoogt de minister de waarde van de toeslagrechten die landbouwers op 15 mei 2010 in eigendom hebben, of wijst de minister aan landbouwers nieuwe toeslagrechten toe, volgens de berekening, opgenomen in bijlage 4.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Overeenkomstig de artikelen 64 en 65 van Verordening 73/2009 verhoogt de minister de waarde van de toeslagrechten die landbouwers op 15 mei 2010 in eigendom hebben, of wijst de minister aan landbouwers nieuwe toeslagrechten toe die op grond van de volgende bepalingen in aanmerking komen voor toewijzing van toeslagrechten:

  • a. artikel 31 van verordening 73/2009,

  • b. artikel 26 van verordening 1120/2009, of

  • c. artikel 27 van verordening 1120/2009.

 • 2 Landbouwers kunnen verzoeken om toepassing van het eerste lid, onderdeel a, indien hun productie gedurende een of meer relevante referentiejaren als bedoeld in bijlage 4, door een geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden als bedoeld in artikel 31 van verordening 73/2009, dat zich vóór of gedurende die periode heeft voorgedaan is verminderd, hetgeen rechtstreeks ertoe heeft geleid dat de ontvangen directe betalingen in enig jaar van de relevante periode met meer dan € 500,– zijn verminderd. In dat geval wijst de minister de toeslagrechten van de landbouwer toe op basis van referentiejaren als bedoeld in bijlage 4, waarvan de productie niet is beïnvloed door het geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden. Indien de productie in alle relevante referentiejaren, bedoeld in bijlage 4, door een geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden is beïnvloed, wijst de minister de toeslagrechten van de landbouwer toe op basis van een door de minister te bepalen periode waarin de productie niet is beïnvloed door het geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden.

 • 3 Landbouwers die hun aanspraak op toeslagrechten, bedoeld in artikel 10, voor 15 mei 2010 hebben overgedragen in combinatie met de overdracht van een onderneming met een UBN, kunnen verzoeken om toepassing van het eerste lid, onderdeel b. Houders van volwassen runderen of kalveren kunnen alleen een beroep doen op dit artikel ten aanzien van de dieren die in de referentieperiode, bedoeld in bijlage 4 waren geconstateerd op het UBN.

 • 4 Landbouwers die hun aanspraak op toeslagrechten, bedoeld in artikel 10, voor 15 mei 2010 hebben verhuurd aan een onderneming met een UBN, kunnen verzoeken om toepassing van het eerste lid, onderdeel c, als:

  • a. het aantal verhuurde toeslagrechten niet hoger is dan het aantal verhuurde hectaren grond,

  • b. de verhuurovereenkomst uiterlijk op 15 mei 2010 ingaat, en

  • c. de verhuurovereenkomst na 15 mei 2010 afloopt.

 • 5 De verhuurder kan toeslagrechten, bedoeld in het vierde lid, overdragen aan de huurder.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2015]

Ter zake van de integratie van de gekoppelde steun voor de productie en verwerking van zetmeelaardappelen, verhoogt de minister overeenkomstig artikel 64 van verordening 73/2009 de waarde van toeslagrechten die landbouwers op 15 mei 2012 in eigendom hebben, of wijst de minister nieuwe toeslagrechten aan landbouwers toe, volgens de berekening, opgenomen in bijlage 9, punt 1.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2015]

Ter zake van de integratie van de gekoppelde steun voor de productie van zaaizaad van vezelvlas, verhoogt de minister overeenkomstig artikel 65 van verordening 73/2009 de waarde van toeslagrechten die landbouwers op 15 mei 2012 in eigendom hebben, of wijst de minister nieuwe toeslagrechten aan landbouwers toe, volgens de berekening, opgenomen in bijlage 9, punt 2.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2015]

Ter zake van de integratie van de gekoppelde steun voor de verwerking van vezelvlas of hennep, verhoogt de minister overeenkomstig artikel 64 van verordening 73/2009 de waarde van toeslagrechten die landbouwers op 15 mei 2012 in eigendom hebben, of wijst de minister nieuwe toeslagrechten aan landbouwers toe, volgens de berekening, opgenomen in bijlage 9, punt 3.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2015]

Ter zake van de integratie van de gekoppelde steun voor de verwerking van gedroogde voedergewassen, verhoogt de minister overeenkomstig artikel 64 van verordening 73/2009 de waarde van toeslagrechten die landbouwers op 15 mei 2012 in eigendom hebben, of wijst de minister nieuwe toeslagrechten aan landbouwers toe, volgens de berekening, opgenomen in bijlage 9, punt 4.

Artikel 15a

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Op grond van deze paragraaf verhoogde toeslagrechten, of toegewezen toeslagrechten, overschrijden niet de waarde van € 5.000 per toeslagrecht.

 • 2 Voor de uitvoering van de artikelen 12 tot en met 15 wordt geen rekening gehouden met rechtshandelingen waarvan op grond van bepaalde feiten en omstandigheden kan worden aangenomen dat zij geen wezenlijke verandering van feitelijke verhoudingen ten doel hebben gehad, of dat die rechtshandelingen achterwege zouden zijn gebleven indien daarmee niet een kleiner aantal toeslagrechten zou zijn verkregen als bedoeld in artikel 64, tweede lid, van verordening 73/2009.

Artikel 15b

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Landbouwers kunnen met een beroep op artikel 31 van verordening 73/2009 verzoeken om de verhoging van de waarde van toeslagrechten, of de toewijzing van nieuwe toeslagrechten, op grond van deze paragraaf op alternatieve wijze te berekenen.

 • 2 Een verzoek, bedoeld in het eerste lid, kan alleen worden gedaan indien:

  • a. de productie van de landbouwer rechtstreeks is getroffen door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden, en

  • b. de directe betaling in enig jaar dat relevant is voor de van toepassing zijnde berekening, bedoeld in bijlage 9, daardoor verminderde met meer dan € 500.

 • 3 De alternatieve berekening, bedoeld in het eerste lid, geschiedt in eerste instantie op basis van één of meerdere jaren, die relevant zijn voor de van toepassing zijnde berekening, bedoeld in bijlage 9, waarin de productie van de landbouwer niet is beïnvloed door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden. Indien door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden de productie is beïnvloed in alle relevante jaren voor de van toepassing zijnde berekening, bedoeld in bijlage 9, geschiedt de berekening op basis van het door de minister te bepalen meest recente jaar dat niet door deze omstandigheden is getroffen.

Artikel 15c

[Vervallen per 01-01-2015]

Landbouwers die hun aanspraak op toeslagrechten als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 15 hebben overgedragen in combinatie met de overdracht van een onderneming of een deel ervan, kunnen de minister verzoeken om toepassing van artikel 26 of artikel 27 van verordening 1120/2009.

Artikel 15d

[Vervallen per 01-01-2015]

Na toepassing van het bepaalde in de artikelen 12 tot en met 15c, verlaagt de minister op grond van artikel 69, zesde lid, onderdeel b, van verordening 73/2009, op 15 mei 2012 de waarde van aan landbouwers toegewezen toeslagrechten met 1%.

Paragraaf 2. Nationale reserve

[Vervallen per 01-01-2015]

Paragraaf 2.2. Toewijzen van toeslagrechten uit de nationale reserve

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De minister wijst op grond van artikel 21 van verordening 1120/2009 toeslagrechten uit de nationale reserve toe aan landbouwers.

 • 2 Landbouwers kunnen verzoeken om toepassing van het eerste lid, indien zij ten genoegen van de minister aantonen dat:

  • a. zij in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2009 een investering in uitbreiding van nieuwe stalcapaciteit hebben gerealiseerd van meer dan € 100.000,

  • b. de investering rechtstreeks heeft geleid tot een stijging van het aantal dieren dat de landbouwer uiterlijk op 1 april 2010 houdt,

  • c. de investering uiterlijk op 31 december 2009 volledig is gerealiseerd en ten minste tot en met 31 december 2010 in stand wordt gehouden.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De toewijzing van toeslagrechten op grond van artikel 16, eerste lid, geschiedt aan de hand van de volgende berekening:

  • a. er worden vier diercategorieën en daarmee corresponderende vermenigvuldigingsfactoren vastgesteld, respectievelijk:

   • i. vleeskalveren voor witvlees en rosévlees, jonger dan 8 maanden, met vermenigvuldigingsfactor 1,9,

   • ii. vleeskalveren voor rosévlees, 8 maanden of ouder, met vermenigvuldigingsfactor 1,4,

   • iii. vleesstieren, met vermenigvuldigingsfactor 1,0, en

   • iv. overige volwassen runderen, met vermenigvuldigingsfactor 0,3,

  • b. de vermenigvuldigingsfactor, bedoeld in onderdeel a, onderdeel i, wordt vermenigvuldigd met het aantal dieren dat binnen de totale stalcapaciteit kan worden gehouden en vervolgens vermenigvuldigd met het bedrag dat overeenstemt met het op grond van artikel 10 berekende bedrag voor vleeskalveren.

  • c. de vermenigvuldigingsfactor, bedoeld in onderdeel a, onderdelen ii, iii en iv, wordt vermenigvuldigd met het aantal dieren dat binnen de totale stalcapaciteit kan worden gehouden en vervolgens vermenigvuldigd met het bedrag dat overeenstemt met het op grond van artikel 10 berekende bedrag voor volwassen runderen.

 • 2 Het op grond van het eerste lid berekende bedrag wordt met 0,90 vermenigvuldigd, vervolgens verminderd met het door de landbouwer ontvangen bedrag op grond van artikel 10 voor volwassen runderen of kalveren, daarna verminderd met € 500 en verder evenredig verlaagd indien het totaal van de voor tegemoetkoming in aanmerking te nemen aanvragen het bedrag van € 8.500.000 overstijgt.

 • 3 Indien het op grond van het eerste en tweede lid berekende bedrag, met uitzondering van het door de landbouwer ontvangen bedrag op grond van artikel 10 voor volwassen runderen of kalveren, toegepast op het extra aantal dieren dat door de investering in stalcapaciteit kan worden gehouden, lager is dan het op grond van het eerste en tweede lid berekende bedrag, geldt het lagere bedrag voor de toewijzing op grond van artikel 16, eerste lid.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2015]

Indien artikel 16 van toepassing is, verhoogt de minister de waarde van de toeslagrechten die landbouwers op 15 mei 2010 in eigendom hebben, of wijst de minister nieuwe toeslagrechten toe aan landbouwers overeenkomstig de artikelen 64 en 65 van verordening 73/2009.

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2015]

Indien als gevolg van overheidsinterventie de omvang van een bedrijf is verkleind, waardoor een landbouwer over minder hectaren subsidiabele grond beschikt dan het aantal dat overeenstemt met de toeslagrechten die hij in het kader van artikel 41, derde lid, van verordening 73/2009 zou krijgen, of heeft gekregen, komt de betrokken landbouwer overeenkomstig artikel 18 van verordening 1120/2009 in aanmerking voor toewijzing van toeslagrechten uit de nationale reserve.

Paragraaf 3. Gebruik van toeslagrechten

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Voor betalingen op basis van toeslagrechten komen uitsluitend in aanmerking landbouwers die:

  • a. hun toeslagrechten activeren als bedoeld in artikel 34, eerste lid, van verordening 73/2009 en daartoe subsidiabele hectaren aangeven, overeenkomstig artikel 35, eerste lid, van deze verordening, en

  • b. deze subsidiabele hectaren tot hun beschikking hebben op 15 mei van enig jaar.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in artikel 57, tweede lid, van verordening 1122/2009, worden toeslagrechten in een zodanige volgorde uitbetaald, dat het behoud van toeslagrechten zoveel mogelijk voorgaat op uitbetaling van toeslagrechten met de hoogste waarde.

 • 3 Onverminderd het bepaalde in artikel 57, derde lid, van verordening 1122/2009, vindt de betaling op basis van toeslagrechten, in afwijking van het tweede lid, op verzoek van de landbouwer plaats volgens een door hem bepaalde volgorde, welke hij uiterlijk op 15 mei kenbaar maakt.

 • 4 De minimumoppervlakte, bedoeld in artikel 13, negende lid, van verordening 1122/2009 bedraagt 0,01 ha.

Artikel 21

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 In afwijking van artikel 20 komen in aanmerking voor betalingen op basis van toeslagrechten, landbouwers die, zonder opgave van subsidiabele hectaren:

  • a. beschikken over bijzondere toeslagrechten waarop artikel 44 van verordening 73/2009 van toepassing is;

  • b. minimaal 50% van de tijdens de referentieperiode uitgeoefende landbouwactiviteit, uitgedrukt in GVE, handhaven; en

  • c. uiterlijk op 15 mei een verzoek doen, overeenkomstig artikel 14, derde lid, van verordening 1120/2009, tot toepassing van de speciale voorwaarden.

 • 2 Ten bewijze van het voldoen aan de voorwaarden bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, voorzover het schapen betreft, doet de landbouwer uiterlijk op 15 mei opgave op basis van zijn bedrijfsregister van het betrokken aantal dieren uitgedrukt in GVE.

 • 3 Aan het minimumpercentage bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt geacht te zijn voldaan indien het gemiddelde aantal GVE 50%, doch gedurende een periode van 6 maanden, in geen geval minder dan 25% is.

 • 4 Als bijzondere toeslagrechten als bedoeld in het eerste lid, onder a, worden overgedragen kan de verkrijger slechts in aanmerking komen voor het bepaalde in het eerste lid, indien:

  • a. de bijzondere toeslagrechten in 2009, 2010 of 2011 worden overgedragen, en

  • b. alle bijzondere toeslagrechten van de vervreemder worden overgedragen.

 • 5 In zoverre in afwijking van het eerste lid, onderdeel b, wordt de te handhaven landbouwactiviteit, uitgedrukt in GVE, voor landbouwers die toeslagrechten krijgen toegewezen op basis van artikel 16, berekend volgens de formule, opgenomen in bijlage 5.

Artikel 21a

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Heide en natuurlijk grasland worden als subsidiabele hectare als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van verordening 73/2009 in aanmerking genomen indien deze percelen gedurende het betreffende premiejaar door gemiddeld minimaal 0,15 GVE per hectare worden begraasd door schapen, geiten of runderen.

 • 2 Overeenkomstig artikel 34, vierde en vijfde lid, van verordening 1122/2009 worden met bomen beplante oppervlakten binnen een perceel landbouwgrond, met een plantdichtheid van meer dan 50 bomen per hectare, niet voor steun in aanmerking genomen. De voorgaande volzin is niet van toepassing op percelen waarop fruitteelt plaatsvindt.

 • 3 Onder hakhout met een korte omlooptijd als bedoeld in artikel 34, tweede lid, onder a, van verordening 73/2009 wordt verstaan woudbomen met omlooptijd van maximaal 10 jaar en bestemd voor de energieproductie.

 • 4 Indien naar het oordeel van de minister blijkt dat een perceel waarvoor steun is aangevraagd geheel of ten dele kennelijk niet voor de uitvoering van de landbouw wordt gebruikt of beschikbaar gehouden, dan komt de desbetreffende oppervlakte niet in aanmerking als subsidiabele landbouwgrond, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van verordening 73/2009.

Artikel 21b

[Vervallen per 01-01-2015]

Voor de toepassing van artikel 9 van verordening 1120/2009 wordt landbouwgrond die niet meer dan 90 dagen per jaar voor niet-landbouwactiviteiten wordt gebruikt, aangemerkt als overwegend voor landbouwdoeleinden gebruikte landbouwgrond.

Artikel 21c

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Bij de constatering van de oppervlakte van percelen landbouwgrond worden sloten die zijn gelegen tussen percelen landbouwgrond en die niet breder zijn dan 4 meter overeenkomstig door de Europese Commissie aanvaarde meetmethoden gerekend tot de volledig gebruikte oppervlakte van de desbetreffende percelen, waarbij de breedte van de sloot voor de helft aan elk van de aan weerskanten van de sloot gelegen percelen wordt toegerekend.

 • 2 Bij de constatering van de oppervlakte van percelen landbouwgrond worden sloten die zijn gelegen in een perceel landbouwgrond en die elk niet breder zijn dan 2 meter overeenkomstig door de Europese Commissie aanvaarde meetmethoden gerekend tot de volledig gebruikte oppervlakte van het desbetreffende perceel.

 • 3 Bij de constatering van de oppervlakte van percelen landbouwgrond worden windhagen die zijn gelegen op een perceel landbouwgrond waarop fruitteelt plaatsvindt en die elk niet breder zijn dan 2 meter overeenkomstig de door de Europese Commissie aanvaarde meetmethoden gerekend tot de volledig gebruikte oppervlakte van het desbetreffende perceel.

 • 4 De minimumoppervlakte, bedoeld in artikel 13, negende lid, van verordening 1122/2009, van sloten bedraagt 0,01 hectare.

Paragraaf 4. Overdracht van toeslagrechten

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 22

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Overdracht van toeslagrechten geschiedt met inachtneming van artikel 43 van verordening 73/2009 en de artikelen 26 en 27 van verordening 1120/2009.

 • 2 Onverminderd de in verordening 73/2009, 1120/2009, 1122/2009 en 1121/2009 aan de betaling op basis van toeslagrechten gestelde voorwaarden kan de aanspraak op betaling in enig premiejaar op basis van de overgedragen toeslagrechten slechts worden gemaakt indien de cedent de minister uiterlijk op 31 maart van het desbetreffende premiejaar in kennis stelt van de overdracht.

Hoofdstuk 2a. Specifieke steun

[Vervallen per 01-01-2015]

Paragraaf 1. Premiesteun voor brede weersverzekering

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 23

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Artikel 24

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De minister verstrekt specifieke steun aan landbouwers in de vorm van een financiële bijdrage voor premies ten behoeve van verzekeringen, die overeenkomstig artikel 26, derde lid, zijn goedgekeurd.

 • 2 De steun bedraagt 65% van de verzekeringspremie, met dien verstande dat het steunpercentage evenredig wordt verlaagd voor alle voor tegemoetkoming in aanmerking te nemen aanvragen indien het totaal van de voor tegemoetkoming in aanmerking te nemen aanvragen het bedrag van € 13.675.000 per jaar overstijgt.

 • 3 De steun betreft uitsluitend de premie, exclusief belastingen.

 • 4 Geen steun wordt verstrekt indien de landbouwer van overheidswege een andere bijdrage ontvangt voor de premie, bedoeld in het eerste lid.

 • 5 Geen steun wordt verstrekt indien de landbouwer zijn teelt niet tegen alle ongunstige weersomstandigheden, bedoeld in artikel 26, derde lid, onderdeel b, heeft verzekerd.

Artikel 25

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De landbouwer verstrekt de volgende gegevens aan de minister:

  • a. het polisnummer van de verzekering,

  • b. een kopie van de verzekeringspolis, en

  • c. een bewijs van betaling van de definitieve verzekeringspremie.

 • 2 De landbouwer is van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, vrijgesteld indien de gegevens, bedoeld in het eerste lid, voor de in artikel 55d, vijfde lid, vastgestelde termijn door de verzekeraar worden verstrekt.

Artikel 26

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorwaarden van de verzekeringen, bedoeld in artikel 24, eerste lid, worden op aanvraag goedgekeurd door de minister.

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van:

  • a. een onderbouwing van de premie;

  • b. een verklaring dat de verzekeraar vooraf toestemming verleent aan de minister om persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de controle op de naleving van deze regeling;

  • c. een verklaring van de verzekeraar dat hij zijn administratie die betrekking heeft op de verzekeringsvoorwaarden ten minste 4 kalenderjaren na afloop van de verzekering ter beschikking houdt van de minister;

  • d. het standaardmodel van de verzekeringspolis, en

  • e. documenten waarin de verzekeraar ten genoegen van de minister aantoont dat de verzekeringsvoorwaarden voldoen aan het bepaalde in deze regeling.

 • 3 De minister verleent uitsluitend goedkeuring aan de verzekeringsvoorwaarden indien:

  • a. het financieel verlies van de landbouwer wordt gedekt:

   • i. voor zover dat meer is dan 30% van de gemiddelde jaarproductie in de laatste drie jaar,

   • ii. als gevolg van een lagere opbrengst in kwantiteit of kwaliteit,

   • iii. dat optreedt op een aaneengesloten stuk grond waarop één enkel gewas wordt geteeld, en

   • iv. redelijkerwijs is toe te rekenen aan ongunstige weersomstandigheden,

  • b. onder ongunstige weersomstandigheden in elk geval zijn begrepen:

   • i. weersomstandigheden die volgens een schade-expert of het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut met een natuurramp kunnen worden gelijkgesteld, en

   • ii. de volgende ongunstige weersomstandigheden: regenval; droogte; (nacht)vorst; sneeuw; ijzel; storm; hagel; erosie en brand door blikseminslag;

  • c. alle open teelten verzekerd kunnen worden;

  • d. geen eisen worden gesteld aan de aard of hoeveelheid van de toekomstige productie door de verzekerde;

  • e. de voorwaarde wordt gesteld dat de schade wordt vastgesteld door een schade-expert;

  • f. niet wordt uitgekeerd voorzover de landbouwer van overheidswege een tegemoetkoming in de schade ontvangt die ertoe leidt dat hij meer compensatie ontvangt dan hij schade heeft geleden;

  • g. slechts één keer tot uitkering wordt gekomen voor een en de zelfde gebeurtenis bij dezelfde teelt,

  • h. de verzekering wordt aangegaan per kalenderjaar,

  • i. de verzekering geen dekking biedt voor:

   • i. genomen preventiemaatregelen, en

   • ii. bereddingsmaatregelen die genomen zijn op grond van de verzekeringspolis of artikel 7:957 BW, maar waarbij geen verlies, bedoeld in onderdeel a, is opgetreden, en

  • j. de verzekeraar verklaart dat hij niet meer dan een keer dezelfde schade van de landbouwer verzekert.

 • 4 De weersomstandigheden bedoeld in het derde lid, onderdeel b, worden geacht vooraf te zijn erkend door de minister, als bedoeld in artikel 70, vierde lid, tweede alinea, van verordening 73/2009. De minister kan in aanvulling daarop, na overleg met de brancheorganisatie van verzekeraars, ook andere ongunstige weersomstandigheden erkennen.

 • 5 In afwijking van het derde lid, onderdeel a, mag een verzekering ook tot uitkering komen bij een financieel verlies van minder dan 30%, mits de verzekeraar ten genoegen van de minister onderscheidt welk deel van de premie betrekking heeft op vergoeding van het financieel verlies van de landbouwer van minder dan 30%. In dat geval heeft de steun slechts betrekking op het gedeelte van de premie dat ziet op verzekeringsvoorwaarden die in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze paragraaf.

 • 6 Het onderscheid, bedoeld in het vijfde lid, moet helder zijn omschreven in de verzekeringsvoorwaarden.

 • 7 In afwijking van het derde lid, onderdeel h, mag een verzekering voor meer dan een kalenderjaar worden aangegaan, mits de premie jaarlijks wordt betaald en de jaarlijkse premie betrekking heeft op de productie van één kalenderjaar.

