Warenwetregeling algemene productveiligheid

Geraadpleegd op 22-05-2022.
Geldend van 23-04-2022 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 november 2005, nr. VGP/P&L 2626666, houdende regels betreffende algemene productveiligheid

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op richtlijn nr. 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 december 2001 inzake de algemene productveiligheid (PbEG L11);

Gelet op de artikelen 21a, tweede lid, en 21b, derde lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 2

Het op de hoogte stellen van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bedoeld in artikel 21b, eerste lid, van de Warenwet, geschiedt door middel van een kennisgeving aan Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in de gevallen bedoeld in en met inachtneming van de Beschikking van de Europese Commissie van 14 december 2004 tot vaststelling van richtsnoeren voor het melden van gevaarlijke producten aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten door producenten en distributeurs overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Richtlijn 2001/95/ van het Europees Parlement en de Raad (Pb EG L 381).

Artikel 3a

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wordt aangewezen als autoriteit belast met de controle op producten die de markt van de Unie binnenkomen als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van verordening (EU) 2019/1020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Naar boven