Warenwetregeling algemene productveiligheid

Geraadpleegd op 22-05-2022.
Geldend van 19-01-2012 t/m 22-04-2022

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 november 2005, nr. VGP/P&L 2626666, houdende regels betreffende algemene productveiligheid

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op richtlijn nr. 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 december 2001 inzake de algemene productveiligheid (PbEG L11);

Gelet op de artikelen 21a, tweede lid, en 21b, derde lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 2

Het op de hoogte stellen van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bedoeld in artikel 21b, eerste lid, van de Warenwet, geschiedt door middel van een kennisgeving aan Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in de gevallen bedoeld in en met inachtneming van de Beschikking van de Europese Commissie van 14 december 2004 tot vaststelling van richtsnoeren voor het melden van gevaarlijke producten aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten door producenten en distributeurs overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Richtlijn 2001/95/ van het Europees Parlement en de Raad (Pb EG L 381).

Artikel 3a

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wordt aangewezen:

  • a. als bevoegde autoriteit als bedoeld in de artikelen 4, 6 en 7 van verordening (EG) nr. 764/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht, en tot intrekking van Beschikking nr. 3052/95/EG (PbEU L 218);

  • b. als markttoezichtautoriteit en als autoriteit belast met de controle aan de buitengrenzen als bedoeld in Hoofdstuk III van verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PbEU L 218).

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Naar boven