 • 8 De minister publiceert de goedgekeurde verzekeringsvoorwaarden op www.minlnv.nl.

 • 9 De minister keurt alleen een verzekering goed indien de verzekeraar verklaart dat de minister in kennis wordt gesteld van eventuele aanpassingen in de administratie van de verzekeraar, voorzover deze aanpassingen negatieve gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid van de daarin verwerkte gegevens.

Artikel 27

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 Het rekenmodel wordt tezamen met de verzekeringsvoorwaarden goedgekeurd door de minister.

 • 3 De minister keurt het rekenmodel uitsluitend goed indien de verzekeraar aantoont dat de uitkomsten van het rekenmodel vergelijkbaar zijn met een schadebeoordeling door een schade-expert. Het rekenmodel bevat daartoe tenminste de noodzakelijke gegevens om de schade vast te kunnen stellen aan de hand van bedrijfsspecifieke gegevens van het landbouwbedrijf zoals het gewas en grondsoort op perceelsniveau en de feitelijke weersomstandigheid die de schade veroorzaakt.

 • 4 De verzekeraar onderzoekt elk gebruik van het rekenmodel met behulp van een steekproef. De resultaten worden ter beschikking gehouden van de minister.

Paragraaf 2. Investeringen in integraal duurzame stallen en houderijsystemen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 28

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze paragraaf wordt verstaan onder integraal duurzame stal of houderijsysteem: stal of houderijsysteem dat voldoet aan bovenwettelijke normen op het gebied van dierenwelzijn en minimaal voldoet aan wettelijke normen op de gebieden: milieu, energie, diergezondheid, landschappelijke inpasbaarheid en arbeidsomstandigheden.

Artikel 29

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag steun aan melkvee-, vleesvee-, schapen-, geiten-, varkens-, vleeskalveren-, pluimvee-, eenden-, kalkoenen- of konijnenhouders voor:

  • a. de bouw van een integraal duurzame stal of houderijsysteem,

  • b. de verbouwing van een bestaande stal of houderijsysteem tot een integraal duurzame stal of houderijsysteem, of

  • c. de installatie van het noodzakelijke materieel voor de werking van de integraal duurzame en diervriendelijke stal of het integraal duurzame en diervriendelijke houderijsysteem.

 • 2 Het steunpercentage bedraagt 50% voor onderdelen van het investeringsplan die zijn gerealiseerd in de periode vanaf de datum van de aanvraag tot steunverlening tot 1 maart van het daaropvolgende jaar.

 • 3 Indien artikel 34, vierde lid, onderdeel c, van toepassing is, bedraagt het steunpercentage 40% voor onderdelen van het investeringsplan die zijn gerealiseerd in de periode die begint na de in het tweede lid bedoelde periode, tot 1 maart van het daaropvolgende jaar.

 • 4 De minister verstrekt ten hoogste € 250.000 steun per aanvraag tot steunverlening.

 • 5 Het steunplafond voor betalingen op grond van het eerste lid bedraagt voor aanvragen tot steunverlening die zijn gedaan in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 januari 2012 € 15.125.000, verminderd met het bedrag waarop landbouwers aanspraak kunnen maken op grond van:

 • 6 Het steunplafond voor betalingen op grond van het eerste lid bedraagt voor aanvragen tot steunverlening die zijn gedaan in de periode van 15 juli 2012 tot en met 31 augustus 2012 € 14.125.000, verminderd met het bedrag waarop landbouwers aanspraak kunnen maken op grond van in 2012 verleende steun voor aanvragen ingediend in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 januari 2012, waarvoor in 2013 aanvragen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, of artikel 37, eerste lid, worden ingediend.

 • 7 In zoverre in afwijking van het tweede en derde lid bedraagt het steunpercentage 45% voor aanvragen tot steunverlening die zijn gedaan in de periode van 15 juli 2012 tot en met 31 augustus 2012.

 • 8 De steun bedoeld in het eerste lid wordt voor aanvragen tot steunverlening die zijn gedaan in de periode van 15 juli 2012 tot en met 31 augustus 2012 alleen verleend aan landbouwbedrijven die meer dan 3000 meter zijn verwijderd van de N2000-gebieden met een significante stikstofproblematiek als omschreven in bijlage 12 bij deze regeling.

Artikel 30

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De landbouwer verzoekt door middel van een aanvraag tot steunverlening om toekenning van steun op grond van artikel 29, eerste lid.

 • 3 De landbouwer meldt bij de aanvraag tot steunverlening of hij in het bezit is van de in voorkomend geval noodzakelijke vergunningen voor de uitvoering van het investeringsplan, of dat hij deze heeft aangevraagd, en verklaart dat hij ermee bekend is dat het ontbreken van dergelijke vergunningen of de niet tijdige beschikbaarheid ervan geen grond is voor toepassing van artikel 35.

Artikel 31

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De landbouwer kan slechts één aanvraag tot steunverlening per jaar indienen op grond van deze paragraaf.

 • 3 De landbouwer realiseert het investeringsplan of de door de minister bepaalde onderdelen daarvan binnen de termijn die de minister heeft gesteld in de beschikking tot steunverlening.

 • 4 De landbouwer dient de aanvragen op grond van deze paragraaf in bij de Directeur DR met gebruikmaking van een daartoe door DR verstrekt formulier en verklaart daarbij dat hij zich bewust is van de voorwaarden voor verkrijging van deze steun.

Artikel 32

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aanvragen voor steunverlening worden niet in behandeling genomen:

  • a. indien deze zijn ingediend na de daarvoor gestelde periode, of

  • b. indien de aanvraag tijdig is ingediend maar indien de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

 • 4 Indien het eerste lid, onderdeel b, van toepassing is, stelt de minister de landbouwer eerst in de gelegenheid om de ontbrekende gegevens binnen 14 werkdagen aan te vullen, alvorens op de aanvraag te beslissen.

Artikel 33

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 In aanmerking komende kosten zijn de meerkosten van investeringen in:

  • a. de bouw of inrichting van integraal duurzame en diervriendelijke stallen en houderijsystemen,

  • b. de verbetering van bestaande stallen en houderijsystemen tot integraal duurzame en diervriendelijke stallen en houderijsystemen, of

  • c. de kosten voor de montage en installatie van het noodzakelijke materieel voor de werking van integraal duurzame en diervriendelijke stallen of houderijsystemen.

 • 2 Een investering komt alleen voor steun op grond van deze paragraaf in aanmerking indien deze noodzakelijk is voor de realisatie van een integraal duurzame stal of houderijsysteem.

 • 3 Gangbare, reguliere of vervangingsinvesteringen en investeringen die gericht zijn op het voldoen aan bestaande wettelijke eisen, komen niet voor steun in aanmerking op grond van deze paragraaf.

 • 4 Een investering die al uit hoofde van andere openbare middelen is gesubsidieerd of gefinancierd komt niet voor steun in aanmerking.

Artikel 34

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De minister stelt een commissie in die advies uitbrengt over de onderdelen van het investeringsplan en over de rangschikking van de aanvragen voor steunverlening.

 • 2 De minister rangschikt een aanvraag hoger naarmate:

  • a. de integraal duurzame stal of houderijsysteem waarin de landbouwer investeert in de beginfase van marktintroductie verkeert,

  • b. de investering in de integraal duurzame stal of houderijsysteem meer economisch of technisch perspectief heeft,

  • c. er voor de investering in de integraal duurzame stal of houderijsysteem een betere verhouding tussen de prijs en kwaliteit bestaat, gezien het aangevraagde steunbedrag en de verbetering van het dierenwelzijn,

  • d. er voor de investering in de integraal duurzame stal of houderijsysteem een betere verhouding tussen de prijs en kwaliteit bestaat, gezien het aangevraagde steunbedrag en de verbetering van het milieu, diergezondheid, arbeidsomstandigheden of landschappelijke inpasbaarheid, en

  • e. de landbouwer al dan niet in het bezit is van de in voorkomend geval noodzakelijke vergunningen voor de uitvoering van het investeringsplan dan wel deze vergunningen heeft aangevraagd op het moment van de aanvraag tot steunverlening.

 • 3 De minister beslist binnen vier maanden na de uiterste datum waarop aanvragen tot steunverlening kunnen worden ingediend als bedoeld in artikel 30, eerste lid.

 • 4 De beschikking tot steunverlening bevat de volgende onderdelen:

  • a. het goedgekeurde investeringsplan, inclusief de essentiële onderdelen daarin,

  • b. de termijnen voor realisatie van onderdelen van het investeringsplan,

  • c. de toestemming om bij uitzondering bepaalde onderdelen van het investeringsplan te realiseren in het jaar dat volgt op het jaar waarin de aanvraag tot steunverlening is ingediend en om een aanvraag als bedoeld in artikel 36, eerste lid, in te dienen,

  • d. de ten hoogste te verstrekken steun.

 • 5 Het vierde lid, onderdeel c, is niet van toepassing op aanvragen tot steunverlening die zijn gedaan in de periode van 15 juli 2012 tot en met 31 augustus 2012.

Artikel 35

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Op aanvraag kan de minister de beschikking tot steunverlening wijzigen ten behoeve van een aanpassing van het investeringsplan. De steun die met de beschikking op grond van dit artikel wordt verstrekt is nooit hoger dan de steun die zou worden verstrekt op grond van de beschikking tot steunverlening.

 • 2 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid kan niet worden gegrond op de afwezigheid of niet tijdige beschikbaarheid van voor de uitvoering van het investeringsplan noodzakelijke vergunningen.

Artikel 36

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, gaat in ieder geval vergezeld van documenten waaruit blijkt dat de landbouwer onderdelen van het investeringsplan heeft gerealiseerd en wat daarvoor de gemaakte kosten zijn.

 • 3 De minister behandelt een aanvraag als bedoeld in het eerste lid als een aanvraag tot steunvaststelling indien blijkt dat alle subsidiabele investeringen zijn gerealiseerd.

Artikel 37

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Op aanvraag stelt de minister de steun vast.

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, gaat in ieder geval vergezeld van de documenten waaruit blijkt dat de landbouwer het investeringsplan heeft gerealiseerd en wat daarvoor de gemaakte kosten zijn.

 • 3 Bij de steunvaststelling moet ten genoegen van de minister gebleken zijn dat de landbouwer heeft voldaan aan alle voorwaarden die bij de steunverlening zijn gesteld.

 • 4 De minister vermindert het bedrag van de steun dat bij vaststelling wordt betaald met de steun die de aanvrager heeft ontvangen op grond van artikel 36, eerste lid.

Paragraaf 3. Specifieke steun voor het elektronisch merken van schapen of geiten

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 38a

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De minister verstrekt éénmalig specifieke steun aan landbouwers in de vorm van een financiële bijdrage voor het elektronisch merken van schapen of geiten.

 • 2 De specifieke steun bedraagt € 4 per schaap of geit, met dien verstande dat dit bedrag evenredig wordt verlaagd voor alle voor tegemoetkoming in aanmerking te nemen aanvragen indien het totaal van de voor tegemoetkoming in aanmerking te nemen aanvragen het bedrag van € 2.000.000 overstijgt.

Artikel 38b

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 De minister verstrekt alleen steun voor het elektronisch merken van schapen en geiten die zijn geboren tot en met 31 december 2009.

 • 3 De minister verleent uitsluitend steun indien 90% van de voor 1 januari 2010 geboren dieren die op 30 juni 2010 aanwezig zijn op het UBN, elektronisch gemerkt zijn op 30 juni 2010.

 • 4 De minister betaalt de steun per schaap of geit dat tot en met 30 juni 2010 op naam van de landbouwer is geregistreerd in het I&R-systeem schapen en geiten.

Paragraaf 4. Tegemoetkoming voor de schapen- en geitensector

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 38c

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De minister verstrekt steun in de vorm van een jaarlijkse financiële bijdrage van € 540.

 • 2 De steun wordt evenredig verlaagd voor alle voor tegemoetkoming in aanmerking te nemen aanvragen indien het totaal van de voor tegemoetkoming in aanmerking te nemen aanvragen het bedrag van € 1.500.000 per kalenderjaar overstijgt.

Artikel 38d

[Vervallen per 01-01-2015]

De steun, bedoeld in artikel 38c, kan in enig jaar alleen worden aangevraagd door landbouwers die in het desbetreffende jaar op 15 mei eigenaar of huurder zijn van een landbouwonderneming waaraan een UBN is toegekend en ter zake waarvan in het desbetreffende jaar het bedrag, bedoeld in artikel 43i, tweede lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren verschuldigd is.

Paragraaf 5. Vaarvergoeding

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 38e

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a. vaarvergoeding: vergoeding voor het verrichten van landbouwactiviteiten, als bedoeld in artikel 2, onder c, van verordening 73/2009, op een vaarperceel.

 • b. vaarperceel: perceel dat als zodanig is aangewezen in bijlage 3.

Artikel 38f

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De minister verstrekt specifieke steun aan landbouwers in de vorm van een vaarvergoeding van € 500 per hectare per jaar voor vaarpercelen.

 • 2 Indien voor het desbetreffende perceel reeds subsidie voor het uitrijden van ruige mest uit hoofde van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer van de onderscheiden provincies, de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer of de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van de onderscheiden provincies wordt toegekend, bedraagt de steun, bedoeld in het eerste lid, € 405,50 per hectare per jaar.

 • 3 De vaarvergoeding wordt evenredig verlaagd voor alle voor vaarvergoeding in aanmerking te nemen aanvragen indien het totaal van de voor steun in aanmerking te nemen aanvragen het bedrag van € 1.100.000 per kalenderjaar overstijgt.

Artikel 38g

[Vervallen per 01-01-2015]

Een landbouwer komt uitsluitend in aanmerking voor steun op grond van deze paragraaf indien:

 • a. de totale oppervlakte van de vaarpercelen waarvoor hij steun op grond van deze paragraaf ontvangt tenminste 0,5 hectare bedraagt;

 • b. hij in de verzamelaanvraag heeft aangegeven in te stemmen met de verwerking door DR van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de subsidie voor het uitrijden van ruige mest die DR heeft verkregen in het kader van de subsidieaanvraag op grond van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer of de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van de onderscheiden provincies.

Paragraaf 7. diervriendelijk produceren

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 38i

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • 1. diervriendelijke producten: dierlijke producten die zijn geproduceerd volgens bovenwettelijke dierenwelzijnsstandaarden die op meerdere onderdelen zoals: ruimte, daglicht, afleidingsmateriaal of voorkomen van ingrepen, een duidelijke verbetering van het dierenwelzijn betekenen ten opzichte van de wettelijke normen;

 • 2. certificeringssysteem: voor certificatie geldend stelsel van privaatrechtelijke afspraken dat ertoe leidt dat de deelnemende partijen diervriendelijk gaan produceren volgens specifieke normen, voorschriften en procedures;

 • 3. accreditatie: verklaring, bedoeld in artikel 2, punt 10, van verordening 765/2008;

 • 4. certificaat: bewijs dat een landbouwer voldoet aan de voorwaarden om deel te nemen aan een door de minister goedgekeurd certificeringssysteem.

Artikel 38j

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag steun als tegemoetkoming voor de meerkosten van diervriendelijk produceren aan veehouders die blijkens een certificaat deelnemen aan een goedgekeurd certificeringssysteem in de sector vleeskuikens, leghennen, vleeskalveren, vleesrunderen of varkens.

 • 2 Landbouwers kunnen de steun slechts éénmalig aanvragen tenzij, in vergelijking met hun vorige aanvraag voor steun op grond van deze paragraaf, de nieuwe steunaanvraag wordt gedaan voor het produceren van diervriendelijke producten volgens hogere dierenwelzijnsstandaarden.

 • 3 De steun wordt niet verstrekt aan landbouwers die uit anderen hoofde een andere bijdrage van de overheid ontvangen voor het verrichten van de activiteiten bedoeld in het eerste lid, of die producten produceren overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EG) nr. 843/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PbEU L 189).

 • 4 Het steunplafond bedraagt:

  • a. € 300.000 voor de sector vleeskuikens,

  • b. € 300.000 voor de sector leghennen,

  • c. € 300.000 voor de sector vleeskalveren,

  • d. € 300.000 voor de sector vleesrunderen, en

  • e. € 300.000 voor de sector varkens.

 • 5 De steun bedraagt maximaal 60% van de naar het oordeel van de minister in aanmerking komende forfaitaire steunbedragen voor diervriendelijk produceren, bedoeld in bijlage 6.

 • 6 De steun, bedoeld in het vijfde lid, wordt evenredig verlaagd voor alle voor steun in aanmerking te nemen aanvragen indien het totaal van de goedgekeurde aanvragen het steunplafond voor de desbetreffende sector overstijgt.

Artikel 38k

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De minister keurt een certificeringssysteem goed op aanvraag van de verantwoordelijke voor het systeem.

 • 2 De minister keurt een certificeringssysteem uitsluitend goed indien dit naar zijn oordeel:

  • a. significant bijdraagt aan de realisering van het produceren van diervriendelijke producten,

  • b. aannemelijk maakt dat de op grond daarvan verrichte activiteiten daadwerkelijk worden verricht,

  • c. ervoor zorgt dat deelnemende landbouwers jaarlijks, administratief en ter plaatse, worden gecontroleerd op de naleving van de voorschriften van het certificeringssysteem,

  • d. in overeenstemming is met artikel 29, tweede lid, van verordening 1122/2009, en

  • e. aannemelijk maakt dat een onafhankelijke controleur, bijvoorbeeld blijkend uit een relevante accreditatie of anderszins, op de naleving van het certificeringssysteem controleert.

Artikel 38l

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De aanvraag, bedoeld in artikel 38k, eerste lid, kan jaarlijks worden ingediend en gaat vergezeld van:

  • a. een onderbouwing van de wijze waarop het certificeringssysteem bijdraagt aan de productie van diervriendelijke producten,

  • b. de voorwaarden voor het toekennen van certificaten en het daaraan gerelateerde controlesysteem,

  • c. de standaardvoorwaarden voor toekenning van een certificaat, en

  • d. overige documenten waarin ten genoegen van de minister wordt aangetoond dat het certificeringssysteem in overeenstemming is met deze regeling.

 • 3 De minister kan een certificeringssysteem voor meerdere jaren goedkeuren.

Artikel 38m

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De landbouwer die steun aanvraagt op grond van artikel 38j, eerste lid, verstrekt zijn certificaat of een afschrift daarvan aan de minister.

 • 2 De landbouwer is van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, vrijgesteld indien de gegevens door de verantwoordelijke voor het certificeringssysteem aan de minister zijn verstrekt voor de in artikel 55d, derde lid, bedoelde termijn.

 • 3 De verantwoordelijke voor het certificeringssysteem informeert de minister jaarlijks, voor 15 januari van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarvoor de landbouwer de steun aanvraagt, over de resultaten van de controle bij de landbouwer indien:

  • a. voorschriften van het certificeringssysteem niet zijn nageleefd en het het certificaat om die reden is of zal worden ontnomen, of,

  • b. voorschriften, bedoeld in artikel 5 en 6 van Verordening 73/2009, niet zijn nageleefd.

Artikel 38n

[Vervallen per 01-01-2015]

Landbouwers komen niet in aanmerking voor steun op grond van artikel 38j, eerste lid, indien zij op enig moment in het kalenderjaar de voorschriften, bedoeld in artikel 38m, derde lid, onderdeel a, niet naleven.

Paragraaf 8. Steun voor de instandhouding van vezelgewassen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 38o

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a. vezelgewassen: vezelvlas en vezelhennep;

 • b. teler: een natuurlijke- of rechtspersoon die vezelgewassen teelt;

 • c. verwerken van vezelgewassen: het scheiden van de vezels en houtachtige delen van de stengels van vezelgewassen;

 • d. verwerker: een natuurlijke- of rechtspersoon die vezelgewassen ten behoeve van de vezelwinning verwerkt.

Artikel 38p

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag specifieke steun aan telers van vezelgewassen in de vorm van een instandhoudingsvergoeding van € 300 per hectare van de in 2013 geteelde oppervlakte vezelgewassen waarvan de teler de oogst zelf verwerkt, laat verwerken, of verkoopt aan een verwerker.

 • 2 De steun, bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt voor ten hoogste de oppervlakte van de door de teler in 2013 in zijn Gecombineerde Opgave opgegeven gewasareaal aan vezelgewassen.

 • 3 Een teler komt uitsluitend in aanmerking voor steun op grond van deze paragraaf indien:

  • a. in het geval dat de teler de oogst van de oppervlakte vezelgewassen waarvoor hij steun op grond van deze paragraaf aanvraagt verkoopt aan een verwerker, hij beschikt over een verkoopovereenkomst met een verwerker en deze verkoopovereenkomst gedurende 3 jaar nadat de steun is vastgesteld bewaart in zijn bedrijfsadministratie;

  • b. in het geval dat de teler de oogst van de oppervlakte vezelvlas waarvoor hij steun op grond van deze paragraaf aanvraagt laat verwerken door een verwerker, hij beschikt over een verwerkingsovereenkomst met een verwerker en deze verwerkingsovereenkomst gedurende 3 jaar nadat de steun is vastgesteld bewaart in zijn bedrijfsadministratie;

  • c. de oppervlakte vezelgewassen waarvoor hij steun op grond van deze paragraaf ontvangt tenminste 0,5 hectare bedraagt;

  • d. hij verklaart dat hij de vezelgewassen waarvoor hij steun op grond van deze paragraaf aanvraagt ten behoeve van de vezelwinning teelt en de vezelgewassen daartoe zal leveren aan een verwerker, zelf zal verwerken of zal laten verwerken door een verwerker;

  • e. indien hij vezelhennep teelt, hij de oppervlakte, bedoeld in het eerste lid, gebruikt in overeenstemming met artikel 39, eerste volzin, van verordening 73/2009 en artikel 10 van verordening 1120/2009.

 • 4 De instandhoudingsvergoeding wordt evenredig verlaagd voor alle voor instandhoudingsvergoeding in aanmerking te nemen aanvragen indien het totaal van de voor steun in aanmerking te nemen aanvragen het steunplafond van € 930.000 overstijgt.

 • 5 Een teler kan in 2013 slechts één aanvraag indienen op grond van deze paragraaf.

Paragraaf 10. Aanpassing steunplafonds

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 38s

[Vervallen per 01-01-2015]

De steunplafonds, bedoeld in artikel 38j, vierde lid, worden, voor zover van toepassing, naar rato van de toegekende aanvragen verhoogd met het bedrag of bedragen die zijn overgebleven door het niet bereiken van een of meerdere van deze steunplafonds.

Paragraaf 11. Landbouwapparatuur met GPS of verduurzaming bewaarplaatsen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 38t

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • GPS: plaatsbepalingssysteem met behulp van satellieten.

