Circulaire Wijziging spaarloonregeling rechterlijke ambtenaren

[Regeling vervallen per 10-06-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005.]
Geldend van 08-09-2005 t/m 09-06-2006

Circulaire Wijziging spaarloonregeling rechterlijke ambtenaren

In het Sectoroverleg Rechterlijke Macht (SORM) van 16 november 2004 is door de Nederlandse vereniging voor Rechtspraak ingestemd met de voorgestelde wijzigingen van de Spaarloonregeling rechterlijke ambtenaren.

De wijzigingen hangen samen met de verlaging van het bedrag dat ingevolge de Wet op de loonbelasting 1964 met ingang van 1 januari 2003 maximaal kan worden gespaard. Ingevolge artikel 2, tweede lid, wordt dit maximumspaarbedrag verlaagd tot de bedragen, bedoeld in de artikelen 32 en 31, tweede lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964. Als tegemoetkoming voor deze verlaging heeft de fiscale wetgever een mogelijkheid gegeven om spaarloon dat in 1999 en 2000 is opgebouwd vanaf 1 januari 2003 op te nemen. Dit wordt voor de rechterlijke ambtenaren geregeld in het nieuwe artikel 6a van de Spaarloonregeling. Geblokkeerd spaarloon dat vanaf 2001 is opgebouwd, blijft volgens de normale regels geblokkeerd. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele technische aanpassingen door te voeren in de Spaarloonregeling. Ten eerste is door verwijzing naar de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren de definitie van rechterlijk ambtenaar geactualiseerd. Ten tweede is de bevoegdheid ten aanzien van het spaarloon, voorzover het rechterlijke ambtenaren werkzaam bij een gerecht betreft, toebedeeld aan het gerechtsbestuur.

Het gerechtsbestuur draagt in dat verband onder meer zorg voor de personeelsaangelegenheden en beschikt ook over het hiervoor bestemde budget. In het licht hiervan is ervoor gekozen om de bevoegdheden ten aanzien van het spaarloon aan het gerechtsbestuur toe te delen, voorzover het een rechterlijk ambtenaar werkzaam bij een gerecht betreft.

Ik verzoek u aan deze circulaire ruime bekendheid te geven onder betrokkenen en degenen die met de uitvoering hiervan zijn belast.

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

directeur

Strategie Rechtspleging,

M.J.J. van den Honert

Terug naar begin van de pagina