Artikel 38u

[Vervallen per 01-01-2015]

De minister verstrekt op aanvraag steun aan landbouwers in de vorm van een tegemoetkoming in de kosten van de onderstaande activiteiten:

 • 1. de aanschaf van:

  • a. een ploeg die wordt gestuurd met behulp van GPS;

  • b. spuit- en schoffelapparatuur die wordt gestuurd met behulp van GPS;

  • c. bemestingsapparatuur die wordt gestuurd met behulp van GPS;

  • d. computergestuurde beregeningapparatuur met vochtsensoren die precisieberegening mogelijk maakt en wordt gestuurd met behulp van GPS;

  • e. poot- en zaaiapparatuur die wordt gestuurd met behulp van GPS;

 • 2. het verwijderen van asbest in een bewaarplaats;

 • 3. het isoleren van vloeren, wanden of plafonds van een bewaarplaats van landbouwproducten, waardoor een warmteweerstand wordt bereikt als vastgesteld in artikel 1, onderdeel A, onder 2, sub 2.1.C, punt a, van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001;

 • 4. regulering van het klimaat in een bewaarplaats door middel van een computer, inclusief daarmee verband houdende aanpassingen aan ventilatiesystemen.

Artikel 38v

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De steun, bedoeld in artikel 38u, bedraagt 30% van de in aanmerking komende kosten met dien verstande dat zij ten hoogste € 50.000 steun per landbouwer bedraagt.

 • 2 Het steunplafond bedraagt € 11.390.000.

 • 3 De landbouwer komt alleen voor steunverlening in aanmerking indien de totale kosten voor de uitvoering van de volledige activiteit hoger zijn dan € 15.000.

Artikel 38w

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De landbouwer kan slechts een aanvraag per jaar indienen voor steunverlening op grond van artikel 38u.

 • 2 De aanvraag voor steunverlening gaat vergezeld van:

  • a. een omschrijving van de steunwaardige activiteit, inclusief een conceptfactuur of offerte,

  • b. het adres waar de landbouwer de steunwaardige activiteit realiseert, en

  • c. een verklaring van de landbouwer waarin hij de minister toestemming geeft om zijn gegevens, inclusief persoonsgegevens, uit te wisselen met de minister van Financiën, ten behoeve van de controle op de naleving van deze specifieke steunregeling en de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009.

 • 4 De landbouwer kan geen steun aanvragen op grond van meer dan één van de in artikel 38u onderscheiden onderdelen.

 • 5 De landbouwer kan alleen steun aanvragen voor activiteiten die verricht worden na de steunverlening.

Artikel 38x

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De landbouwer aan wie steun is verleend als bedoeld in 38u:

  • a. verstrekt bewijsmateriaal waaruit ten genoegen van de minister blijkt dat de steunwaardige activiteiten zijn verricht en welke kosten daarvoor zijn gemaakt, en

  • b. bewaart het bewijsmateriaal in een administratie die voldoet aan de voorschriften, bedoeld in artikel 1:12, derde en vierde lid, van de Regeling LNV-subsidies.

 • 3 Indien bij de verstrekking van het bewijsmateriaal, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, blijkt dat de landbouwer een andere activiteit heeft verricht, dan komt deze activiteit, met inachtneming van de voorschriften van deze paragraaf, in plaats van de aangevraagde steun voor steun in aanmerking, met dien verstande dat de minister niet meer steun aan de landbouwer betaalt dan hem is verleend op grond van artikel 38w, zesde lid.

Paragraaf 12. Welzijnsvriendelijke kalvervloeren

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 39

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a. vleeskalverhouder: bedrijfsmatige houder van blankvleeskalveren of rosékalveren;

 • b. bolle roostermat met luchtkamers: roostermat die voldoet aan de kenmerken beschreven in bijlage 8, paragraaf 1 of 3;

 • c. bolle massief rubberen duo-roostermat: roostermat die voldoet aan de kenmerken beschreven in bijlage 8A, paragraaf 1 of 3;

 • d. referentievloer: de op het moment van steunaanvraag reeds liggende vloer die is gemaakt van hout bij houders van blankvleeskalveren of van beton bij houders van rosévleeskalveren;

 • e. afdelingen: klimaatgescheiden ruimten in een stal, waarbij er geen uitwisseling van luchtstromen tussen de afdelingen onderling plaatsvindt;

 • f. vaarskalveren: vrouwelijke vleeskalveren;

 • g. deelnemende afdelingen: afdelingen waarin de in artikel 40, eerste lid tot en met derde lid, bedoelde vloeren en de referentievloer liggen en waarin het onderzoek door Wageningen UR Livestock Research, bedoeld in artikel 41, onder a, plaats vindt;

 • h. mestronde: aaneengesloten periode waarin kalveren op het vleeskalverenbedrijf aanwezig zijn. Bij blankvleeskalveren betreft dit de periode vanaf een leeftijd van minimaal 2 weken tot het moment van slachten. Voor rosévleeskalveren betreft dit de afmestperiode tot het moment van slachten;

 • i. emissiereducerende flappen: flexibele en zachte kunststof stroken die in rustpositie de openingen in de roosterspleten verkleinen en bij belasting met mest en urine geopend worden om de mest en urine door te laten en af te voeren naar de onderliggende mestkelder.

 • j. eerste fase van onderzoek door Wageningen UR Livestock Research: in september 2009 door Wageningen UR Livestock Research, in samenwerking met de gezamenlijke vleeskalversector, gestart onderzoek naar het effect van verschillende vloertypen op welzijn, gezondheid en gedrag van vleeskalveren.

Artikel 40

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag steun aan ten hoogste 10 rosévleeskalverhouders en 6 blankvleeskalverhouders voor:

  • a. de aanschaf en het laten plaatsen van:

   • 1°. de bolle roostermat met luchtkamers in een afdeling, en

   • 2°. de bolle massief rubberen duo-roostermat in een afdeling, en

  • b. in het geval van afdelingen voor blankvleeskalveren, tevens de aanschaf en het laten plaatsen van:

   • 1°. een nieuwe roostervloer, bedoeld in bijlage 8, paragraaf 2, voor onder de bolle roostermat met luchtkamers, en

   • 2°. een nieuwe roostervloer, bedoeld in bijlage 8A, paragraaf 2, voor onder de bolle massief rubberen duo-roostermat, en

  • c. in het geval van afdelingen voor rosévleeskalveren, tevens voor het laten frezen van de bestaande roostervloer naar de afmetingen, bedoeld in bijlage 8, paragraaf 4, in de afdeling waar de bolle roostermat met luchtkamers komt te liggen.

 • 2 Aan 1 rosévleeskalverhouder en 1 blankvleeskalverhouder van de in het eerste lid bedoelde vleeskalverhouders en aan de vleeskalverhouders die reeds in 2012 steun op grond van artikel 40, eerste lid, verleend hebben gekregen kan de minister op aanvraag aanvullend steun verstrekken voor:

  • a. de aanschaf en het laten plaatsen van:

   • 1°. de bolle roostermat met luchtkamers in een afdeling waar gedurende het onderzoek enkel vaarskalveren worden gehouden, en

   • 2°. de bolle massief rubberen duo-roostermat in een afdeling waar gedurende het onderzoek enkel vaarskalveren worden gehouden, en

  • b. in het geval van afdelingen voor blankvleeskalveren, tevens voor de aanschaf en het laten plaatsen van:

   • 1°. een nieuwe roostervloer, bedoeld in bijlage 8, paragraaf 2, voor onder de bolle roostermat met luchtkamers in een afdeling waar gedurende het onderzoek enkel vaarskalveren worden gehouden, en

   • 2°. een nieuwe roostervloeren, bedoeld in bijlage 8A, paragraaf 2, voor onder de bolle massief rubberen duo-roostermat in een afdeling waar gedurende het onderzoek enkel vaarskalveren worden gehouden, en

  • c. in het geval van afdelingen voor rosévleeskalveren, tevens voor het laten frezen van de bestaande roostervloer naar de afmetingen, bedoeld in bijlage 8, paragraaf 4, voor onder de bolle roostermat met luchtkamers in een afdeling waar gedurende het onderzoek enkel vaarskalveren worden gehouden.

 • 3 Aan 2 rosévleeskalverhouders en 1 blankvleeskalverhouder van de in het eerste lid bedoelde vleeskalverhouders en aan de vleeskalverhouders die reeds in 2012 steun op grond van artikel 40, eerste lid, verleend hebben gekregen, kan de minister op aanvraag aanvullend steun verstrekken voor:

  • a. de aanschaf en het laten plaatsen van de bolle roostermat met luchtkamers met emissiereducerende flappen, en

  • b. in het geval van afdelingen voor blankvleeskalveren, de aanschaf en het laten plaatsen van een nieuwe roostervloer als bedoeld in bijlage 8, paragraaf 2, voor onder de bolle roostermat met luchtkamers met emissiereducerende flappen, en

  • c. in het geval van afdelingen voor rosévleeskalveren, het laten frezen van de bestaande roostervloer naar de afmetingen, bedoeld in bijlage 8, paragraaf 4, in de afdeling waar de bolle roostermat met luchtkamers met emissiereducerende flappen komt te liggen.

 • 4 Het steunpercentage bedraagt 61,7% van de in onderdelen a tot en met h genoemde maximale steunbedragen:

  • a. € 141 per m2 voor de subsidiabele kosten van een bolle roostermat met luchtkamers in een afdeling voor blankvleeskalveren, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, en het tweede lid, onder a en b;

  • b. € 111 per m2 voor de subsidiabele kosten van een bolle massief rubberen duo-roostermat in een afdeling voor blankvleeskalveren, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, en het tweede lid, onder a en b;

  • c. € 99 per m2 voor de subsidiabele kosten van een bolle roostermat met luchtkamers in een afdeling voor rosévleeskalveren, bedoeld in het eerste lid, onder a en c, en het tweede lid, onder a en c;

  • d. € 56 per m2 voor de subsidiabele kosten van een bolle massief rubberen duo-roostermat in een afdeling voor rosévleeskalveren, bedoeld in het eerste lid, onder a en c, en het tweede lid, onder a en c;

  • e. € 166 per m2 voor de subsidiabele kosten van een bolle roostermat met luchtkamers met emissiereducerende flappen in een afdeling voor blankvleeskalveren, bedoeld in het derde lid, onder a en b;

  • f. € 124 per m2 voor de subsidiabele kosten van een bolle roostermat met luchtkamers met emissiereducerende flappen in een afdeling voor rosévleeskalveren, bedoeld in het derde lid, onder a en c.

 • 5 Het steunplafond bedraagt € 825.000.

 • 6 De minister verstrekt ten hoogste € 100.000 per aanvraag tot steunverlening.

 • 7 Kosten die zijn gemaakt voorafgaand aan de steunverlening zijn niet subsidiabel.

 • 8 BTW is niet subsidiabel.

Artikel 41

[Vervallen per 01-01-2015]

Een vleeskalverhouder komt alleen voor steun op grond van deze paragraaf in aanmerking indien:

 • a. de vleeskalverhouder en Wageningen UR Livestock Research zich door ondertekening van een overeenkomst, overeenkomstig het in bijlage 8B opgenomen model, verplichten tot medewerking aan het in de overeenkomst beschreven onderzoek naar het welzijn van vleeskalveren die op de in artikel 40, eerste lid tot en met derde lid, bedoelde vloeren en de referentievloer staan;

 • b. de vleeskalverhouder die steun aanvraagt voor de in artikel 40, eerste lid, genoemde activiteiten gedurende het onderzoek en ten behoeve van het onderzoek drie afdelingen in gebruik houdt, waarbij in elke afdeling ter grootte van de gehele afdeling een andere vloer ligt, te weten:

  • 1°. de bolle roostermat met luchtkamers,

  • 2°. de bolle massief rubberen duo-roostermat, en

  • 3°. de referentievloer;

 • c. de vleeskalverhouder die steun aanvraagt voor de in artikel 40, eerste lid en tweede lid, genoemde activiteiten gedurende het onderzoek en ten behoeve van het onderzoek vijf afdelingen in gebruik houdt, waarbij in elke afdeling ter grootte van de gehele afdeling een andere vloer ligt, te weten:

  • 1°. de bolle roostermat met luchtkamers,

  • 2°. de bolle massief rubberen duo-roostermat,

  • 3°. de bolle roostermat met luchtkamers waar vaarskalveren op staan,

  • 4°. de bolle massief rubberen duo-roostermat waar vaarskalveren op staan, en

  • 5°. de referentievloer;

 • d. de vleeskalverhouder die steun aanvraagt voor de in artikel 40, eerste lid en derde lid, genoemde activiteiten gedurende het onderzoek en ten behoeve van het onderzoek vier vergelijkbare afdelingen, die mechanisch geventileerd worden en waarvan de mestkelders dezelfde diepte hebben, in gebruik houdt, waarbij in elke afdeling ter grootte van de gehele afdeling een andere vloer ligt, te weten:

  • 1°. de bolle roostermat met luchtkamers,

  • 2°. de bolle massief rubberen duo-roostermat,

  • 3°. de bolle roostermat met luchtkamers met emissiereducerende flappen, en

  • 4°. de referentievloer, en

  de kalveren in de deelnemende afdelingen gelijktijdig worden opgezet en vergelijkbaar worden verzorgd;

 • e. de vleeskalverenhouder die steun aanvraagt voor de in artikel 40, eerste lid tot en met derde lid, genoemde activiteiten gedurende het onderzoek en ten behoeve van het onderzoek zes afdelingen in gebruik houdt, waarbij in elke afdeling ter grootte van de gehele afdeling een andere vloer ligt, te weten:

  • 1°. de bolle roostermat met luchtkamers,

  • 2°. de bolle massief rubberen duo-roostermat,

  • 3°. de bolle roostermat met luchtkamers waar vaarskalveren op staan,

  • 4°. de bolle massief rubberen duo-roostermat waar vaarskalveren op staan,

  • 5°. de bolle roostermat met luchtkamers met emissiereducerende flappen, en

  • 6°. de referentievloer, en

  waarvan de afdelingen waarin de vloeren, bedoeld in 1°, 2°, 5° en 6° van dit onderdeel, liggen, vergelijkbare afdelingen zijn die mechanisch geventileerd worden en waarvan de mestkelders dezelfde diepte hebben en de kalveren gelijktijdig worden opgezet en vergelijkbaar worden verzorgd;

 • f. de referentievloer geen ernstige slijtageplekken heeft en alle roosters van de referentievloer egaal zijn;

 • g. de deelnemende afdelingen gedurende 3 opeenvolgende mestrondes volledig in gebruik worden gehouden;

 • h. in de deelnemende afdelingen minimaal 40 zwart bonte vleeskalveren worden gehouden met dien verstande dat in de afdelingen die op grond van artikel 40, tweede lid, deelnemen, vleeskalveren van andere rassen mogen worden gehouden;

 • i. in de deelnemende afdelingen alleen stierkalveren worden gehouden, uitgezonderd de afdelingen, bedoeld in onderdelen c en e, waar enkel vaarskalveren worden gehouden;

 • j. de vleeskalveren die in de deelnemende afdelingen worden gehouden afkomstig zijn uit Duitsland, België, Nederland of Luxemburg;

 • k. de hoogte van het plafond of de nok van de stal overeenkomt met de hoogte als opgenomen in de tabel in bijlage 8C;

 • l. in de deelnemende afdelingen vergelijkbare ventilatiesystemen worden gebruikt;

 • m. in de deelnemende afdelingen vergelijkbare mestkelders worden gebruikt;

 • n. de deelnemende afdelingen vergelijkbaar zijn in de verhouding tussen de oppervlakte en het aantal kalveren dat er in gehouden wordt;

 • o. de vleeskalverhouder in het bezit is van de in voorkomend geval noodzakelijke vergunningen;

 • p. in het geval van afdelingen voor rosévleeskalveren, de roostervloeren gefreesd kunnen worden naar de voor de bolle roostermat met luchtkamers met benodigde afmetingen, zoals beschreven in bijlage 8, paragraaf 4;

 • q. de vleeskalverhouder niet reeds in 2012 steun op grond van deze paragraaf verleend heeft gekregen, uitgezonderd de vleeskalverhouders die reeds in 2012 steun op grond van artikel 40, eerste lid, verleend hebben gekregen en die in 2013 een aanvraag doen op grond van artikel 40, tweede of derde lid.

Artikel 42

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 De vleeskalverhouder dient de steunaanvraag op grond van deze paragraaf in de bij de directeur DR met gebruikmaking van een daartoe door DR verstrekt formulier en verklaart daarbij dat hij zich bewust is van de voorwaarden voor verkrijging van deze steun.

 • 3 De aanvraag tot steunverlening kan worden gedaan in de periode van 1 maart 2013 tot en met 31 maart 2013.

 • 4 De vleeskalverhouder kan in 2013 slechts één aanvraag tot steunverlening indienen op grond van deze paragraaf.

 • 5 Aanvragen tot steunverlening worden niet in behandeling genomen:

  • a. indien deze zijn ingediend na 31 maart 2013, of

  • b. indien de aanvraag tijdig is ingediend, maar indien de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

 • 6 Indien het vijfde lid, onderdeel b, van toepassing is, stelt de minister de vleeskalverenhouder eerst in de gelegenheid om de ontbrekende gegevens binnen 14 werkdagen aan te vullen, alvorens op de aanvraag te beslissen.

 • 7 Vleeskalverhouders die hebben deelgenomen aan de eerste fase van onderzoek door Wageningen UR Livestock Research komen als eerste in aanmerking voor steunverlening op grond van deze paragraaf.

 • 8 De Minister rangschikt aanvragen tot steunverlening van vleeskalverhouders die niet hebben deelgenomen aan de eerste fase van onderzoek door Wageningen UR Livestock Research in volgorde van ontvangst, waarbij aanvragen met dezelfde ontvangstdatum worden gerangschikt door loting voor zover op die datum het steunplafond wordt overschreden.

 • 9 Volgens de rangschikking, bedoeld in het achtste lid, komt de op grond van dat lid hoogst gerangschikte aanvraag het eerst na de in het zevende lid bedoelde vleeskalverhouders voor steun in aanmerking.

 • 10 Ingeval een aanvraag onvolledig is, wordt de aanvraag voor de toepassing van het zevende en achtste lid geacht te zijn ontvangen op de datum waarop de ontbrekende gegevens en bescheiden zijn ontvangen.

 • 12 In de periode van 1 maart 2013 tot 1 mei 2013 brengen medewerkers van Wageningen UR Livestock Research aan de aanvragers van de hoogst gerangschikte aanvragen een bedrijfsbezoek waarbij informatie wordt verstrekt over de inhoud van het onderzoek, zoals beschreven in het in Bijlage 8B opgenomen model van de overeenkomst, en waarbij de in artikel 41, onder a, bedoelde overeenkomst ter ondertekening wordt aangeboden. Tevens wordt tijdens het bedrijfsbezoek informatie ingewonnen ten aanzien van de voorwaarden, bedoeld in artikel 41, onder b tot en met p.

 • 13 De overeenkomst, bedoeld in artikel 41, onder a, dient uiterlijk 3 weken na de datum van het bedrijfsbezoek, bedoeld in het elfde lid, ondertekend door de vleeskalverhouder en Wageningen UR Livestock Research ontvangen te zijn door de directeur DR.

 • 14 De minister beslist tot steunverlening binnen 13 weken na de uiterste datum waarop aanvragen tot steunverlening kunnen worden ingediend, bedoeld in het derde lid.

 • 15 De beschikking tot steunverlening bevat de volgende onderdelen:

  • a. de onderdelen waarvoor steun wordt toegekend;

  • b. de maximale oppervlakte van de vloeren waarvoor de steun wordt toegekend;

  • c. de ten hoogste te verstrekken steun.

Artikel 43

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Op aanvraag stelt de minister de steun vast.

 • 2 De vleeskalverhouder dient de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, in bij de directeur DR met gebruikmaking van een daartoe door DR verstrekt formulier en verklaart daarbij dat hij zich bewust is van de voorwaarden voor verkrijging van de steun.

 • 3 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van:

  • a. facturen of andere schriftelijke bewijsstukken, waarop prijzen exclusief BTW worden opgevoerd, en waaruit blijkt dat de vloeren, bedoeld in artikel 40, eerste lid tot en met derde lid, volgens de offerte zijn geplaatst en waarop in ieder geval de typering van het product en het onderscheid tussen kostenonderdelen is aangegeven;

  • b. bankafschriften waaruit de betaling van de facturen blijkt.

 • 4 De vleeskalverhouder dient de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, uiterlijk in op:

  • a. 28 februari 2013, indien hij in 2012 steun verleend heeft gekregen;

  • b. 28 februari 2014, indien hij in 2013 steun verleend heeft gekregen.

 • 5 Bij de steunvaststelling moet ten genoegen van de minister gebleken zijn dat de vloeren, bedoeld in artikel 40, eerste lid tot en met derde lid, volledig gelegd zijn en in gebruik genomen kunnen worden en de vleeskalverhouder heeft voldaan aan alle voorwaarden die bij de steunverlening zijn gesteld.

 • 6 De minister besluit over aanvragen tot steunvaststelling in de periode van:

  • a. 1 december 2012 tot en met 30 juni 2013 ten aanzien van de aanvragen van vleeskalverhouders die in 2012 steun verleend hebben gekregen;

  • b. 1 december 2013 tot en met 30 juni 2014 ten aanzien van de aanvragen van vleeskalverhouders die in 2013 steun verleend hebben gekregen.

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 44

[Vervallen per 01-01-2015]

Er worden geen rechtstreekse betalingen toegekend aan landbouwers indien het totaalbedrag van de in een bepaald kalenderjaar aangevraagde of toe te kennen rechtstreekse betalingen vóór toepassing van de in de artikelen 21 en 23 van verordening 73/2009 vastgestelde verlagingen en uitsluitingen lager is dan € 500.

Hoofdstuk 5. Procedurele bepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Paragraaf 1. Procedurele bepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 55

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De landbouwer die aanspraak maakt op steun in het kader van een van de in artikel 2, eerste lid, onder 2, bedoelde steunregelingen, maakt gebruik van de verzamelaanvraag, tenzij deze regeling een specifieke aanvraagprocedure voorschrijft.

 • 2 Voor de verzamelaanvraag maakt de landbouwer gebruik van een door de minister vastgesteld formulier dat door de landbouwer volledig en naar waarheid is ingevuld, ondertekend en gedagtekend.

 • 3 De verzamelaanvraag wordt in de periode van 1 april tot en met 15 mei ingediend bij DR.

 • 4 Bij de verzamelaanvraag legt de landbouwer alle bewijsstukken over die het betrokken betaalorgaan nodig acht voor de beoordeling van de aanvraag.

 • 5 Van de wijziging, verbetering of intrekking van de verzamelaanvraag overeenkomstig Deel II, Titel II, van verordening 1122/2009 stelt de landbouwer DR schriftelijk in kennis.

 • 6 De landbouwer die aanspraak maakt op steun, bedoeld in artikel 24, eerste lid, verstrekt tevens de volgende informatie bij de verzamelaanvraag:

  • a. toestemming aan de minister om persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de controle op de naleving van deze regeling,

  • b. een verklaring dat hij zich bewust is van alle voorwaarden voor verkrijging van deze steun,

  • c. de naam van de verzekeraar met wie de verzekering is afgesloten, en

  • d. een verklaring dat hij zich niet meer dan een keer verzekert voor dezelfde schade.

 • 8 De landbouwer die in aanmerking wil komen voor steun, bedoeld in de artikelen 38a, eerste lid en 38d, eerste lid, verleent de minister toestemming om de gegevens die zijn opgenomen in het I&R-systeem schapen en geiten en die betrekking hebben op zijn UBN te verwerken ten behoeve van de controle op de naleving van deze regeling.

 • 9 Landbouwers die steun aanvragen, bedoeld in artikel 38j, eerste lid, vermelden op de verzamelaanvraag:

  • a. het UBN waarop het certificaat betrekking heeft,

  • b. een verklaring dat ze zullen voldoen aan het bepaalde in artikel 38m, eerste lid,

  • c. de sector waarin zij produceren overeenkomstig de voorwaarden van het certificeringssysteem,

  • d. de dierenwelzijnsstandaard, bedoeld in bijlage 6, waaraan zij zullen voldoen,

  • e. dat zij zich bewust zijn van alle voorwaarden voor het verkrijgen van deze steun,

  • f. dat zij toestemming verlenen om de relevante gegevens, persoonsgegevens daaronder begrepen, uit te wisselen tussen de minister en de verantwoordelijke voor het certificeringssysteem ten behoeve van de controle op de naleving van de steunvoorwaarden,

  • g. een verklaring van de landbouwer dat hij niet uit andere hoofde een bijdrage van de overheid heeft ontvangen voor het verrichten van de activiteiten bedoeld in artikel 38j, eerste lid.

 • 10 De landbouwer die het in aanmerking komende oppervlak van een perceel landbouwgrond wil uitbreiden met sloten of windhagen als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van verordening 1122/2009, identificeert deze op de verzamelaanvraag.

 • 11 Landbouwers die een verzoek als bedoeld in artikel 15b willen indienen, verstrekken ten genoegen van de minister de benodigde informatie voor het vaststellen van het relevante jaar of de relevante jaren.

 • 12 Landbouwers die geen toeslagrechten in eigendom hebben op 15 mei 2012 vragen om toepassing van de artikelen 12 tot en met 15, door het indienen van de verzamelaanvraag waarin zij tevens verzoeken om de uitbetaling van bedrijfstoeslag.

Artikel 55a

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De landbouwer die gebruik wil maken van artikel 10, maar geen toeslagrechten in eigendom heeft op 15 mei 2010, vraagt toeslagrechten aan door het indienen van een door DR vastgesteld aanvraagformulier bij de Directeur DR.

 • 2 De landbouwer dient het aanvraagformulier, bedoeld in het eerste lid, uiterlijk in op 15 mei 2010.

Artikel 55b

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De landbouwer die gebruik wil maken van artikel 11, eerste lid, onderdeel a, verstrekt ten genoegen van de minister de benodigde informatie voor het vaststellen van het relevante referentiejaar of referentiejaren.

 • 2 De landbouwer die gebruik wil maken van artikel 11, eerste lid, onderdeel b, verstrekt het een kopie van het verkoopcontract en een omschrijving van de overgedragen aanspraken op toeslagrechten, bedoeld in artikel 10. Daarbij worden ook de overgedragen landbouwondernemingen waaraan een UBN is toegekend en het aantal overgedragen hectares omschreven.

 • 3 Een aanvraag en de gegevens, bedoeld in het tweede lid, mogen met expliciete toestemming van de verkoper ook met aanvraag van de koper worden ingediend.

 • 4 De landbouwer die gebruik wil maken van artikel 11, eerste lid, onderdeel c, verstrekt een kopie van het verhuurcontract en het aantal hectaren waarvoor hij de toeslagrechten verhuurt.

 • 5 De landbouwer die gebruik wil maken van artikel 16, eerste lid, verstrekt ten genoegen van de minister de benodigde informatie voor het vaststellen van het voldoen aan de voorwaarden van deze regeling.

 • 6 De landbouwer dient de gegevens, bedoeld in dit artikel in voor 15 mei 2010, met een door DR vastgesteld formulier, bij de Directeur DR.

Artikel 55c

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag behandeld als een aanvraag die is ontvangen op 11 juni 2010.

Artikel 55d

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aanvragen of gegevensverstrekkingen op grond van dit artikel worden bij de minister ingediend met gebruikmaking van het daartoe door DR verstrekte formulier en gaan vergezeld van een verklaring dat de landbouwer zich bewust is van alle voorwaarden voor het verkrijgen van de steun.

 • 2 De landbouwer die steun aanvraagt op grond van artikel 29, eerste lid:

  • a. dient de aanvraag, bedoeld in artikel 30, eerste lid, in bij de minister in de periode van 1 januari tot en met 31 januari 2012 of in de periode van 15 juli 2012 tot en met 31 augustus 2012,

  • b. dient de aanvraag, bedoeld in artikel 36, eerste lid, in bij de minister in de periode van 1 december van het jaar waarin de steun is verleend, tot 1 maart van het daaropvolgende jaar, en

  • c. dient de aanvraag, bedoeld in artikel 37, eerste lid, in bij de minister:

   • 1°. in de periode van 1 december van het haar waarin de steun is verleend tot 1 maart van het daaropvolgende jaar, of

   • 2°. in de periode van 1 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin de aanvraag tot steunverlening is ingediend en waarop artikel 34, vierde lid, onderdeel c, van toepassing is, tot 1 maart van het daaropvolgende jaar;

   • 3°. in de periode van 1 december 2013 tot 1 maart 2014 voor aanvragen tot steunverlening die zijn gedaan in de periode van 15 juli 2012 tot en met 31 augustus 2012.

 • 4 De landbouwer die steun aanvraagt op grond van artikel 38u:

  • a. dient de aanvraag tot steunverlening in bij de minister in de periode van 1 januari tot en met 31 januari, en

  • b. dient de in artikel 38x, eerste lid, onderdeel a, omschreven gegevens, in bij de minister voor 1 november van het jaar waarin de steun is verleend.

 • 6 De teler die steun aanvraagt op grond van artikel 38p, eerste lid, dient de aanvraag in bij de minister in de periode van 1 juni 2013 tot en met 1 juli 2013.

 • 7 In de aanvraag, bedoeld in artikel 38p, eerste lid, geeft de teler aan:

  • a. de oppervlakte van het areaal aan vezelgewassen waarvoor hij de steun, bedoeld in artikel 38p, eerste lid, aanvraagt;

  • b. de informatie, als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van verordening 1122/2009, voor zover hij deze informatie niet reeds heeft verstrekt in zijn Gecombineerde Opgave van 2013;

  • c. een verklaring dat hij de vezelgewassen waarvoor hij steun op grond van deze paragraaf aanvraagt ten behoeve van de vezelwinning teelt en de vezelgewassen daartoe zelf zal verwerken, zal verkopen aan een verwerker, of zal laten verwerken door een verwerker.

Artikel 55e

[Vervallen per 01-01-2015]

De aanvragen, bedoeld in artikel 26, eerste lid, en artikel 38k, eerste lid, worden uiterlijk vóór 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de verzekering of het certificeringssysteem betrekking heeft ingediend bij de minister.

Artikel 55f

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Landbouwers die vragen om toepassing van artikel 15b of artikel 15c, verstrekken de benodigde informatie uiterlijk op 15 mei 2012 op een daartoe door DR vastgesteld formulier.

 • 2 Landbouwers die vragen om toepassing van artikel 15b, verstrekken daarbij ten genoegen van de minister de benodigde informatie ten behoeve van de vaststelling van het relevante jaar of de relevante jaren.

 • 3 Landbouwers die vragen om toepassing van artikel 15c, verstrekken daarbij de gegevens als bedoeld in artikel 26, tweede en derde lid, van verordening 1120/2009, respectievelijk de gegevens als bedoeld in artikel 27, tweede en derde lid, van verordening 1120/2009.

 • 4 Met expliciete toestemming van de verkoper mag een koper het verzoek en de gegevens, bedoeld in artikel 26, derde lid, van verordening 1120/2009, indienen op een daartoe door DR vastgesteld formulier.

Artikel 56

[Vervallen per 01-01-2015]

Bewijsstukken als bedoeld in artikel 55, vierde lid, overlegt de landbouwer schriftelijk voor zover deze niet elektronisch overgelegd kunnen worden.

Artikel 57

[Vervallen per 01-01-2015]

De landbouwer, verzekeraar, verantwoordelijke voor een certificeringssysteem of controleur ten behoeve van een certificeringssysteem zijn verplicht op verzoek van DR alle gewenste nadere inlichtingen, ter zake van de gegevens verschaft bij de ingediende aanvragen op grond van deze regeling, terstond en naar waarheid te verstrekken.

Artikel 58

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De bedrijfsadministratie wordt door de landbouwer op eerste vordering aan de met toezicht op de naleving van deze regeling belaste persoon ter inzage gegeven.

 • 2 De landbouwer bewaart de bedrijfsadministratie op zijn bedrijf ten minste drie jaar na afloop van het jaar waarin subsidie is aangevraagd.

Artikel 59

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Indien een bedrijf volledig wordt overgedragen nadat een verzamelaanvraag is ingediend en voordat aan alle voorwaarden voor het verstrekken van subsidie is voldaan, of indien een bedrijf volledig wordt overgedragen nadat de voor de toekenning van de steun vereiste handelingen zijn begonnen, maar voordat aan alle voorwaarden voor de toekenning van de steun is voldaan, wordt de aangevraagde subsidie overeenkomstig het tweede en derde lid verstrekt aan de overnemer, bedoeld in artikel 82 van verordening 1122/2009, dan wel aan de oorspronkelijke aanvrager.

 • 2 De desbetreffende aangevraagde subsidie wordt verstrekt aan de overnemer indien:

  • a. DR de schriftelijke melding van de overdracht uiterlijk op de laatste dag van de in artikel 55, derde lid, bedoelde termijn voor het indienen van de verzamelaanvraag ontvangt van de overnemer,

  • b. de overnemer het betrokken betaalorgaan uiterlijk op de laatste dag van de in artikel 55, derde lid, bedoelde termijn verzoekt om betaling van de door de wederpartij aangevraagde subsidie,

  • c. de overnemer alle door DR verlangde bewijsstukken overlegt, en

  • d. wordt voldaan aan alle voorwaarden voor de verstrekking van de steun.

 • 3 De desbetreffende aangevraagde subsidie wordt verstrekt aan de oorspronkelijke aanvrager indien:

  • a. DR de in het tweede lid, onder a, bedoelde melding niet of na de in artikel 55 derde lid bedoelde termijn van de overnemer heeft ontvangen,

  • b. wordt voldaan aan alle voorwaarden voor de verstrekking van de steun, en

  • c. de oorspronkelijke aanvrager alle door DR verlangde bewijsstukken overlegt.

Artikel 59a

[Vervallen per 01-01-2015]

Een uitvoerende instantie zoals genoemd in de artikelen 63 tot en met 65 is voor de regelingen die zij uitvoert bevoegd om het bedrag aan subsidie dat aan de landbouwer is toegekend te verrekenen met bestuursrechtelijke geldschulden die de desbetreffende landbouwer aan haar is verschuldigd.

Artikel 60

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Indien verordening 73/2009 en de ter uitvoering daarvan vastgestelde Commissieverordeningen een beroep op overmacht of uitzonderlijke omstandigheden mogelijk maken in verband met het niet nakomen van voorwaarden of verplichtingen, meldt de landbouwer een geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden overeenkomstig artikel 75 van verordening 1122/2009 schriftelijk aan DR met betrekking tot de in artikel 63, bedoelde regelingen binnen 10 werkdagen na de dag vanaf welke dit voor hem mogelijk is.

 • 2 De landbouwer voegt bij de melding bewijsstukken bij ter ondersteuning van zijn beroep op overmacht of buitengewone omstandigheden als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 61

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Indien een bedrag aan subsidie ten onrechte is uitbetaald, wordt dit bedrag en de rente daarover overeenkomstig artikel 80 van verordening 1122/2009 teruggevorderd.

 • 2 De rente, bedoeld in het eerste lid, is de wettelijke rente in Nederland geldende op de laatste dag van de kalendermaand waarin de subsidie is betaald.

 • 3 Indien het bedrag, bedoeld in het eerste lid, niet meer bedraagt dan € 100,– exclusief rente, wordt overeenkomstig artikel 5 bis van verordening 885/2006 afgezien van terugvordering.

Artikel 62

[Vervallen per 01-01-2015]

DR, organisaties die bewijsmateriaal leveren als bedoeld in artikel 46, tweede lid, van verordening 1122/2009 en de ondernemingen die betrokken zijn bij de uitvoering van steunverstrekking op grond van Hoofdstuk 2a, paragraaf 1, alsmede de instanties die belast zijn met het toezicht op de naleving van de in artikel 3 en Hoofdstuk 2a, paragraaf 1, bedoelde voorwaarden wisselen de gegevens uit betreffende aanvragers die relevant zijn in het kader van bedoeld toezicht.

Paragraaf 2. Uitvoerende instanties

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 63

[Vervallen per 01-01-2015]

DR is belast met de uitvoering van

 • a. de bedrijfstoeslagregeling;

 • b. de specifieke steun, bedoeld in Hoofdstuk 2a.

Artikel 65

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bestuur van het Productschap Zuivel is belast met de uitvoering van de steun voor melkveehouders, bedoeld in artikel 38h.

Artikel 67

[Vervallen per 01-01-2015]

De NVWA is verantwoordelijk voor de coördinatie van de controles ter plaatse op de naleving van de regeling als bedoeld in de artikelen 20 en 22 van verordening 73/2009.

Paragraaf 3. Verlagingen en sancties

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 68

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Indien een landbouwer één of meer verplichtingen op grond van artikel 3 niet naleeft, wordt overeenkomstig Deel II, Titel IV, hoofdstuk III van verordening 1122/2009 een korting opgelegd op het totale bedrag dat op grond van de in artikel 2 bedoelde steunregelingen aan de landbouwer is of moet worden toegekend.

 • 2 Onverminderd artikel 77 van verordening 1122/2009, bedraagt de hoogte van de korting 1, 3 of 5% van het totale bedrag dat op grond van de in artikel 3 bedoelde steunregelingen aan de landbouwer is of moet worden toegekend en wordt in geval van herhaalde of opzettelijke niet-naleving verhoogd overeenkomstig artikel 71 en 72 van verordening 1122/2009.

Artikel 69

[Vervallen per 01-01-2015]

Indien een landbouwer andere dan de in artikel 68 bedoelde voorwaarden of verplichtingen voortvloeiend uit verordening 73/2009 en de ter uitvoering daarvan vastgestelde Commissieverordeningen niet naleeft, wordt door DR met betrekking tot de in artikel 63, eerste lid, bedoelde regelingen overeenkomstig Deel II, Titel IV, hoofdstuk II van verordening 1122/2009 een korting opgelegd op het bedrag dat op grond van de betrokken steunregeling aan de landbouwer is of moet worden toegekend.

Artikel 70

[Vervallen per 01-01-2015]

Indien een landbouwer niet alle in artikel 13, achtste lid, van verordening 1122/2009 bedoelde oppervlakten opgeeft en daarbij het verschil tussen enerzijds de totale in de verzamelaanvraag aangegeven oppervlakte en anderzijds de som van de aangegeven oppervlakte en de totale oppervlakte van de niet-aangegeven percelen groter is dan 3% van de aangegeven oppervlakte, wordt het totale bedrag van de rechtstreekse betalingen die in dat jaar aan die landbouwer moet worden gedaan, als volgt verlaagd:

 • a. indien het verschil groter is dan 3% en kleiner dan of gelijk aan 10% bedraagt de verlaging 1%;

 • b. indien het verschil groter is dan 10% en kleiner dan of gelijk aan 20% bedraagt de verlaging 2%;

 • c. indien het verschil groter is dan 20% bedraagt de verlaging 3%.

Artikel 70a

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 70b

[Vervallen per 01-01-2015]

Voor de toepassing van de artikelen 7, 8, 23 en 28 van verordening 73/2009 en artikel 55 van verordening 1122/2009, gelden aanvragen voor betalingen op grond van artikel 36, eerste lid, artikel 37, eerste lid, en artikel 43, vierde lid, als ingediend in de periode van 1 tot en met 31 december van het jaar waarin de steun is verleend, respectievelijk als ingediend in de periode van 1 tot en met 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin de aanvraag tot steunverlening is ingediend.

Artikel 70c

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De steun, bedoeld in Hoofdstuk 2a, paragraaf 5, wordt verlaagd overeenkomstig artikel 58 van verordening 1122/2009, indien blijkt dat de oppervlakte van de gezamenlijke vaarpercelen waarvoor de steun is aangevraagd groter is dan de oppervlakte van de vaarpercelen die op grond van artikel 57 van verordening 1122/2009 zijn geconstateerd.

 • 2 De steun, bedoeld in Hoofdstuk 2a, paragraaf 8, wordt verlaagd overeenkomstig artikel 58 van verordening 1122/2009, indien blijkt dat de oppervlakte waarvoor steun op grond van die paragraaf is aangevraagd groter is dan de oppervlakte vezelgewassen die op grond van artikel 57 van verordening 1122/2009 is geconstateerd.

Artikel 70d

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 Indien komt vast te staan dat de overeenkomst, bedoeld in artikel 41, onder a, gedurende de looptijd van het onderzoek, zoals beschreven in het in Bijlage 8B opgenomen model van de overeenkomst, is ontbonden wordt de in artikel 40, eerste lid tot en met derde lid, bedoelde steun vastgesteld op nihil en worden eventuele reeds gedane betalingen teruggevorderd.

 • 3 Indien komt vast te staan dat de vleeskalverhouder de voorwaarden voor steun als bedoeld in artikel 41, onderdelen b tot en met p, niet heeft nageleefd wordt een korting opgelegd van 3% per niet nageleefde steunvoorwaarde.

Artikel 70e

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Behoudens wijzigingen in de beschikking tot steunverlening als bedoeld in artikel 35 stelt de minister de steun, bedoeld in artikel 29, eerste lid, vast op nihil als de aanvrager afwijkt van het investeringsplan voor de realisatie waarvan de minister aan de aanvrager steun heeft verleend.

 • 2 Indien komt vast te staan dat de aanvrager in de documenten, bedoeld in artikel 37, derde lid, opzettelijk een foutieve weergave heeft gegeven van de werkelijk gemaakte kosten en de door aanvrager opgegeven kosten hoger zijn dan de werkelijke kosten, stelt de minister de steun vast op nihil.

 • 3 Indien artikel 34, vierde lid, onderdeel c, van toepassing is, en de in het tweede lid bedoelde feiten betrekking hebben op de vaststelling van de steun voor het jaar waarin de steun is verleend, stelt de minister de steun voor het jaar volgend op het jaar waarin steun is verleend eveneens op nihil vast.

 • 4 Indien artikel 34, vierde lid, onderdeel c, van toepassing is, en de in het tweede lid bedoelde feiten betrekking hebben op de vaststelling van de steun voor het jaar volgend op het jaar waarin steun is verleend, trekt de minister tevens de beschikking tot steunvaststelling voor het jaar waarin steun is verleend in en stelt de steun voor dat jaar alsnog vast op nihil.

 • 5 Indien in het geval, bedoeld in het tweede lid, de door aanvrager opgegeven kosten meer dan 20% hoger zijn dan de werkelijk gemaakte kosten, wordt de aanvrager voor het kalenderjaar volgend op het laatste jaar waarvoor de steun is verleend, uitgesloten van verlening van steun als bedoeld in artikel 29, eerste lid.

Artikel 70f

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 Indien in het geval, bedoeld in het eerste lid, de door, of ten behoeve van, de landbouwer opgegeven kosten meer dan 20% hoger zijn dan de werkelijk gemaakte kosten, wordt de landbouwer voor het kalenderjaar volgend op het jaar waarvoor de steun is verleend, uitgesloten van steun op grond van de betreffende steunregeling.

 • 3 Indien komt vast te staan dat door, of ten behoeve van, de landbouwer, het certificaat als bedoeld in artikel 38j, eerste lid, is vervalst, valselijk is opgemaakt, of de door de aanvrager opgegeven kosten meer dan 20% hoger zijn dan de werkelijk gemaakte kosten, wordt de landbouwer voor het kalenderjaar volgend op het jaar waarvoor de steun is verleend, uitgesloten van steunverlening op grond van artikel 38j, eerste lid.

 • 4 De landbouwer die in hetzelfde kalenderjaar meer dan een aanvraag indient, bedoeld in artikel 38w, eerste lid, komt niet in aanmerking voor steun op grond van artikel 38u.

 • 5 De minister stelt de steun op grond van paragraaf 8 op nihil vast indien blijkt dat door, of ten behoeve van, de teler de documenten, bedoeld in artikel 38p, derde lid, onder a en b, heeft vervalst of valselijk is opgemaakt, waardoor de in het kader van artikel 55d, zevende lid, onder a, opgegeven oppervlakten groter is dan de werkelijke in 2013 voor de vezelwinning geteelde oppervlakte vezelgewassen.

Artikel 70g

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aanvragen als bedoeld in artikel 55, twaalfde lid, die na 15 mei 2012 bij de minister worden ingediend, worden gereduceerd of uitgesloten volgens de in artikel 24 van verordening 1122/2009 vastgestelde systematiek.

 • 2 Aanvragen op grond van artikel 55f, eerste lid, waarin wordt verzocht om toepassing van artikel 15b, die na 15 mei 2012 bij de minister worden ingediend, worden gereduceerd of uitgesloten volgens de in artikel 24 van verordening 1122/2009 vastgestelde systematiek.

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 71

[Vervallen per 01-01-2015]

De Regeling GLB-inkomenssteun wordt ingetrokken, maar blijft evenwel van toepassing op aanvragen ingediend vóór de inwerkingtreding van de onderhavige regeling waarop nog niet onherroepelijk is beslist en, in geval van slacht, op slachtingen en export verricht vóór de inwerkingtreding van de onderhavige regeling.

Artikel 71a

[Vervallen per 01-01-2015]

De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 zoals die luidde vóór 1 januari 2009 blijft van toepassing op aanvragen die zijn ingediend vóór 1 januari 2009.

Artikel 72

[Vervallen per 01-01-2015]

[Red: Wijzigt de Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen.]

Artikel 78

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling GLB-inkomenssteun 2006’.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 december 2005

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Bijlage 1. Beheerseisen, bedoeld in artikel 3, onderdeel a

[Vervallen per 01-01-2015]

 

EU-wetgevingskader

Nederlands wetgevingskader

Artikel(en)

Onderwerp van controle

Randvoorwaardenterrein

Milieu

1. Vogelrichtlijn (richtlijn 2009/147/EG van 30 november 2009, artikel 3, leden 1 en 2, onder b, artikel 4 leden 1, 2 en 4, artikel 5, onderdelen a, b en d)

1.1

Vogelrichtlijn (Richtlijn 2009/147/EG)

Natuurbeschermingswet 1998

artikel 19d

Het verbod om zonder geldige vergunning een project of handeling uit te voeren in een aangewezen Vogelrichtlijngebied of in strijd met de vergunningvoorwaarden te handelen

milieu

1.2

Vogelrichtlijn (Richtlijn 2009/147/EG)

Flora- en faunawet

artikel 9 in samenhang met artikel 31, eerste lid

Het verbod op doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen van beschermde inheemse vogels

milieu

1.3

Vogelrichtlijn (Richtlijn 2009/147/EG)

Flora- en faunawet

artikel 10 in samenhang met artikel 31, tweede lid

Het verbod op het opzettelijk verstoren van beschermde inheemse vogels

milieu

1.4

Vogelrichtlijn (Richtlijn 2009/147/EG)

Flora- en faunawet

artikel 11

Het verbod op het verstoren of vernielen van nesten van beschermde inheemse vogels

milieu

1.5

Vogelrichtlijn (Richtlijn 2009/147/EG)

Flora- en faunawet

artikel 14

Het verbod op het uitzetten van vogels en eieren in de vrije natuur

milieu

2. Grondwaterbescherming (Richtlijn 80/68/EEG van 17 december 1979, artikel 4 en 5)

2.1

Grondwaterbescherming (Richtlijn 80/68/EEG)

Wet milieubeheer

Activiteitenbesluit milieubeheer

Artikel 10.2 Wet milieubeheer en artikel 2.2, eerste lid, Activiteitenbesluit voor zover het het lozen van afvalwater en andere stoffen in of op de bodem betreft

Het verbod op het lozen van afvalwater of andere stoffen in of op de bodem zonder vrijstelling genoemd in het besluit of geldige ontheffing

milieu

3. Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG van 12 juni 1986, artikel 3)

3.1

Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 1b, eerste lid in samenhang artikel 1b, derde lid, eerste alinea, en artikel 1c, eerste lid

De verplichting om bij gebruik van zuiveringsslib op landbouwgrond, te voldoen aan toetsingswaarden na bemonstering en analyse

milieu

3.2

Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 1b, eerste lid in samenhang met artikel 1b, derde lid, onderdeel a

Het verbod op het gebruik van vloeibaar zuiveringsslib als de maximaal toegestane hoeveelheid droge stof per hectare wordt overschreden

milieu

3.3

Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 1b, eerste lid, in samenhang met artikel 1b, derde lid, onderdeel b, en vierde lid

Het verbod op het gebruik van steekvast zuiveringsslib als de maximaal toegestane hoeveelheid droge stof per hectare wordt overschreden alsmede de verplichting om voor het betreffende aantal hectaren gedurende bepaalde perioden het grondgebruik ongewijzigd te laten

milieu

3.4

Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 1b, eerste lid

Het verbod op het gebruik van zuiveringsslib op andere grond dan landbouwgrond

milieu

3.5

Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 3

Het verbod op het gebruik van zuiveringsslib op bevroren of besneeuwde grond

milieu

3.6

Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 1d

Het verbod op het gebruik van zuiveringsslib als dit de gezondheid van dieren en mensen schaadt

milieu

3.7

Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 3a

Het verbod op het gebruik van zuiveringsslib indien de bovenste bodemlaag met water verzadigd is

milieu

3.8

Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 3b

Het verbod op het gebruik zuiveringsslib tegelijkertijd met het beregen of bevloeien of infiltreren van de grond.

milieu

3.9

Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 4

Het verbod op het gebruik van zuiveringsslib in de afhankelijk van de soort landbouwgrond bepaalde periode

milieu

3.10

Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 5

De verplichting om zuiveringsslib emissiearm aan te wenden

milieu

3.11

Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 6

De verplichting om zuiveringsslib gelijkmatig over het perceel te verspreiden

milieu

3.12

Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 6a

Het verbod op het gebruik van zuiveringsslib op steile hellingen (> 7%) met geulenerosie (geulen > 30 cm diep)

milieu

3.13

Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 6b

Het verbod op het gebruik van zuiveringsslib op niet beteelde gronden met een hellingspercentage van 7% of meer

milieu

3.14

Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 6d

Het verbod op het gebruik van zuiveringsslib op bouwland of braakland met een hellingspercentage van 18% of meer

milieu

4. Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG van 12 december 1991, artikel 4 en artikel 5)

4.1

Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 2

Het verbod op gebruik van dierlijke meststoffen op natuurterrein en op andere grond dan landbouwgrond of natuurterrein

milieu

4.2

Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 3

Het verbod op het gebruik van dierlijke meststoffen of stikstofkunstmest op bevroren of besneeuwde grond

milieu

4.3

Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 3a

Het verbod op het gebruik van dierlijke meststoffen of stikstofkunstmest op natte of ondergelopen grond (waterverzadigde grond)

milieu

4.4

Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 3b

Het verbod op het gebruik van dierlijke meststoffen of stikstofkunstmest tegelijkertijd met het beregen of bevloeien of infiltreren van de grond

milieu

4.5

Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 4

Het verbod op het gebruik van dierlijke mest in de afhankelijk van de soort landbouwgrond bepaalde periode

milieu

4.6

Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 4a

Het verbod op het gebruik van stikstofkunstmest van 16 september t/m 31 januari

milieu

4.7

Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 4b

Het verbod om op grasland de graszode te vernietigen

milieu

4.8

Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 5

De verplichting om de dierlijke mest emissiearm aan te wenden

milieu

4.9

Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 6

De verplichting om de dierlijke mest of stikstofkunstmest gelijkmatig over het perceel te verspreiden

milieu

4.10

Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 6a

Het verbod op het gebruik van dierlijke mest of stikstofkunstmest op steile hellingen (> 7%) met geulenerosie (geulen > 30 cm diep)

milieu

4.11

Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 6b

Het verbod op het gebruik van dierlijke mest op niet beteelde gronden met een hellingspercentage van 7% of meer

milieu

4.12

Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 6c

Het verbod op het gebruik van stikstofkunstmest op niet beteelde gronden met een hellingspercentage van 7% of meer

milieu

4.13

Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 6d

Het verbod op het gebruik van dierlijke mest of stikstofkunstmest op bouwland of braakland met een hellingspercentage van 18% of meer

milieu

4.14

Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG)

Besluit gebruik meststoffen

artikel 8a

De verplichting omtrent het vanggewas na de teelt van maïs op zand- en lössgronden

milieu

4.15

Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG)

Activiteitenbesluit milieubeheer

artikel 3:85 in samenhang met de artikelen 3:80 en 3:81

Het verbod op toepassing van meststoffen in de mestvrije zone of de mestvrije zone is niet gelijk aan de teeltvrije zone

milieu

4.16

Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG)

Meststoffenwet

artikel 7 in samenhang met artikel 8 onder a en b, 9 en 10 en in samenhang met artikel 24, 25, 26 en 27 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Het verbod in enig kalenderjaar op een bedrijf meststoffen op of in de bodem te brengen, tenzij de stikstofgebruiksnormen in acht zijn genomen

milieu

4.17

Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG)

Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

artikel 28 in samenhang met artikel 27, 29, 30 en in samenhang met artikel 36 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

De verplichting voldoende opslagcapaciteit voor dierlijke mest op het bedrijf te hebben die in de periode september t/m februari wordt geproduceerd

milieu

4.18

Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG

Activiteitenbesluit milieubeheer

artikel 2.1 Wabo of/in samenhang met de artikelen 3.48 en/of 3.52 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in samenhang met de artikelen 3.65 en/of 3.68 Activiteitenregeling milieubeheer

De verplichting dat de mestopslag en de opslag van kuilvoeder wordt onderhouden zodat geen verontreiniging ontstaat door het weglekken van vloeistoffen met mest en opgeslagen plantaardige materialen

milieu

5. Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992, artikel 6 en 13, eerste lid, onder a)

5.1

Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG)

Natuurbeschermingswet 1998

artikel 19d

Het verbod om zonder geldige vergunning een project of handeling uit te voeren in een aangewezen Habitatrichtlijngebied of in strijd met de vergunningvoorwaarden te handelen

milieu

5.2

Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG)

Flora- en faunawet

artikel 8

Het verbod op plukken, vernielen, in bezit hebben, verkopen, etc. van beschermde inheemse planten

milieu

5.3

Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG)

Flora- en faunawet

artikel 9 in samenhang met artikel 31, eerste lid

Het verbod op doden, verstoren, in bezit hebben, verkopen etc. van beschermde inheemse diersoorten

milieu

5.4

Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG)

Flora- en faunawet

artikel 10 in samenhang met artikel 31, tweede lid

Het verbod op het opzettelijk verstoren van beschermde inheemse diersoorten

milieu

5.5

Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG)

Flora- en faunawet

artikel 11

Het verbod op het verstoren of vernielen van rustplaatsen of holen van beschermde inheemse dieren

milieu

5.6

Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG)

Flora- en faunawet

artikel 12

Het verbod op het rapen of bezitten van eieren van beschermde inheemse diersoorten.

milieu

Gezondheid (mens, dier en plant)

6. I&R varkens (Richtlijn 2008/71/EG van 15 juli 2008, art 3, 4 en 5)

6.1

I & R Varkens (Richtlijn 2008/71/EG)

Regeling identificatie en registratie van dieren

artikel 2, lid 1 tot en met 3 en 5, in samenhang met artikel 4, eerste lid

De verplichting correct te zijn geregistreerd als houder van varkens en wijzigingen in de gegevens tijdig te melden.

gezondheid

6.2

I & R Varkens (Richtlijn 2008/71/EG)

Regeling identificatie en registratie van dieren en Richtlijn 2008/71/EG

artikel 5, lid 1, onder a, van Richtlijn 2008/71/EG en artikel 8, lid 2, in samenhang met artikel 12 van de Regeling identificatie en registratie van dieren

De verplichting alleen toegelaten identificatiemiddelen voor varkens te gebruiken, deze te verkrijgen zoals toegestaan en varkens binnen een bepaalde termijn te voorzien van identificatiemiddelen

gezondheid

6.3

I & R Varkens (Richtlijn 2008/71/EG)

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, Regeling identificatie en registratie van dieren

artikel 104, tweede lid van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en artikel 10 in samenhang met artikel 11 Regeling identificatie en registratie van dieren

Het verbod op het merken of hermerken van varkens, tenzij is voldaan aan specifieke voorschriften.

gezondheid

6.4

I & R Varkens (Richtlijn 2008/71/EG)

Regeling identificatie en registratie van dieren

artikel 31, lid 1, aanhef en onderdelen a en b, eerste tot en met zesde gedachtestreepje, en lid 3

De verplichting tot het hebben van een bedrijfsregister en voorschriften wat er in het bedrijfsregister vermeld moet worden en termijnen die moeten worden aangehouden.

gezondheid

7. I&R runderen (Verordening (EG) 1760/2000 van 17 juli 2000, artikel 4 en 7)

7.1

I & R Runderen (Verordening (EG) 1760/2000)

Regeling identificatie en registratie van dieren

artikel 2, lid 1 tot en met 3, in samenhang met artikel 4, lid 1

De verplichting correct te zijn geregistreerd als houder van runderen en wijzigingen in de gegevens tijdig te melden.

gezondheid

7.2

I & R Runderen (Verordening (EG) 1760/2000)

Regeling identificatie en registratie van dieren en Verordening (EG) 1760/2000

artikel 4, eerste, tweede en derde lid, Vo. 1760/2000, in samenhang met artikel 8, lid 1, en artikel 12 Regeling identificatie en registratie van dieren

De verplichting alleen toegelaten identificatiemiddelen voor runderen te gebruiken, deze te verkrijgen zoals toegestaan en runderen binnen een bepaalde termijn te voorzien van identificatiemiddelen.

gezondheid

7.3

I & R Runderen (Verordening (EG) 1760/2000)

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, Regeling identificatie en registratie van dieren

artikel 104, tweede lid van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, en artikel 10 in samenhang met artikel 11 Regeling identificatie en registratie van dieren

Het verbod op het merken of hermerken van runderen, tenzij is voldaan aan specifieke voorschriften.

gezondheid

7.4

I & R Runderen (Verordening (EG) 911/2004, Verordening (EG) 1760/2000)

Regeling identificatie en registratie van dieren en Verordening (EG) 1760/2000

artikel 7, lid 1,

Verordening (EG) 1760/2000 in samenhang met artikel 19 Regeling identificatie en registratie van dieren

De verplichting tot het hebben van een bedrijfsregister en voorschriften wat er in het bedrijfsregister vermeld moet worden en termijnen die moeten worden aangehouden.

gezondheid

7.5

I&R runderen (Verordening (EG) 1760/2000

Verordening (EG) 1760/2000

artikel 7, lid 1, tweede gedachtestreepje

De verplichting ten aanzien van runderen tot het centraal melden van mutaties aan het I&R gegevensbestand

gezondheid

8. I&R schapen en geiten (Verordening (EG) 21/2004 van 17 december 2003, artikel 3, 4 en 5)

8.1

I & R Schapen en geiten (Verordening (EG) 21/2004)

Regeling identificatie en registratie van dieren

artikel 2, lid 1 tot en met 3 en lid 6, in samenhang met artikel 4 van de Regeling identificatie en registratie van dieren

De verplichting correct te zijn geregistreerd als houder van schapen en geiten en wijzigingen in de gegevens tijdig te melden.

gezondheid

8.2

I & R Schapen en geiten (Verordening (EG) 21/2004)

Regeling identificatie en registratie van dieren

artikel 4, lid 1 en 4 van Verordening (EG) 21/2004 in samenhang met de artikelen 8, lid 5, 12, 12e en 12f van de Regeling identificatie en registratie van dieren

De verplichting alleen toegelaten identificatiemiddelen voor schapen en geiten te gebruiken en deze te verkrijgen zoals toegestaan en de schapen en geiten binnen een bepaalde termijn te voorzien van deze identificatiemiddelen.

gezondheid

8.3

I & R Schapen en geiten (Verordening (EG) 21/2004)

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, Regeling identificatie en registratie van dieren

artikel 104, tweede lid van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, en artikel 10 in samenhang met artikel 11, 36 en 38 Regeling identificatie en registratie van dieren

Het verbod op het merken of hermerken van schapen en geiten tenzij is voldaan aan specifieke voorschriften.

gezondheid

8.4

I&R Schapen en geiten (Verordening (EG) 21/2004)

Regeling identificatie en registratie van dieren

de artikelen 38d en 38e

De verplichting tot het melden van geboorte, aan- en afvoer van schapen en geiten en het vervangen van identificatiemiddelen bij schapen en geiten

gezondheid

9. Gewasbescherming (Verordening (EG) 1107/2009 van 21 oktober 2009, artikel 55)

9.1

Gewasbescherming (Verordening (EG) 1107/2009)

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Artikel 20, eerste en derde lid

Het verbod om een niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddel te gebruiken, voorhanden of in voorraad te hebben.

Gezondheid

9.2

Gewasbescherming (Verordening (EG) 1107/2009)

Verordening (EG) 1107/2009

Artikel 55

De verplichting om gewasbeschermingsmiddelen op juiste wijze, volgens de goede gewasbeschermingspraktijken en de gebruiksvoorschriften te gebruiken.

Gezondheid

9.3

Gewasbescherming (Verordening (EG) 1107/2009)

Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Artikel 26, eerste en tweede lid

De verplichting om te beschikken over een gewasbeschermingsplan en de voorschriften met betrekking tot goede gewasbeschermingspraktijken en geïntegreerde bestrijding toe te passen. Deze verplichting geldt niet voor biologische landbouwers

Gezondheid

10. Hormonen & bèta-agonisten (richtlijn 96/22 van 29 april 1996, artikel 3, onder a en b, 4 en 5)

10.1

Hormonen & bèta-agonisten Richtlijn 96/22)

Wet dieren

Besluit diergeneesmiddelen

artikel 2.2, tiende lid, onder r, 2.8, eerste lid, onder c en 2.25

in samenhang met artikel 8A.9 van het Besluit diergeneesmiddelen

Het verbod op gebruik door een houder van dieren van een diergeneesmiddel waarvoor geen vergunning voor het in de handel brengen van het diergeneesmiddel is verstrekt.

gezondheid

10.2

Hormonen & bèta-agonisten Richtlijn 96/22)

Wet dieren

Besluit diergeneesmiddelen

artikel 2.8, eerste lid, onder c en het vierde lid onder b in samenhang met hoofdstuk 8A.2, negende lid, van het Besluit diergeneesmiddelen

Het verbod op gebruik door een dierenarts in strijd met de voorschriften voor het in de handel brengen van het diergeneesmiddel.

gezondheid

10.3

Hormonen & bèta-agonisten Richtlijn 96/22)

Wet dieren

Besluit diergeneesmiddelen

Regeling diergeneesmiddelen

Artikel 2.19, eerste lid, in samenhang met artikel 2.8, eerste lid, onderdeel b, van de Wet dieren, in samenhang met artikel 8A.9, tweede lid, van het Besluit diergeneesmiddelen en artikel 2.18, tweede lid, van en bijlage I bij de Regeling diergeneesmiddelen.

Het verbod om hormonen en bèta-agonisten toe te dienen aan landbouwhuisdieren en aquacultuurdieren.

gezondheid

10.4

Hormonen & bèta-agonisten Richtlijn 96/22)

Wet dieren

Besluit diergeneesmiddelen

Regeling diergeneesmiddelen

Artikel 2.2, tiende lid, onderdelen a, onder 2°, e en r, 2.8, eerste lid, onderdelen b en c en 2.25 van de Wet dieren in samenhang met artikel 8A.8, eerste lid, en 8A.9, tweede lid, van het Besluit diergeneesmiddelen

De verplichting om alleen landbouwhuisdieren op het bedrijf te houden die zijn behandeld volgens de regels van de diergeneesmiddelenwetgeving

gezondheid

10.5

Hormonen & bèta-agonisten Richtlijn 96/22)

Wet dieren

Besluit diergeneesmiddelen

Regeling diergeneesmiddelen

Artikel 2.2, tiende lid, onderdelen e en r, 2.8, eerste lid, onderdelen b en c, en 2.25 van de Wet dieren in samenhang met artikel 8.4 van het Besluit diergeneesmiddelen en artikel 8.8, eerste lid, onderdeel a en onderdeel c met betrekking tot substanties als bedoeld in onderdeel a, van de Regeling diergeneesmiddelen

Het verbod om landbouwhuisdieren, verwerkte producten of vlees van dieren waaraan op enigerlei wijze stoffen met thyreostatische, oestrogene, androgene of gestagene werking alsmede beta-agonisten zijn toegediend, in de handel te brengen

gezondheid

11. General Food Law (Verordening (EG) 178/2002 van 28 januari 2002, artikel 15, 17 lid 1, 19 en 20)

11.1

General Food Law (Verordening (EG) 178/2002)

Wet dieren

Besluit diervoeders 2012

Regeling diervoeders 2012

artikel 2.18, tweede lid en 6.4 in samenhang met artikel 2.1 van het Besluit diervoeders 2012 en artikel 20 van de Regeling diervoeders 2012

Het verbod in strijd te handelen met de artikelen 11, 12, 15, eerste lid, 16, 17, eerste lid, 18 en 20 van Verordening (EG) nr. 178/2002.

gezondheid

11a. Diervoederhygiëne (Verordening (EG) 183/2005 van 12 januari 2005)

11a.1

Diervoederhygiëne (Verordening (EG) 183/2005)

Wet dieren

Besluit diervoeders 2012

Regeling diervoeders 2012

artikel 2.18, tweede lid en 6.4 in samenhang met artikel 2.1 van het Besluit diervoeders 2012 en artikel 13 van de Regeling diervoeders 2012 in samenhang met artikel 5 lid 1 van Verordening (EG) 183/2005 in samenhang met Bijlage I, deel A, onder I onder 4e en 4g van Verordening (EG) 183/2005

De verplichting voor exploitanten van diervoederbedrijven afval en gevaarlijke stoffen apart en veilig op te slaan en rekening te houden met de resultaten van analyses van monsters van primaire producten of andere monsters die van belang zijn voor de voederveiligheid.

gezondheid

11a.2

Diervoederhygiëne (Verordening (EG) 183/2005)

Wet dieren

Besluit diervoeders 2012

Regeling diervoeders 2012

artikel 2.18, tweede lid en 6.4 in samenhang met artikel 2.1 van het Besluit diervoeders 2012 en artikel 13 van de Regeling diervoeders 2012 in samenhang met artikel 5 lid 1 van Verordening (EG) 183/2005 in samenhang met Bijlage I, deel A, onder II onder 2a, 2b en 2e van Verordening (EG) 183/2005

De verplichting voor exploitanten van diervoederbedrijven een registratie bij te houden van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, het gebruik van genetisch gemodificeerd zaai- en pootgoed en de bron en hoeveelheid van elk diervoeder dat het bedrijf binnenkomt en de bestemming en hoeveelheid van elk diervoeder dat het bedrijf verlaat.

gezondheid

11a.3

Diervoederhygiëne (Verordening (EG) 183/2005)

Wet dieren

Besluit diervoeders 2012

Regeling diervoeders 2012

artikel 2.18, tweede lid en 6.4 in samenhang met artikel 2.1 van het Besluit diervoeders 2012 en artikel 13 van de Regeling diervoeders 2012 in samenhang met artikel 5 lid 5 van Verordening (EG) 183/2005 in samenhang met Bijlage III, onder 1, 1e alinea, 1e zin en 3e alinea van Verordening (EG) 183/2005

De verplichting voor veehouders diervoeder gescheiden op te slaan van chemische stoffen en andere voor diervoeder verboden producten en gemedicineerde en niet-gemedicineerde diervoeders zo op te slaan dat het risico van vervoedering aan dieren waarvoor zij niet zijn bestemd, wordt beperkt.

gezondheid

11a.4

Diervoederhygiëne (Verordening (EG) 183/2005)

Wet dieren

Besluit diervoeders 2012

Regeling diervoeders 2012

artikel 2.18, tweede lid en 6.4 in samenhang met artikel 2.1 van het Besluit diervoeders 2012 en artikel 13 van de Regeling diervoeders 2012 in samenhang met artikel 5 lid 5 van Verordening (EG) 183/2005 in samenhang met Bijlage III, onder 2, 3e zin van Verordening (EG) 183/2005

De verplichting voor veehouders om niet-gemedicineerde diervoeders gescheiden te hanteren van gemedicineerde diervoeders.

gezondheid

11a.5

Diervoederhygiëne (Verordening (EG) 183/2005)

Wet dieren

Besluit diervoeders 2012

Regeling diervoeders 2012

artikel 2.18, tweede lid en 6.4 in samenhang met artikel 2.1 van het Besluit diervoeders 2012 en artikel 13 van de Regeling diervoeders 2012 in samenhang met artikel 5 lid 6 van Verordening (EG) 183/2005

De verplichting voor exploitanten van diervoederbedrijven en veehouders alleen diervoeders te gebruiken van veevoederbedrijven die zijn geregistreerd en/of erkend.

gezondheid

11b. Levensmiddelenhygiëne (Verordening (EG) 852/2004 van 29 april 2004)

11b.1

Levensmiddelenhygiëne (Verordening (EG) 852/2004)

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen

artikel 2 lid 1 in samenhang met artikel 4 lid 1 van Verordening (EG) 852/2004 in samenhang met Bijlage I, deel A, onder II, onder 4g, 4h en 5f van Verordening (EG) 852/2004

De verplichting voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven afval en gevaarlijke stoffen apart op te slaan en voorzorgsmaatregelen te nemen de insleep en verspreiding van besmettelijke, via levensmiddelen op de mens overdraagbare ziekten te voorkomen

gezondheid

11b.2

Levensmiddelenhygiëne (Verordening (EG) 852/2004)

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen

Artikel 2, lid 1 in samenhang met artikel 4, lid 1 van Verordening (EG) 852/2004 in samenhang met Bijlage I, deel A, onder II, onder 4j en 5h, m.u.v. zinsnede ‘gewasbeschermingsmiddelen en’ van Verordening (EG) 852/2004 in samenhang met artikel 2.2, tiende lid, onderdelen e en r, alsmede artikel 2.1 van het Besluit diervoeders 2012 in samenhang met de artikelen 23 en 57, eerste lid, onderdeel e, van de Regeling diervoeders 2012 en de artikelen 8A.7, 8A.9 en 8A.10 van het Besluit diergeneesmiddelen

De verplichting voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven toevoegingsmiddelen voor diervoeders en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en biociden correct toe te passen

gezondheid

11b.3

Levensmiddelenhygiëne (Verordening (EG) 852/2004)

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen

artikel 2 lid 1 in samenhang met artikel 4 lid 1 van Verordening (EG) 852/2004 in samenhang met Bijlage I, deel A, onder II, onder 6 van Verordening (EG) 852/2004

De verplichting voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven om passende herstelmaatregelen nemen als tijdens officiële controles hygiëneproblemen zijn vastgesteld

gezondheid

11b.4

Levensmiddelenhygiëne (Verordening (EG) 852/2004)

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen

artikel 2 lid 1 in samenhang met artikel 4 lid 1 van Verordening (EG) 852/2004 in samenhang met Bijlage I, deel A, onder III, onder 8a, 8d en 8e van Verordening (EG) 852/2004

De verplichting voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven om registers bij te houden over de aard en de oorsprong van aan de dieren gevoerde diervoeders, de resultaten van analyses van bij de dieren genomen monsters of van andere monsters voor diagnosedoeleinden en alle toepasselijke controles van dieren of producten van dierlijke oorsprong

gezondheid

11b.5

Levensmiddelenhygiëne (Verordening (EG) 852/2004)

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen

artikel 2 lid 1 in samenhang met artikel 4 lid 1 van Verordening (EG) 852/2004 in samenhang met Bijlage I, deel A, onder III, onder 9a en 9c van Verordening (EG) 852/2004

De verplichting voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven een registratie bij te houden van alle gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en van biociden en van alle resultaten van voor de volksgezondheid relevante analyses van bij planten genomen monsters of van andere monsters

gezondheid

11b.6

Levensmiddelenhygiëne (Verordening (EG) 852/2004)

Wet dieren

Artikel 2.2, tiende lid, onderdeel l, subonderdeel 4°, en onderdeel r, van de Wet dieren in samenhang met artikel 4, lid 1 van Verordening (EG) 852/2004 in samenhang met Bijlage I, deel A, onder III, onder 8b van Verordening (EG) 852/2004 in samenhang met artikel 8A.11 van het Besluit diergeneesmiddelen en in samenhang met artikel 9A.8 van de Regeling diergeneesmiddelen

De verplichting voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven een registratie bij te houden van de ontvangst, de toepassing of de vervoedering van diergeneesmiddelen en gemedicineerde voeders, evenals andere behandelingen die de dieren hebben ondergaan, data van toediening of behandeling en wachttijden

gezondheid

11c. Specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (Verordening (EG) 853/2004 van 29 april 2004

11c.1

Specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (Verordening (EG) 853/2004)

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen

artikel 2 lid 2 in samenhang met artikel 3 lid 1 van Verordening (EG) 853/2004 in samenhang met Bijlage III, sectie IX, Hoofdstuk I, onderdeel I, 1b, 1c, 1d en 1e van Verordening (EG) 853/2004

De verplichting bij de productie van rauwe melk de algemene gezondheidsvoorschriften in acht te nemen

gezondheid

11c.2

Specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (Verordening (EG) 853/2004)

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen

artikel 2 lid 2 in samenhang met artikel 3 lid 1 van Verordening (EG) 853/2004 in samenhang met Bijlage III, sectie IX, Hoofdstuk I, onderdeel I, 2a, 2b en 2c en in samenhang met Bijlage III, sectie IX, Hoofdstuk I, onderdeel I, 3a, 3b en 3c van Verordening (EG) 853/2004

De verplichting bij de productie van rauwe melk de gezondheidsvoorschriften m.b.t. tuberculose en/of brucellose in acht te nemen

gezondheid

11c.3

Specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (Verordening (EG) 853/2004)

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen

artikel 2 lid 2 in samenhang met artikel 3 lid 1 van Verordening (EG) 853/2004 in samenhang met Bijlage III, sectie IX, Hoofdstuk I, onderdeel I, 4 van Verordening (EG) 853/2004

Het verbod om rauwe melk van dieren die niet voldoen aan de (algemene) gezondheidsvoorschriften, in het bijzonder dieren die individueel positief hebben gereageerd op de preventieve test op tuberculose of op brucellose, voor menselijke consumptie te (laten) gebruiken

gezondheid

11c.4

Specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (Verordening (EG) 853/2004)

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen

artikel 2 lid 2 in samenhang met artikel 3 lid 1 van Verordening (EG) 853/2004 in samenhang met Bijlage III, sectie IX, Hoofdstuk I, onderdeel I, 5 van Verordening (EG) 853/2004

De verplichting om dieren die besmet zijn of waarvan vermoed wordt dat zij besmet zijn met een ziekte, op doeltreffende wijze worden geïsoleerd om negatieve gevolgen voor de melk van andere dieren te vermijden

gezondheid

11c.5

Specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (Verordening (EG) 853/2004)

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen

artikel 2 lid 2 in samenhang met artikel 3 lid 1 van Verordening (EG) 853/2004 in samenhang met Bijlage III, sectie IX, Hoofdstuk I, onderdeel II, onder A, onder 1, 2, 3 en 4 van Verordening (EG) 853/2004

De verplichting om melkinstallaties en de lokalen waar melk wordt opgeslagen zo te bouwen, in te richten en te onderhouden dat verontreiniging van de melk zoveel mogelijk wordt beperkt

gezondheid

11c.6

Specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (Verordening (EG) 853/2004)

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen

artikel 2 lid 2 in samenhang met artikel 3 lid 1 van Verordening (EG) 853/2004 in samenhang met Bijlage III, sectie IX, Hoofdstuk I, onderdeel II, onder B, onder 1a, 1d, 2, 4a en 4b van Verordening (EG) 853/2004

De verplichting het melken onder hygiënische omstandigheden te verrichten en de melk onmiddellijk gekoeld op te slaan, behalve als koeling niet noodzakelijk is i.v.m. (snelle) verwerkingsmethoden

gezondheid

11c.7

Specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (Verordening (EG) 853/2004)

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen

artikel 2 lid 2 in samenhang met artikel 3 lid 1 van Verordening (EG) 853/2004 in samenhang met Bijlage III, sectie X, Hoofdstuk I, onder 1 m.u.v. de zinsnede ‘en tot op het moment van verkoop aan de consument’ van Verordening (EG) 853/2004

De verplichting eieren op het bedrijf schoon, droog en vrij van vreemde geuren te houden en op afdoende wijze te beschermen tegen schokken en rechtstreeks zonlicht.

gezondheid

11d. Gebruik diergeneesmiddelen (verordening 37/2010 van 22 december 2009)

11d.1

Gebruik diergeneesmiddelen (verordening (EG) 37/2010)

Wet dieren

Besluit diergeneesmiddelen

artikel 2.2, tiende lid, onderdelen e en r, 2.8, eerste lid, onderdelen b en c, en 2.25 van de Wet dieren in samenhang met artikel 8.5, 8A.9, eerste lid, en 8A.13 van het Besluit diergeneesmiddelen en artikel 8.8, eerste lid, onderdeel b en onderdeel c met betrekking tot substanties als bedoeld in onderdeel b, van de Regeling diergeneesmiddelen

Het verbod op gebruik door een houder van dieren van een diergeneesmiddel waarvoor geen vergunning voor het in de handel brengen van het diergeneesmiddel is verstrekt.

gezondheid

11e. residuen gewasbeschermingsmiddelen (verordening 396/2005 van 23 februari 2005; art 18, eerste lid)

11e.1

Residuen gewasbeschermingsmiddelen (verordening (EG) 396/2005)

Wet dieren

Regeling diervoeders 2012

artikel 2.18, tweede lid in samenhang met de artikelen 3, eerste lid, onder c, en 4 van de Regeling diervoeders 2012

Het verbod om diervoeders te vervoederen die te hoge residuen van gewasbeschermingsmiddelen bevatten.

gezondheid

12. BSE (Verordening (EG) 999/2001 van 22 mei 2001, artikel 7, eerste en tweede lid, 12 en 13 )

12.1

BSE (Verordening (EG) 999/2001)

Wet dieren

Besluit diervoeders 2012

Regeling diervoeders 2012

artikel 2.18, tweede lid en 6.4 in samenhang met artikel 2.1 van het Besluit diervoeders 2012 en artikel 7 Regeling diervoeders 2012

Het verbod om eiwitten of daarvan afgeleide producten afkomstig van zoogdieren, aan herkauwers te voeren evenals het verbod om gesmolten vet van herkauwers aan herkauwers te voeren.

gezondheid

13/14/15. Kennisgeving van ziekten: MKZ (Richtlijn 2003/85/EEG van 29 september 2003 (vervangt Richtlijn 85/511/EEG), artikel 3), Varkenspest (Richtlijn 92/119/EEG van 17 december 1992, artikel 3) BSE (Verordening (EG) 999/2001 van 22 mei 2001, artikel 11) en Bluetongue (Richtlijn 2000/75/EEG van 20 november 2000, artikel 3)

13/14/15.1

MKZ (Richtlijn 2003/85/EEG), Varkenspest (Richtlijn 92/119/EEG), BSE (Verordening (EG) 999/2001), Bluetongue (Richtlijn 2000/75/EEG)

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

artikel 19 lid 1

De verplichting (het vermoeden van) de aanwezigheid van een besmettelijke dierzieke terstond te melden

gezondheid

Dierenwelzijn

16. Minimumnormen kalveren (Richtlijn 2008/119/EG van 18 december 2008, artikel 3 en artikel 4)

16.1

Minimumnormen kalveren

Richtlijn 2008/119/EG

artikel 4 in samenhang met Bijlage onder 1

De verplichting bij de bouw van de stallen en met name voor de boxen en de uitrusting materialen te gebruiken die niet schadelijk zijn voor de kalveren en moeten grondig kunnen worden gereinigd en ontsmet

dierenwelzijn

16.2

Minimumnormen kalveren

Richtlijn 2008/119/EG

artikel 4 in samenhang met Bijlage onder 2

De verplichting elektrische leidingen en apparatuur zo te installeren dat de kalveren geen elektrische schokken kunnen krijgen

dierenwelzijn

16.3

Minimumnormen kalveren

Richtlijn 2008/119/EG

artikel 4 in samenhang met Bijlage onder 3

De verplichting te zorgen voor een zodanige isolatie, verwarming en ventilatie van de stal dat deze niet schadelijk is voor de kalveren

dierenwelzijn

16.4

Minimumnormen kalveren

Richtlijn 2008/119/EG

artikel 4 in samenhang met Bijlage onder 4

De verplichting alle electrische en mechanische apparatuur dagelijks te controleren en het mechanische ventilatiesysteem te voorzien van een alarmsysteem dat regelmatig wordt getest

dierenwelzijn

16.5

Minimumnormen kalveren

Richtlijn 2008/119/EG

artikel 4 in samenhang met Bijlage onder 6

De verplichting kalveren een goede verzorging te geven

dierenwelzijn

16.6

Minimumnormen kalveren

Richtlijn 2008/119/EG

artikel 4 in samenhang met Bijlage onder 8

Het verbod op het aangebonden houden van kalveren

dierenwelzijn

16.7

Minimumnormen kalveren

Richtlijn 2008/119/EG

artikel 4 in samenhang met Bijlage onder 9

De verplichting lokalen, hokken, uitrusting en gereedschap voor kalveren op passende wijze te reinigen en te ontsmetten

dierenwelzijn

16.8

Minimumnormen kalveren

Richtlijn 2008/119/EG

artikel 4 in samenhang met Bijlage onder 11

De verplichting kalveren te laten beschikken over op hun leeftijd en gewicht afgestemd voederen dat beantwoordt aan de met hun gedrag samenhangende en hun fysiologische behoeften

dierenwelzijn

16.9

Minimumnormen kalveren

Richtlijn 2008/119/EG

artikel 4 in samenhang met Bijlage onder 13

De verplichting kalveren te voorzien van voldoende vers water van passende kwaliteit

dierenwelzijn

16.10

Minimumnormen kalveren

Richtlijn 2008/119/EG

artikel 4 in samenhang met Bijlage onder 14

De verplichting voeder- en drinkinstallaties zo te ontwerpen, bouwen, plaatsen en onderhouden dat gevaar voor verontreiniging van voer en water wordt beperkt

dierenwelzijn

16.11

Minimumnormen kalveren Richtlijn 2008/119/EG

Richtlijn 2008/119/EG

artikel 4 in samenhang met Bijlage onder 15

De verplichting kalveren zo spoedig mogelijk na hun geboorte en in elk geval binnen zes uur koebiest te geven

dierenwelzijn

16.12

Minimumnormen kalveren

Kalverenbesluit

artikel 3

Het verbod kalveren te huisvesten in eenlingboxen indien de kalveren ouder zijn dan 8 weken

dierenwelzijn

16.13

Minimumnormen kalveren (Richtlijn 2008/119/EG)

Kalverenbesluit

artikel 4 lid 1

De verplichting te voldoen aan de minimale afmetingen van eenlingboxen voor kalveren

dierenwelzijn

16.14

Minimumnormen kalveren (Richtlijn 2008/119/EG)

Kalverenbesluit

artikel 4 lid 2

De verplichting te voldoen aan de minimale vloeroppervlakte per kalf in andere huisvestingssystemen dan eenlingboxen

dierenwelzijn

16.15

Minimumnormen kalveren (Richtlijn 2008/119/EG)

Kalverenbesluit

artikel 5

De verplichting dat als kalveren zijn gehuisvest in een stal met ligboxen, het aantal ligboxen ten minste gelijk is aan het aantal kalveren

dierenwelzijn

16.16

Minimumnormen kalveren (Richtlijn 2008/119/EG)

Kalverenbesluit

artikel 6

De verplichting te voldoen aan de inrichtingseisen m.b.t. voedersystemen voor kalveren

dierenwelzijn

16.17

Minimumnormen kalveren (Richtlijn 2008/119/EG)

Kalverenbesluit

artikel 7

De verplichting dat kalveren naast elkaar gehouden in eenlingboxen, elkaar kunnen zien en aanraken

dierenwelzijn

16.18

Minimumnormen kalveren (Richtlijn 2008/119/EG)

Kalverenbesluit

artikel 8

De verplichting te voldoen aan de minimale ligruimte per kalf in andere huisvestingssystemen dan eenlingboxen

dierenwelzijn

16.19

Minimumnormen kalveren Bijlage 1, punt 5, 2008/119/EG)

Kalverenbesluit

artikel 9

De verplichting te zorgen voor voldoende dag- of kunstlicht voor kalveren

dierenwelzijn

17. Minimumnormen varkens (Richtlijn 2008/120/EG van de Raad van 18 december 2008, artikel 3 en artikel 4, lid 1)

17.1

Minimumnormen varkens

Richtlijn 2008/120/EG

artikel 3 lid 1 onder a

De verplichting te voldoen aan de minimale vrije vloerruimte per gespeend varken of gebruiksvarken

dierenwelzijn

17.2

Minimumnormen varkens

Richtlijn 2008/120/EG

artikel 3 lid 1 onder b eerste volzin in samenhang met artikel 4 lid 4 van het Varkensbesluit en in samenhang met artikel 3 lid 9 van Richtlijn 2008/120/EG

De verplichting te voldoen aan de minimale vrije vloerruimte per gelte na dekking en per zeug wanneer gelten en/of zeugen in groep gehouden worden

dierenwelzijn

17.3

Minimumnormen varkens

Richtlijn 2008/120/EG

artikel 3 lid 2 onder a in samenhang met artikel 3 lid 9

De verplichting te voldoen aan de minimale afmetingen van gedeeltelijk dichte vloeren voor gelten na dekking en drachtige zeugen

dierenwelzijn

17.4

Minimumnormen varkens

Richtlijn 2008/120/EG

artikel 3 lid 2 onder b in samenhang met artikel 3 lid 9

De verplichting om, ingeval betonnen roostervloeren worden gebruikt voor varkens die in groepen worden gehouden, te voldoen aan bepaalde minimale afmetingen

dierenwelzijn

17.5

Minimumnormen varkens

Richtlijn 2008/120/EG

artikel 3, lid 4, eerste alinea in samenhang met artikel 3 lid 9

De verplichting zeugen en gelten in groepen te houden vanaf vier weken na het dekken tot één week vóór de verwachte werpdatum

dierenwelzijn

17.6

Minimumnormen varkens

Richtlijn 2008/120/EG

artikel 3, lid 4, tweede alinea, in samenhang met artikel 3 lid 9

De verplichting dat zeugen en gelten zich gemakkelijk kunnen draaien indien zij – bij uitzondering – apart gehouden mogen worden

dierenwelzijn

17.7

Minimumnormen varkens

Richtlijn 2008/120/EG

artikel 3 lid 6

De verplichting er voor te zorgen dat ieder dier voldoende voedsel tot zich kan nemen

dierenwelzijn

17.8

Minimumnormen varkens

Richtlijn 2008/120EG

Bijlage, Hoofdstuk I, onder 5, 2e zin

De verplichting dat vloeren stevig, vlak en stabiel zijn en aangepast aan het gewicht en de grootte van de dieren

dierenwelzijn

17.9

Minimumnormen varkens

Richtlijn 2008/120/EG

Bijlage, Hoofdstuk I, onder 8, 1e zin t/m het 1e gedachtenstreepje, in samenhang met tweede alinea, tweede zin en in samenhang met artikel 2 lid 1 onder q van het Ingrepenbesluit

De verplichting te voldoen aan de regels m.b.t. het verkleinen van tanden van biggen en beren

dierenwelzijn

17.10

Minimumnormen varkens

Richtlijn 2008/120/EG

Bijlage, Hoofdstuk I, onder 8, 1e zin, 2e gedachtenstreepje, in samenhang met Bijlage, onder 8, 2e alinea

De verplichting te voldoen aan de regels m.b.t. het couperen van de staart

dierenwelzijn

17.11

Minimumnormen varkens

Richtlijn 2008/120/EG

Bijlage, Hoofdstuk I, onder 8, 1e zin, 4e gedachtenstreepje in samenhang met artikel 2 lid 1 onder l van het Ingrepenbesluit

Het is slechts toegestaan om alleen een roestvrijstalen neusring in te brengen bij mannelijke varkens bestemd voor de fokkerij die worden gehouden in een systeem met vrije uitloop

dierenwelzijn

17.12

Minimumnormen varkens

Richtlijn 2008/120/EG

Bijlage, Hoofdstuk I, onder 8, 3e alinea, 2e zin

De verplichting het castreren en couperen van de staart bij dieren ouder dan zeven dagen onder anesthesie en met aanvullende langdurige analgesie uitsluitend te laten uitvoeren door een dierenarts

dierenwelzijn

17.13

Minimumnormen varkens

Richtlijn 2008/120/EGx

Bijlage 1, Hoofdstuk II, onderdeel D, punt 2 en punt 4

Naleving van de voorschriften voor het plaatsen van een gespeend varken of gebruiksvarken in een groep, eventueel na het toedienen van kalmeermiddelen.

dierenwelzijn

17.14

Minimumnormen varkens Richtlijn 2008/120/EG

Varkensbesluit

artikel 2aa

Agressie in groepen zeugen, gelten, gespeende varkens en gebruiksvarkens wordt beperkt.

dierenwelzijn

17.15

Minimumnormen varkens (Richtlijn 2008/120/EG)

Varkensbesluit

artikel 2b, eerste lid, onderdeel d, en tweede lid

De verplichting dat dieren die apart gehouden worden i.v.m. agressie, verwondingen of ziekte zich gemakkelijk kunnen draaien

dierenwelzijn

17.16

Minimumnormen varkens (Richtlijn 2008/120/EG)

Varkensbesluit

artikel 3 lid 1

Het verbod op het aangebonden houden van gelten of zeugen

dierenwelzijn

17.17

Minimumnormen varkens (Richtlijn 2008/120/EG)

Varkensbesluit

artikel 3 lid 2 van het Varkensbesluit in samenhang met Bijlage I, Hoofdstuk 1, punt 3, derde gedachtestreepje van Richtlijn 2008/120/EG

de verplichting om varkensstallen op een bepaalde manier in te richten

dierenwelzijn

17.18

Minimumnormen varkens Richtlijn 2008/120/EG)

Varkensbesluit

artikel 3, lid 3 en lid 4

Er is voldoende ruimte achter de zeug die moet werpen. Biggen worden beschermd tegen bewegingen van de zeug en kunnen ongehinderd zogen.

dierenwelzijn

17.19

Minimumnormen varkens (Richtlijn 2008/120/EG)

Varkensbesluit

artikel 4a, lid 1

Een beer wordt op zodanige wijze gehuisvest dat hij zich kan omdraaien en andere varkens kan horen, ruiken en zien.

dierenwelzijn

17.20

Minimumnormen varkens (Richtlijn 2008/120/EG)

Varkensbesluit

artikel 4a, lid 2, punt c en d en lid 3.

Het berenhok heeft een vrij vloeroppervlak van 6 m2, en 10 m2 als het hok tevens wordt gebuikt voor het dekken en moet tevens vrij beschikbaar zijn.

dierenwelzijn

17.21

Minimumnormen varkens

(Richtlijn 2008/120/EG)

Varkensbesluit

artikel 5, lid 6

Biggen hebben de beschikking over een dichte vloer of een vloer met een rubber mat. De oppervlakte is 0,6 m2 per toom biggen

 

17.22

Minimumnormen varkens (Richtlijn 2008/120/EG)

Varkensbesluit

artikel 5 lid 7

De verplichting vloeren van de stal zo te ontwerpen, bouwen of onderhouden dat bij de varkens geen letsel of pijn kan worden veroorzaakt

dierenwelzijn

17.23

Minimumnormen varkens (Richtlijn 2008/120/EG)

Varkensbesluit

artikel 9, lid 2 en lid 3

1. De verplichting te zorgen dat alle varkens permanent beschikken over voldoende materiaal om te onderzoeken en te spelen en dat de diergezondheid niet in gevaar brengt.

2. In aanvulling hebben

zeugen en gelten permanent los materiaal en in de laatste week vóór het werpen voldoende en adequaat nestmateriaal tenzij dit technisch niet mogelijk is door de mengmestmethode.

dierenwelzijn

17.24

Minimumnormen varkens (Richtlijn 2008/120/EG)

Varkensbesluit

artikel 10 lid 1

De verplichting de stal te voorzien van voldoende licht met een intensiteit van minimaal 40 lux gedurende 8 uur per dag.

dierenwelzijn

17.25

Minimumnormen varkens (2008/120/EG)

Varkensbesluit

artikel 10 lid 2

Het verbod op een te hoog geluidsniveau of constant of plotseling lawaai in de stal

dierenwelzijn

17.26

Minimumnormen varkens (2008/120/EG)

Varkensbesluit

artikel 11 lid 2

De verplichting te zorgen dat bij een individueel of niet-ad libitum voersysteem alle varkens tegelijkertijd kunnen eten

dierenwelzijn

17.27

Minimumnormen varkens (Richtlijn 2008/120/EG)

Varkensbesluit

artikel . 12

De hygiënevoorschriften voor drachtige zeugen en gelten worden nageleefd.

dierenwelzijn

17.28

Minimumnormen varkens (2008/120/EG)

Varkensbesluit

artikel 13 lid 1

De verplichting alle varkens ten minste eenmaal per dag te voeren

dierenwelzijn

17.29

Minimumnormen varkens (2008/120/EG)

Varkensbesluit

artikel 13 lid 2

De verplichting alle varkens ouder dan twee weken permanent van vers water te voorzien

dierenwelzijn

17.30

Minimumnormen varkens (Richtlijn 2008/120/EG)

Varkensbesluit

artikel 13 lid 3

De verplichting om aan guste en drachtige zeugen en gelten voldoende bulk- of vezelrijk en energierijk voer te verstrekken

dierenwelzijn

17.31

Minimumnormen varkens (Richtlijn 2008/120/EG)

Varkensbesluit

artikel 15

De verplichting het castreren door het scheuren van weefsel van mannelijke varkens en als zij ouder zijn dan zeven dagen, uitsluitend te laten uitvoeren onder anesthesie en met aanvullende langdurige analgesie en uitsluitend door een dierenarts

dierenwelzijn

17.32

Minimumnormen varkens (Richtlijn 2008/120/EG)

Varkensbesluit

artikel . 16

Biggen worden niet gespeend voordat zij 28 dagen oud zijn, tenzij daarvoor veterinaire redenen voor zijn, of gespecialiseerde voorzieningen zijn getroffen.

dierenwelzijn

17.33

Minimumnormen varkens (Richtlijn 2008/120/EG)

Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde

artikel 2 in samenhang met artikel 7 lid 2 onder c

Het verbod op het castreren van mannelijke biggen anders dan door een dierenarts of door een bevoegde houder van de dieren

dierenwelzijn

18. Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG van 20 juli 1998, artikel 4)

18.1

Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG)

Besluit welzijn productiedieren

artikel 3 lid 1

Het verbod op het zo ver beperken van de bewegingsruimte van een dier dat het onnodig lijdt of letsel wordt toegebracht

dierenwelzijn

18.2

Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG)

Besluit welzijn productiedieren

artikel 3 lid 2

De verplichting dieren indien aangebonden voldoende ruimte te laten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften

dierenwelzijn

18.3

Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG)

Besluit welzijn productiedieren

artikel 3 lid 3

De verplichting dieren indien buiten gehouden te beschermen tegen slechte weersomstandigheden, roofdieren en gezondheidsrisico’s

dierenwelzijn

18.4

Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG)

Besluit welzijn productiedieren

artikel 4 lid 1

De verplichting dieren te laten verzorgen door personen die beschikken over voldoende kennis en vaardigheden of vakbekwaam zijn

dierenwelzijn

18.5

Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG)

Besluit welzijn productiedieren

artikel 4 lid 2

De verplichting een gehouden dier regelmatig dan wel tenminste dagelijks te controleren

dierenwelzijn

18.6

Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG)

Besluit welzijn productiedieren

artikel 4 lid 3

De verplichting dieren die ziek of gewond lijken onmiddellijk op passende wijze te verzorgen of een dierenarts te raadplegen

dierenwelzijn

18.7

Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG)

Besluit welzijn productiedieren

artikel 4 lid 4

De verplichting een dier voldoende, gezond en geschikt voer te geven

dierenwelzijn

18.8

Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG)

Besluit welzijn productiedieren

artikel 4 lid 5

De verplichting erop toe te zien dat door het voer, het drinken of de wijze van toediening het dier niet onnodig lijdt of letsel wordt toegebracht

dierenwelzijn

18.9

Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG)

Besluit welzijn productiedieren

artikel 4 lid 6

De verplichting een dier te voederen met tussenpozen die bij zijn fysiologische behoeften passen

dierenwelzijn

18.10

Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG)

Besluit welzijn productiedieren

artikel 5 lid 1

De verplichting te zorgen voor voldoende verlichting voor een grondige controle van het dier op elk willekeurig tijdstip

dierenwelzijn

18.11

Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG)

Besluit welzijn productiedieren

artikel 5 lid 2

De verplichting een ziek of gewond dier zo nodig af te zonderen in een passend onderkomen

dierenwelzijn

18.12

Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG)

Besluit welzijn productiedieren

artikel 5 lid 3

De verplichting voor de behuizing materiaal te gebruiken dat niet schadelijk is voor het dier en grondig gereinigd en ontsmet kan worden

dierenwelzijn

18.13

Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG)

Besluit welzijn productiedieren

artikel 5 lid 4

De verplichting behuizingen en inrichtingen voor de beschutting van een dier zo te ontwerpen, maken en onderhouden dat het dier zich niet kan verwonden

dierenwelzijn

18.14

Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG)

Besluit welzijn productiedieren

artikel 5 lid 5

Het verbod op een luchtcirculatie, stofgehalte van de lucht, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en gasconcentraties in de omgeving van het dier die schadelijk zijn voor het dier

dierenwelzijn

18.15

Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG)

Besluit welzijn productiedieren

artikel 5 lid 6

Het verbod om dieren die in een gebouw worden gehouden permanent in het donker of permanent in kunstlicht te houden

dierenwelzijn

18.16

Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG)

Besluit welzijn productiedieren

artikel 5 lid 7

De verplichting kunstmatig ventilatiesystemen te voorzien van een noodsysteem zodat als hoofdsysteem uitvalt een alarmsysteem in werking treedt en het alarmsysteem regelmatig te testen

dierenwelzijn

18.17

Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG)

Besluit welzijn productiedieren

artikel 5 lid 8

De verplichting een dier voldoende schoon water te geven of anderszins aan zijn behoefte aan water te voldoen

dierenwelzijn

18.18

Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG)

Besluit welzijn productiedieren

artikel 5 lid 9

De verplichting een voeder- of drinkinstallatie zo te ontwerpen, bouwen en plaatsen dat verontreiniging van voeder en water wordt voorkomen

dierenwelzijn

18.19

Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG)

Besluit welzijn productiedieren

artikel 5 lid 10

De verplichting automatische of mechanische apparatuur ten minste eenmaal per dag te controleren en defecten onmiddellijk te herstellen

dierenwelzijn

18.20

Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG)

Besluit welzijn productiedieren

artikel 6 lid 1

De verplichting een register bij te houden van alle medische zorg en het aantal sterfgevallen en het register ten minste drie jaar te bewaren

Dierenwelzijn

18.21

Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG)

Besluit welzijn productiedieren

artikel 6 lid 2

Het verbod om stoffen aan dieren toe te dienen of te voeren die schadelijk zijn voor de gezondheid of het welzijn van een dier

dierenwelzijn

18.22

Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG)

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

artikel 34 in samenhang met het Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren

Het verbod om niet-aangewezen dieren voor landbouwdoeleinden te houden

dierenwelzijn

18.23

Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG)

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

artikel 40 in samenhang met het Ingrepenbesluit

Het verbod een of meer lichamelijke ingrepen bij een dier te verrichten, tenzij dit onder voorwaarden is toegestaan

dierenwelzijn

18.24

Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG)

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

artikel 55 in samenhang met het Besluit voortplantingstechnieken bij dieren

De verplichting om alleen gebruik te maken van toegestane methoden van fokken met dieren

dierenwelzijn

¹ In geval de PVV-verordening niet (langer) van kracht is, gelden de bepalingen van de Regeling verbod handel met bepaalde stoffen behandelde dieren en producten: ze zijn elkaars vangnet.

Bijlage 2. Minimumeisen inzake de goede landbouw- en milieuconditie, bedoeld in artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

§ 1. Minimale bodembedekking

[Vervallen per 01-01-2015]

 • A. De landbouwer die percelen uit productie neemt en deze percelen in aanmerking wil laten komen voor steun, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel 2, onder a, is verplicht deze percelen in te zaaien met een groenbemester onder de navolgende voorwaarden:

  • 1°. Het betreft een groenbemester, genoemd in het tweede subonderdeel, die uiterlijk op 31 mei wordt ingezaaid.

  • 2°. Groenbemesters zijn:

   • mengsels van grassen,

   • phacelia,

   • spurrie,

   • vlinderbloemigen met uitzondering van bonen en erwten,

   • kruisbloemigen, uitgezonderd koolzaad,

   • afrikaantjes (Tagetes), of

   • solanum sisymbriifolium.

   Tevens zijn in mengsels van één of meer groenbemesters toegestaan:

   • tweezaadlobbige cultuurgewassen in een dichtheid per gewas van ten hoogste 10% van de zaaizaadhoeveelheid die gebruikt wordt bij de gangbare teelt van het desbetreffende gewas,

   • eenzaadlobbige cultuurgewassen met uitzondering van maïs, in een dichtheid van maximaal 7 kg per hectare zaaizaad per soort, met een maximum van 35 kg per hectare in totaal, of

   • Akkerkruiden zoals aangemerkt in de Standaardlijst van de Nederlandse Flora (van der Meijden, 1990) met uitzondering van duist, grote windhalm, oot, melganzevoet, knolcyperus, hanepoot, kweek, kleefkruid, akkermunt, veenwortel, perzikkruid en klein kruiskruid.

  • 3°. De groenbemester wordt niet voor 31 augustus door enigerlei vorm van bewerking vernietigd.

 • B. Onderdeel A is niet van toepassing indien:

  • 1°. De landbouwer voor zijn gehele productie voldoet aan de voorschriften die zijn vastgesteld in verordening 834/2007 en verordening 889/2008,

  • 2°. Op last van de Plantenziektenkundige Dienst deze percelen onbegroeid worden gehouden ter bestrijding van quarantaineorganismen, of

  • 3°. Op last van het HPA of het Productschap Tuinbouw deze percelen onbegroeid worden gehouden ter bestrijding van knolcyperus.

§ 2. Minimaal landbeheer op basis van de specifieke omstandigheden ter plaatse

[Vervallen per 01-01-2015]

De landbouwer is verplicht de volgende bepalingen in acht te nemen:

 • 1°. de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 van de Verordening PA erosiebestrijding Zuid-Limburg 2008,

 • 2°. de artikelen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van de Verordening PT erosiebestrijding Zuid-Limburg 2009.

§ 3. Stoppelbeheer op bouwland

[Vervallen per 01-01-2015]

 • A. Het is verboden om gewasresten op bouwland na de oogst te verbranden.

 • B. Onderdeel A is niet van toepassing indien de landbouwer beschikt over een vergunning van het College van Burgemeester en Wethouders.

§ 4. Instandhouding van landschapselementen

[Vervallen per 01-01-2015]

De landbouwer is verplicht de volgende bepalingen in acht te nemen:

 • 1°. de artikelen 2, 3 en 13 van de Boswet, en

 • 2°. de artikelen 2 en 3 van het Besluit van 20 juni 1962, houdende regelen ten aanzien van de verplichting tot herbeplanting, bedoeld in artikel 3 van de Boswet.

§ 5. Het voorkomen van verstruiking van de landbouwgrond door ongewenste vegetatie

[Vervallen per 01-01-2015]

 • A. De landbouwer is verplicht om zijn landbouwgrond tenminste één keer per twee jaar te maaien, te keren of te laten begrazen.

 • B. Onderdeel A is niet van toepassing indien de landbouwer niet aan deze verplichting hoeft te voldoen op grond van verplichtingen die hem zijn opgelegd:

  • 1°. op grond van artikel 36, onderdeel a, onder ii of iv, verordening 1698/2005, of

  • 2°. verplichtingen die de overheid heeft gesteld bij de verstrekking van staatssteun die op grond van beschikking N 577/2006 is goedgekeurd door de Europese Commissie.

 • C. Onderdeel A is niet van toepassing op blijvend grasland.

§ 6. Bescherming van blijvend grasland

[Vervallen per 01-01-2015]

 • A. De landbouwer is verplicht om zijn blijvend grasland tenminste één keer per jaar te maaien of te laten begrazen.

 • B. Onderdeel A is niet van toepassing indien de landbouwer niet aan deze verplichting hoeft te voldoen op grond van verplichtingen die hem zijn opgelegd:

  • 1°. op grond van artikel 36, onderdeel a, onder ii of iv, verordening 1698/2005, of

  • 2°. verplichtingen die de overheid heeft gesteld bij de verstrekking van staatssteun die op grond van beschikking N 577/2006 is goedgekeurd door de Europese Commissie.

§ 7. Naleving van vergunningsprocedures wanneer voor het gebruik van water voor bevloeiingsdoeleinden een vergunning nodig is.

[Vervallen per 01-01-2015]

Het is de landbouwer verboden om zonder vergunning landbouwgronden te bevloeien met water, indien deze vergunning op basis van enig algemeen verbindend voorschrift vereist is.

Bijlage 3. Steunwaardige vaarpercelen als bedoeld in artikel 38f

[Vervallen per 01-01-2015]

Punt 1: Laag-Holland
Bijlage 248415.png
Bijlage 248416.png
Bijlage 248417.png
Bijlage 248418.png
Bijlage 248419.png
Bijlage 248420.png
Bijlage 248421.png
Bijlage 248422.png
Bijlage 248423.png

Punt 2: Weerribben en De Wieden

Bijlage 248424.png
Bijlage 249572.png
Bijlage 248425.png
Bijlage 248426.png
Bijlage 248427.png
Bijlage 248428.png
Bijlage 248429.png
Bijlage 248430.png
Bijlage 248431.png

Punt 3: Biesbosch

Bijlage 249573.png
Bijlage 249574.png
Bijlage 249575.png
Bijlage 249576.png
Bijlage 249577.png

Bijlage 4. Berekening, bedoeld in artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

De berekening bestaat uit de vermenigvuldiging van onderstaande componenten:

(A / B) X (C / D)

waarin:

de component (A / B) bestaat uit de deling van:

A: het totale aantal geconstateerde dieren of geconstateerde oppervlakten van de landbouwer in alle referentiejaren voor betalingen op grond van de onderscheidenlijke artikelen 76, 83, 130, eerste lid, onderdeel a en 130, eerste lid, onderdeel b, van verordening 1782/2003, en

B: de som van het aantal onderscheidenlijke referentiejaren,

vermenigvuldigd met:

de component (C / D), die bestaat uit de deling van:

C: het nationaal plafond,

D: gemiddeld aantal geconstateerde dieren of geconstateerde oppervlakten in Nederland voor betalingen op grond van de onderscheidenlijke artikelen 76, 83, 130, eerste lid, onderdeel a en 130, eerste lid, onderdeel b, van verordening 1782/2003,

en waarin wordt verstaan onder:

referentiejaren:

 • de jaren 2007 en 2008 voor betalingen op grond van de artikelen 76, 83 en 130, eerste lid, onderdeel a, van verordening 1782/2003, onderscheidenlijk

 • de jaren 2006, 2007 en 2008 voor betalingen op grond van artikel 130, eerste lid, onderdeel b, van verordening 1782/2003;

nationaal plafond:

voor volwassen runderen: het gemiddelde van de voor Nederland beschikbare bedragen voor volwassen runderen, bedoeld in Bijlage I van verordening 552/2007 en Bijlage I van verordening 674/2008;

voor kalveren: het gemiddelde van de voor Nederland beschikbare bedragen voor geconstateerde kalveren, bedoeld in Bijlage I van verordening 1156/2006, respectievelijk Bijlage I van verordening 552/2007 en Bijlage I van verordening 674/2008;

voor eiwithoudende gewassen: het voor Nederland beschikbare bedrag voor de geconstateerde oppervlakten met eiwithoudende gewassen, bedoeld in Bijlage XII van verordening 73/2009;

voor noten: het voor Nederland beschikbare bedrag voor de areaalbetaling voor noten, bedoeld in Bijlage XII van verordening 73/2009.

Bijlage 5

[Vervallen per 01-01-2015]

De tenminste voor 50% te handhaven landbouwactiviteit, uitgedrukt in GVE, wordt als volgt berekend voor landbouwers die toeslagrechten ontvangen op basis van artikel 16:

De som voor alle diercategorieën van de formule A x B = C

waarin:

 • A: het aantal dierplaatsen per diercategorie bedraagt, dat is gerealiseerd na de investering,

 • B: de in onderstaande tabel genoemde GVE-waarde per diercategorie bedraagt, en

 • C: de GVE per diercategorie bedraagt.

Diercategorie

Diercode

Omschrijving

GVE van de diercategorie

Vleeskalveren jonger dan 8 maanden

112

Vleeskalveren witvlees

0,25

Vleeskalveren jonger dan 8 maanden

116

Vleeskalveren rosé 3-8 maanden

0,25

Vleeskalveren jonger dan 8 maanden

117

Vleeskalveren rosé 14 dagen-8 maanden

0,25

Vleeskalveren 8 maanden en ouder

116/117

Vleeskalveren rosé 8 maanden en ouder

0,25

Vleesstieren

122

Roodvleesstieren vanaf 3 maanden

0,7

Overige volwassen runderen

100

Melk en kalfkoeien

0,7

Overige volwassen runderen

120

Weide- en zoogkoeien

0,7

Bijlage 6. : Diervriendelijk produceren, behorende bij artikel 38j, vijfde lid

[Vervallen per 01-01-2015]

Certificerende instantie

Naam certificaat

Dierenwelzijnsstandaard

Maximaal in aanmerking komende kosten per bedrijf

Vleeskuikens

1. Dierenbescherming

Beter Leven Kenmerk 1 ster

Bovenwettelijk

€ 5.000

2. Dierenbescherming

Beter Leven Kenmerk 2 sterren

Uitgebreid bovenwettelijk

€ 10.000

Leghennen

3. Dierenbescherming

Beter Leven Kenmerk 1 ster

Bovenwettelijk

€ 5.000

4. Dierenbescherming

Beter Leven Kenmerk 2 sterren

Uitgebreid bovenwettelijk

€ 10.000

5. Dierenbescherming

Beter Leven Kenmerk 3 sterren

Zeer omvangrijk uitgebreid bovenwettelijk

€ 20.000

Vleeskalveren voor witvlees

     

6. Dierenbescherming

Beter Leven Kenmerk 1 ster

Bovenwettelijk

€ 5.000

7. Dierenbescherming

Beter Leven Kenmerk 2 sterren

Uitgebreid bovenwettelijk

€ 10.000

Vleeskalveren voor rosévlees

     

8. Dierenbescherming

Beter Leven Kenmerk 1 ster

Bovenwettelijk

€ 5.000

9. Dierenbescherming

Beter Leven Kenmerk 2 sterren

Uitgebreid bovenwettelijk

€ 10.000

Vleesrunderen

 

10. Dierenbescherming

Beter Leven Kenmerk 1 ster

Bovenwettelijk

€ 1.500

11. Dierenbescherming

Beter Leven Kenmerk 2 sterren

Uitgebreid bovenwettelijk

€ 1.500

12. PROduCERT

Scharrelrund

Bovenwettelijk

€ 1.500

Varkens

     

13. Dierenbescherming

Beter Leven Kenmerk 1 ster

Bovenwettelijk

€ 5.000

14. Dierenbescherming

Beter Leven Kenmerk 2 sterren

Uitgebreid bovenwettelijk

€ 2.000

15. PROduCERT

Scharrelvarken

Bovenwettelijk

€ 5.000

16. Stichting Milieukeur

Milieukeur-varkens Aanvullend

Bovenwettelijk

€ 5.000

Bijlage 8. : Beschrijving kenmerken van de bolle roostermat met luchtkamers, bedoeld in artikel 39, onder b, en de roostervloer, bedoeld in artikel 40, eerste lid tot en met derde lid

[Vervallen per 01-01-2015]

Blankvleeskalveren:

§ 1. Beschrijving van de bolle roostermat met luchtkamers:

Bol uitgevoerde, zachte en indrukbare roostermat van thermoplastisch rubber en voorzien van luchtkamers. De mat heeft een werkende breedte van ca 128 mm en een effectieve spleetbreedte van ca 29 mm. De mat wordt aangebracht op een speciale roostervloer van hout of beton met een nominale balkbreedte van 120 mm en een spleetbreedte van 37 mm. De roostermat wordt middels stugge zijwangen aan de roosterbalk vastgeklemd.

§ 2. Beschrijving roostervloer:

De roostervloer waar de roosterafdekking op wordt aangebracht, kan gemaakt zijn van hout of beton.

 • De houten roostervloer heeft balken van ca 120 x 45 mm (b x h) en een spleetbreedte van 37 mm. Deze vloer heeft de beperking dat daarop geen matten kunnen worden gemonteerd waar (later) alsnog emissiereducerende afsluitklepjes kunnen worden bevestigd.

 • De betonroostervloer heeft balken van ca 120 x tenminste 120 mm (b x h) en een spleetbreedte van 37 mm. De zijkanten van de balk moeten over een lengte van tenminste 70 mm onder een hoek van 11–16 graden naar binnen lopen. Het bovenste gedeelte van de zijkanten mag over een lengte van maximaal 20 mm verticaal zijn. Op deze roostervloer worden roostermatten aangebracht die voorbereid zijn op het aanbrengen van afsluitklepjes.

Rosévleeskalveren:

§ 3. Beschrijving van de bolle roostermat met luchtkamers:

Bol uitgevoerde, zachte en indrukbare roostermat van thermoplastisch rubber en voorzien van luchtkamers. De mat heeft een werkende breedte (afgestemd op een ondervloer) van 127–138 mm en een effectieve spleetbreedte van ca 30 mm. De roostermat wordt aangebracht op een bestaande of nieuwe roostervloer van beton met een vaste spleetbreedte van 38 mm en een variabele balkbreedte van 119 tot 130 mm. De roostermat wordt middels stugge zijwangen aan de betonroosterbalk vastgeklemd.

§ 4. Beschrijving roostervloer:

 • De betonroostervloer heeft balken met een minimum breedte van 119 mm en een maximum breedte van 130 mm. De spleetbreedte bedraagt 38 mm. De zijkanten van de balk moeten over een lengte van tenminste 70 mm onder een hoek van 11–16 graden naar binnen lopen. Het bovenste gedeelte van de zijkanten mag over een lengte van maximaal 20 mm verticaal zijn. Op deze roostervloer worden roostermatten aangebracht die voorbereid zijn op het kunnen aanbrengen van afsluitklepjes.

 • Voor bestaande betonroosters met een spleetbreedte van minder dan 38 mm is er de mogelijkheid om deze mechanisch op te frezen naar 38 mm. Of het rooster hiervoor geschikt is wordt door de leverancier van de matten beoordeeld.

Bijlage 8a. : Beschrijving kenmerken van de bolle massief rubberen duo-roostermat, bedoeld in artikel 39, onder c, en de roostervloer, bedoeld in artikel 40, eerste lid tot en met derde lid

[Vervallen per 01-01-2015]

Blankvleeskalveren:

§ 1. Beschrijving van de bolle massief rubberen duo-roostermat:

Roostermat van natuurlijk rubber met een werkende effectieve (balk)breedte van 120 mm en een spleetbreedte van 30 mm. De matten worden geproduceerd als duo-mat waarmee twee roosterbalken worden afgedekt. Deze zijn in het midden door middel van bruggen met elkaar verbonden, De bruggen zijn aan de onderzijde voorzien van rubber pluggen waarmee de mat in de roosterspeet wordt vastgeklemd. Het oppervlak van de mat is in het midden van de roosterbalk bol en zonder profilering. Langs de beide zijden licht aflopend en voorzien van een hamerslagprofiel. Haaks op de lengterichting is om de 40 cm een 3 mm hoge rubber strip op de mat aangebracht om extra grip te realiseren. Aan de zijkanten zorgt een overhangende rubber slab van 15 mm voor een afscherming van de overgang van de mat op het onderliggende rooster. De onderzijde van de mat is voorzien van een zaagtand-profiel om de indrukbaarheid te vergroten.

§ 2. Beschrijving roostervloer:

De roostervloer waar de duo-mat op wordt gemonteerd kan gemaakt zijn van hout of beton.

 • De houten roostervloer heeft balken van ca 110 x 45 mm (b x h) en een spleetbreedte van 40 mm. In deze vloer kunnen voorzieningen zijn aangebracht waarmee het mogelijk is om emissie-reducerende flappen te plaatsen

 • De betonroostervloer heeft balken van ca 110 mm breed en een spleetbreedte van 40 mm. In de roosterbalken kunnen voorzieningen zijn aangebracht waarmee het mogelijk is om emissie-reducerende flappen te plaatsen.

Rosévleeskalveren:

§ 3. Beschrijving van de bolle massief rubberen duo-roostermat:

Roostermat van natuurlijk rubber met een werkende (balk)breedte van minimaal 129 mm en maximaal 140 mm en een vaste spleetbreedte van 28 mm. De matten worden geproduceerd als duo-mat waarmee twee roosterbalken worden afgedekt. Deze zijn in het midden door middel van bruggen met elkaar verbonden, De bruggen zijn aan de onderzijde voorzien van rubber pluggen waarmee de mat in de roosterspeet wordt vastgeklemd. Het oppervlak van de mat is in het midden van de roosterbalk bol en zonder profilering. Langs de beide zijden licht aflopend en voorzien van een hamerslagprofiel. Haaks op de lengterichting is om de 40 cm een 3 mm hoge rubber strip op de mat aangebracht om extra grip te realiseren. Aan de zijkanten zorgt een overhangende rubber slab van 15 mm voor een afscherming van de overgang van de mat op het onderliggende rooster. De onderzijde van de mat is voorzien van een zaagtand-profiel om de indrukbaarheid te vergroten.

§ 4. Beschrijving roostervloer:

De roostervloer waar de mat voor rosékalveren op wordt gemonteerd kan een bestaand gangbaar betonrooster of een nieuw betonrooster zijn:

Bestaande betonroosters moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: een vaste spleetbreedte van 38 mm en een balkbreedte van 119 tot maximaal 130 mm. In geval van een spleetbreedte in het bestaande rooster van minder dan 38 mm is het in veel gevallen toch mogelijk om hiervoor een aangepaste mat te leveren waarmee alsnog een effectieve spleetbreedte met mat van 29 mm kan worden gerealiseerd. De overhangende rubberen slab zal dan wat smaller en korter worden. De leverancier beoordeelt of voor de bestaande roostervloer een bijpassende mat kan worden geleverd.

Bijlage 8b. : Model van de overeenkomst ten behoeve van het onderzoek door Wageningen UR Livestock Research naar het welzijn van vleeskalveren die op welzijnsvriendelijke vloeren staan, bedoeld in artikel 41, onder a

[Vervallen per 01-01-2015]

Overeenkomst tussen deelnemende kalverhouders/eigenaars en Wageningen UR Livestock Research

[Vervallen per 01-01-2015]

Kalverhouder:

Adres:

en

Wageningen UR Livestock Research, Edelhertweg 15, 8219 PH Lelystad, instituut binnen de rechtspersoon Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek gevestigd te Wageningen, te dezen vertegenwoordigd door Dr. M.C.Th. Scholten (algemeen directeur), hierna te noemen ‘WLR’

De kalverhouder en WLR komen de volgende voorwaarden overeen voor de deelname aan Fase 2 van het onderzoekproject Alternatieve Vloeren Vleeskalveren

 • 1. De kalverhouder die deel neemt aan het project ‘Fase 2 vloerenonderzoek bij vleeskalveren’ houdt zich gedurende de looptijd van het project aan de voorwaarden die Dienst Regelingen en WLR stellen. De kalverhouder zal zich inspannen om het verzamelen van de door WLR gewenste gegevens zo goed mogelijk te laten verlopen en WLR zal zich inspannen om de dagelijkse bedrijfsvoering van de kalverhouder niet onnodig te verstoren.

 • 2. De kalverhouder is zich bewust dat bij niet naleven van de voorwaarden het risico bestaat dat het subsidiebedrag ten behoeve van de aanschaf van de vloeren niet door Dienst Regelingen zal worden vergoed.

 • 3. Na ondertekening door de kalverhouder/eigenaar van de overeenkomst met WLR mogen de betreffende afdelingen alleen worden verbouwd/aangepast/veranderd nadat hiervoor schriftelijke toestemming van WLR is verkregen. Toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden.

 • 4. WLR zal met behulp van een videocamera, bevestigd aan een vast punt boven de hokken, video-opnames maken. WLR zal de camera’s monteren en deze koppelen aan een datarecorder. De datarecorder zal gedurende normale bedrijfstijden door WLR worden uitgelezen. Gedurende deze periode moet er voldoende licht in de stal zijn om bruikbare opnames te kunnen maken. Daarnaast zal WLR sensoren aanbrengen voor het registreren van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Deze gegevens worden automatisch vastgelegd op een datalogger.

 • 5. De drie vloertypen, respectievelijk de referentievloer (hout voor blankvleeskalveren en beton voor rosékalveren), de bolle roostermat met luchtkamers, en de bolle massief rubberen duo-roostermat worden willekeurig over de drie deelnemende afdelingen verdeeld door middel van loting. Deze loting wordt door WLR uitgevoerd. Binnen iedere afdeling die aan het onderzoek meedoet worden door de kalverhouder vervolgens alle hokken voorzien van het vloertype dat aan de betreffende afdeling is toegekend. Gedurende de gehele looptijd van het project zal de kalverhouder niet gerechtigd zijn van vloer te wisselen.

 • 6. De kalverhouder draagt er zorg voor dat onderzoekers van WLR tijdens normale bedrijfstijden toegang hebben tot het bedrijf, en werkzaamheden kunnen verrichten voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering van het project.

 • 7. De kalverhouder draagt er zorg voor dat binnen 4 weken na afloop van iedere mestronde gedetailleerde gegevens (daar waar beschikbaar op het niveau van het individuele kalf) met betrekking tot behandelingen met diergeneesmiddelen en technische prestaties (inclusief slachtgegevens en gewicht bij aankomst op het bedrijf) ter beschikking worden gesteld aan WLR.

 • 8. Naast technische prestaties worden ook gegevens vastgelegd, en aan WRL ter beschikking gesteld, ten aanzien van de hoeveelheid en samenstelling van voedermiddelen die worden verstrekt (kalvermelk en ruw- en krachtvoer voor blankvleesbedrijven; ruw- en krachtvoer plus bijproducten voor rosébedrijven).

 • 9. De aan WLR aangeleverde gegevens met betrekking tot de hoeveelheid van voedermiddelen die worden verstrekt aan de kalveren worden uitsluitend gebruikt voor het schatten van effecten van vloertype op de voerefficiëntie. In alle schriftelijke en mondelinge rapportages over het vloerenonderzoek zullen de resultaten ten aanzien van de voerefficiëntie uitsluitend als effect worden gepresenteerd, dat wil zeggen als een verschil ten opzichte van de referentievloer.

 • 10. De kalverhouder draagt er zorg voor dat kalveren bij opzetten worden gewogen (individueel of groepsgewijs, bijvoorbeeld per vrachtwagen). De weging moet in ieder geval zodanig worden uitgevoerd dat per deelnemende afdeling het totale gewicht van de kalveren per deelnemende afdeling (en daarmee het gemiddelde opzetgewicht per kalf per afdeling) precies bekend is.

 • 11. Binnen één bedrijf wordt op alle deelnemende afdelingen hetzelfde voerregime gehanteerd. Afwijkende voeding is alleen toegestaan bij dringende (veterinaire) reden. De kalverhouder zal eventuele gescheiden voeding registreren en melden aan WLR.

 • 12. Op de deelnemende rosébedrijven worden vleeskalveren aan het einde van de afmestperiode afgeleverd aan het slachthuis op een leeftijd van maximaal 8 maanden.

 • 13. Kalveren worden willekeurig opgezet in de drie deelnemende afdelingen als ware de vloer voor alle afdelingen gelijk aan de normale referentie (d.w.z. hout voor blankvleeskalveren, en beton voor rosékalveren). Verdeling zal geschieden door middel van loting. Deze loting wordt door WLR uitgevoerd. In de praktijk betekent dit dat het de kalverhouder niet is toegestaan koppels kalveren op grond van kenmerken zoals, bijvoorbeeld, gemiddeld gewicht of herkomst, bewust op te zetten in een afdeling met een alternatieve (of juist geen alternatieve) vloer.

 • 14. Op de deelnemende blankvleesbedrijven worden op alle drie de deelnemende afdelingen de kalveren op hetzelfde moment opgezet (d.w.z. binnen een periode van 8 opeenvolgende dagen), en op hetzelfde moment afgevoerd (‘all-in-all-out’). Op de deelnemende rosébedrijven wordt binnen dezelfde afdeling het ‘all-in-all-out’ principe gehanteerd.

 • 15. Op alle afdelingen die aan het onderzoek meedoen mogen uitsluitend kalveren worden opgezet die aan de volgende voorwaarden voldoen: (i) zwartbont ras, (ii) mannelijke dieren, en (iii) afkomstig uit Duitsland of de Benelux. Dit geldt niet voor de afdelingen waarvoor op grond van artikel 40, tweede lid, steun is verleend (demonstratieprojecten vaarskalveren).

 • 16. Sorteren van kalveren mag alleen binnen afdelingen; niet tussen afdelingen

 • 17. De kalverhouder zal voor de duur van het onderzoeksproject een logboek bijhouden. In het logboek zullen gegevens worden genoteerd over bijzonderheden t.a.v. de verzorging en de voeding van de kalveren. Het logboek zal eens per maand aan WLR worden verstrekt.

 • 18. De kalverhouder is bereid om, in verband met de logistieke haalbaarheid van het onderzoek, de kalveren bij voorkeur te laten slachten in één van de volgende slachthuizen: ESA, Ekro en T. Boer & Zn. voor blankvleeskalveren, en Vitelco en ESA voor rosékalveren, of in een ander slachthuis onder de voorwaarde dat daar de noodzakelijke waarnemingen aan gewrichten en organen gedaan kunnen worden .

 • 19. De kalverhouder draagt er zorg voor dat tijdig (minimaal 3 werkdagen vóór de geplande slachtdatum) met WLR afspraken worden gemaakt over de definitieve slachtdatum, het transport van de kalveren naar het slachthuis, en de identificatie van kalveren die aan het vloerenonderzoek hebben meegedaan, zodat het voor WLR mogelijk is om bij de slacht aanwezig te zijn.

 • 20. De kalverhouder en de eigenaar van de kalveren nemen voor eigen rekening en risico deel aan het project. Eventuele schade kan niet worden verhaald op WLR, tenzij de door WLR gestelde eisen onredelijk zijn en daardoor schade ontstaat. Onder schade is mede maar niet uitsluitend begrepen verlies aan productiviteit.

 • 21. WLR is gerechtigd de resultaten van het project aan derden mede te delen of te publiceren. Bij publicatie dienen de gegevens niet herleidbaar te zijn naar De kalverhouder.

 • 22. De kalverhouder zal alle informatie aangaande het project en de behaalde resultaten met de verschillende vloeren geheim houden totdat WLR anders beslist of de resultaten zijn gepubliceerd.

 • 23. De kalverhouder neemt deel aan het project voor de gehele duur en is niet gerechtigd deze overeenkomst tussentijds op te zeggen.

 • 24. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank.

 • 25. Indien sprake is van een situatie van overmacht waardoor de kalverhouder naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid (b.v. bij ziekte, overlijden, faillissement, dierziekten / epidemie, e.d.) niet aan de in deze overeenkomst opgenomen verplichtingen kan worden gehouden, dan vervalt deze verplichting voor de duur van de overmacht situatie en zal de kalverhouder niet aansprakelijk zijn voor eventuele ten gevolge daarvan ontstane schade, noch zal hij daarmee zijn recht op de toegekende subsidies verspelen.

 • 26. Met het ondertekenen van deze overeenkomst behoudt de kalverhouder het recht zich op een later tijdstip (doch vóór het ondertekenen van de offertes van de vloerfabrikanten) af te zien van verdere deelname.

Aldus in tweevoud opgemaakt en overeengekomen

Kalverhouder

Eigenaar

(Indien van toepassing)

Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Wageningen UR Livestock Research

Datum:

Datum:

Datum:

   

Dr. M.C.Th. Scholten

   

Algemeen Directeur

Bijlage 8c. : Minimale hoogte van het plafond of de nok van de stal, als bedoeld in artikel 41, onder k

[Vervallen per 01-01-2015]

Breedte of diepte van het hok

Minimale hoogte van het plafond of de nok

6 meter

4 tot 5 meter

5 meter

3 tot 4 meter

4 meter

2,5 tot 3,5 meter

3 meter

2 tot 3 meter

Bijlage 9

[Vervallen per 01-01-2015]

Punt 1

[Vervallen per 01-01-2015]

De berekening, bedoeld in artikel 12, luidt als volgt:

A = B x € 78,17

waarin:

A: de omvang vertegenwoordigt van de aanspraak van een landbouwer op verhoging van de waarde van de toeslagrechten in eigendom, of op toedeling van nieuwe toeslagrechten,

en

B: de hoeveelheid zetmeel (zetmeelequivalent) van in Nederland geteelde aardappelzetmeel die de landbouwer blijkens het teeltcontract in 2011 mag leveren aan een aardappelzetmeelfabrikant, bepaald met inachtneming van

 • artikel 84 bis van verordening 1234/2007, en

 • artikel 1 van Verordening (EG), nr. 2235/2003 van de Commissie van 23 december 2003, houdende gemeenschappelijke bepalingen voor de toepassing van de verordeningen (EG) nr. 1782/2003 en (EG) nr. 1868/94 van de Raad wat aardappelzetmeel betreft (PbEU L 339).

Punt 2

[Vervallen per 01-01-2015]

De berekening, bedoeld in artikel 13 luidt als volgt:

A = B × € 0,4167

waarin:

A: de omvang vertegenwoordigt van de aanspraak van een landbouwer op verhoging van de waarde van toeslagrechten in eigendom, of op toedeling van nieuwe toeslagrechten.

en

B: de totale hoeveelheid in 2008 in Nederland geproduceerd zaaizaad van vezelvlas waarvoor de landbouwer een directe steunbetaling heeft ontvangen van het HPA, uitgedrukt in kilogram.

Punt 3

[Vervallen per 01-01-2015]

De berekening, bedoeld in artikel 14 luidt als volgt:

A = B × € 393,69

waarin

A: de omvang vertegenwoordigt van de aanspraak van een landbouwer op verhoging van de waarde van toeslagrechten in eigendom, of op toedeling van nieuwe toeslagrechten.

en

B: de oppervlakte van de percelen in Nederland, uitgedrukt in hectaren, die de landbouwer heeft ingezaaid in 2008 met vezelvlas of hennep waarvoor op grond van een aan- en verkoopcontract of een verwerkingsverbintenis een verwerker van vezelvlas en hennep een directe steunbetaling heeft ontvangen van het HPA. Indien de op grond van de vorige zin bepaalde oppervlakte afwijkt van de relevante oppervlakte die de landbouwer op grond van de Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2008 heeft aangegeven, geldt de kleinste oppervlakte als variabele voor deze berekening.

Punt 4

[Vervallen per 01-01-2015]

De berekening, bedoeld in artikel 15, luidt als volgt:

A = B x € 10,81

waarin:

A: de omvang vertegenwoordigt van de aanspraak van een landbouwer op verhoging van de waarde van de toeslagrechten in eigendom, of op toedeling van nieuwe toeslagrechten,

en

B: de totale hoeveelheid gedroogde voedergewassen voortkomend uit de door de landbouwer in Nederland geproduceerde voedergewassen in de jaren 2005, 2006 en 2007, uitgedrukt in tonnen, en waarvoor een verwerker in die jaren een gecorrigeerde directe betaling heeft ontvangen van het HPA voor het dehydrateren daarvan.

Bijlage 10

[Vervallen per 01-01-2015]

Het aantal schapen of geiten, bedoeld in artikel 38b, vijfde lid, wordt als volgt berekend:

A = (B – C – D) ≤ (E – F)

waarin:

A: het aantal voor steun in aanmerking komende schapen of geiten.

Berekend op basis van:

B: het aantal elektronische merken dat voldoet aan artikel 12g, derde lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren, dat de landbouwer tot 30 juni 2010 heeft besteld.

verminderd met:

C: het aantal elektronische merken dat tot 30 juni 2010 nog niet is gebruikt voor het elektronisch merken van schapen of geiten.

verminderd met:

D: het aantal schapen en geiten die na 1 januari 2010 en voor 30 juni 2010 zijn geboren.

en voorzover dat aantal kleiner of gelijk is aan:

E: het aantal dieren dat aanwezig was op de landbouwonderneming waaraan een UBN is toegekend en geïdentificeerd op grond van artikel 37, eerste lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren, zoals deze luidde op 1 november 2009.

verminderd met:

F: het aantal dieren dat voor 1 januari 2010 is geboren en voor 30 juni 2010 niet elektronisch gemerkt is zoals bedoeld in artikel 12g, derde lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren.

Bijlage 11. Goedgekeurde verzekeringen, behorende bij artikel 26, eerste lid

[Vervallen per 01-01-2015]

Goedgekeurde verzekeringen als bedoeld in artikel 26, eerste lid, zijn de brede weersverzekeringen van:

 • a. AgriVer B.A., gevestigd te Hasselt;

 • b. Vereinigte Hagel Nederland, gevestigd te Smilde, en

 • c. Onderlinge Fruittelers Hagelverzekeringsmaatschappij OFH U.A., gevestigd te Zoetermeer.

Bijlage 12. : N2000-gebieden met een significante stikstofproblematiek als bedoeld in artikel 29, achtste lid

[Vervallen per 01-01-2015]

Nr.

N2000-gebieden met een significante stikstofproblematiek

55

Aamsveen

47

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

13

Alde Feanen

17

Bakkeveense Duinen

33

Bargerveen

63

Bekendelle

156

Bemelerberg & Schiepersberg

46

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

112

Biesbosch

65

Binnenveld

52

Boddenbroek

41

Boetelerveld

44

Borkeld

144

Boschhuizerbergen

83

Botshol

128

Brabantse Wal

104

Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein

155

Brunssummerheide

153

Bunder- en Elsloërbos

53

Buurserzand & Haaksbergerveen

96

Coepelduynen

69

De Bruuk

139

Deurnsche Peel & Mariapeel

49

Dinkelland

107

Donkse Laagten

25

Drentse Aa-gebied

27

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

26

Drouwenerzand

5

Duinen Ameland

84

Duinen Den Helder en Callantsoog

2

Duinen en Lage Land Texel

101

Duinen Goeree & Kwade Hoek

6

Duinen Schiermonnikoog

4

Duinen Terschelling

3

Duinen Vlieland

30

Dwingelderveld

89

Eilandspolder

28

Elperstroomgebied

40

Engbertsdijksvenen

23

Fochteloërveen

67

Gelderse Poort

154

Geleenbeekdal

157

Geuldal

115

Grevelingen

80

Groot Zandbrink

140

Groote Peel

29

Havelte-Oost

72

IJsselmeer

92

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

133

Kampina & Oisterwijkse Vennen

135

Kempenland-West

88

Kennemerland-Zuid

81

Kolland & Overlangbroek

116

Kop van Schouwen

61

Korenburgerveen

114

Krammer-Volkerak

158

Kunderberg

58

Landgoederen Brummen

50

Landgoederen Oldenzaal

130

Langstraat

136

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

48

Lemselermaten

147

Leudal

21

Lieftinghsbroek

70

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

71

Loevestein, Pompveld & Kornsche boezem

51

Lonnekermeer

131

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

145

Maasduinen

117

Manteling van Walcheren

31

Mantingerbos

32

Mantingerzand

97

Meijendel & Berkheide

149

Meinweg

94

Naardermeer

103

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

161

Noorbeemden & Hoogbos

87

Noordhollands Duinreservaat

22

Norgerholt

141

Oeffelter Meent

37

Olde Maten & Veerslootlanden

95

Oostelijke Vechtplassen

118

Oosterschelde

91

Polder Westzaan

134

Regte Heide & Riels Laag

150

Roerdal

18

Rottige Meenthe & Brandemeer

42

Sallandse Heuvelrug

146

Sarsven en De Banen

160

Savelsbos

86

Schoorlse Duinen

142

Sint Jansberg

159

Sint Pietersberg & Jekerdal

99

Solleveld & Kapittelduinen

45

Springendal & Dal van de Mosbeek

60

Stelkampsveld

137

Strabrechtse Heide & Beuven

148

Swalmdal

59

Teeselinkven

38

Uiterwaarden IJssel

82

Uiterwaarden Lek

66

Uiterwaarden Neder-Rijn

68

Uiterwaarden Waal

36

Uiterwaarden Zwarte water en Vecht

129

Ulvenhoutse Bos

15

Van Oordt’s Mersken

39

Vecht en Beneden-Reggegebied

57

Veluwe

132

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

100

Voornes Duin

1

Waddenzee

34

Weerribben

138

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

98

Westduinpark & Wapendal

122

Westerschelde & Saeftinghe

35

Wieden

43

Wierdense Veld

16

Wijnjeterper Schar

62

Willinks Weust

54

Witte Veen

24

Witterveld

64

Wooldse Veen

90

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

143

Zeldersche Driessen

105

Zouweboezem

85

Zwanenwater & Pettemerduinen

123

Zwin & Kievittepolder

Terug naar begin van de pagina